Kinh töÔng öng boä taäp I


III. PHAÅM THÖÙ BA (hay Sakka naêm kinh)tải về 1.75 Mb.
trang27/27
Chuyển đổi dữ liệu14.06.2018
Kích1.75 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

III. PHAÅM THÖÙ BA (hay Sakka naêm kinh).

I. SAÙT HAÏI GÌ (S.i,237)

1) Taïi Saøvatthi, Jetavana.

2) Roài Thieân chuû Sakka ñi ñeán Theá Toân, sau khi ñeán, ñaûnh leã Theá Toân roài ñöùng moät beân.

3) Ñöùng moät beân, Thieân chuû Sakka noùi leân baøi keä vôùi Theá Toân:Saùt vaät gì, ñöôïc laïc?

Saùt vaät gì, khoâng saàu?

Coù moät loaïi phaùp gì,

Ngaøi taùn ñoàng saùt haïi,

Toân giaû Gotama?

(Theá Toân):4) Saùt phaãn noä ñöôïc laïc,

Saùt phaãn noä khoâng saàu.

Phaãn noä vôùi ñoäc caên,

Vôùi vò ngoït toái thöôïng,

Phaùp aáy, baäc Hieàn thaùnh

Taùn ñoàng söï saùt haïi.

Saùt phaùp aáy, khoâng saàu,

Hôõi naøy Vaøsava!

II. XAÁU XÍ (S.i,237)

1) Taïi Saøvatthi, Jetavana.

2) Taïi ñaây... Theá Toân noùi nhö sau:

3) – Thuôû xöa, naøy caùc Tyû-kheo, coù moät Daï-xoa xaáu xí, thaáp luøn, buïng to (Okotimako), ñeán ngoài treân choã ngoài cuûa Thieân chuû Sakka.

4) ÔÛ ñaây, naøy caùc Tyû-kheo, chö Thieân ôû Tam thaäp tam thieân böïc töùc, chaùn gheùt, phaãn uaát: “Thaät vi dieäu thay! Thaät hy höõu thay! Teân Daï xoa xaáu xí, thaáp luøn, buïng to laïi ñeán ngoài treân choã ngoài cuûa Thieân chuû Sakka!”.

5) Naøy caùc Tyû-kheo, chö Thieân ôû Tam thaäp tam thieân caøng böïc töùc, chaùn gheùt, phaãn uaát bao nhieâu, thôøi Daï-xoa aáy caøng ñeïp hôn, caøng deã nhìn, caøng deã thöông baáy nhieâu.

6) Roài naøy caùc Tyû-kheo, chö Thieân ôû Tam thaäp tam thieân ñi ñeán Thieân chuû Sakka; sau khi ñeán, noùi vôùi Thieân chuû Sakka:

7) “– ÔÛ ñaây, naøy Toân giaû, coù moät Daï-xoa xaáu xí, thaáp luøn, buïng to ñeán ngoài treân choã ngoài cuûa Ngaøi. ÔÛ ñaây, naøy Toân giaû, chö Thieân ôû Tam thaäp tam thieân, böïc töùc, chaùn gheùt, phaãn uaát: “Thaät vi dieäu thay! Thaät hy höõu thay! Daï-xoa naøy xaáu xí, thaáp luøn, buïng to laïi ñeán ngoài treân choã ngoài cuûa Thieân chuû Sakka!”. Nhöng naøy Toân giaû, chö Thieân ôû Tam thaäp tam thieân caøng böïc töùc, chaùn gheùt, phaãn uaát bao nhieâu, thôøi Daï-xoa xaáu xí, thaáp luøn, buïng to aáy caøng toát ñeïp, caøng deã nhìn vaø caøng deã thöông baáy nhieâu. Thöa Toân giaû, coù phaûi Daï-xoa aáy seõ trôû thaønh Daï-xoa nuoâi döôõng vôùi phaãn noä?”

8) Roài naøy caùc Tyû-kheo, Thieân chuû Sakka ñi ñeán Daï-xoa nuoâi döôõng baèng phaãn noä aáy; sau khi ñeán ñaép thöôïng y vaøo moät beân vai, ñaàu goái phaûi quyø treân ñaát, chaáp tay vaùi Daï-xoa nuoâi döôõng vôùi phaãn noä vaø noùi leân teân cuûa mình ba laàn: “Thöa Toân giaû, toâi laø Thieân chuû Sakka! Thöa Toân giaû, toâi laø Thieân chuû Sakka!”.

9) Naøy caùc Tyû-kheo, Thieân chuû Sakka caøng noùi leân teân cuûa mình bao nhieâu thôøi Daï-xoa aáy caøng trôû thaønh xaáu xí, thaáp luøn, buïng to baáy nhieâu; vaø sau khi trôû thaønh caøng xaáu xí, caøng thaáp luøn, buïng to hôn, vò aáy bieán maát taïi choã aáy.

10) Naøy caùc Tyû-kheo, Thieân chuû Sakka, sau khi ngoài xuoáng treân choã ngoài cuûa mình, laøm cho hoøa dòu chö Thieân ôû Tam thaäp tam thieân, ngay luùc aáy, noùi leân nhöõng baøi keä naøy:

Taâm ta khoâng deã daøng,

Ñeå cho bò thaát traän,

Khoâng deã bò loâi keùo,

Trong xoaùy nöôùc duïc tình.

Ngöôøi bieát ñaõ töø laâu,

Ta khoâng coøn phaãn noä,

Phaãn noä khoâng chaân ñöùng

Moät choã naøo trong ta.

Ta khoâng noùi aùc ngöõ,

Vì phaãn noä giaän hôøn,

Vaø khoâng coù khen taëng,

Nhöõng ñöùc taùnh cuûa ta.

Thaáy ñöôïc lôïi ích mình,

Ta töï thaân cheá ngöï.

III. HUYEÃN THUAÄT (S.i,238)

1) Taïi Saøvatthi...

2) Theá Toân noùi nhö sau:

3) – Naøy caùc Tyû-kheo, thuôû xöa A-tu-la Vepacitti, vua caùc A-tu -la bò beänh, ñau ñôùn, bò troïng beänh.

4) Roài naøy caùc Tyû-kheo, Thieân chuû Sakka ñi ñeán A-tu-la ñeå hoûi thaêm tình traïng bònh hoaïn.

5) Naøy caùc Tyû-kheo, Vepacitti töø ñaøng xa troâng thaáy Thieân chuû Sakka ñi ñeán, thaáy vaäy lieàn noùi vôùi Thieân chuû Sakka:

“– Naøy Thieân chuû, haõy chöõa beänh cho toâi”.

6) “– Naøy Vepacitti, haõy noùi toâi bieát aûo thuaät cuûa Sambhara”.

7) “– Naøy Toân giaû, haõy chôø toâi hoûi yù kieán caùc A-tu-la”.

8) Roài naøy caùc Tyû-kheo, Vepacitti, vua caùc A-tu-la hoûi yù kieán caùc A-tu-la:

“ – Chö Toân giaû, toâi coù neân noùi cho Thieân chuû Sakka, aûo thuaät cuûa Sambhara khoâng?”

9) “ – Thöa Toân giaû, Ngaøi khoâng neân noùi cho Thieân chuû Sakka aûo thuaät cuûa Sambhara”.

10) Roài naøy caùc Tyû-kheo, Vepacitti, vua caùc A-tu-la noùi leân baøi keä naøy vôùi Thieân chuû Sakka:

OÂng thuoäc doøng Magha,

Laø Sakka, Thieân chuû,

Laø choàng cuûa Sujaø,

AÛo thuaät daét daãn ñeán,

Vöïc saâu cuûa ñòa nguïc,

Taïi ñaáy Sambhara,

Ñaõ soáng moät traêm naêm.

IV. TOÄI LOÃI (hay khoâng phaãn noä) (S.i,239)

1) Taïi Saøvatthi... taïi vöôøn oâng Caáp Coâ Ñoäc.

2) Luùc baáy giôø hai Tyû-kheo caõi loän nhau. ÔÛ ñaây, moät Tyû-kheo phaïm toäi, Tyû-kheo aáy phaùt loä toäi phaïm laø toäi phaïm tröôùc maët Tyû-kheo kia. Tyû-kheo aáy khoâng chaáp nhaän.

3) Roài Tyû-kheo ñi ñeán Theá Toân; sau khi ñeán, ñaûnh leã Theá Toân roài ngoài xuoáng moät beân. Ngoài xuoáng moät beân, caùc Tyû-kheo aáy baïch Theá Toân:

4) – ÔÛ ñaây, baïch Theá Toân, coù hai Tyû-kheo caõi loän nhau. Moät Tyû-kheo phaïm toäi. Baïch Theá Toân, Tyû-kheo aáy phaùt loä toäi phaïm laø toäi phaïm tröôùc maët Tyû-kheo kia. Tyû-kheo aáy khoâng chaáp nhaän.

5) – Naøy caùc Tyû-kheo, hai Tyû-kheo naøy laø ngu si: moät vò khoâng thaáy phaïm toäi laø phaïm toäi, moät vò khoâng chaáp nhaän phaùt loä toäi phaïm ñuùng phaùp. Naøy caùc Tyû-kheo, hai vò Tyû-kheo naøy laø ngu si.

6) Naøy caùc Tyû-kheo, hai Tyû-kheo naøy laø saùng suoát, moät vò thaáy phaïm toäi, moät vò chaáp nhaän phaùt loä toäi phaïm ñuùng phaùp. Naøy caùc Tyû- kheo, hai Tyû-kheo naøy laø saùng suoát.

7) Thuôû xöa, naøy caùc Tyû-kheo, Thieân chuû Sakka, ñeå laøm hoøa dòu chö Thieân ôû Tam thaäp tam thieân taïi hoäi tröôøng Sudhamma, ngay trong luùc aáy, noùi leân baøi keä naøy:Haõy nhieáp phuïc phaãn noä,

Giöõ tình baïn khoâng phai,

Khoâng ñaùng maéng, chôù maéng,

Khoâng neân noùi hai löôõi,

Phaãn noä quaêng ngöôøi aùc,

Nhö ñaù rôi vöïc thaúm.

V. KHOÂNG PHAÃN NOÄ (khoâng haïi) (S.i,240)

1) Nhö vaày toâi nghe.

Moät thôøi Theá Toân ôû Saøvatthi, Jetavana, taïi vöôøn Anaøthapindika (Caáp Coâ Ñoäc).

2) ÔÛ ñaây, Theá Toân goïi caùc Tyû-kheo... Theá Toân noùi nhö sau:3) – Thuôû xöa, naøy caùc Tyû-kheo, Thieân chuû Sakka, ñeå laøm hoøa dòu chö Thieân ôû Tam thaäp tam thieân taïi hoäi tröôøng Sudhamma, ngay trong luùc aáy noùi leân baøi keä naøy:

Chôù ñeå loøng phaãn noä,

Nhieáp phuïc, chi phoái ngöôøi!

Chôù ñeå loøng saân haän,

Ñoái trò vôùi saân haän!

Khoâng phaãn noä, voâ haïi,

Baäc Thaùnh thöôøng an truù.

Phaãn noä quaêng ngöôøi aùc,

Nhö ñaù rôi vöïc thaúm.

HEÁT TAÄP I


1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương