Bài 1: Thử giới hạn các tạp chất. Kiểm nghiệm NaCltải về 8.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.06.2018
Kích8.19 Kb.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

BỘ MÔN HÓA DƯỢC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------NỘI DUNG THỰC TẬP HÓA DƯỢC HKI – CT – 2015/16
Bài 1: Thử giới hạn các tạp chất. Kiểm nghiệm NaCl

 1. Thử giới hạn các tạp chất

 • Nguyên tắc, cách tiến hành thử giới hạn tạp chất trong nguyên liệu làm thuốc

 • Phương pháp thử giới hạn sulfat, kim loại nặng (phương pháp 1), asen.

 1. Kiểm nghiệm NaCl

2.1. Định tính: Phản ứng A (ion natri bằng thuốc thử Streng); B (ion clorid bằng bạc nitrat)

2.2. Thử tinh khiết: Tạp sulfat, kim loại nặng2.3. Định lượng: Phương pháp dùng bạc nitrat
Bài 2: Kiểm nghiệm paracetamol

 1. Kiểm nghiệm paracetamol

  1. 1.1. Định tính: Phản ứng A (phản ứng màu của OH phenol); Phản ứng B (phản ứng oxy hóa); C (phản ứng tạo phẩm màu nitơ)

  2. 1.2. Định lượng: Phương pháp đo độ hấp thụ tử ngoại

2. Thử tinh khiết: Giới hạn asen trong NaCl (tiếp phần TTK bài 1)
Bài 3: Kiểm nghiệm aspirin

  1. 1. Định tính: Phản ứng B (xác định acid salicylic và acid acetic)

  2. 2. Thử tinh khiết: Acid salicylic tự do

  3. 3. Định lượng: Phương pháp trung hòa


Bài 4: Kiểm nghiệm vitamin C

  1. 1. Định tính: Phản ứng A (phản ứng tạo phức với sắt (II) sulfat); Phản ứng C (phản ứng với AgNO3)

  2. 2. Thử tinh khiết: Xác định góc quay cực riêng

  3. 3. Định lượng: Phương pháp đo iod

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương