Nghiên cứu các yếu tố Ảnh hưỞng đẾn sự LỰa chọN ĐIỂM ĐẾn của khách du lịch đÔng nam bộ: trưỜng hợP ĐIỂM ĐẾN ĐÀ LẠTtải về 466.25 Kb.
Chế độ xem pdf
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2023
Kích466.25 Kb.
#54716
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
57751-Article Text-162523-1-10-20210524
TCKH 51 14 p1


Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 
ISSN 1859-1612, Số 1(57)/2021: tr.108-116
Ngày nhận bài: 11/3/2021; Hoàn thành phản biện: 02/4/2021; Ngày nhận đăng: 05/4/2021
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN
ĐIỂM ĐẾN CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐÔNG NAM BỘ:
TRƯỜNG HỢP ĐIỂM ĐẾN ĐÀ LẠT 
 
 
 
NGUYỄN QUỐC KHÁNH
1
, NGUYỄN HOÀNG ĐÔNG
 2,* 
HỒ CÔNG NGHIỆP
3
, TRỊNH XUÂN HỒNG
4, 
NGUYỄN VĂN HOÀNG 
5
 
1
Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 
2
Khoa Lữ hành, Trường Du lịch, Đại học Huế 
3
Khoa Sư phạm, Trường Cao đẳng Bình Định 
4
Bộ môn Bóng, Khoa Giáo dục Thể chất, Đại học Huế 
5
Phòng Quản lý Công tác sinh viên – Phụ huynh, Trường Đại học Yersin Đà Lạt 
*
Email: nhdong@hueuni.edu.vn 
 
Tóm tắt: Những năm gần đây khách Đông Nam Bộ đi du lịch Đà Lạt tăng cao 
và họ là mục tiêu thu hút của nhiều điểm đến. Vì vậy, nghiên cứu động cơ lựa 
chọn điểm đến của khách Đông Nam Bộ có ý nghĩa thiết thực trong việc xây 
dựng những chiến lược thu hút khách du lịch của Đà Lạt nói riêng Lâm Đồng 
nói chung. Nghiên cứu này được thực hiện với ý kiến khảo sát của 205 du 
khách Đông Nam Bộ đến khu vực. Kết quả cho thấy, du khách Đông Nam Bộ 
lựa chọn điểm đến Đà Lạt do nhiều yếu tố thuộc về động cơ đẩy và động cơ 
kéo. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm du khách khác nhau 
theo lứa tuổi và nghề nghiệp. Trên cơ sở phân tích, chúng tôi đề xuất một số 
gợi ý chính sách nhằm thu hút khách Đông Nam Bộ đến Đà Lạt du lịch.

tải về 466.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương