ĐƠn vị CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 16.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích16.92 Kb.
Mẫu số 01- Đơn đăng ký nội quy lao động ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
ĐƠN VỊ………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số............... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đăng ký nội quy lao động

.., ngày...... tháng.... năm....

Kính gửi:.....................................................................(1)

Thực hiện Bộ Luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung, Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 2/4/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 41/CP của Chính phủ, Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

(ghi tên đơn vị.....) đề nghị (xem mục (1) ) xem xét và thông báo kết quả đăng ký nội quy lao động, kèm theo hồ sơ gồm có:

1. Quyết định ban hành nội quy lao động.

2. Bản nội quy lao động.

3. Các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có)./.
Nơi nhận: Thủ trưởng đơn vị

- Như trên. (Ký tên, đóng dấu)

- Ban chấp hành công đoàn cơ sở (để theo dõi)

- Lưu đơn vịGhi chú:

(1)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

- Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (đối với đơn vị thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao).

Mẫu số 02 - Quyết định ban hành nội quy lao động của Thủ trưởng đơn vị ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
TÊN ĐƠN VỊ: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:…………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...., ngày...... tháng.... năm...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành nội quy lao động

(ghi tên đơn vị)


- Căn cứ Bộ luật lao động ngày 23/6/1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02/4/2002

- Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 2/4/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ.

- Căn cứ Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 2 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ.

- Căn cứ ..... ngày....... tháng...... năm của (cơ quan có thẩm quyền) quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị;

- Theo đề nghị của....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này nội quy lao động của đơn vị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng (Phó) phòng (ban) và mọi người lao động trong đơn vị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

- Như điều 3; (Ký tên, đóng dấu)- Ghi tên cơ quan thông báo việc đăng ký nội quy lao động;

- Lưu đơn vị.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương