ĐẢng bộ khối các cơ quan twtải về 15.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích15.9 Kb.
#910

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TW


ĐẢNG ỦY BỘ TƯ PHÁP

*

Số 43 - NQ/ĐU


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016


NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 06/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp
Ngày 06 tháng 4 năm 2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp để xem xét, quyết định một số vấn đề về công tác tổ chức, cán bộ; cho ý kiến đánh giá kết quả công tác quý I năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2016; cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp. Sau khi nghe báo cáo, đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy và Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Ban Chấp hành Đảng bộ trao đổi, thảo luận, thống nhất

QUYẾT NGHỊ:

1. Về công tác tổ chức, cán bộ

1.1. Việc thành lập Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhất trí thành lập Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp. Phân công đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy chỉ đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Đảng - Đoàn thể hoàn tất thủ tục trình Bí thư Đảng ủy quyết định.1.2. Việc kiện toàn chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020

Ban Chấp hành Đảng bộ nhất trí việc kiện toàn chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và giới thiệu đồng chí Ngô Hải Phan, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính để bầu bổ sung vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020 và thực hiện quy trình bầu cử theo quy định.

Ban Chấp hành Đảng bộ nhất trí giới thiệu đồng chí Ngô Hải Phan, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ để bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020 và thực hiện quy trình bầu cử theo quy định. Phân công đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy chỉ đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Đảng - Đoàn thể hoàn tất thủ tục báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chuẩn y Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020.

1.3. Việc ủy quyền kết nạp đảng viên đối với Đảng ủy Học viện Tư pháp

Ban Chấp hành Đảng bộ xem xét ghi nhận đề nghị của Đảng ủy Học viện Tư pháp và sẽ xem xét việc ủy quyền kết nạp đảng viên cho Đảng ủy Học viện Tư pháp khi Đảng bộ Học viện có đủ các điều kiện theo quy định.2. Về đánh giá kết quả công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Đảng quý II năm 2016

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ bản thống nhất với dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Đảng quý II năm 2016 của Đảng ủy Bộ Tư pháp. Phân công đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy chỉ đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ để chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo trình Bí thư Đảng ủy xem xét, ký ban hành.3. Cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ bản nhất trí với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp. Phân công đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy chỉ đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Chương trình để đưa ra lấy ý kiến tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Trên đây là Nghị quyết phiên họp ngày 06/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Ban Chấp hành Đảng bộ thông báo tới các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ biết và thực hiện./.Nơi nhận:

- Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp (để b/cáo);

- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ (để t/hiện);

- UBKT, các Ban của Đảng ủy Bộ (để t/hiện);

- Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc (để t/hiện);

- Các tổ chức CT - XH thuộc Bộ (để t/hiện);

- Lưu VP Đảng - Đoàn thể.


T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ


(Đã ký)
Phan Chí HiếuКаталог: cacchuyenmuc
cacchuyenmuc -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cacchuyenmuc -> VĂn phòng phụ lục II: TÌnh hình xây dựng văn bảN, ĐỀ Án của bộ TƯ pháp trình chính phủ, thủ TƯỚng chính phủ trong tháng 02 NĂM 2016
cacchuyenmuc -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
cacchuyenmuc -> VĂn phòng phụ lục I: TÌnh hình xử LÝ thông tin báo chí theo chỉ ĐẠo của bộ trưỞNG
cacchuyenmuc -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
cacchuyenmuc -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cacchuyenmuc -> BỘ TƯ pháp số: 1464/QĐ-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cacchuyenmuc -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
cacchuyenmuc -> BỘ TƯ pháp số: /QĐ-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cacchuyenmuc -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 15.9 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương