LÝ lich khoa họCtải về 331.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2017
Kích331.43 Kb.

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘICỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LICH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Cao Văn Thu

2. Ngày tháng năm sinh: 15/02/1952 Nam (Nữ): Nam Dân tộc: Mường

3. Quê quán: Cẩm Sơn, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

4. Chỗ ở hiện nay: Số 97, ngõ 72, phố Quan Nhân, p. Nhân Chính, q. Thanh Xuân, Hà Nội

5. Địa chỉ liên hệ: Số 12, ngõ 64, phố Thọ Lão, p. Ô Đống Mác, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

6. Đơn vị công tác hiện nay: Bộ môn Vi sinh và Sinh học-Trường Đại học Dược Hà Nội

7. Địa chỉ cơ quan: Số 13 -15 Lê Thánh Tông, Hà Nội

8. Điện thoại: Cơ quan: 0439330769 Nhà riêng: 0439728036 Di động: 0988179964

9. Địa chỉ E-mail: caovan_thu@yahoo.com, cvthu@cb.hup.edu.vn

10. Chức vụ hiện nay: Trưởng Bộ môn

11. Hệ số lương hiện nay: 7,28

12. Học vị / Học hàm:

- Năm được cấp bằng đại học: 1976 Nơi cấp: (trường, nước) Đại học Kỹ thuật Budapest, Hungary

- Năm được cấp bằng thạc sĩ: Nơi cấp: (trường, nước)

- Năm được cấp bằng tiến sĩ: 1989 Nơi cấp: (trường, nước) Viện Hàn Lâm Khoa học Hungary, Cộng hòa Hungary

- Năm được phong học hàm phó giáo sư: 2004 Giáo sư:

13. Trình độ ngoại ngữ: (tên ngoại ngữ, trình độ A, B, C, D hay thành thạo): Tiếng Hung-Thành thạo, Tiếng Anh-C, tiếng Pháp-B, tiếng Nga-B.

14. Quá trình công tác:

- 1/1978- 8/1985: C¸n bé gi¶ng d¹y, Bé m«n C«ng nghiÖp D­îc, Tr­êng §¹i häc D­îc Hµ Néi

- 9/1985- 3/1989: Nghiªn cøu sinh, §¹i häc Kü thuËt Budapest-ViÖn Hµn l©m khoa häc Hungary

- 4/1989-10/1993: C¸n bé gi¶ng d¹y, Bé m«n C«ng nghiÖp D­îc, Tr­êng §¹i häc D­îc Hµ Néi

- 11/1993-10/1995: Nghiªn cøu "Post-Doc", §¹i häc Kü thuËt Budapest, Budapest Hungary

- 11/1995-12/2003: Gi¶ng viªn chÝnh, Bé m«n C«ng nghiÖp D­îc, Tr­êng §¹i häc D­îc Hµ Néi

- 1/2004- nay: Gi¶ng viªn chÝnh, Bé m«n Vi sinh & Sinh häc, Tr­êng §H D­îc Hµ Néi,

- Th¸ng 10/2004 ®­îc phong hµm Phã gi¸o s­

- Tháng 1/2012 được bổ nhiệm Giảng viên cao cấp.

- 1/ 2004-2005 Phã tr­ëng Phô tr¸ch Bé m«n Vi sinh & Sinh häc, Tr­êng §¹i häc D­îc Hµ Néi

- 2006- 2/2012: Tr­ëng Bé m«n Vi sinh & Sinh häc, Tr­êng §¹i häc D­îc Hµ Néi.

- 3/2012 – nay: Giảng viên cao cấp, Bộ môn Vi sinh và sinh học, trường Đại học Dược Hà Nội

15. Hiện nay thuộc biên chế:

Giảng viên √ ; Nghiên cứu viên  ; Cán bộ quản lý  ; Các công tác khác 

16. Các hướng khoa học hoặc đề tài khoa học chủ yếu đã tham gia nghiên cứu:  • Nghiªn cøu ph¸t triÓn c«ng nghÖ s¶n xuÊt kh¸ng sinh vµ vitamin,

  • Nghiªn cøu ph¸t triÓn c«ng nghÖ lªn men s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm sö dông c¶ trong Y D­îc häc vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c: Axit citric, axit lactic, ...

  • Nghiªn cøu vÒ mét sè c©y thuèc, vÞ thuèc ViÖt nam vµ t¸c dông sinh häc cña mét sè chÕ phÈm Êy.

17. Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, đề tài NCKH đã nghiệm thu
TT

Tên chương trình (CT), đề tài (ĐT)

Chủ nhiệm

Tham gia

Cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Ngày

nghiệm thuKết quả

1

Nghiªn cøu sinh tæng hîp kh¸ng sinh erythromycin vµ thuû ph©n penicillin G b»ng enzym t¹o 6-APA, 1986-1990+

Nhà nước

1986-1990

Xuất sắc


2

§iÒu tra x¹ khuÈn (Micromonospora) cho chÊt kh¸ng sinh ®­îc ph©n lËp ë ViÖt nam+

Cấp bộ

1991-1996

Xuất sắc


3

Nghiªn cøu øng dông protease ®Ó s¶n xuÊt viªn ®¹m+

Cấp bộ

1999-2000

Xuất sắc


4

Ph©n lËp ®iÒu tra vi sinh vËt tæng hîp kh¸ng sinh chèng HIV

+NCCB~Cấp bộ


2001-2003

Đạt


5

Ph©n lËp ®iÒu tra vi sinh vËt tæng hîp kh¸ng sinh ®Æc tr­ng vïng

+NCCB~Cấp bộ


2004-2005

Khá


6

Nghiªn cøu chiÕt xuÊt vµ x¸c ®Þnh cÊu tróc hãa häc cña chÊt kh¸ng sinh do Streptomyces 15.29 t¹o ra,

+
Cấp bộ

2006-2009

17-11-2010


Đạt


7

Nghiên cứu chiết tách L-cystein từ phụ phẩm lông, tóc, móng, sừng và bán tổng hợp acetylcystein làm nguyên liệu sản xuất thuốc,
+

Cấp nhà nước

2010-2012

2012

Xuất sắc

18. Kết quả kết hợp NCKH với đào tạo:TT

Họ tên sinh viên, học viên, NCSHướng dẫn NCS

HD luận văn thạc sỹ

HD khoá luận tốt nghiệp DS

Năm bảo vệ

Chính

Phụ

1

NguyÔn V¨n Nghiªn


+

1982

2

NguyÔn ThÞ Mai


+

1983

3

TrÇn B¶o L©m


+

1990

4

L­¬ng Quèc TuÊn


+

1992

5

TrÇn ThÞ Xu©n


+

1993

6

§inh ThÞ V©n


+

1993

7

Ph¹m Quèc Chinh


+

1994

8

T¹ Minh Giái


+

1996

9

Hy ThÞ Thanh


+

1997

10

NguyÔn ThÕ §«ng


+

1999

11

NguyÔn ThÞ Hoa


+

1999

12

Hµ Thu HiÒn


+

2000

13

NguyÔn Tiªn Phong


+

2000

14

NguyÔn ThÞ H­¬ng


+

2001

15

Giang Quèc ViÖt


+

2001

16

NguyÔn ThÞ Thanh Dung


+

2002

17

NguyÔn ThÞ HuÖ


+

2002

18

Huúnh Thu Trang


+

2002

19

NguyÔn TÝn Trung


+

2002

20

NguyÔn ThÞ Thu H­êng


+

2003

21

Hoµng ThÞ LuyÕn


+

2003

22

NguyÔn V¨n Th¾ng


+

2003

23

NguyÔn ThÞ TuyÕt


+

2003

24

Lª Quang Vò


+

2003

25

NguyÔn V¨n Dòng


+

2004

26

Vò ThÞ H­¬ng Giang


+

2004

27

Ph¹m ThÞ Hµ


+

2004

28

Qu¸ch ThÞ Lª Hµ


+

2004

29

Lª ThÞ Quúnh Nga


+

2004

30

§ç ThÞ Thuý Nga


+

2004

31

§oµn ThÞ DiÔm


+

2005

32

TrÞnh ThÞ Ph­¬ng Dung


+

2005

33

§µo ThÞ Thanh H­êng


+

2005

34

NguyÔn Quúnh Trang


+

2005

35

NguyÔn §¹i Nam


+

2005

36

Lª ThÞ Lan


+

2005

37

Lª v¨n Th¬m


+

2005

38

Hoµng ThÞ CÈm


+

2006

39

NguyÔn ThÞ BÝch DiÖp


+

2006

40

NguyÔn ThÞ Thuý HiÒn


+

2006

41

Chö V¨n MÕn


+

2006

42

Phan Thanh Thanh Th¶o


+

2006

43

TrÇn ThÞ Thanh V©n


+

2006

44

NguyÔn BÝch H­êng


+

2007

45

Vâ ThÞ Linh


+

2007

46

NguyÔn ThÞ H¶i V©n


+

2007

47

NguyÔn ThÞ LÖ Ninh


+

2007

48

Ph¹m ThÞ DiÖu HuyÒn


+

2008

49

NguyÔn Ngäc H­¬ng


+

2008

50

§ång ThÞ Thu Hµ


+

2008

51

NguyÔn ThÞ Kim Oanh


+

2008

52

KiÒu ThÞ Hång+
1998

53

TrÇn ThÞ Oanh+
1999

54

NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Anh+
2002

55

NguyÔn V¨n LÞch+
2004

56

NguyÔn Quúnh Lª+
2007

57

Trịnh Thị Thịnh


+

2009

58

Nguyễn Phương Thảo


+

2009

59

Nguyễn Thị Thanh Hải


+

2009

60

Nguyễn Đại Nam+
2010

61

Nguyễn Thị Minh Châu+
2010

62

Hoàng Thị Thùy Hương+
2010

63

Cao Văn Hải


+

2010

64

Trần Thị Phương Nhung


+

2010

65

Nguyễn Thị Hiền


+

2010

66

Phạm Thị Huê


+

2010

67

Phạm Thị Hạnh+
2010

68

Nguyễn Thi Hải Hà+
2010

69

Lê Huy Dương


+

2011

70

Phạm Thị Lam Giang


+

2011

71

Mai Ngọc Tú


+

2011

72

Lê Phương Thúy


+

2011

73

Nguyễn T. Thanh Bình+
2011

74

Nguyễn Thị Cẩm Vân+
2011

75

Trần Thị Phương Nhung+
2012

76

Phạm Huy Bách


+

2012

77

Vanmanivong Alounny


+

2012

78

Vũ Thị Thu Hương


+

2012

79

Ngô Thị Minh Tâm


+

2013

80

Nguyễn Huy Trình


+

2013

81

Ngô Nguyễn Quỳnh Anh


+

2013

82

Soutthida Vongsavat


+

2013

83

Nguyễn Nguyệt Minh


+

2014

84

Nguyễn Thị Nguyệt


+

2014

86

Trần Thị Hương


+

2014

87

Tạ Thị Khuyên


+

2014

88

Tạ Thu Lan+
2014

89

Phạm Thị Huyền+
2014

90

Đặng Thị Hằng+
201419. Kết quả NCKH đã công bố :

TT

Tên bài báo khoa học

Số tác giả

Tên tạp chí,

kỷ yếu


Tập

Số

Trang

Năm

công bố


1

S¶n xuÊt Pilot Vitamin B12 nhê Propionibacterium shermanii

5

B¸o c¸o khoa häc, Héi nghÞ VSV häc øng dông TQ lÇn thø 1, Hµ Néi


1981

2

Kh¶o s¸t c¸c th«ng sè sinh tæng hîp kh¸ng sinh cña chñng t¹o neomycin

5

T¹p chÝ D­îc häc
4

10-11

1983

3

Elaboration of a citric acid technology in Hungary

4

Proc. of Int. Symp. on Biotechnol. and Food Industry, Budapest487-496

1988

4

Lab. scale technol. development and math. modelling of cØtic acid fermentation

3

Proc. of 4th Biotechnol. Sci. Conf. of Socialist Countries, Balatonszeplak, Hungary


1989

5

Nghiªn cøu sinh tæng hîp Erythromycin

4

Kû yÕu c«ng tr×nh Héi th¶o vÒ C«ng nghiÖp kh¸ng sinh, 4-6/12/1990, Hµ Néi41-42

1990

6

Kh¶ n¨ng kh¸ng khuÈn cña l¸ m­íp

3

Tạp chí Y học cổ truyền?
4

12-13

1992

7

Gãp phÇn nghiªn cøu mét sè loµi Micromonospora sinh tæng hîp kh¸ng sinh tõ bïn, bïn c¸t ViÖt nam

3

T¹p chÝ D­îc häc
5

3-6

1993

8

Ðtudes de la distribution des Actinomycetes du genre Micromonospora Orskov ayant une activitÐ antibiotique au Vietnam

4

Revue Pharmaceutique
4

6-12

1997

9

Nghiªn cøu thµnh phÇn hãa häc cña c©y diÕp c¸,

3

T¹p chÝ D­îc häc
7

7-9

1997

10

Ho¹t tÝnh kh¸ng khuÈn cña c¸c chÕ phÈm diÕp c¸

3

T¹p chÝ D­îc häc
8

16-17

1997

11

Nghiªn cøu ph¸t triÓn c«ng nghÖ lªn men acid lactic

1

T¹p chÝ D­îc häc
1

14-16

1997

12

Tèi ­u hãa lªn men acid L-lactic

1

T¹p chÝ D­îc häc
3

13-15

1997

13

Quy ho¹ch ®¬n h×nh nghiªn cøu lªn men sinh tæng hîp kh¸ng sinh

2

T¹p chÝ D­îc häc
1

12-14

1999

14

S¬ bé th¨m dß mét sè t¸c dông sinh häc cña l¸ c©y ®¬n l¸ ®á

3

T¹p chÝ D­îc häc
4

20-21

1999

15

Nghiªn cøu sinh tæng hîp kh¸ng sinh tõ hai chñng Micromonospora N0 108 vµ N09

3

B¸o c¸o khoa häc, Héi nghÞ C«ng nghÖ Sinh häc tßan quèc133-138

1999

16

Nghiªn cøu lªn men sinh tæng hîp axit xitric

2

B¸o c¸o khoa häc, Héi nghÞ C«ng nghÖ Sinh häc tßan quèc621-625

1999

17

Gãp phÇn nghiªn cøu ph­¬ng thuèc tam tö thang

3

T¹p chÝ D­îc liÖu

4

1

24-28

1999

18

Chemical composition and antimicrobial activity of Excoecaria Cochinchinensis Lour. Euphorbiaceae

3

Proceeding of Pharma Indochina Conference II, Hanoi229-231

2001

19

Researches to isolate Streptomyces 324- Streptomyces misionensis having ability biosynthisizing antibiotics

3

Proceeding of the third Conference on Pharmaceutical Sciences, May 20-23, 2003, Bankok, ThailandPP163

2003

20

Researches to isolate Streptomyces 1261- Streptomyces willmorei having ability biosynthisizing antibiotics

3

Proceeding of the third Conference on Pharmaceutical Sciences, May 20-23, 2003, Bankok, ThailandOP52

2003

21

Nghiªn cøu lªn men sinh tæng hîp kh¸ng sinh nhê Streptomyces 10.19- Streptomyces tendae

2

B¸o c¸o KH t¹i HNNCKH c¬ b¶n TQ lÇn thø II ngµnh KH sù sèng, HuÕ, 25-27/7/20031029-1032

2003

22

Nghiªn cøu ph©n lËp Streptomyces 2210- Streptomyces candidus cã kh¶ n¨ng STH kh¸ng sinh

3

B¸o c¸o KH t¹i HNNCKH c¬ b¶n TQ lÇn thø II ngµnh KH sù sèng, HuÕ, 25-27/7/2003241-243

2003

23

Nghiªn cøu chñng Streptomyces 13.33- Streptomyces versipelis cã kh¶ n¨ng sinh tæng hîp kh¸ng sinh

3

T¹p chÝ Y häc thùc hµnh
477

151-154

2004

24

Nghiªn cøu lªn men sinh tæng hîp Kh¸ng sinh tõ chñng Streptomyces 13.312 -Streptomyces griseosporeus 1

2


T¹p chÝ Y häc thùc hµnh
509

42-46

2005

25

Researches to prepare antibiotics by fermentation of Streptomyces 15.29 1

3

Procedings of the fourth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, Ho Chi Minh City, Nov. 10-13, 2005

II
156-163

2005

26

Researches to produce antibiotics by fermentation of Micromonospora N0 9 1

5

Procedings of the fourth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, Ho Chi Minh City, Nov. 10-13, 2005

I
90-96

2005

27

Nghiªn cøu sinh tæng hîp kh¸ng sinh chèng nÊm tõ Streptomyces 16.341

5

T¹p chÝ Y Häc TP. Hå ChÝ Minh (C§Ò Ký sinh trïng)

11

Phô b¶n sè 2

193-197

2007

28

Antioxidative flavonoids from Cleistocalyx operculatus buds

6

Chem. Pharm. Bull.

56

12

1725-1728

2008

29

Fermentation researches to biosynthesize antibiotics actinomycin X2 and actinomycin D by Streptomyces sp. 15.29 and Streptomyces sp.21.123 isolated from Vietnamese soils

8

Proceedings of the 9th International Symposium on ‘Recent Trends in Pharmaceutical Sciences’, February 4, 2010, Institute for Drug Research, Yeungnam University, Gyeongsan, Korea27-34

2010

30

Actinomycin X2, chất kháng sinh được phân lập từ quá trình lên men sinh tổng hợp Streptomyces microflavus

3

Tạp chí Hóa học

48

4

469-474

2010

31

Nghiên cứu lên men sinh tổng hợp kháng sinh nhờ Streptomyces 15.29-Streptomyces microflavus
Tạp chí khoa học và công nghệ,48(5),108-111

48

5

108-111

2010

32

Nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh nhờ Streptomyces 119.112

6

Kỷ yếu Hội nghị KHCN 50 năm xây dựng và phát triển Trường ĐH Dược HN, Hà Nội, 10-2011503-510

2011

33

Nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh nhờ Streptomyces 155.16

4

Kỷ yếu Hội nghị KHCN 50 năm xây dựng và phát triển Trường ĐH Dược HN, Hà Nội, 10-2011511-519

2011

34

Nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh nhờ Streptomyces 168.27

2

Kỷ yếu Hội nghị KHCN 50 năm xây dựng và phát triển Trường ĐH Dược HN, Hà Nội, 10-2011520-527

2011

35

Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh tổng hợp actinomycin D của Streptomyces 21.123

3

Kỷ yếu Hội nghị KHCN 50 năm xây dựng và phát triển Trường ĐH Dược HN, Hà Nội, 10-2011528-532

2011

36

Nghiên cứu tối ưu hóa lên men tổng hợp actinomycin D nhờ Streptomyces 21.123

2

Kỷ yếu Hội nghị KHCN 50 năm xây dựng và phát triển Trường ĐH Dược HN, Hà Nội, 10-2011533-540

2011

20. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, đại học và sau đại học):

TT

Tên sách

Loại sách

Nơi xuất bản

Năm xuất bảnSố tác giả

Chủ biên hay tham gia

Ghi chú

1

Sinh häc ®¹i c­¬ng

Giáo khoa đại học

Nhà xuất bản Giáo dục, 2008

3

Chủ biên và tham gia

Tái bản 2012, 2014

2

Vi sinh vật học

Giáo khoa đại học

Nhà xuất bản Giáo dục, 2008

5

Chủ biên và tham gia

Tái bản 2013

3

Giáo trình CÔNG NGHỆ KHÁNG SINH

Giáo khoa đại học

Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông, 2014

1

Chủ biên


Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật.


Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2015

Ký tên


Cao Văn ThuCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương