HỘI ĐỒng bầu cử quốc giatải về 13.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích13.79 Kb.
#1296


HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Số: 128 /HĐBCQG-PL

V/v bổ sung, chỉnh lý một số mẫu văn bản phục vụ công tác bầu cử ĐBQH, ĐBHĐNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,

Hội đồng bầu cử quốc gia nhận được ý kiến của một số cơ quan, tổ chức và địa phương kiến nghị về một số nội dung liên quan đến các biểu mẫu, tài liệu được sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trên cơ sở rà soát, đối chiếu với quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tổ chức nghiên cứu chỉnh lý, bổ sung một số biểu mẫu đã ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng để phù hợp hơn với yêu cầu, điều kiện thực tế. Cụ thể như sau:1. Bổ sung 06 mẫu văn bản liên quan đến việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và cấp Giấy chứng nhận đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (gồm Mẫu số 33/BCĐBQH và 33A/BCĐBQH, Mẫu 34/BCĐBHĐND và 34A/BCĐBHĐND, Mẫu số 35/BCĐBQH và Mẫu số 36/BCĐBHĐND).

2. Thay thế Mẫu số 29/BCĐBHĐND bằng 04 mẫu mới, gồm các mẫu số 29, 29A, 29B và 29C/BCĐBQH&BCĐBHĐND để hướng dẫn, xác định cụ thể nội dung báo cáo, số liệu tổng hợp kết quả sơ bộ và kết quả chính thức của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

3. Rà soát, chỉnh lý về mặt kỹ thuật và bổ sung nội dung hướng dẫn cụ thể hơn đối với một số mẫu văn bản sau đây:

- Mẫu thẻ cử tri và giấy xác nhận đi bỏ phiếu nơi khác, gồm Mẫu số 11/BCĐBQH&BCĐBHĐND, Mẫu số 12/BCĐBQH&BCĐBHĐND và Mẫu số 13/BCĐBQH&BCĐBHĐND;

- Các mẫu liên quan đến việc kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, gồm Mẫu số 20/BCĐBQH, Mẫu số 21/BCĐBQH và Mẫu số 22/BCĐBQH;

- Các mẫu liên quan đến việc kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021, gồm Mẫu số 25/BCĐBHĐND, Mẫu số 26/BCĐBHĐND và Mẫu số 27/BCĐBHĐND;

- Mẫu liên quan đến lập danh sách cử tri và biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu cử, gồm Mẫu số 30/BCĐBQH&BCĐBHĐND và Mẫu số 31/BCĐBQH&BCĐBHĐND.

(Kèm theo Công văn này là các mẫu văn bản đã được chỉnh lý, bổ sung để thay thế cho các mẫu tương ứng trong văn bản đã gửi kèm Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG trước đây. Các cơ quan, tổ chức, địa phương có thể truy cập và sử dụng bản điện tử của các mẫu nói trên tại Trang tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia, địa chỉ http://quochoi.vn/hdbc/Pages/Home.aspx)

Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tiếp tục hướng dẫn và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện thống nhất việc lập và sử dụng các biểu mẫu, tài liệu nói trên tại địa phương.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thành viên HĐBCQG;

- Văn phòng HĐBCQG;

- Bộ Nội vụ (để phối hợp hướng dẫn);

- UBND, Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Lưu: HC, PL, VPHĐBCQG.

E-pas: 23716TM. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Tòng Thị Phóng
Каталог: vanban -> Lists -> VanBanHuongDanChiDao -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists -> CỦa bộ trưỞng bộ giao thông vận tải số 23/2006/QĐ-bgtvt ngàY 04 tháng 5 NĂM 2006 ban hành tiêu chuẩn ngành “PHƯƠng tiệN giao thông đƯỜng sắt toa xe phưƠng pháp kiểm tra khi sản xuấT, LẮp ráp mớI” 22 tcn 349 – 06
Lists -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ TÀi nguyên và MÔI trưỜng số 18/2005/QĐ-btnmt ngàY 30 tháng 12 NĂM 2005 ban hành bộ ĐƠn giá DỰ toán các công trình đỊa chấT
Lists -> PHƯƠng tiện giao thông cơ giớI ĐƯỜng bộ
Lists -> VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata thông tri
Lists -> QuyếT ĐỊnh của bộ XÂy dựng số 37/2006/QĐ-bxd ngàY 22 tháng 12 NĂM 2006
Attachments -> HỘI ĐỒng bầu cử quốc gia
Attachments -> Mẫu số 20/BCĐbqh tỉnh/Thành phố
Attachments -> Mẫu số 25/BCĐBHĐnd tỉnh /Thành phố
Attachments -> Ủy ban bầu cử TỈNH/THÀnh phố ­Số: /bc-ubbc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 13.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương