MỤc lục mở ĐẦU 10 Xuất xứ của dự án 10tải về 1.92 Mb.
trang1/17
Chuyển đổi dữ liệu09.07.2016
Kích1.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

ĐTM: Dự án khai thác mỏ đá sét cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Công Thanh

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 10

1.Xuất xứ của dự án 10

2.Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường 11

-Tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập: 15

3.Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM 17

4.Tổ chức thức hiện ĐTM 18

Bảng 1.Các cán bộ tham gia thực hiện ĐTM 18

Chương 1 19

MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 19

1.1.Tên dự án 19

1.2.Chủ dự án 19

1.3.Vị trí địa lý của dự án 19

Bảng 1.1. Toạ độ các điểm góc khu vực mỏ 19

1.4.Nội dung chủ yếu của dự án 20

Bảng 1.2. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của dự án 20

Hỉnh 1. Sơ đồ tổ chức quản lý của mỏ 21

Bảng 1.3. Bố trí lao động 22

Bảng 1.4. Các thông số trong biên giới khai trường 27

Bảng 1.5. Trữ lượng trong biên giới khai trường thuộc khu I 28

Bảng 1.6. Trữ lượng trong biên giới khai trường thuộc khu II 28

Hình 1.1. Sơ đồ công nghệ khai thác sét 34

Bảng 1.7. Lịch khai thác mỏ đá sét theo thời gian 34Bảng 1.8. Tổng hợp các thông số của HTKT 37

Hình 1.2. Sơ đồ hệ thống khai thác lớp bằng 38

Bảng 1.9. Thông số kỹ thuật của máy xúc 38

Bảng 1.10. Tính năng kỹ thuật của máy gạt công suất 130CV 40

Bảng 1.11. Thiết bị phục vụ khai thác của dự án 44

Bảng 1.12. Tổng hợp công suất tiêu thụ điện 44

1.5. Tiến độ thực hiện dự án 46

Bảng 1.12. Tiến độ thực hiện dự án 46

- Thời gian dự kiến đi vào khai thác chính thức của dự án: năm 2012 46

47

Hình 1.1. Vị trí khu vực triển khai dự án 47

Chương 2. 48

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 48

2.1.Điều kiện tự nhiên và môi trường 48

Bảng 2.1. Đặc trưng nhiệt độ của khu vực dự án 55

Bảng 2.2. Đặc trưng độ ẩm không khí khu vực Dự án 56

Hình 2.1. Hoa gió tổng hợp tại trạm Tỉnh Gia, Thanh Hóa (1990-2009) 57

Bảng 2.3. Bảng tổng hợp tốc độ gió và hướng gió 57

Bảng 2.4. Một số cơn bão ảnh hưởng tại Thanh Hóa (1985-2007) 58

Bảng 2.5. Hệ sinh thái khu vực thực hiện dự án 60

Bảng 2.6. Vị trí lấy mẫu không khí 60

1 61

19022’070” – 105035’256” 61

2 61

19023’106” - 105035’584” 61

3 61

19022’887” - 105035’007” 61

4 61

KK4 61

Khu vực mỏ thuộc xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia 61

19024’690” – 105036’892” 61

5 61

KK5 61

Phía Bắc mỏ đá sét 61

190240569” – 105036’331” 61

6 61

KK6 61

Phía Nam – đầu mỏ đá sét khu II 61

19024’809” – 105036’027” 61

7 61

KK7 61

Phía Nam – cuối mỏ đá sét khu II 61

190 24’096” – 105036’899” 61

8 61

19024’533” – 105036’772” 61

9 61

19034’233” – 105036’471” 61

10 61

19034’240” – 105036’469” 61

Bảng 2.7. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí 61

Bảng 2.8. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí 61

35 61

85 61

0,9-2,6 61

1,3-2,4 61

62 61

0,194 61

0,029 61

0,002 61

0,98 61

0,039 61

0,013 61

0,091 61

0,98 61

Bảng 2.9. Vị trí lấy mẫu nước mặt 62

Bảng 2.10. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt 63

Bảng 2.11. Vị trí lấy mẫu nước dưới đất 64

Bảng 2.12. Kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất 64Bảng 2.13. Chất lượng đất tại khu vực thực hiện dự án 65

2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 65

* Thông tin về các hộ dân bị di dời 72

Đoàn khảo sát thực hiện phỏng vấn nông hộ các hộ dân trong khu vực thực hiện dự án. Kết quả điều tra được thể hiện ở phiếu phỏng vấn hộ dân được kèm ở phụ lục. 72

Chương 3 73

ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 73

3.1. Đánh giá tác động 73

Bảng 3.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải trong giai đoạn xây dựng cơ bản 73

Bảng 3.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải trong giai đoạn xây dựng cơ bản 74

Bảng 3.3. Khối lượng bốc xúc vận chuyển 74

Bảng 3.4. Hệ số kể đến loại mặt đường - s 75

Bảng 3.5. Hệ số để kể đến kích thước bụi – k 75

Bảng 3.6. Nồng độ ô nhiễm bụi khuếch tán từ quá trình đào đắp, bốc xúc 77

Bảng 3.7. Hệ số phát thải đối với động cơ sử dụng dầu DO 78

Bảng 3.8. Dự báo lượng khí thải phát ra của các phương tiện thi công 78

Bảng 3.9. Mức ồn của một số loại thiết bị thi công theo khoảng cách 79

Bảng 3.10. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 80

Bảng 3.11. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của
công nhân thi công dự án (30 người) 81


Bảng 3.12. Thành phần rác thải sinh hoạt 82

Bảng 3.13. Một số loại chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công 82

Bảng 3.14. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải trong giai đoạn khai thác 84

Bảng 3.15. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải trong giai đoạn khai thác 85

Bảng 3.16. Hệ số tải lượng ô nhiễm đối với các loại xe của một số chất ô nhiễm chính 86

Bảng 3.17. Bảng tổng hợp ước tính tải lượng khí thải, bụi do hoạt động vận tải 87

Bảng 3.18. Nồng độ các chất ô nhiễm do các phương tiện vận chuyển trong khu vực 88

Bảng 3.19. Mức ồn của một số loại thiết bị thi công theo khoảng cách 89

Bảng 3.20. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên hoạt động tại mỏ (59 người) 90

Bảng 3.21. Thành phần nước thải tại hồ lắng tại mỏ sét Long Giàn 92

Bảng 3.22. Thống kê thành phần CTNH phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án 93

Bảng 3.23. Bảng kiểm tra tác động trong quá khai thác mỏ 99

Bảng 3.24. Bảng ma trận tác động của quá trình khai thác mỏ đá sét 100

Bảng 3.25. Bảng tổng hợp các tác động 102

3.2. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá 104

Chương 4 106

BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA 106

VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 1064.1. Đối với tác động xấu 106

Hình 4.1. Mô hình bể tự hoại 3 ngăn 110

Hình 4.2. Thùng chứa rác thải 113

Bảng 4. 2. Chi phí đền bù và giải phóng mặt bằng 114

Bảng 4.3. Hiệu quả xử lý của hồ lắng với 2 chỉ tiêu là dầu mỡ và TSS 118

Hình 4.3. Quy trình thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tại mỏ 120

4.2. Đối với sự cố môi trường 126

Chương 5 129

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 129

5.1. Chương trình quản lý môi trường 129

Bảng 5.1. Dự toán kinh phí các một số công trình BVMT 132

Bảng 5.2. Tổng hợp các tác động và biện pháp giảm thiểu 133

5.2. Chương trình giám sát môi trường 136

Bảng 5.3. Đơn giá một số chỉ tiêu phân tích môi trường 140

CHƯƠNG 6 143

THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 143

6.1. Ý kiến của UBND 143

6.2. Ý kiển của UBMTTQ 145

6.3. Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ đầu tư trước các ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã 146

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 148

1. Kết luận 148

2. Kiến nghị 149

3. Cam kết thực hiện 149

PHỤ LỤC 152

DANH MỤC BẢNG


DANH MỤC HÌNH

Hỉnh 1. Sơ đồ tổ chức quản lý của mỏ 21

Hình 1.1. Sơ đồ công nghệ khai thác sét 34

Hình 1.2. Sơ đồ hệ thống khai thác lớp bằng 38

Hình 1.1. Vị trí khu vực triển khai dự án 47

Hình 2.1. Hoa gió tổng hợp tại trạm Tỉnh Gia, Thanh Hóa (1990-2009) 57

Hình 4.1. Mô hình bể tự hoại 3 ngăn 110

Hình 4.2. Thùng chứa rác thải 113

Hình 4.3. Quy trình thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tại mỏ 120

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ATLĐ : An toàn lao động

BTC : Bộ Tài Chính

BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trường

BXD : Bộ Xây dựng

CHXHCNVN : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

CNVC : Công nhân viên chức

CP : Cổ phần

CTNH : Chất thải nguy hại

CTR : Chất thải rắn

Đ : Đất


ĐTM : Đánh giá tác động

GTGT : Giá trị gia tăng

HTKT : Hệ thống khai thác

KHQLMT : Kế hoạch quản lý môi trường

KK : Không khí

KT-XH : Kinh tế - Xã hội

NM : Nước mặt

NN : Nước ngầm

NXB : Nhà xuất bản

PCCC : Phòng cháy chữa cháy

QCVN : Quy chuẩn Việt Nam

QCXDVN : Quy chuẩn xây dựng Việt Nam

QĐ : Quyết định

QLNN : Quản lý nhà nước

SK : Sức khỏe

TB : Trung bình

TCCP : Tiêu chuẩn cho phép

TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam

TCXD : Tiêu chuẩn xây dựng

TDTT : Thể dục thể thao

THCS : Trung học cơ sở

THPT : Trung học phổ thông

TLGN : Thủy lực gầu ngược

TNHH : Trách nhiệm hữu hạn

TW : Trung ương

UB : Ủy ban

UBMTTQ : Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc

UBND : Ủy ban nhân dân

VH : Văn hóa

VHVN : Văn hóa văn nghệ

WHO : Tổ chức Y tế Thế giới

XDCB : Xây dựng cơ bản: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id50526 114188
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Khoa Dầu Khí Lời mở đầu
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Thiết kế MÔn học nhà MÁY ĐIỆn lời nóI ĐẦU
UploadDocument server07 id50526 114188 -> ĐỀ TÀi ngân hàng trung ưƠng trưỜng trung cấp kt-cn đÔng nam
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Seminar staphylococcus aureus và những đIỀu cần biếT
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Bài thảo luận Đánh giá chất lượng sản phẩm dầu thực vật Môn Phân Tích Thực Phẩm Nhóm 2 : Hoàng – Hùng Hiếu Hồng
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Luận văn tốt nghiệp gvhd: pgs. Ts nguyền Ngọc Huyền MỤc lục danh mục các chữ viết tắT
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Mục lục Tổng quan về thịt
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Gvhd: Nguyễn Minh Hùng Đề tài: Tìm Hiểu & Nghiên Cứu cpu
UploadDocument server07 id50526 114188 -> MỤc lục phầN 1 20 MỞ ĐẦU 20 chưƠng 1 21 giới thiệu chung về ĐỒ ÁN 21 Chương 1 nêu ra tính cấp thiết của đồ án, từ đó xác định mục tiêu và phạm VI nghiên cứu, xác định các phương pháp, công cụ cần sử dụng tới khi làm đồ án


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương