Bch đOÀn quậN 10tải về 40.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích40.02 Kb.
#975

THÀNH ĐOÀN TP.HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN QUẬN 10

***


Số:152-KH/ĐTN-BMT.ANQP.ĐBDCĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Quận 10, ngày 06 tháng 6 năm 2016

KẾ HOẠCH


Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi

Khu vực Địa bàn dân cư 06 tháng đầu năm 2016
- Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Quận 10 năm 2016 của Ban chấp hành Quận Đoàn 10,

Ban Thường vụ Quận Đoàn 10 xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của cơ sở Đoàn 06 tháng đầu năm 2016 với những nội dung cụ thể như sau :I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU :

  1. Mục đích :

Đánh giá sơ kết về công tác tổ chức xây dựng Đoàn – tập hợp thanh niên và phong trào Thanh thiếu nhi trong 06 tháng đầu năm 2016. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo hoạt động Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của Quận trong 06 tháng cuối năm.

Phát hiện các mô hình, giải pháp hay, các nhân tố tích cực trong công tác tập hợp thanh niên - xây dựng Đoàn, trong việc thực hiện các chương trình hành động của Đoàn để có định hướng và nhân rộng cho các cơ sở.2. Yêu cầu :

Để công tác kiểm tra đạt được hiệu quả cao và đảm bảo theo đúng tiến độ thời gian đã quy định, các cơ sở Đoàn cần chuẩn bị tốt các nội dung theo yêu cầu, các tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra. Nội dung báo cáo phải phản ánh đúng thực trạng tại cơ sở.II. NỘI DUNG THỰC HIỆN :

1. Đối tượng được kiểm tra : Tất cả các cơ sở Đoàn khu vực địa bàn dân cư trực thuộc Quận Đoàn

2. Nội dung và phương thức kiểm tra :

a. Nội dung kiểm tra :

- Báo cáo tóm tắt kết quả, các nét mới trong tổ chức thực hiện công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của đơn vị trong 06 tháng đầu năm 2016 trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận Đoàn, công trình công tác năm của của các cơ sở Đoàn và báo cáo việc triển khai thực hiện chương trình rèn luyện Đoàn viên năm 2016.

- Báo cáo các giải pháp thực hiện hệ thống chỉ tiêu đã đăng ký từ đầu năm, hệ thống số liệu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm 2016.

- Báo cáo tiến độ thực hiện CTTN, các mô hình – giải pháp năm 2016.

- Báo cáo nhiệm vụ trọng tâm mà Cấp ủy – chính quyền giao cho tổ chức Đoàn trong năm 2016.

- Công tác Đoàn vụ : Các loại hồ sơ, sổ theo dõi phục vụ cho công tác quản lý Đoàn vụ, các loại quỹ của Đoàn, dấu Đoàn (theo mẫu của Ban Tổ chức Quận Đoàn 10 phát hành kèm theo).b. Phương thức kiểm tra : Ban Thường Vụ Quận Đoàn 10 thành lập các đoàn kiểm tra của trực tiếp kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của các đơn vị.

3. Chương trình làm việc :

- Ban chấp hành cơ sở Đoàn trình bày tóm tắt nội dung các báo cáo (trình bày ngắn gọn, trọng tâm các biện pháp triển khai thực hiện gắn với kết quả đạt được và có đánh giá hiệu quả của nội dung thực hiện, nêu các giải pháp cần tập trung cho 06 tháng cuối năm).

- Nhận xét Đoàn vụ và trao đổi làm rõ các hạn chế về công tác Đoàn vụ của cán bộ kiểm tra Đoàn vụ.

- Trao đổi của đoàn kiểm tra.

- Ý kiến của Đảng ủy.

- Nhận xét của Trưởng đoàn kiểm tra.*Lưu ý: hồ sơ Đoàn vụ, các báo cáo đề nghị các cơ sở Đoàn gửi về Thư ký các đoàn kiểm tra trước ngày 13/6/2016. Trong buổi kiểm tra, cán bộ kiểm tra Đoàn vụ sẽ nhận xét, cùng làm rõ một số vấn đề còn hạn chế về công tác Đoàn vụ. Các đơn vị không nộp Đoàn vụ đúng thời hạn sẽ bị tính điểm vào hệ thống điểm thi đua cuối năm nội dung Công tác xây dựng Đoàn

4. Thành phần đoàn kiểm tra và thành phần tham dự :

a. Cấp Quận : Thành lập 03 đoàn kiểm tra, gồm các đồng chí có tên sau :

* Đoàn 1 :

- Đ/c Đào Ngọc Bích

- Đ/c Nguyễn Ngọc Bảo Quyên

- Đ/c Đặng Minh Thái


  • Đ/c Vũ Hùng Sơn

- Đ/c Phạm Quốc Hùng

  • Đ/c Lê Nguyễn Quỳnh Trân

- UVTV.Trưởng ban TNTH QĐ

- UVTV.Trưởng ban MT.ANQP.ĐBDC

- Cán bộ Văn phòng

- Cán bộ ban MT.ANQP.ĐBDC

- Cán bộ Hội LHTN

- Cán bộ ban TNTH QĐTrưởng đoàn

Phó đoàn


Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thư ký
* Đoàn 2 :

- Đ/c Mai Nhật Phương

- Đ/c Đỗ Hạnh Nguyên

- Đ/c Hoàng Thiên Văn

- Đ/c Bùi Trần Thái Sơn

- Đ/c Nguyễn Thảo Anh

- Đ/c Diệp Thị Hồng Hạnh- Phó bí thư thường trực Quận đoàn

- UVTV.Trưởng ban Tổ chức Quận đoàn

- Chánh văn phòng Quận đoàn

- Phó ban TNTH Quận đoàn

- Cán bộ ban Tuyên giáo Quận đoàn

- Cán bộ Hội LHTNTrưởng đoàn

Phó đoàn


Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thư ký


* Đoàn 3 :

  • Đ/c Trần Nguyễn Phương Minh

  • Đ/c Đoàn Minh Tuấn

  • Đ/c Bùi Thị Hồng Hoa

  • Đ/c Nguyễn Kim Trung

  • Đ/c Vũ Minh Phúc

  • Đ/c Đặng Hoa Lư

- Quyền bí thư Quận đoàn

- UVTV.Trưởng ban Tuyên giáo QĐ

- UVTV.Trưởng ban CNLĐ – NC QĐ

- Phó ban MT.ANQP.ĐBDC QĐ

- Cán bộ Nghiệp vụ - hành chính NTN

- Cán bộ ban tổ chức QĐTrưởng đoàn

Phó đoàn


Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thư ký


b. Cấp cơ sở :

- Thường trực Đoàn phường có trách nhiệm mời đại diện Đảng ủy cơ sở cùng tham dự.

- Các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn cơ sở, 01 đồng chí Bí thư Chi Đoàn khu phố và 01 đồng chí Bí thư Chi Đoàn ngoài đơn vị Kinh tế ngoài nhà nước.

c. Thời gian – địa điểm kiểm tra:


Thời gian

Đoàn 1

Đoàn 2

Đoàn 3

08h00 Ngày 21/6/2016

Phường 03

Phường 01

Phường 09

14h00 Ngày 21/6/2016

Phường 05

Phường 02

Phường 12

08h00 Ngày 22/6/2016

Phường 06

Phường 04

Phường 13

14h00 Ngày 22/6/2016

Phường 07

Phường 10

Phường 14

08h00 Ngày 23/6/2016

Phường 08

Phường 11

Phường 15

5. Công tác chuẩn bị : Để phục vụ tốt cho công tác kiểm tra, các đơn vị cần chuẩn bị những nội dung sau :

- Báo cáo tóm tắt bằng văn bản sơ kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trong 06 tháng đầu năm 2016 của đơn vị (có đính kèm bảng phụ lục số liệu), chú ý tiến độ thực hiện các mô hình, sáng kiến, giải pháp, CTTN thực hiện trong năm

- Hồ sơ kiểm tra được đóng thành tập, lập thành 06 bản gửi trước về thư ký các đoàn kiểm tra (trước ngày 13/6/2016), đơn vị nào không gởi đúng thời gian quy định xem như không kiểm tra.

- Hạn chế đến mức thấp nhất việc dời, đổi lịch kiểm tra, tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ kiểm tra của Thành phố đối với Quận.III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN :

- Từ ngày 30/5 đến ngày 06/6/2016 : Xây dựng kế hoạch và thông qua BTV Quận Đoàn.

- Từ ngày 06/6 đến ngày 19/6/2016 : Triển khai thực hiện.

- Từ ngày 20/6 đến ngày 22/6/2016 : Kiểm tra các cơ sở Đoàn

Trên đây là kế hoạch kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi cơ sở 06 tháng đầu năm 2016; Ban Thường vụ Quận Đoàn yêu cầu các cơ sở Đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch đề ra.* Nơi nhận :

- Thành Đoàn (VP, TG, MT-ANQP-ĐBDC);

- Quận ủy (VP, DV);

- BTV Quận Đoàn;

- Thành viên các đoàn kiểm tra;

- Đảng ủy 15 Phường;

- Các cơ sở Đoàn ĐBDC;

- Lưu (VP).TM. BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ


Mai Nhật Phương
tải về 40.02 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương