MẪu số 34 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) (1) (2) cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 6.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích6.7 Kb.
MẪU SỐ 34

(ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)

(1)……………………..

(2) …………………….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: ………./………(3)

(V/v không thụ lý giải quyết khiếu nại do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến)......., ngày …. tháng …. năm …….

THÔNG BÁO

không thụ lý giải quyết khiếu nại

Kính gửi: …….………………………. (4)

Ngày ….. tháng ….. năm …………….., ………………………………. (2) nhận được đơn khiếu nại của (5)

Địa chỉ:

Do (4) chuyển đến.

Căn cứ nội dung đơn khiếu nại; theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo; ………….. (2) thấy đơn khiếu nại của …………………… (5) không thuộc thẩm quyền giải quyết của …… (2) ………………. (6).

Vậy thông báo để …………………………………………………….. (4) biết.Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: ……


…………………….. (7)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)(1) Tên cơ quan cấp trên (nếu có).

(2) Tên cơ quan, đơn vị gửi thông báo.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, đơn vị gửi thông báo.

(4) Họ tên người chuyển đơn hoặc tên cơ quan, tổ chức chuyển đơn.

(5) Họ tên người khiếu nại.

(6) Nêu lý do không thụ lý giải quyết.(7) Chức danh thủ trưởng cơ quan, đơn vị gửi thông báo.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương