VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 64.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích64.92 Kb.
#402


BỘ TƯ PHÁP

VĂN PHÒNG

line 2


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

line 3


Phụ lục III:

TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN

THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ TƯ PHÁP HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH TRONG THÁNG 9 NĂM 2015

(Kèm theo Báo cáo giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ ngày 08/10/2015)I. VĂN BẢN, ĐỀ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG THÁNG 9/2015

STT

TÊN VĂN BẢN, ĐỀ ÁN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26/02/2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Đã ban hành Thông tư số 11/2015/TT-BTP ngày 01/9/2015Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Đã ban hành Quyết định số 1654/QĐ-BTP ngày 15/9/2015Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu nộp cho ngân sách nhà nước

Tổng cục THADS

Đã ban hành Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/9/2015Quyết định ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2015

Vụ Thi đua - Khen thưởng


Đã ban hành Quyết định

số 1682/QĐ-BTP ngày 21/9/2015

Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Đã ban hành Quyết định số 1724/QĐ-BTP ngày 28/9/2015)Quyết định thay thế Quyết định số 1989/QĐ-BTP ngày 18/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trợ giúp pháp lý.

Cục Trợ giúp pháp lý

Đã ban hành Quyết định số 1689/QĐ-BTP ngày 21/9/2015Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Cục Bồi thường nhà nước

Đã ban hành Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29/9/2015

II. VĂN BĂN, ĐỀ ÁN CHƯA HOÀN THÀNH ĐÚNG TIẾN ĐỘ

STT

TÊN VĂN BẢN, ĐỀ ÁN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

THỜI HẠN

HOÀN THÀNH

TÌNH HÌNH

THỰC HIỆNĐề án đưa trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi người nước ngoài về thăm quê hương, đất nước

Cục Con nuôi

Tháng 9/2015

Hiện Cục đang xây dựng dự thảo của Đề ánThông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an về theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài và bảo hộ trẻ em trong trường hợp cần thiết

Tháng 9/2015

Bộ trưởng đã có ý kiến chỉ đạo và Cục Con nuôi đang phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện ý kiến của Bộ trưởng để sớm hoàn tất và tiến hành việc ký Thông tưThông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

Cục Bồi thường nhà nước

Tháng 9/2015

Cục đang phối hợp với một số Bộ, ngành và địa phương hoàn thiện, trình Lãnh đạo liên ngành ký, ban hành .Thông tư liên tịch Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Tháng 8/2015

Đang trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành.Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 8/2015

Hiện Cục đang phối hợp với Thư ký của Thứ trưởng phụ trách để hoàn thiện dự thảo Quyết định.Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kết quả đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 trên một số lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 9/2015

Hiện Cục đang tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị để hoàn thiện dự thảo Quyết định.Đề án đổi mới tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Tháng 9/2015

Đang tiếp tục

thực hiện

Thông tư thay thế Thông tư số 06/2011/TT-BTP ngày 07/3/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Tháng 8/2015

Đang trình Bộ trưởng quyết định ký ban hành.Quyết định ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2015

Tháng 9/2015

Đã hoàn thiện dự thảo trình xin ý kiến Lãnh đạo Bộ.Quyết định ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ năm 2015

Tháng 9/2015

Đang đề xuất đưa ra khỏi kế hoạch công tác năm 2015 do việc ban hành Bảng tiêu chí này căn cứ Đề án xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ, tuy nhiên Đề án này không được phê duyệt ban hành trong năm 2015.Đề án thành lập Ban quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng của Bộ Tư pháp

Vụ Kế hoạch – Tài chính

Tháng 8/2015

Đã hoàn thiện nội dung đề án theo Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, hiện đang gửi Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định.Đề án kiện toàn tổ chức của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia giai đoạn 2015- 2016

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Tháng 9/2015

Đang tiếp tục phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo của Đề ánĐề án kiện toàn đội ngũ kế toán nghiệp vụ THADS

Tổng cục thi hành án dân sự

Tháng 9/2015

Đang gửi lấy ý kiến các đơn vị có liên quanĐề án thành lập Tổ Công tác giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý thi hành án dân sự tại các cơ quan Thi hành án dân sự thuộc khu vực phía Nam

Tháng 9/2015

Đang nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Đề án trên cơ sở ý kiến các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Công tác phía Nam, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và Cục Kiểm tra văn bản QPPL.Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp trong thống kê THADS

Tháng 9/2015

Đang tiếp tục

thực hiện
II. CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN PHẢI HOÀN THÀNH THEO KẾ HOẠCH THÁNG 10/2015


STT

TÊN VĂN BẢN, ĐỀ ÁN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

I. Các văn bản, đề án đăng ký mới năm 2015Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luậtThông tư của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

Vụ Phổ biến giáo dục pháp luậtThông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 của Bộ Tư pháp, Tài chính và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 27/02/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP

Cục Bồi thường nhà nướcThông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP ngày 15/12/2011 của liên Bộ Tư pháp và Quốc phòng hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

Cục Bồi thường nhà nướcThông tư hướng dẫn thực hiện quy định về kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng và ban hành biểu mẫu kèm theo

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luậtThông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thựcThông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, trích lục hộ tịch và các biểu mẫu hộ tịch khác; điều kiện, trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; ủy quyền đăng ký hộ tịch

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thựcThông tư hướng dẫn một số nội dung trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự

Tổng cục THADSThông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức, cán bộ THADS (thay thế 04 Thông tư: Thông tư số 01/2011/TT-BTP ngày 10/01/2011; Thông tư số 09/2012/TT-BTP ngày 01/9/2012; Thông tư số 10/2012/TT-BTP ngày 15/10/2012; Thông tư số 13/2012/TT-BTP ngày 26/11/2012)Quyết định ban hành Quy chế của Bộ Tư pháp về việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Văn phòng Bộ

II. Các đề án, văn bản từ năm 2014 chuyển sangĐề án tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật

Vụ Hợp tác quốc tếQuyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong quản lý các hội, tổ chức phi Chính phủ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

Vụ Tổ chức cán bộКаталог: cacchuyenmuc -> ttdh -> Lists -> TaiLieuPhucVuHop -> Attachments
Lists -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lists -> BỘ TƯ pháp số: /QĐ-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists -> VĂn phòng số: 235/vp-th v/v quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XII, đề xuất Danh mục các đề án, văn bản trình cấp trên và các nội dung đề xuất đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt
Attachments -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Độc lập Tự do Hạnh phúc Phụ lục IV: TÌnh hình xây dựng đỀ ÁN, VĂn bản thuộc thẩm quyền ban hành của bộ TƯ pháp hoặc liên tịch ban hành trong năM 2014
Attachments -> 1. Tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2015 tiếp tục chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Tăng trưởng gdp quý sau cao hơn quý trước, quý III đạt 6,81%, 9 tháng đạt 6,5%
Attachments -> CHƯƠng trình hội nghị TƯ pháp các tỉnh có chung đƯỜng biên giới việt nam – campuchia lần thứ nhấT
Attachments -> BỘ TƯ pháp s dự thảO ố: /bc-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 64.92 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương