§o¹n Km8+00 – Km17+150) §­êng TØnh 506, Dù ¸n: C¶i t¹o, nng cÊp m¹ng l­íi giao th ng Khu vùc miÒn Trung ( adb 5 ), tØnh Thanh Ho¸ chñ tÞch ubnd tØnh thanh ho¸tải về 13.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích13.7 Kb.
#22369


uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh ho¸ §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

Sè: 3085 /Q§-UBND Thanh Ho¸, ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2009quyÕt ®Þnh

Phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu Gãi thÇu TH04/§T 506-1/3

( §o¹n Km8+00 – Km17+150) §­êng TØnh 506,

Dù ¸n: C¶i t¹o, n©ng cÊp m¹ng l­íi giao th«ng

Khu vùc miÒn Trung ( ADB 5 ), tØnh Thanh Ho¸chñ tÞch ubnd tØnh thanh ho¸

C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 26/11/2003;

C¨n cø LuËt §Êu thÇu n¨m 2005;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 58/2008/N§-CP ngµy 05/5/2008 cña ChÝnh phñ h­íng dÉn thùc hiÖn LuËt §Êu thÇu vµ Lùa chän nhµ thÇu theo LuËt X©y dùng;

Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Giao th«ng VËn t¶i t¹i Tê tr×nh sè 833/TTr-SGTVT ngµy 27/7/2009 ( KÌm theo Hå s¬ ), cña Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ t¹i V¨n b¶n sè 1443/SKH§T-T§ ngµy 17/8/2009 vÒ viÖc tr×nh duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu Gãi thÇu TH04/§T 506-1/3 ( §o¹n Km8+00 – Km17+150 ) §­êng TØnh 506, Dù ¸n: C¶i t¹o, n©ng cÊp m¹ng l­íi giao th«ng Khu vùc miÒn Trung ( ADB 5 ), tØnh Thanh Ho¸,

quyÕt ®Þnh:
§iÒu 1. Phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu Gãi thÇu TH04/§T 506-1/3 ( §o¹n Km8+00 – Km17+150 ) §­êng TØnh 506, Dù ¸n: C¶i t¹o, n©ng cÊp m¹ng l­íi giao th«ng Khu vùc miÒn Trung ( ADB 5 ), tØnh Thanh Ho¸,víi nh÷ng néi dung chÝnh sau:

1. Nhµ thÇu tróng thÇu: Liªn danh C«ng ty Cæ phÇn C«ng tr×nh giao th«ng vµ C«ng ty §Çu t­ x©y dùng vµ Ph¸t triÓn h¹ tÇng Hîp Lùc;

2- Gi¸ tróng thÇu:

- Gi¸ ch­a bao gåm dù phßng: 15.280.234.025 ®ång ( M­êi l¨m tØ, hai tr¨m t¸m m­¬i triÖu, hai tr¨m ba t­ ngµn, kh«ng tr¨m hai l¨m ®ång );

- Gi¸ ®· bao gåm dù phßng: 16.808.257.428 ®ång ( M­êi s¸u tØ, t¸m tr¨m kh«ng t¸m triÖu, hai tr¨m n¨m b¶y ngµn, bèn tr¨m hai t¸m ®ång );

ViÖc sö dông phÇn chi phÝ dù phßng, Chñ ®Çu t­ thùc hiÖn theo quy ®Þnh.

3- Thêi gian hoµn thµnh: 15 th¸ng kÓ tõ ngµy ký hîp ®ång;

4- H×nh thøc thùc hiÖn Hîp ®ång: Hîp ®ång theo ®¬n gi¸;§iÒu 2. Gi¸m ®èc Së Giao th«ng VËn t¶i vµ Ban Qu¶n lý dù ¸n giao th«ng 3 - Së Giao th«ng VËn t¶i tæ chøc thùc hiÖn theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh.

§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký.

Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Giao th«ng VËn t¶i, X©y dùng, Tµi chÝnh; Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ n­íc tØnh Thanh Ho¸; Ban Qu¶n lý dù ¸n giao th«ng 3 - Së Giao th«ng VËn t¶i; Liªn danh C«ng ty Cæ phÇn C«ng tr×nh giao th«ng vµ C«ng ty §Çu t­ x©y dùng vµ Ph¸t triÓn h¹ tÇng Hîp Lùc; c¸c ngµnh, ®¬n vÞ liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.
N¬i nhËn: KT. chñ tÞch

- Nh­ §iÒu 3-Q§; phã chñ tÞch

- BQL DA 5;

- L­u: VT, CN (2b).( vqd_KQDT TH04.DT 506, DA ADB5 )

Lª ThÕ B¾c (®· ký)
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 13.7 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương