National technical regulation on method of inspecting bulbs/tubers and fruits for import, export and transittải về 52.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích52.04 Kb.
#21589


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QCVN 01-21:2010/BNNPTNT

VỀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CỦ, QUẢ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ QUÁ CẢNH

National technical regulation

on method of inspecting bulbs/tubers and fruits for import, export and transit

Lời nói đầu

- QCVN 01-21 : 2010/BNNPTNT được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu đồng bộ và làm căn cứ áp dụng thống nhất trong hệ thống kiểm dịch thực vật.

- QCVN 01-21 : 2010/BNNPTNT do Ban Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm dịch thực vật biên soạn, Cục Bảo vệ thực vật trình duyệt, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành tại Thông tư số: 26/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 4 năm 2010.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CỦ, QUẢ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ QUÁ CẢNH

National technical regulation

on method of inspecting bulbs/tubers and fruits for import, export and transit

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định trình tự kiểm tra kiểm dịch thực vật (KDTV) các lô củ,quả xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh trong phạm vi toàn quốc.1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác KDTV xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh các lô củ,quả trên lãnh thổ Việt Nam.1.3. Giải thích từ ngữ

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:1.3.1. Lô củ, quả: Là lô vật thể thuộc diện KDTV ở dạng củ, quả được đưa vào lưu thông dưới mọi hình thức.

1.3.2. Kiểm tra sơ bộ: Kiểm tra, thu thập dịch hại bên ngoài lô hàng.

1.3.3. Kiểm tra chi tiết: Kiểm tra bên trong lô hàng, thu thập dịch hại và lấy mẫu vật thể.

1.3.4. Giấy phép KDTV nhập khẩu: Văn bản pháp lý cho phép nhập khẩu một lô vật thể phù hợp với các yêu cầu kiểm dịch thực vật theo quy định.

II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Đối với lô củ, quả nhập khẩu

2.1.1 Kiểm tra hồ sơ

- Giấy đăng ký kiểm dịch.

- Giấy chứng nhận KDTV do cơ quan KDTV có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp hoặc giấy xác nhận có giá trị tương đương.

- Giấy phép KDTV nhập khẩu đối với thực vật, sản phẩm thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

- Những giấy tờ liên quan khác (nếu có).

- Tra cứu thông tin:

+ Thành phần dịch hại trên lô củ, quả của nước xuất khẩu và các nước mà lô củ quả đã được đi qua, các loài dịch hại thuộc diện điều chỉnh của Việt Nam có thể theo lô củ, quả vào Việt Nam.

+ Các biện pháp KDTV của nước xuất khẩu.

+ Những thông tin liên quan khác.

2.1.2. Kiểm tra lô củ quả

2.1.2.1. Dụng cụ và các trang thiết bị

- Vợt côn trùng, ống hút, cốc đong, găng tay, hộp đựng mẫu, hộp nuôi sâu, túi đựng mẫu.

- Dao, kéo, đồ dùng khác để mở bao, thùng, hòm.

- Panh, chổi hoặc bút lông.

- Thẩu, bình tam giác, chai, lọ, ống nghiệm, đĩa Petri, lọ độc.

- Cân kỹ thuật.

- Dụng cụ tách lọc tuyến trùng: rây lọc tĩnh, giấy lọc, phễu Bermann…

- Kính hiển vi, kính lúp soi nổi, lúp cầm tay.

- Nguồn chiếu sáng.

- Dụng cụ vô trùng, tủ định ôn, tủ lạnh…

- Hoá chất và dụng cụ phân tích giám định chuyên dùng.

2.1.2.2 Kiểm tra sơ bộ

Kiểm tra và thu thập sinh vật gây hại bên ngoài các phương tiện, khu vực xung quanh địa điểm chứa củ, quả, trường hợp quan sát được nơi chứa củ, quả thì vừa quan sát vừa thu thập mẫu vật.2.1.2.3 Kiểm tra chi tiết

- Kiểm tra và thu thập sinh vật gây hại bên trong các phương tiện chuyên chở, nơi chứa đựng; bên ngoài bao bì chứa củ, quả và các hàng hoá xếp chung khác trước khi bốc dỡ tại cửa khẩu.

- Lấy mẫu theo tiêu chuẩn TCVN 4731- 89.

- Nếu không có điều kiện kiểm tra trước khi bốc dỡ thì việc quan sát, lấy mẫu được tiến hành trong quá trình bốc dỡ vào kho bãi hoặc chuyển đổi phương tiện chuyên chở.

- Trường hợp lô củ, quả nhập khẩu được đưa vào kho bãi thì:

+ Nếu có điều kiện phải xem xét tình trạng sinh vật gây hại của kho bãi trước khi đưa lô củ, quả vào.

+ Nếu không có điều kiện thì việc xem xét tình trạng đó phải được thực hiện trong quá trình quan sát xung quanh kho bãi, mặt ngoài kho, trên mặt bãi, bên trong kho, mặt ngoài lô củ, quả trong quá trình kiểm tra lô hàng.

+ Vừa quan sát, vừa lấy mẫu khối củ, quả sau khi đưa vào kho bãi theo TCVN 4731- 89.

- Trong quá trình kiểm tra cần chú ý:

Kiểm tra, thu thập mẫu vật ở các khe kẽ, nơi có ánh sáng và độ ẩm bất thường, những nơi côn trùng hay tập trung gây hại, tàn dư thực vật…Chú ý côn trùng, nhện bám ở cuống, khe lõm, mắt, vết nứt, lỗ chọc trên mặt củ, quả. Đặc biệt đối với sâu non (dòi) của các loài ruồi đục quả có khả năng nhảy bật ra khỏi quả; rệp sáp, rệp vảy bám chặt vào vỏ, cuống và mép quả. Những củ, quả nghi ngờ bị côn trùng gây hại bên trong thì phải được bổ ra để kiểm tra và thu thập tất cả các pha phát triển của côn trùng.2.1.2.4 Phân tích giám định trong phòng thí nghiệm

Các mẫu củ quả, sinh vật thu thập trong quá trình kiểm tra được đưa về phòng thí nghiệm để phân tích giám định.

- Phân tích các nhóm côn trùng, nhện, cỏ dại trước, sau đó đến tuyến trùng, nấm bệnh, vi khuẩn, phytoplasma, virus, viroid.

- Tách, phân lập hoặc chẩn đoán các sinh vật gây hại củ, quả theo các phương pháp chuyên dùng, đặc trưng phù hợp với từng loài sinh vật gây hại.

- Sinh vật gây hại thu được trong quá trình kiểm tra sơ bộ, kiểm tra chi tiết được giám định chủ yếu bằng phương pháp so sánh hình thái kết hợp với triệu chứng củ, quả bị hại. Trong trường hợp cần thiết thì giám định bằng phương pháp liên kết men (ELISA), phản ứng khuếch đại gen (PCR) hoặc các phương pháp khác.

- Trường hợp không giám định được phải chuyển cả mẫu vật và sinh vật gây hại về cơ quan cấp trên theo qui định.2.1.3. Kết luận

Trên cơ sở kết quả kiểm tra và phân tích giám định mẫu trong phòng thí nghiệm, tổng hợp thành phần dịch hại để kết luận lô củ quả:

- Bị nhiễm dịch hại thuộc Danh mục dịch hại KDTV của Việt Nam hoặc những sinh vật gây hại lạ.

- Bị nhiễm dịch hại thuộc Danh mục dịch hại thuộc diện điều chỉnh nhưng không phải dịch hại KDTV.

- Bị nhiễm dịch hại thông thường .

- Không bị nhiễm dịch hại.

- Xử lý đối với lô củ, quả:

Trường hợp lô củ, quả bị nhiễm dịch hại thuộc Danh mục dịch hại KDTV của Việt Nam, những sinh vật gây hại lạ hoặc dịch hại thuộc Danh mục dịch hại thuộc diện điều chỉnh nhưng không phải dịch hại KDTV thì cơ quan KDTV xem xét, quyết định biện pháp xử lý và giám sát thực hiện biện pháp xử lý theo qui định.

Trường hợp việc xử lý không thể thực hiện được trong điều kiện Việt Nam hoặc xử lý không đạt kết quả thì lô củ, quả không đủ điều kiện nhập khẩu, phải trả lại nơi xuất xứ hoặc tiêu huỷ dưới sự giám sát của cơ quan KDTV.

2.1.4. Cấp giấy chứng nhận KDTV

- Cơ quan KDTV cấp Giấy chứng nhận KDTV nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa cho những lô củ, quả đủ điều kiện nhập khẩu.

- Lưu mẫu và chuyển mẫu vật thể theo qui định.

- Gửi thông báo KDTV theo qui định.2.2. Đối với lô củ, quả xuất khẩu

2.2.1 Kiểm tra hồ sơ

- Giấy đăng ký KDTV.

- Hợp đồng mua bán, L/C (nếu có).

- Những giấy tờ liên quan khác (nếu có).

-Trường hợp lô củ, quả đã được KDTV tại nơi gieo trồng hoặc nơi xuất phát trong nội địa thì kiểm tra giấy chứng nhận KDTV của lô củ, quả.

- Tra cứu thông tin:

+ Qui định KDTV của nước nhập khẩu.

+ Thành phần dịch hại trên cây trồng đó tại nơi gieo trồng, xuất phát hàng hoá trước khi xuất khẩu.

+ Các thông tin liên quan khác.

2.2.2. Kiểm tra lô củ quả

2.2.2.1 Dụng cụ và các trang thiết bị : Như mục 2.1.2.1

2.2.2.2 Kiểm tra sơ bộ

Kiểm tra bên ngoài phương tiện chuyên chở, đồ chèn lót, xung quanh lô hàng, tàn dư thực vật để thu thập dịch hại. Chú ý những vị trí có nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng thuận lợi cho dịch hại cư trú.2.2.2.3 Kiểm tra chi tiết

Kiểm tra bên trong: Quan sát, lấy mẫu khi lô củ, quả đã được định hình (khối lượng và ký mã hiệu đã được xác định) tại nơi bảo quản tập trung, tại các kho bãi tập kết hoặc phương tiện chuyên chở trước khi xuất khẩu.

Việc lấy mẫu được thực hiện theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4731- 89.

2.2.2.4 Phân tích giám định trong phòng thí nghiệm: Như mục 2.1.2.4

2.2.2.5 Kết luận

Trên cơ sở kết quả kiểm tra và phân tích giám định trong phòng thí nghiệm, tổng hợp thành phần dịch hại của lô củ, quả để kết luận lô củ, quả:

- Bị nhiễm dịch hại kiểm dịch thực vật thuộc Danh mục dịch hại KDTV của nước nhập khẩu hoặc vi phạm hợp đồng buôn bán, L/C.

- Bị nhiễm dịch hại thông thường.

- Không bị nhiễm dịch hại.

- Xử lý đối với lô củ, quả:

Trường hợp lô củ, quả đã được chỉ định biện pháp xử lý theo yêu cầu của nước nhập khẩu hay hợp đồng buôn bán thì áp dụng và giám sát biện pháp xử lý đó.

Trường hợp lô củ, quả bị nhiễm dịch hại kiểm dịch thực vật thuộc Danh mục dịch hại KDTV của nước nhập khẩu hoặc vi phạm hợp đồng buôn bán, L/C mà có biện pháp xử lý thì cơ quan KDTV quyết định, giám sát biện pháp xử lý.

Trường hợp không có biện pháp xử lý hoặc xử lý không đạt kết quả thì lô củ, quả không đủ điều kiện xuất khẩu,

2.2.4. Cấp giấy chứng nhận KDTV

- Cơ quan KDTV cấp Giấy chứng nhận KDTV cho lô củ, quả đủ điều kiện xuất khẩu theo qui định.

- Đối với những lô củ, quả đã được KDTV tại cơ sở, xử lý bằng biện pháp thích hợp thì hoàn tất thủ tục tại cửa khẩu xuất.

- Lưu mẫu và chuyển mẫu vật thể theo quy định.

- Giám sát lô hàng cho đến khi vận chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

2.3. Đối với các lô củ, quả quá cảnh

2.3.1. Kiểm tra hồ sơ

- Giấy đăng ký kiểm dịch.

- Giấy chứng nhận KDTV do cơ quan KDTV có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp hoặc giấy xác nhận có giá trị tương đương.

- Giấy phép KDTV nhập khẩu đối với thực vật, sản phẩm thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

- Những giấy tờ liên quan khác (nếu có).

2.3.2 Kiểm tra

Kiểm tra phương tiện vận chuyển và bên ngoài lô củ, quả.2.3.3. Kết luận

Trên cơ sở kết quả kiểm tra phương tiện và bên ngoài để kết luận lô củ, quả:

- Không bị nhiễm sinh vật gây hại và đóng gói theo đúng qui cách hàng hoá bảo đảm không để lây lan sinh vật gây hại trong quá trình vận chuyển.

- Đóng gói không đúng qui định về KDTV.

- Phát hiện sự lây nhiễm của sinh vật gây hại.

- Xử lý đối với lô củ, quả:

Trường hợp lô củ, quả có phát hiện sự lây nhiễm của sinh vật gây hại, đóng gói không đúng qui định về KDTV hoặc không có Giấy chứng nhận KDTV của nước xuất xứ thì cơ quan KDTV đình chỉ vận chuyển để kiểm tra. Việc kiểm tra được thực hiện như đối với hàng nhập khẩu.

Trường hợp đóng gói không đúng qui định phải đóng gói lại dưới sự giám sát của cơ quan kiểm dịch thực vật.

Trường hợp việc xử lý không thể thực hiện được trong điều kiện Việt Nam hoặc xử lý không đạt kết quả thì lô củ, quả không đủ điều kiện quá cảnh, phải trả lại nơi xuất xứ hoặc tái xuất.

2.3.4. Cấp giấy chứng nhận KDTV

- Cơ quan KDTV cấp Giấy chứng nhận KDTV nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa cho lô củ, quả đủ điều kiện quá cảnh theo qui định.

- Giám sát lô củ, quả cho đến khi vận chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

2.3.5. Lưu giữ hồ sơ

Theo qui định.III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Đối với lô củ, quả nhập khẩu

- Các lô củ giống, quả tươi nhập khẩu phải có Giấy phép KDTV nhập khẩu và thực hiện đầy đủ các biện pháp KDTV qui định trong Giấy phép.

- Cấm nhập khẩu củ cây có mang theo bầu đất dưới mọi hình thức về gieo trồng ở Việt Nam.

- Tất cả các lô củ, quả nhập khẩu đều phải thực hiện thủ tục KDTV tại cửa khẩu đầu tiên.

- Thủ tục Hải quan chỉ hoàn tất khi đã làm đầy đủ thủ tục KDTV.

3.2. Đối với lô củ, quả xuất khẩu

- Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về KDTV của nước nhập khẩu.

- Tuỳ điều kiện cụ thể việc KDTV được tiến hành tại cơ sở sản xuất.

3.3. Đối với các lô củ, quả quá cảnh

- Thủ tục KDTV được thực hiện tại cửa khẩu nhập và cửa khẩu xuất.

tải về 52.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương