Mẫu số 20/BCĐbqh tỉnh/Thành phốtải về 199.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích199.12 Kb.
Mẫu số 20/BCĐBQH


Tỉnh/Thành phố: ........................................

Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …… ………...........................................

Xã/Phường/Thị trấn: ....................................


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV

CỦA TỔ BẦU CỬ


Khu vực bỏ phiếu số: ......................... xã/phường/thị trấn:

Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số: .................

Gồm(1)

Ngày …… tháng…….năm 2016, Tổ bầu cử gồm có:

1. Ông/Bà ........................................................................................ Tổ trưởng

2. Ông/Bà ........................................................................................Thư ký

3. Ông/Bà ........................................................................................ Ủy viên

4. Ông/Bà ........................................................................................ Ủy viên

5. Ông/Bà ........................................................................................ Ủy viên

6. Ông/Bà ........................................................................................ Ủy viên

…………..............…………..............…………..............…………..............…………......

Đã họp tại phòng bỏ phiếu của khu vực bỏ phiếu số:.................. xã/phường/thị trấn: ……………..................... thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số: ……............ để tiến hành việc kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Đúng ........ giờ ....... phút(2), ngày …. tháng…. năm 2016, trước khi thực hiện việc bỏ phiếu, đại diện Tổ bầu cử đã kiểm tra hòm phiếu với sự chứng kiến của hai cử tri là:

1. Ông/Bà...................................... Nơi ở hiện nay:……………………................

2. Ông/Bà ..................................... Nơi ở hiện nay:.................................................

Sau đó, Tổ bầu cử đã khóa và niêm phong hòm phiếu, mời cử tri bắt đầu bỏ phiếu.

Đúng ....... giờ ...... phút(3), ngày ...... tháng ...... năm 2016, Tổ trưởng Tổ bầu cử tuyên bố kết thúc cuộc bầu cử và tiến hành kiểm phiếu ngay tại phòng bỏ phiếu.

Trước khi mở hòm phiếu, Tổ trưởng Tổ bầu cử đã mời hai cử tri không phải là người ứng cử chứng kiến việc kiểm phiếu gồm:

1. Ông/Bà ........................... Nơi ở hiện nay: .............................................................

2. Ông/Bà ........................... Nơi ở hiện nay: .............................................................

Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử đã tiến hành kiểm kê và lập biên bản về việc sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội.Kết quả cuộc bầu cử như sau:

- Số đại biểu Quốc hội được ấn định cho đơn vị bầu cử là:……………...người

- Số người ứng cử:………………………………………………………người

- Tổng số cử tri của khu vực bỏ phiếu:………………………………….người (4)

- Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu: ......................................................người

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri:...................................%

- Số phiếu phát ra………………………………………………………phiếu

- Số phiếu thu vào………………………………………………………phiếu

- Số phiếu hợp lệ: ...................phiếu. Tỷ lệ so với tổng số phiếu thu vào: ................%

- Số phiếu không hợp lệ: .........phiếu. Tỷ lệ so với tổng số phiếu thu vào: ...............%

- Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử như sau(5):

1. Ông/Bà …………………......................... được ........... phiếu/ ............. phiếu hợp lệ

2. Ông/Bà …………………......................... được ........... phiếu/ ............. phiếu hợp lệ

3. Ông/Bà …………………......................... được ........... phiếu/ ............. phiếu hợp lệ

4. Ông/Bà …………………......................... được ........... phiếu/ ............. phiếu hợp lệ

5. Ông/Bà …………………......................... được ........... phiếu/ ............. phiếu hợp lệ

Trong ngày bầu cử và thời gian kiểm phiếu, đã xảy ra sự việc hoặc khiếu nại, tố cáo sau đây: (6)..............................................................................................................................

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Những vấn đề hoặc khiếu nại, tố cáo mà Tổ bầu cử chưa giải quyết được và kiến nghị: (7)

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Biên bản này được hoàn thành vào hồi …. giờ…. phút(8), ngày….. tháng…. năm 2016 và được lập thành 03 bản gửi đến Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ủy ban nhân dân và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.(9)
CỬ TRI THỨ NHẤT CHỨNG KIẾN VIỆC KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ và tên)
CỬ TRI THỨ HAI CHỨNG KIẾN VIỆC KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ và tên)TM. TỔ BẦU CỬ

TỔ TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

Ghi rõ họ và tên


THƯ KÝ

TỔ BẦU CỬ

(Ký, ghi rõ họ và tên)
Ghi chú: Nhất thiết không được tẩy xoá trên biên bản này.
(1) Ghi tên các đơn vị hành chính cấp huyện thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội.

(2) Ghi thời điểm bắt đầu việc bỏ phiếu.

(3) Ghi thời điểm kết thúc việc bỏ phiếu.

(4) Số cử tri trong danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu (cập nhật đến thời điểm bắt bầu bỏ phiếu).(5) Ghi theo danh sách trên phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội.

(6) Tóm tắt những sự việc xảy ra hoặc khiếu nại, tố cáo và cách giải quyết của Tổ bầu cử.

(7) Ghi rõ vấn đề, khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết và kiến nghị.

(8) Ghi thời điểm kết thúc việc kiểm phiếu.

(9) Việc gửi biên bản được thực hiện chậm nhất là 03 ngày sau ngày bầu cử.
Mẫu số 21/BCĐBQH


BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV

Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ...............

Gồm  ………………………………………………………….
Vào hồi ....... giờ ….. phút, ngày .......... tháng .......... năm 2016, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội gồm có:

1. Ông/Bà..................................................................., Trưởng ban

2. Ông/Bà..................................................................., Phó Trưởng ban

3. Ông/Bà..................................................................., Phó Trưởng ban

4. Ông/Bà..................................................................., Ủy viên

5. Ông/Bà .................................................................., Ủy viên

6. Ông/Bà .................................................................., Ủy viên

7. Ông/Bà..................................................................., Ủy viên

8. Ông/Bà .................................................................., Ủy viên

9. Ông/Bà..................................................................., Ủy viên

10. Ông/Bà................................................................., Ủy viên

11. Ông/Bà................................................................., Ủy viên

12. Ông/Bà................................................................., Ủy viên

13. Ông/Bà ................................................................, Ủy viên

14. Ông/Bà ................................................................, Ủy viên

15. Ông/Bà……………………………………….., Ủy viên

Đã họp tại

để lập biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV tại các khu vực bỏ phiếu của đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số.............gồm1).…...………………………….. thuộc tỉnh/thành phố……………………….……………...………………………….…….……..

Theo Nghị quyết số ......../NQ-HĐBCQG ngày ...... tháng ...... năm …. của Hội đồng bầu cử quốc gia thì đơn vị bầu cử số ............. được bầu 2................................. đại biểu Quốc hội.

Theo Nghị quyết số ...... /NQ-HĐBCQG ngày .... tháng ..... năm …… của Hội đồng bầu cử quốc gia thì đơn vị bầu cử số.............. 3 .............. người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Sau khi kiểm tra và tổng hợp kết quả từ Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội do các Tổ bầu cử chuyển đến, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số ………..như sau:

- Tổng số cử tri của đơn vị bầu cử: .............................................................................người

- Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu: .......................................................................người

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri của đơn vị bầu cử:……............%

- Số phiếu phát ra:…………….………phiếu

- Số phiếu thu vào:…………………....phiếu

- Số phiếu hợp lệ: ..................... phiếu. Tỷ lệ so với tổng số phiếu thu vào: ….………...%

- Số phiếu không hợp lệ: ......... phiếu. Tỷ lệ so với tổng số phiếu thu vào: …..................%

SỐ PHIẾU BẦU CHO MỖI NGƯỜI ỨNG CỬ 4

Tên huyện/quận/ thị xã/thành phố thuộc tỉnh trong phạm vi đơn vị bầu cử

Số khu vực bỏ phiếu của mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Số phiếu bầu cho ông/bà .............

Số phiếu bầu cho ông/bà .............

Số phiếu bầu cho ông/bà .............

Số phiếu bầu cho ông/bà .............

Số phiếu bầu cho ông/bà .............

Ghi chú

Tổng cộng:


Tỷ lệ % so với số phiếu hợp lệ
............%

............%

............%

...........%

.............%
Căn cứ vào kết quả ghi trên đây, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội kết luận:

a) Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt ............. % so với tổng số cử tri của đơn vị bầu cử.

5…...................................................................................................................................

b) Các ông/bà có tên sau đây nhận được quá nửa số phiếu hợp lệ và có nhiều phiếu hơn, đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV(6):

1. Ông/Bà ................................. số phiếu: ......... đạt: ......... % so với tổng số phiếu hợp lệ.

2. Ông/Bà ................................. số phiếu: ......... đạt: ......... % so với tổng số phiếu hợp lệ.

3. Ông/Bà ................................. số phiếu: ......... đạt: ......... % so với tổng số phiếu hợp lệ.

c) Theo ấn định của Hội đồng bầu cử quốc gia thì số đại biểu Quốc hội được bầu ở đơn vị bầu cử số: .......là ........ đại biểu, nay đã bầu được ......... đại biểu, còn thiếu......... đại biểu.

(7)…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Tóm tắt những việc xảy ra8: ...............................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Những khiếu nại, tố cáo trong quá trình bầu cử do các Tổ bầu cử đã giải quyết9:

................................................................................................................................................

Những khiếu nại, tố cáo trong quá trình bầu cử do Ban bầu cử đã giải quyết, cách giải quyết 10:

.................................................................................................................................................

Những khiếu nại, tố cáo chuyển đến Ủy ban bầu cử tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, Hội đồng bầu cử quốc gia11:

.................................................................................................................................................

Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở đơn vị bầu cử số…..được lập thành 03 bản và được gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh 12.Các tài liệu kèm theo13:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................


TM. BAN BẦU CỬ

TRƯỞNG BAN

(Ký tên và đóng dấu)

Ghi rõ họ và tên

CÁC PHÓ TRƯỞNG BAN

(Ký, ghi rõ họ và tên)Ghi chú: Nhất thiết không được tẩy xoá trên biên bản này.

 Ghi tên các đơn vị hành chính cấp huyện thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội.

2 Ghi rõ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu tại đơn vị bầu cử theo Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia.

3 Ghi rõ số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội theo danh sách chính thức do Hội đồng bầu cử quốc gia công bố.

4 Xếp các cột họ và tên người ứng cử bắt đầu từ trái sang phải theo thứ tự trong danh sách chính thức do Hội đồng bầu cử quốc gia công bố.

5 Trường hợp số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri của đơn vị bầu cử thì viết: “Vì số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri của đơn vị bầu cử, nên cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số …. không có giá trị. Đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh/thành phố …………………………. báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định việc bầu cử lại tại đơn vị bầu cử”.

(6) Xếp tên người trúng cử theo thứ tự từ người nhiều phiếu đến người ít phiếu.

7 Trường hợp không có người ứng cử nào được quá nửa số phiếu hợp lệ hoặc số người trúng cử ít hơn số đại biểu được bầu ở đơn vị bầu cử thì ghi rõ số lượng còn thiếu và viết “Vì số người trúng cử đại biểu Quốc hội chưa đủ số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử nên đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh/thành phố……………báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định việc bầu cử thêm tại đơn vị bầu cử”.

8 Ghi rõ những việc bất thường đã xảy ra; nếu không có việc gì xảy ra thì ghi “Không có”.

(9), (10), (11) Ghi rõ các đơn thư, nội dung khiếu nại, tố cáo do Tổ bầu cử chuyển đến; nếu không có thì ghi "Không có".

12 Biên bản phải được gửi đến các cơ quan có tên trên chậm nhất là 05 ngày sau ngày bầu cử.

13 Ví dụ như các đơn khiếu nại, tố cáo hay tờ trình, báo cáo của Tổ bầu cử.

Việc xác định kết quả trong bầu cử lại, bầu cử thêm được Ban bầu cử đại biểu Quốc hội lập thành biên bản riêng với các nội dung theo Mẫu số 21/BCĐBQH.
Mẫu số 22/BCĐBQH

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH/THÀNH PHỐ

.........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV

Ở TỈNH/THÀNH PHỐ………………………..
Vào hồi ...... giờ …. phút, ngày .......... tháng .......... năm 2016, Ủy ban bầu cử tỉnh/thành phố ……...................................... gồm có:

1. Ông/Bà .............................................................., Chủ tịch

2. Ông/Bà .............................................................., Phó Chủ tịch

3. Ông/Bà .............................................................., Phó Chủ tịch

4. Ông/Bà .............................................................., Ủy viên

5. Ông/Bà .............................................................., Ủy viên

6. Ông/Bà .............................................................., Ủy viên

7. Ông/Bà..............................................................., Ủy viên

8. Ông/Bà..............................................................., Ủy viên

9. Ông/Bà…..........................................................., Ủy viên

10. Ông/Bà ............................................................, Ủy viên

11. Ông/Bà ............................................................, Ủy viên

………………………………………………………….

Đã họp tại............................................ để lập biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV ở tỉnh/thành phố................................................................…...

Theo Nghị quyết số ........../NQ-HĐBCQG ngày ..... tháng ...... năm …… của Hội đồng bầu cử quốc gia thì tỉnh/thành phố .....……......................... được bầu 1 .............. đại biểu Quốc hội.

Theo Nghị quyết số ……./NQ-HĐBCQG ngày .... tháng ...... năm …… của Hội đồng bầu cử quốc gia thì tỉnh/thành phố …………............................ có 2............... người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Sau khi kiểm tra Biên bản xác định kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội của các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có), Ủy ban bầu cử xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh/thành phố ………………………………… như sau:

1. Số lượng đơn vị bầu cử, tổng số cử tri, số cử tri tham gia bỏ phiếu tại địa phương như sau:


STT


Đơn vị bầu cử

Tổng số cử tri của đơn vị bầu cửTổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu


Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri


Phiếu hợp lệ

Phiếu không hợp lệ


Ghi chú


Số phiếu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu thu vào

Số phiếu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu thu vào

1.

Đơn vị bầu cử số… Gồm (3)………….. ……………………

2.

Đơn vị bầu cử số ...

Gồm (3)…………

…………………...

3.

…………………

Cộng:2. Các đơn vị bầu cử có số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri của đơn vị bầu cử hoặc có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phải tổ chức bầu cử lại gồm4: ...................................................................................................................................

Kết quả cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử lại như sau:STT


Đơn vị bầu cử

Tổng số cử tri của đơn vị bầu cửTổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu


Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri


Phiếu hợp lệ

Phiếu không hợp lệ


Ghi chú

(ngày tổ chức bầu cử lại)

Số phiếu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu thu vào

Số phiếu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu thu vào

1.

Đơn vị bầu cử số… Gồm(3) …….

………………….

2.

…………………3. Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử đại biểu Quốc hội(5):

Đơn vị bầu cử

Họ và tên người ứng cử ĐBQH (6)

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Ghi chú

Đơn vị bầu cử số...

Gồm (3)……………

1.


2.


3.


Đơn vị bầu cử số…

Gồm (3) ……………

1.


2.


3.

4. Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử:

Đơn vị bầu cử

Họ và tên người trúng cử ĐBQH7

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Ghi chú

Đơn vị bầu cử số ……

Gồm (3)…………………… …………………………

1.


2.


3.


Đơn vị bầu cử số …..

Gồm (3)…………………… ………………………………

1.


2.


3.


5. Các đơn vị bầu cử có số người trúng cử ít hơn số đại biểu Quốc hội được bầu do Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định, phải tổ chức bầu cử thêm gồm(8):

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Kết quả bầu cử thêm như sau:

Đơn vị bầu cử

Họ và tên người ứng cử ĐBQH (6)

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Ghi chú

Đơn vị bầu cử số...

Gồm (3)……………

1.


2.


3.


Danh sách những người trúng cử sau khi bầu cử thêm như sau:

Đơn vị bầu cử

Họ và tên người trúng cử ĐBQH(7

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Ghi chú

Đơn vị bầu cử số ……

Gồm (3)…………….

1


2


3


Đơn vị bầu cử số ……

Gồm (3)………….…

1


2


6. Những khiếu nại, tố cáo do Tổ bầu cử, Ban bầu cử đã giải quyết:7. Những việc quan trọng đã xảy ra và cách giải quyết:


8. Những khiếu nại, tố cáo do Ủy ban bầu cử đã giải quyết:9. Những khiếu nại, tố cáo và kiến nghị chuyển đến Hội đồng bầu cử quốc gia:Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh/thành phố ……………………………….. được lập thành 04 bản và được gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.9Các tài liệu kèm theo, gồm10:

1.

2.


TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)

Ghi rõ họ và tên


CÁC PHÓ CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ và tên)


Ghi chú: Nhất thiết không được tẩy xoá trên biên bản này.

1 Ghi rõ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia.

2 Ghi rõ số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo danh sách chính thức do Hội đồng bầu cử quốc gia công bố.

(3) Ghi tên các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hợp thành đơn vị bầu cử.

4 Nếu không có đơn vị nào phải bầu cử lại thì ghi "Không có" và không diền nội dung trong bảng kết quả kèm theo

(5) Ghi kết quả phiếu bầu cho mỗi người ứng cử đại biểu Quốc hội theo bảng kèm theo. Trường hợp đơn vị bầu cử phải bầu cử lại thì ghi kết quả bầu cử lại.

6 Ghi theo danh sách trên phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội.

7 Xếp theo thứ tự từ người nhiều phiếu đến người ít phiếu.

8 Nếu không có đơn vị nào phải bầu cử thêm thì ghi "Không có".

9 Biên bản phải được gửi đến các cơ quan có tên trên chậm nhất là 07 ngày sau ngày bầu cử.

10 Ví dụ như các đơn khiếu nại, tố cáo hay tờ trình, báo cáo của Tổ bầu cử, Ban bầu cử.
: vanban -> Lists -> VanBanHuongDanChiDao -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists -> CỦa bộ trưỞng bộ giao thông vận tải số 23/2006/QĐ-bgtvt ngàY 04 tháng 5 NĂM 2006 ban hành tiêu chuẩn ngành “PHƯƠng tiệN giao thông đƯỜng sắt toa xe phưƠng pháp kiểm tra khi sản xuấT, LẮp ráp mớI” 22 tcn 349 – 06
Attachments -> HỘI ĐỒng bầu cử quốc gia
Lists -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ TÀi nguyên và MÔI trưỜng số 18/2005/QĐ-btnmt ngàY 30 tháng 12 NĂM 2005 ban hành bộ ĐƠn giá DỰ toán các công trình đỊa chấT
Lists -> PHƯƠng tiện giao thông cơ giớI ĐƯỜng bộ
Lists -> VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata thông tri
Attachments -> HỘI ĐỒng bầu cử quốc gia
Attachments -> Mẫu số 25/BCĐBHĐnd tỉnh /Thành phố
Attachments -> Ủy ban bầu cử TỈNH/THÀnh phố ­Số: /bc-ubbc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương