Mẫu số 25/BCĐBHĐnd tỉnh /Thành phốtải về 239.52 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích239.52 Kb.
  1   2


Mẫu số 25/BCĐBHĐND


Tỉnh /Thành phố: ........................................

Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …… ………...........................................

Xã/Phường/Thị trấn: ....................................


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN(1) ………... …………… KHÓA…………NHIỆM KỲ 2016-2021

CỦA TỔ BẦU CỬ


Khu vực bỏ phiếu số: ......................... xã/phường/thị trấn:

Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (1) ………………….……. số: .................

Gồm (2)

Ngày …… tháng…….năm 2016, Tổ bầu cử gồm có:

1. Ông/Bà ........................................................................................ Tổ trưởng

2. Ông/Bà ........................................................................................ Thư ký

3. Ông/Bà ........................................................................................ Ủy viên

4. Ông/Bà ........................................................................................ Ủy viên

5. Ông/Bà ........................................................................................ Ủy viên

6. Ông/Bà ........................................................................................ Ủy viên

…………………………………………………………………………………………

Đã họp tại phòng bỏ phiếu của khu vực bỏ phiếu số.................. xã/phường/thị trấn: ……………..................... thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số ……............ để tiến hành việc kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (1) ……………….…… khóa ……..nhiệm kỳ 2016-2021.

Đúng ........ giờ ....... phút(3), ngày …. tháng…. năm 2016, trước khi thực hiện việc bỏ phiếu, đại diện Tổ bầu cử đã kiểm tra hòm phiếu với sự chứng kiến của hai cử tri là:

1. Ông/Bà...................................... Nơi ở hiện nay:……………………................

2. Ông/Bà ..................................... Nơi ở hiện nay:.................................................

Sau đó, Tổ bầu cử đã khóa và niêm phong hòm phiếu, mời cử tri bắt đầu bỏ phiếu.

Đúng ....... giờ ...... phút(4), ngày ...... tháng ...... năm 2016, Tổ trưởng Tổ bầu cử tuyên bố kết thúc cuộc bầu cử và tiến hành kiểm phiếu ngay tại phòng bỏ phiếu.

Trước khi mở hòm phiếu, Tổ trưởng Tổ bầu cử đã mời hai cử tri không phải là người ứng cử chứng kiến việc kiểm phiếu gồm:

1. Ông/Bà ........................... Nơi ở hiện nay: .............................................................

2. Ông/Bà ........................... Nơi ở hiện nay: .............................................................

Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử đã tiến hành kiểm kê và lập biên bản về việc sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.Kết quả cuộc bầu cử như sau:

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân được ấn định cho đơn vị bầu cử là:.............. người

- Số người ứng cử: ........................................................................................... người

- Tổng số cử tri của khu vực bỏ phiếu: ............................................................ người(5)

- Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu:............................................................ người

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri…………………................ %

- Số phiếu phát ra: ............................................phiếu

- Số phiếu thu vào:............................................phiếu

- Số phiếu hợp lệ: ............................phiếu.Tỷ lệ so với tổng số phiếu thu vào:...... %

- Số phiếu không hợp lệ: …............phiếu. Tỷ lệ so với tổng số phiếu thu vào:........ %

- Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử như sau: (6)

1. Ông/Bà …………………......................... được ........... phiếu/ ............. phiếu hợp lệ

2. Ông/Bà …………………......................... được ........... phiếu/ ............. phiếu hợp lệ

3. Ông/Bà …………………......................... được ........... phiếu/ ............. phiếu hợp lệ

4. Ông/Bà …………………......................... được ........... phiếu/ ............. phiếu hợp lệ

5. Ông/Bà …………………......................... được ........... phiếu/ ............. phiếu hợp lệ

6. Ông/Bà …………………......................... được ........... phiếu/ ............. phiếu hợp lệ

7. Ông/Bà …………………......................... được ........... phiếu/ ............. phiếu hợp lệ

8. Ông/Bà …………………......................... được ........... phiếu/ ............. phiếu hợp lệ

Trong ngày bầu cử và thời gian kiểm phiếu, đã xảy ra sự việc hoặc khiếu nại, tố cáo sau đây: (7).............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Những vấn đề hoặc khiếu nại, tố cáo mà Tổ bầu cử chưa giải quyết được và kiến nghị:(8)

.........................................................................................................................................

…………….....................................................................................................................

…………….....................................................................................................................

Biên bản này được hoàn thành vào hồi …. giờ…. phút(9), ngày….. tháng…. năm 2016 và lập thành 03 bản gửi đến Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (1) …………………………., Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.(10)
CỬ TRI THỨ NHẤT

CHỨNG KIẾN VIỆC KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ và tên)


CỬ TRI THỨ HAI

CHỨNG KIẾN VIỆC KIỂM PHIẾU (Ký, ghi rõ họ và tên)

TM. TỔ BẦU CỬ

TỔ TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

Ghi rõ họ và tên
THƯ KÝ

TỔ BẦU CỬ

(Ký, ghi rõ họ và tên)


Ghi chú: Nhất thiết không được tẩy xoá trên biên bản này.

(1) Ghi tên đơn vị hành chính cấp tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (ví dụ Tỉnh A, Thành phố B, Huyện C, Xã D…).

(2) Ghi tên các đơn vị hành chính cấp dưới hoặc thôn, tổ dân phố,… hợp thành đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng ở mỗi cấp.

(3) Ghi thời điểm bắt đầu việc bỏ phiếu.

(4) Ghi thời điểm kết thúc việc bỏ phiếu.

(5) Số cử tri trong danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu (cập nhật đến thời điểm bắt bầu bỏ phiếu).(6) Ghi theo danh sách trên phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng.

(7) Tóm tắt những sự việc xảy ra hoặc khiếu nại, tố cáo và cách giải quyết của Tổ bầu cử.

(8) Ghi rõ vấn đề, khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết và kiến nghị.

(9) Ghi thời điểm kết thúc việc kiểm phiếu.

(10) Việc gửi biên bản được thực hiện chậm nhất là 03 ngày sau ngày bầu cử.

Tổ bầu cử lập 03 biên bản theo mẫu này để thể hiện kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở từng cấp, cụ thể như sau:

- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. Biên bản này được gửi đến Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã nơi có Tổ bầu cử;

- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh. Biên bản này được gửi đến Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã nơi có Tổ bầu cử;

- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã/phường/thị trấn. Biên bản này được gửi đến Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã và Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã nơi có Tổ bầu cử.
Mẫu số 26/BCĐBHĐND


BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

………………………(1)……………………………

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẦU CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (1)………………………………..

Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ .....................

Gồm 2 ………………………………………………………….
Vào hồi …....... giờ........phút, ngày ....... tháng ........ năm 2016, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (1)……………………. gồm có:

1. Ông/Bà .............................................................................................., Trưởng Ban

2. Ông/Bà .........................................................................................., Phó Trưởng ban

3. Ông/Bà..........................................................................................., Phó Trưởng ban

4. Ông/Bà ................................................................................................, Ủy viên

5. Ông/Bà ................................................................................................., Ủy viên

6. Ông/Bà ................................................................................................, Ủy viên

7. Ông/Bà ................................................................................................., Ủy viên

8. Ông/Bà ................................................................................................., Ủy viên

9. Ông/Bà ................................................................................................., Ủy viên

Đã họp tại………………………………………………. để lập biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân(1)……………………………….……. khóa………..nhiệm kỳ 2016-2021 tại các khu vực bỏ phiếu của đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số...........gồm (2) …………………………………………………….…..

Theo Nghị quyết số ……/NQ-UBBC ngày ...... tháng ...... năm …... của Ủy ban bầu cử (1)…………................... thì đơn vị bầu cử số ............. được bầu 3............................ đại biểu Hội đồng nhân dân(1)………………………..

Theo Nghị quyết số ……/NQ-UBBC ngày ...... tháng ...... năm …... của Ủy ban bầu cử (1)…………................... thì đơn vị bầu cử số............. có 4 .............. người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Sau khi kiểm tra và tổng hợp kết quả từ Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử do các Tổ bầu cử chuyển đến, kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (1)…………………..ở đơn vị bầu cử số ………..như sau:

- Tổng số cử tri của đơn vị bầu cử: ...............................................................................người

- Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu: ........................................................................người

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri của đơn vị bầu cử:......................%

- Số phiếu phát ra:…………………phiếu

- Số phiếu thu vào:…………..…….phiếu

- Số phiếu hợp lệ: ..................... phiếu. Tỷ lệ so với tổng số phiếu thu vào: ….………...%

- Số phiếu không hợp lệ: ......... phiếu. Tỷ lệ so với tổng số phiếu thu vào: …..................%

- Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử như sau:

1. Ông/Bà …………………......................... được ........... phiếu/ ............. phiếu hợp lệ

2. Ông/Bà …………………......................... được ........... phiếu/ ............. phiếu hợp lệ

3. Ông/Bà …………………......................... được ........... phiếu/ ............. phiếu hợp lệ

4. Ông/Bà …………………......................... được ........... phiếu/ ............. phiếu hợp lệ

5. Ông/Bà …………………......................... được ........... phiếu/ ............. phiếu hợp lệ

6. Ông/Bà …………………......................... được ........... phiếu/ ............. phiếu hợp lệ

7. Ông/Bà …………………......................... được ........... phiếu/ ............. phiếu hợp lệ

8. Ông/Bà …………………......................... được ........... phiếu/ ............. phiếu hợp lệ

Căn cứ vào kết quả ghi trên đây, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (1)………………………... kết luận:

a) Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt .............% so với tổng số cử tri của đơn vị bầu cử.

5...........................................................................................................................................

b) Các ông/bà có tên sau đây nhận được quá nửa số phiếu hợp lệ và có nhiều phiếu hơn, đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (1) …………………………………..…………. khóa ……, nhiệm kỳ 2016-2021(6):

1. Ông/Bà ................................. số phiếu: ......... đạt: ......... % so với tổng số phiếu hợp lệ.

2. Ông/Bà ................................. số phiếu: ......... đạt: ......... % so với tổng số phiếu hợp lệ.

3. Ông/Bà ................................. số phiếu: ......... đạt: ......... % so với tổng số phiếu hợp lệ.

4. Ông/Bà ................................. số phiếu: ......... đạt: ......... % so với tổng số phiếu hợp lệ.

5. Ông/Bà ................................. số phiếu: ......... đạt: ......... % so với tổng số phiếu hợp lệ.

c) Theo ấn định của Ủy ban bầu cử (1)……………………………, thì số đại biểu Hội đồng nhân dân (1)……………………. được bầu ở đơn vị bầu cử số .......là ........ đại biểu, nay đã bầu được ......... đại biểu, còn thiếu.......... đại biểu

(7)……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….Tóm tắt những việc xảy ra8: .................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Những khiếu nại, tố cáo trong quá trình bầu cử do các Tổ bầu cử đã giải quyết9:

..................................................................................................................................

Những khiếu nại, tố cáo trong quá trình bầu cử do Ban bầu cử đã giải quyết, cách giải quyết 10:………….....................................................................................................................

Những khiếu nại, tố cáo chuyển đến Ủy ban bầu cử 11:………………………………….

..................................................................................................................................................

Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (1)…………………. ở đơn vị bầu cử số ……….được lập thành 04 bản và được gửi đến Ủy ban bầu cử, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1)………………… 12.Các tài liệu kèm theo13:

1. ................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................


TM. BAN BẦU CỬ

TRƯỞNG BAN

(Ký tên và đóng dấu)

Ghi rõ họ và tên

CÁC PHÓ TRƯỞNG BAN

(Ký, ghi rõ họ và tên)Ghi chú: Nhất thiết không được tẩy xoá trên biên bản này.

 Ghi tên đơn vị hành chính cấp tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

2 Ghi tên các đơn vị hành chính cấp dưới hoặc thôn, tổ dân phố… hợp thành đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng ở mỗi cấp.

3 Ghi rõ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu tại đơn vị bầu cử theo Nghị quyết của Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp đó.

4 Ghi rõ số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo danh sách chính thức do Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp đó công bố.

5 Trường hợp số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri của đơn vị bầu cử thì viết: “Vì số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri của đơn vị bầu cử, nên cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (1)…… tại đơn vị bầu cử số …. không có giá trị. Đề nghị Ủy ban bầu cử (1) ……..… xem xét, quyết định việc bầu cử lại tại đơn vị bầu cử”.

(6) Xếp tên người trúng cử theo thứ tự từ người nhiều phiếu đến người ít phiếu.

7 Trường hợp không có người ứng cử nào được quá nửa số phiếu hợp lệ hoặc số người trúng cử ít hơn số đại biểu được bầu ở đơn vị bầu cử thì ghi rõ số lượng còn thiếu và viết: “Vì số người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân chưa đủ số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử nên đề nghị Ủy ban bầu cử (1)…………… xem xét, quyết định việc bầu cử thêm tại đơn vị bầu cử”.

8 Ghi rõ những việc bất thường đã xảy ra; nếu không có việc gì xảy ra thì ghi “Không có”.

(9), (10), (11) Ghi rõ các đơn thư, nội dung khiếu nại, tố cáo do Tổ bầu cử chuyển đến; nếu không có thì ghi "Không có".

12 Biên bản phải được gửi đến các cơ quan có tên trên chậm nhất là 05 ngày sau ngày bầu cử.

13 Ví dụ như các đơn khiếu nại, tố cáo hay tờ trình, báo cáo của Tổ bầu cử.

Việc xác định kết quả trong bầu cử lại, bầu cử thêm được Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân lập thành biên bản riêng với các nội dung theo Mẫu số 26/BCĐBHĐND.

Mẫu số 27/BCĐBHĐND
ỦY BAN BẦU CỬ (1).................................................


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN TỔNG KẾT CUỘC BẦU CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (1) .......................……………………….

KHÓA ……. NHIỆM KỲ 2016-2021Vào hồi ......... giờ ..…... phút, ngày ……. tháng .…. năm 2016, Ủy ban bầu cử (1) ………………………………… gồm có:

1. Ông/Bà ..............................................................................................., Chủ tịch

2. Ông/Bà..............................................................................................., Phó Chủ tịch

3. Ông/Bà .............................................................................................., Phó Chủ tịch

4. Ông/Bà .............................................................................................., Ủy viên

5. Ông/Bà .............................................................................................., Ủy viên

6. Ông/Bà .............................................................................................., Ủy viên

7. Ông/Bà .............................................................................................., Ủy viên

8. Ông/Bà .............................................................................................., Ủy viên

9. Ông/Bà .............................................................................................. Ủy viên

…………………………………………………………………………………

Đã họp tại............................................ để lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (1) ……………………….…… khoá ……….. nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương thì (1)..……….……………........ được bầu 2.............................. đại biểu Hội đồng nhân dân. Theo Nghị quyết số…../NQ-UBBC ngày….. tháng…..năm…. của Ủy ban bầu cử (1) ………………………, có tổng cộng3 .............. người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân(1)……………………………khóa…… nhiệm kỳ 2016-2021.Sau khi kiểm tra Biên bản xác định kết quả cuộc bầu cử của các Ban bầu cử và giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có), Ủy ban bầu cử xác nhận kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (1)...........................................khóa ………. nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1. Số lượng đơn vị bầu cử, tổng số cử tri, số cử tri tham gia bỏ phiếu tại địa phương như sau:


STT


Đơn vị bầu cử

Tổng số cử tri của đơn vị bầu cửTổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu


Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri

Phiếu hợp lệ

Phiếu không hợp lệ


Ghi chú

Số phiếu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu thu vào

Số phiếu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu thu vào

1.

Đơn vị bầu cử số... Gồm4………….……………………

2.

Đơn vị bầu cử số…

Gồm4……………..… ………..

3.

……………

Cộng:2. Các đơn vị bầu cử có số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri của đơn vị bầu cử hoặc có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phải tiến hành bầu cử lại gồm5:

................................................................................................................................

Kết quả cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử lại như sau:


STT


Đơn vị bầu cử

Tổng số cử tri của đơn vị bầu cửTổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu


Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri


Phiếu hợp lệ

Phiếu không hợp lệ


Ghi chú (ngày tổ chức bầu cử lại)

Số phiếu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu thu vào

Số phiếu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu thu vào

1.

Đơn vị bầu cử số… Gồm 4…….. ……………………

2.

Đơn vị bầu cử số... Gồm4…………..………. ………


3. Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân(6):


Đơn vị bầu cử

Họ và tên người ứng cử ĐBHĐND7

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Ghi chú

Đơn vị bầu cử số …

Gồm (4)………………

…………………….

1


2


3


Đơn vị bầu cử số ….

Gồm(4)………………..………………….…

1


2


3


4. Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 1……………….. khóa …… nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử như sau:


Đơn vị bầu cử

Họ và tên người trúng cử ĐBHĐND8

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Ghi chú

Đơn vị bầu cử số ……

Gồm (4).…………………… ……………………………

1


2


Đơn vị bầu cử số…..

Gồm(4)…………………………………………………………

1


25. Các đơn vị bầu cử có số người trúng cử ít hơn số đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu do Ủy ban bầu cử ấn định, phải tổ chức bầu cử thêm gồm 9:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Kết quả bầu cử thêm như sau:

Đơn vị bầu cử

Họ và tên người ứng cử ĐBHĐND7

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Ghi chú

Đơn vị bầu cử số …

Gồm(4)………………………………..……………………..

1


2


3


Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân sau khi bầu cử thêm như sau:


Đơn vị bầu cử

Họ và tên người trúng cử ĐBHĐND8

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Ghi chú

Đơn vị bầu cử số …..

Gồm (4)…………………… ………………………………

1


2


3


Đơn vị bầu cử số …..

Gồm (4)…………………… ………………………………

1


2


3


6. Những việc quan trọng đã xảy ra và kết quả giải quyết:

7. Những khiếu nại, tố cáo do Ủy ban bầu cử đã giải quyết:Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (1)…………..… khóa……nhiệm kỳ 2016-2021 được lập thành 06 bản và được gửi đến …………………………………….10
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi rõ họ và tên
CÁC PHÓ CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ và tên)


Ghi chú: Nhất thiết không được tẩy xóa trên biên bản này.

1 Ghi tên đơn vị hành chính cấp tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

2 Ghi rõ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu tại đơn vị bầu cử theo Nghị quyết của Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp đó.

3 Ghi rõ số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp mình theo Danh sách chính thức mà Ủy ban bầu cử đã công bố.

4 Ghi tên các đơn vị hành chính cấp dưới, thôn, tổ dân phố,… hợp thành đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng ở mỗi cấp.

5 Nếu không có đơn vị nào phải bầu cử lại thì ghi "Không có" và không điền nội dung trong bảng kết quả kèm theo.

(6) Ghi kết quả phiếu bầu cho mỗi người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình theo bảng kèm theo. Trường hợp đơn vị bầu cử phải bầu cử lại thì ghi kết quả bầu cử lại.

(7) Ghi theo danh sách trên phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

8 Xếp theo thứ tự từ người nhiều phiếu đến người ít phiếu.

9 Nếu không có đơn vị nào phải bầu cử thêm thì ghi "Không có".

10 Đối với Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã thì ghi gửi đến "Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và cấp trên trực tiếp".

Đối với Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thì ghi gửi đến "Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam".


Mẫu số 30/BCĐBQH&BCĐBHĐND


ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN(*)………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CỬ TRI

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV

VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 -2021

Khu vực bỏ phiếu số (**) ..................thuộc xã/phường/thị trấn.......................,

huyện/quận/thị xã/thành phố…………........................... tỉnh/thành phố…………………..

STT


Họ và tên


Ngày, tháng, năm sinhNam

Nữ

Dân tộc

Nghề nghiệp

Nơi ở hiện nay


Bầu cử ĐBQH

Bầu cử

đại biểu HĐND

Ghi chú

Tỉnh

Huyện


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

2
Tổng số


Tổng số cử tri của khu vực bỏ phiếu là: .......................... người; trong đó có:…………… Nam; .............. Nữ.

Cử tri tham gia bầu cử ĐBQH:……………………………... người;

Cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh………………………người;

Cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện………… …………người;

Cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND cấp xã…………….... ………..người;

Danh sách này được lập tại…………………. ngày…….tháng…..năm 2016
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN (***)

CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)

Ghi rõ họ và tên

: vanban -> Lists -> VanBanHuongDanChiDao -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists -> CỦa bộ trưỞng bộ giao thông vận tải số 23/2006/QĐ-bgtvt ngàY 04 tháng 5 NĂM 2006 ban hành tiêu chuẩn ngành “PHƯƠng tiệN giao thông đƯỜng sắt toa xe phưƠng pháp kiểm tra khi sản xuấT, LẮp ráp mớI” 22 tcn 349 – 06
Attachments -> HỘI ĐỒng bầu cử quốc gia
Lists -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ TÀi nguyên và MÔI trưỜng số 18/2005/QĐ-btnmt ngàY 30 tháng 12 NĂM 2005 ban hành bộ ĐƠn giá DỰ toán các công trình đỊa chấT
Lists -> PHƯƠng tiện giao thông cơ giớI ĐƯỜng bộ
Lists -> VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata thông tri
Attachments -> HỘI ĐỒng bầu cử quốc gia
Attachments -> Mẫu số 20/BCĐbqh tỉnh/Thành phố
Attachments -> Ủy ban bầu cử TỈNH/THÀnh phố ­Số: /bc-ubbc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


  1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương