LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh bắc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 392.06 Kb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích392.06 Kb.
1   2

Mẫu số 1

ĐƠN VỊ

Số: /TTr-LĐLĐ (CĐ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày… tháng … năm…TỜ TRÌNH

Về việc khen thưởng thành tích hoạt động Công đoàn năm …
Kính gửi: Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn.
Căn cứ Hướng dẫn số…của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn về hướng dẫn thực hiện Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn; Căn cứ thành tích hoạt động công đoàn, Ban Thường vụ (Ban Chấp hành) Liên đoàn Lao động (Công đoàn)… đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xét và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân như sau:

Đề nghị Tổng Liên đoàn (Liên đoàn Lao động tỉnh) khen thưởng

Tặng Cờ thi đua toàn diện (chuyên đề …) cho … tập thể.

Tặng Bằng khen toàn diện (chuyên đề…) cho …tập thể…cá nhân.

(Có danh sách kèm theo)

Ban Thường vụ (Ban Chấp hành) Liên đoàn Lao động (Công đoàn)…bảo đảm thành tích của các tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng là đúng thực tế.

Đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét quyết định.Hồ sơ kèm theo tờ trình gồm có:

- Biên bản họp xét thi đua hoạt động công đoàn năm…

- Danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.

- Tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.

- Bản photo các giấy khen, bằng khen, quyết định tặng cờ,...

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu:….


TM. BAN THƯỜNG VỤ (BAN CHẤP HÀNH)

(ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 2

ĐƠN VỊ
DANH SÁCH

Tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng năm…

(Kèm theo tờ trình số ngày tháng năm

của Ban Thường vụ (BCH) Liên đoàn Lao động (CĐ)…
1. Cờ thi đua toàn diện (chuyên đề…):

2. Bằng khen toàn diện (chuyên đề…):

a. Tập thể:

1.b. Cá nhân:

1.Lưu ý: Ghi rõ ràng, đầy đủ, không viết tắt tên cá nhân, tập thể. Cá nhân chỉ ghi chức vụ cao nhất về chuyên môn và công đoàn.

Ví dụ:

Công đoàn Trường Trung học cơ sở A

Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn B

Công đoàn Phòng Văn hoá và Thông tin C

Đồng chí Nguyễn Văn A - Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn Phòng Văn hoá và Thông tin C

Mẫu số 3

ĐƠN VỊ

TÓM TẮT

Thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng năm…

(Kèm theo tờ trình số…/…, ngày… tháng…năm…

của Ban Thường vụ (Ban Chấp hành) Liên đoàn Lao động (Công đoàn)…)
I. TẬP THỂ

SỐ TT

Tên đơn vị

Cấp trên quản lý trực tiếp

Tóm tắt thành tích

Mức đề nghị

khen thưởng


1

Ghi đầy đủ, không viết tắt
Ghi rõ hình thức, danh hiệu khen thưởng đạt được trong những năm gần nhất (tính đến năm đề nghị khen) Cấp khen; số, ngày, tháng, năm của Quyết định khen thưởng.II. CÁ NHÂN

SỐ TT

Họ và tên

Chức vụ đơn vị công tác

Tóm tắt thành tích

Mức đề nghị

khen thưởng

1
Ghi chức

vụ cao nhất

về chuyên môn

và công đoàn.

Ghi rõ hình thức, danh hiệu khen thưởng đạt được trong những năm gần nhất (tính đến năm đề nghị khen). Cấp khen; số, ngày, tháng, năm của Quyết định khen thưởng.


TM. BAN THƯỜNG VỤ (BAN CHẤP HÀNH)

(ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ

Đề nghị Tổng Liên đoàn (Liên đoàn Lao động tỉnh)

tặng Cờ thi đua (Bằng khen) năm…
I. Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị.

- Tên đơn vị: LĐLĐ (Công đoàn)… thuộc…(Ghi tên công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý).

- Tổng số CBCNVCLĐ, trong đó nữ…, chiếm ...%

- Tổng số ĐVCĐ, trong đó nữ…, chiếm ....%

- Chất lượng đội ngũ CBCNVCLĐ (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ).

II. Thành tích đạt được:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: (Nêu ngắn gọn những kết quả chủ yếu, có số liệu cụ thể)

2. Thành tích hoạt động Công đoàn:

Nêu rõ kết quả đạt được trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn: Công tác tuyên truyền giáo dục; Tham gia quản lý; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; Tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động văn hoá, thể thao; Hoạt động nhân đạo, xã hội, từ thiện, đóng góp ủng hộ các quỹ; Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh… (có số liệu chứng minh).3. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đạt được.

- Kê khai những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đạt được trong những năm gần nhất (tính đến năm đề nghị khen). Ghi rõ số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng và cấp quyết định khen về chuyên môn, công đoàn.

- Nêu tổng số cá nhân, tập thể của đơn vị đạt các danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua các cấp, đoàn viên công đoàn xuất sắc, tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến…trong năm đề nghị khen thưởng. Tính tỉ lệ % để so sánh.

…, ngày…tháng…năm….TM. BAN THƯỜNG VỤ (BAN CHẤP HÀNH)

(ký tên, đóng dấu)
Mẫu số 5
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị Tổng Liên đoàn (Liên đoàn Lao động tỉnh)

tặng Bằng khen, năm…
I- Sơ lược lý lịch:

- Họ và tên………

- Sinh ngày…..tháng….năm…. ; Nam (Nữ)...- Chức vụ, đơn vị công tác:

- Nơi thường trú:- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Nhiệm vụ được giao:

- Năm tham gia công tác chuyên môn:

- Năm tham gia hoạt động công đoàn:II- Thành tích đạt được:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: (Nêu ngắn gọn những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ được giao)

2. Thành tích hoạt động Công đoàn:

Nêu rõ những thành tích đạt được trong hoạt động công đoàn: Việc thực hiện nhiệm vụ của người đoàn viên theo quy định của Điều lệ Công đoàn; Tham gia các hoạt động do công đoàn tổ chức.3. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đạt được.


Danh hiệu thi đua

Hình thức khen thưởng
* Chuyên môn:
....
....
* Công đoàn
.....

- Kê khai những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đạt được trong những năm gần nhất (tính đến năm đề nghị khen). Nếu là cán bộ lãnh đạo, quản lý thì nêu cả kết quả thi đua đã đạt được của cơ quan, đơn vị. Ghi rõ số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng và cấp quyết định khen thưởng về chuyên môn, công đoàn.


…, ngày…tháng…năm…

NGƯỜI BÁO CÁO

(ký, ghi rõ họ tên)


XÁC NHẬN CỦA CÔNG ĐOÀN

 (ký tên, đóng dấu)Mẫu số 6a

ĐƠN VỊ

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐUA TOÀN DIỆN NĂM…
I. Tập thể.

Số TT

Tổng Liên đoàn

Liên đoàn Lao động tỉnh

Cờ

Bằng khen

Cờ

Bằng khen

Tên đơn vị

Tên đơn vị

Tên đơn vị

Tên đơn vị

1

...


II. Cá nhân.

Số TT

Bằng khen Tổng Liên đoàn

Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh

Họ tên

Chức vụ,

đơn vị công tác

Họ tên

Chức vụ,

đơn vị công tác

1

...TM. BAN THƯỜNG VỤ (BAN CHẤP HÀNH) (ký tên, đóng dấu)


Lưu ý: Mỗi cá nhân, tập thể chỉ đăng ký một mức khen thưởng.

Mẫu số 6b

ĐƠN VỊ

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐUA CHUYÊN ĐỀ NĂM…

Chuyên đề ...
I. Tập thể.

Số TT

Tổng Liên đoàn

Liên đoàn Lao động tỉnh

Cờ

Bằng khen

Cờ

Bằng khen

Tên đơn vị

Tên đơn vị

Tên đơn vị

Tên đơn vị

1

...


II. Cá nhân.

Số TT

Bằng khen Tổng Liên đoàn

Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh

Họ tên

Chức vụ,

đơn vị công tác

Họ tên

Chức vụ,

đơn vị công tác

1

...TM. BAN THƯỜNG VỤ (BAN CHẤP HÀNH) (ký tên, đóng dấu)


Lưu ý: Mỗi cá nhân, tập thể chỉ đăng ký một mức khen thưởng.

Mẫu số 7

ĐƠN VỊ


TÓM TẮT GIẢI PHÁP, SÁNG KIẾN CỦA CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

TỔNG LIÊN ĐOÀN TẶNG BẰNG LAO ĐỘNG SÁNG TẠO, NĂM…

(Kèm theo tờ trình số…/…, ngày… tháng…năm…

của Ban Thường vụ (Ban Chấp hành) Liên đoàn Lao động (Công đoàn)…)

TT


Họ tên, chức vụ

Đơn vị công tácNăm sinh

Số giải pháp

- Tiền làm lợi

- Tiền thưởngTóm tắt nội dung

giải phápNam

Nữ

01
TM. BAN THƯỜNG VỤ (BAN CHẤP HÀNH)

(ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 8
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBÁO CÁO THÀNH TÍCH

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG ĐOÀN

Đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo năm ...
- Họ và tên:

- Sinh ngày…...tháng…..năm….. ; Nam (Nữ): ........

- Chức vụ, đơn vị công tác:

- Trú quán:

- Trình độ chuyên môn:

- Tổng số đề tài khoa học….., giải pháp sáng kiến…

- Tổng số tiền làm lợi:

- Tổng số tiền được thưởng:I. Mô tả đề tài khoa học, giải pháp sáng kiến.

1. Mô tả những ưu, khuyết điểm của tình trạng kỹ thuật hoặc tổ chức sản xuất đang được áp dụng tại cơ quan, đơn vị.

2. Mô tả giải pháp sáng kiến.

a. Thuyết minh tính mới của giải pháp.

Mô tả ngắn gọn đầy đủ và rõ ràng nội dung, bản chất của giải pháp. Nêu rõ những nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm, tình trạng kỹ thuật hoặc tổ chức sản xuất hiện tại (có kèm theo bản vẽ, sơ đồ, ảnh, bản tính toán để minh hoạ).b. Khả năng áp dụng.

Giải pháp đã được áp dụng rộng rãi hoặc chứng minh có khả năng áp dụng trong điều kiện kinh tế kỹ thuật tại cơ quan, đơn vị.c. Hiệu quả kinh tế xã hội

Hiệu quả kinh tế xã hội của giải pháp sáng kiến được đánh giá bằng cách so sánh lợi ích kinh tế xã hội của giải pháp mới với những giải pháp tương tự đã biết. Cần nêu rõ sáng kiến đem lại lợi ích kinh tế cao hơn, cao hơn bao nhiêu hoặc đã khắc phục được những nhược điểm nào của giải pháp đã biết trước đó.II. Thành tích hoạt động công đoàn.

Nêu những công việc, kết quả đạt được khi thực hiện nhiệm vụ của công đoàn giao. Tham gia công tác thông tin khoa học công nghệ trong CNVCLĐ.

…, ngày…tháng…năm….
XÁC NHẬN XÁC NHẬN NGƯỜI BÁO CÁO

CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Mẫu số 9

ĐƠN VỊ

DANH SÁCH

Đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo, năm …

(Kèm theo tờ trình số ngày tháng năm

của Ban Thường vụ (BCH) Liên đoàn Lao động (CĐ)…
1.

2.(Ghi rõ ràng, đầy đủ họ và tên, đơn vị công tác, chức vụ chuyên môn, công đoàn)

Ví dụ: Đồng chí Nguyễn Văn A - Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn…

Mẫu số 10

ĐƠN VỊ

ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG

NGÀY LỄ LỚN, SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI CỦA ĐẤT NƯỚC

Năm…


TT

Tên công trình


Quy mô, trị giá công trình


Bảo đảm các yêu cầu trong quá trình thi công

(Bảo đảm về tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động…Lợi ích của công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng


Ngày khởi công, hoàn thành

Đăng ký chào mừng

(Đăng ký chào mừng sự kiện nào)Ghi chú

1


TM. BAN THƯỜNG VỤ (BAN CHẤP HÀNH)

(ký tên, đóng dấu): upload -> 8552
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
8552 -> CHƯƠng trình hành đỘng thực hiện Kế hoạch số 40-kh/tu của Tỉnh ủy triển khai Kết luận số 06-kl/tw của Ban Bí thư (Khóa XII) về đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa
8552 -> Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 40-kh/tu ngày 25/10/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương
8552 -> Danh sách doanh nghiệp có CÔng nghệ SẢn xuất lạc hậu trung quốc loại bỏ (ĐỢT 2)


1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương