ĐẢng ủy trưỜng đẠi họC ĐỒng tháPtải về 13.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích13.15 Kb.
#494


ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

*

Số 139-CV/ĐUVề việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ ba

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cao Lãnh, ngày 04 tháng 4 năm 2016

Kính gửi:

Các đảng uỷ bộ phận và các chi bộ trực thuộc.

-----
Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Ban Tổ chức Trung ương, Công văn số 66-CV/TU ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công văn số 151-CV/ĐUK ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp về việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ ba, Đảng uỷ Nhà trường đề nghị các đảng uỷ đảng bộ bộ phận và các chi uỷ trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

1/- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt đến chi bộ Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ ba.

2/- Thu và kiểm tra thẻ đảng của đảng viên trong chi bộ, đảng bộ; báo cáo tình hình sử dụng và bảo quản thẻ đảng viên (chi bộ Mẫu 1-KTTĐV; đảng bộ bộ phận Mẫu 5-KTTĐV); lập danh sách đề nghị đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên (Mẫu 2-KTTĐV), làm lại thẻ đảng viên hỏng (Mẫu 3-KTTĐV), cấp lại thẻ đảng viên bị mất (Mẫu 4-KTTĐV).

Ghi chú: các chi bộ trực thuộc (kể cả chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận) thực hiện theo Điểm 3(3.1), Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương , như sau:

a/- Tổ chức cho đảng viên quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên.

b/- Thu và kiểm tra thẻ đảng viên, lập biểu báo cáo tình hình sử dụng và bảo quản thẻ đảng viên (theo Mẫu 1-KTTĐV); lập danh sách đề nghị đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên (theo Mẫu 2-KTTĐV).

c/- Lập danh sách đề nghị làm lại thẻ đảng viên hỏng (theo Mẫu 3-KTTĐV), lập danh sách đề nghị làm lại thẻ đảng viên bị mất (theo Mẫu 4-KTTĐV).

d/- Gởi biểu báo cáo tình hình sử dụng thẻ đảng viên và danh sách đề nghị đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên (kèm theo thẻ đảng của đảng viên); danh sách đề nghị cấp lại thẻ đảng viên bị mất (kèm theo bản trình bày về việc làm mất thẻ và ảnh của đảng viên), danh sách đề nghị làm lại thẻ đảng bị hỏng (kèm theo thẻ đảng bị hỏng và ảnh của đảng viên), trước ngày 15/4/2016.

3/- Cử đồng chí thư ký mang tất cả thẻ đảng viên của chi bộ cùng với biểu báo cáo, các danh sách đề nghị về VP Đảng – Đoàn nộp cho đồng chí Nghĩa và file các biểu báo cáo, các danh sách qua địa chỉ egov Nguyễn Thành Nghĩa, VP Đảng – Đoàn, hạn chót là ngày 15 tháng 4 năm 2016; đối với thẻ đảng viên bị hỏng, bị mất thì chi uỷ thực hiện đúng quy trình đề nghị về Đảng uỷ để trình Đảng uỷ Khối đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng, cấp lại thẻ đảng viên bị mất cho đảng viên.

- Sau khi đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên xong, thư ký chi bộ đến văn phòng Đảng – Đoàn nhận lại thẻ đảng viên và trao lại cho đảng viên.Lưu ý: Từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 trở đi, thẻ đảng viên chưa được kiểm tra, đóng dấu kỹ thuật thì không có giá trị sử dụng.

4/- Đề nghị các đảng bộ bộ phận và các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt tinh thần Công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì liên hệ trực tiếp với đồng chí Nghĩa để được hướng dẫn.


Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu Văn phòng Đảng – Đoàn.


T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ


(Đã ký)

Phạm Minh Giản

tải về 13.15 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương