LuËn v¨n th¹c sÜ TrÇn V¨n Kh¸nhtải về 1.1 Mb.
trang7/9
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Theo kÕt qu¶ b¶ng 24: 15 l« kh¸ng nguyªn ®· s¶n xuÊt ®Òu ®¹t tiªu chuÈn vµ ®­îc ®­a vµo sö dông, g©y miÔn dÞch cho gµ.


3.8. nghiªn cøu quy tr×nh miÔn dÞch cho gµ

Chóng t«i chän ra 3 l« kh¸ng nguyªn ®· chÕ t¹o lµ: l« 6, l« 11 vµ l« 14 ®Ó tiÕn hµnh thö nghiÖm víi 3 qui tr×nh miÔn dÞch trªn 3 ®µn gµ m¸i ®Î, mçi ®µn 10 con. LÊy m¸u gµ kiÓm tra HGKT trong huyÕt thanh gµ theo ®Þnh kú. KÕt qu¶ thö nghiÖm miÔn dÞch ®­îc tr×nh bµy trong b¶ng 25.

B¶ng 25: KÕt qu¶ thö nghiÖm c¸c qui tr×nh miÔn dÞch trªn gµ

Qui tr×nh miÔn dÞch

Qui tr×nh 1

Qui tr×nh 2

Qui tr×nh 3


HGKT trung b×nh trong huyÕt thanh gµ (sau khi miÔn dÞch)

TuÇn 1

1/3,2

1/4,3

1/2
TuÇn 2

1/21,6

1/28,8

1/26,4

TuÇn 3

1/32

1/67,2

1/58,6

TuÇn 4

1/57,6

1/208

1/121,2

TuÇn 5

1/121,6

1/236,8

1/224

TuÇn 10

1/120,4

1/244,2

1/211,2

TuÇn 12

1/116,2

1/251,4

1/121

TuÇn 15

1/56,8

1/121

1/62,4

Sau tiªm nh¾c l¹i

1/57,2

1/265,6

1/112,2

Møc ®é ph¶n øng ®èi víi gµ

4-5 giê sau mçi lÇn tiªm miÔn dÞch c¬ së

Gµ b¾t ®Çu mÖt, gi¶m ¨n trong vßng 05 ngµy

Gµ b¾t ®Çu mÖt, gi¶m ¨n trong vßng 02 ngµy

Gµ b¾t ®Çu mÖt, gi¶m ¨n trong vßng 04 ngµy

Sau khi tiªm miÔn dÞch cao ®é

3% gµ bÞ chÕt, c¶ ®µn mÖt mái, gi¶m ¨n

Gµ mÖt mái, gi¶m ¨n, sau 3 ngµy khoÎ l¹i b×nh th­êng

Gµ mÖt mái, gi¶m ¨n, sau 3 ngµy khoÎ l¹i b×nh th­êng

Sau tiªm nh¾c l¹i

Gµ mÖt mái, gi¶m ®Î ®Õn 90% trong 02 ngµy, gi¶m ¨n

Gµ mÖt mái, gi¶m ®Î ®Õn 30% trong 01 ngµy.

Gµ mÖt mái, gi¶m ®Î ®Õn 50% trong 02 ngµy.

Qua kÕt qu¶ thö 3 qui tr×nh ë trªn chóng t«i thÊy qui tr×nh 2 cho kÕt qu¶ miÔn dÞch cao nhÊt vµ æn ®Þnh nhÊt nªn qui tr×nh nµy ®­îc chän lµm qui tr×nh miÔn dÞch chÝnh thøc.

Qui tr×nh miÔn dÞch kÌm theo phô lôc (phô lôc 01)
3.9. x¸c ®Þnh hµm l­îng kh¸ng thÓ trong huyÕt thanh vµ lßng ®á trøng gµ

Sau khi chän ®­îc qui tr×nh miÔn dÞch thÝch hîp, tiÕn hµnh tiªm miÔn dÞch cho ®µn gµ ®Î trøng dïng lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt chÕ phÈm kh¸ng thÓ lßng ®á trøng. Chóng t«i chän ra 5 l« kh¸ng nguyªn ®· chÕ t¹o lµ: l« 4, l« 6, l« 8, l« 11 vµ l« 14 ®Ó miÔn dÞch cho 5 ®µn gµ m¸i ®Î. Theo dâi hµm l­îng kh¸ng thÓ trong huyÕt thanh vµ lßng ®á trøng gµ. Sö dông hai ph¶n øng ng­ng kÕt nhanh trªn phiÕn kÝnh vµ ADP ®Ó x¸c ®Þnh hµm l­îng kh¸ng thÓ (ph¶n øng ng­ng kÕt nhanh x¸c ®Þnh hµm l­îng kh¸ng thÓ kh¸ng víi kh¸ng nguyªn th©n E. coli, ph¶n øng ADP x¸c ®Þnh hµm l­îng kh¸ng thÓ kh¸ng ®éc tè E. coli). KÕt qu¶ ®Þnh l­îng hµm l­îng kh¸ng thÓ trong huyÕt thanh vµ trong lßng ®á trøng gµ t­¬ng øng víi c¸c l« kh¸ng nguyªn miÔn dÞch ®­îc tr×nh bµy trong b¶ng 26.

Nh­ vËy, víi c¸c l« kh¸ng nguyªn kh¸c nhau, sau khi miÔn dÞch cho gµ trong giai ®o¹n thu ho¹ch trøng lµm nguyªn liÖu, hiÖu gi¸ kh¸ng thÓ ng­ng kÕt trong huyÕt thanh gµ cã hµm l­îng lu«n æn ®Þnh ë 1/128 ®Õn 1/281,6; hiÖu gi¸ ADP dao ®éng tõ 1/8 ®Õn 1/16. Hµm l­îng kh¸ng thÓ trong huyÕt thanh vµ lßng ®á trøng gµ kh«ng chªnh lÖch nhiÒu (hiÖu gi¸ kh¸ng thÓ ng­ng kÕt trung b×nh trong lßng ®á trøng dao ®éng tõ 1/118,2 ®Õn 1/243,2; hiÖu gi¸ ADP dao ®éng tõ 1/8 ®Õn 1/16 ).. §iÒu ®ã chøng tá kh¸ng thÓ cña gµ sau khi ®¸p øng miÔn dÞch ®­îc truyÒn nhiÒu vµo trong lßng ®á trøng. §ã chÝnh lµ ®iÒu kú diÖu vµ ­u viÖt cña lßng ®á trøng gµ.B¶ng 26: Hµm l­îng kh¸ng thÓ trong huyÕt thanh vµ lßng ®á trøng gµ

L« kh¸ng nguyªn

HGKT trung b×nh trong huyÕt thanh

HGKT trung b×nh trong lßng ®á trøng

Ng­ng kÕt nhanh

ADP

Ng­ng kÕt nhanh

ADP

L« 4

1/ 281,6

1/16

1/243,2

1/8

L« 6

1/128

1/8

1/118,4

1/8

L« 8

1/230,4

1/16

1/192

1/16

L« 11

1/256

1/8

1/217,6

1/16

L« 14

1/268,8

1/8

1/243,2

1/81   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương