Kiểm tra 1 Tiết số 2 Tr­ường thpt lê Quý Đôn Môn: Hóa Học 10tải về 228.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích228.28 Kb.


Kiểm tra 1 Tiết số 2

Tr­ường THPT Lê Quý Đôn Môn: Hóa Học 10cb

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lớp: 10

01. ; / = ~ 05. ; / = ~ 09. ; / = ~ 13. ; / = ~
02. ; / = ~ 06. ; / = ~ 10. ; / = ~ 14. ; / = ~
03. ; / = ~ 07. ; / = ~ 11. ; / = ~ 15. ; / = ~
04. ; / = ~ 08. ; / = ~ 12. ; / = ~ 16. ; / = ~Mã đề:


1. Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II) tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là

A. Be và Mg. B. Sr và Ba. C. Ca và Sr. D. Mg và Ca.

2. Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH3. Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là

A. S. B. As. C. P. D. N.

3. Nguyên tố R có cấu hình electron lớp ngoài cùng là R 4d105s1. Vị trí của R trong bảng hệ thống tuàn hoàn là

A. Chu kỳ 4, nhóm IIA. B. Chu kỳ 5, nhóm IIB C. Chu kỳ 5, nhóm IB D. Chu kỳ 5, nhóm IA4. Phân tử KF có kiểu liên kết gì?(Biết độ âm điện của chúng lần lượt là 0,82 và 3,98) :

A. ion B. cộng hóa trị phân cực C. cộng hóa trị D. cho - nhận5. Nguyên tố X có Z = 35 thuộc chu kì 4 cấu hình electron lớp ngoài cùng của X là

A. 4s24p5 B. 4s24p6. C. 4p54s2 D. 4s14p56. Biết Na (Z = 11), Mg (Z = 12), Al ( Z = 13). Vậy các ion Na+, Mg2+, Al3+ có cùng

A. Số proton B. Số nơtron C. Số electron D. Tất cả đều đúng7. Các nguyên tố cho dưới đây theo thứ tự tăng dần độ âm điện từ trái qua phải:

A. Li, Be, C, B, F, O, P B. Li, Be, B, C, P, O, F. C. Be, Li, B, C, P, O, F D. Li, Be, B, P, C, O, F.8. Một nguyên tố thuộc nhóm VA có tổng số proton , nơtron , electron trong nguyên tử bằng 21. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó là :

A. 1s2 2s2 2p5 B. 1s2 2s2 2p6 C. 1s2 2s2 2p3 D. 1s2 2s2 2p4

9. Liên kết phân cực nhất là liên nào trong các phân tử sau?

A. LiCl B. NaCl C. MgCl2 D. KCl10. Bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là

A. F, Li, O, Na. B. Li, Na, O, F. C. F, O, Li, Na. D. F, Na, O, Li.

11. Khi cho 0,6 g một kim loại nhóm IIA tác dụng với nước tạo 0,336 lít khí H2 (đktc) . Kim Loại là:

A. Ca B. Sr C. Mg D. Ba12. Ion M2+ có cấu hình kết thúc ở phân lớp 3p6. Vậy M thuộc:

A. CK4,IIA B. CK2,IIIA C. CK3,IIA D. CK3,IA13. Hai nguyên tố X, Y thuộc hai nhóm A liên tiếp trong bảng hệ thống tuần hoàn. Tổng số proton trong 2 hạt nhân X, Y bằng 23. Nếu X ở nhóm V A thì Y là nguyên tố nào, biết X, Y không phản ứng với nhau ?

A. O (oxi ) B. S (lưu huỳnh) . C. Si (silic) D. C (cacbon)

14. Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 9.Phương trình hình thành ion của nguyên tố X là

A. X → X- + 1e B. X + 1e → X- C. X + 1e → X+ D. X - 1e → X-15. Tính khử của các nguyên tử Na, K, Mg, Al được xếp theo thứ tự tăng dần là:

A. K, Na, Mg, Al B. Al, Mg, Na, K C. Mg, Al, Na, K D. Al, Mg, K, Na.16. Sắp xếp các bazơ: Al(OH)3, Mg(OH)2, Ba(OH)2 theo độ mạnh tăng dần

A. Al(OH)3 < Ba(OH)2 < Mg(OH)2 B. Ba(OH)2 < Mg(OH)2 < Al(OH)3

C. Mg(OH)2 < Ba(OH)2 < Al(OH)3 D. Al(OH)3 < Mg(OH)2 < Ba(OH)2

PHẦN TỰ LUẬN(6 ĐIỂM)

Câu 1:


 1. Viết cấu hình electron của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lượt là: 13,17

 2. xác định vị trí của các nguyên tố trên (Có giải thích).

 3. Nêu tính chất hóa học cơ bản của từng nguyên tố

Câu 2:

Khi cho 1,2 gam một kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II tác dụng với 98,86gam dung dịch HCl thì có 0,672 lít khí hidro thoát ra ở đktc. 1. Gọi tên kim loại đó?

 2. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng.

Câu 3: Viết công thức electron và công thức cấu tạo của PCl3, H2CO3
Kiểm tra 1 Tiết số 2

Tr­ường THPT Lê Quý Đôn Môn: Hóa Học 10cb

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lớp: 10

01. ; / = ~ 05. ; / = ~ 09. ; / = ~ 13. ; / = ~
02. ; / = ~ 06. ; / = ~ 10. ; / = ~ 14. ; / = ~
03. ; / = ~ 07. ; / = ~ 11. ; / = ~ 15. ; / = ~
04. ; / = ~ 08. ; / = ~ 12. ; / = ~ 16. ; / = ~Mã đề:


1. Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II) tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là

A. Mg và Ca. B. Be và Mg. C. Ca và Sr. D. Sr và Ba.

2. Phân tử KF có kiểu liên kết gì?(Biết độ âm điện của chúng lần lượt là 0,82 và 3,98) :

A. cho - nhận B. cộng hóa trị C. ion D. cộng hóa trị phân cực3. Bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là

A. Li, Na, O, F. B. F, Na, O, Li. C. F, Li, O, Na. D. F, O, Li, Na.

4. Nguyên tố R có cấu hình electron lớp ngoài cùng là R 4d105s1. Vị trí của R trong bảng hệ thống tuàn hoàn là

A. Chu kỳ 4, nhóm IIA. B. Chu kỳ 5, nhóm IIB C. Chu kỳ 5, nhóm IA D. Chu kỳ 5, nhóm IB5. Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH3. Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là

A. P. B. N. C. S. D. As.

6. Nguyên tố X có Z = 35 thuộc chu kì 4 cấu hình electron lớp ngoài cùng của X là

A. 4s24p6. B. 4s24p5 C. 4s14p5 D. 4p54s27. Biết Na (Z = 11), Mg (Z = 12), Al ( Z = 13). Vậy các ion Na+, Mg2+, Al3+ có cùng

A. Số proton B. Tất cả đều đúng C. Số electron D. Số nơtron8. Một nguyên tố thuộc nhóm VA có tổng số proton , nơtron , electron trong nguyên tử bằng 21. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó là :

A. 1s2 2s2 2p4 B. 1s2 2s2 2p6 C. 1s2 2s2 2p5 D. 1s2 2s2 2p3

9. Liên kết phân cực nhất là liên nào trong các phân tử sau?

A. LiCl B. KCl C. NaCl D. MgCl210. Hai nguyên tố X, Y thuộc hai nhóm A liên tiếp trong bảng hệ thống tuần hoàn. Tổng số proton trong 2 hạt nhân X, Y bằng 23. Nếu X ở nhóm V A thì Y là nguyên tố nào, biết X, Y không phản ứng với nhau ?

A. S (lưu huỳnh) . B. O (oxi ) C. Si (silic) D. C (cacbon)

11. Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 9.Phương trình hình thành ion của nguyên tố X là

A. X + 1e → X+ B. X → X- + 1e C. X + 1e → X- D. X - 1e → X-12. Tính khử của các nguyên tử Na, K, Mg, Al được xếp theo thứ tự tăng dần là:

A. Al, Mg, K, Na. B. Mg, Al, Na, K C. K, Na, Mg, Al D. Al, Mg, Na, K13. Các nguyên tố cho dưới đây theo thứ tự tăng dần độ âm điện từ trái qua phải:

A. Li, Be, B, P, C, O, F. B. Li, Be, C, B, F, O, PC. Li, Be, B, C, P, O, F. D. Be, Li, B, C, P, O, F

14. Sắp xếp các bazơ: Al(OH)3, Mg(OH)2, Ba(OH)2 theo độ mạnh tăng dần

A. Al(OH)3 < Ba(OH)2 < Mg(OH)2 B. Al(OH)3 < Mg(OH)2 < Ba(OH)2

C. Ba(OH)2 < Mg(OH)2 < Al(OH)3 D. Mg(OH)2 < Ba(OH)2 < Al(OH)3

15. Khi cho 0,6 g một kim loại nhóm IIA tác dụng với nước tạo 0,336 lít khí H2 (đktc) . Kim Loại là:

A. Ca B. Mg C. Ba D. Sr16. Ion M2+ có cấu hình kết thúc ở phân lớp 3p6. Vậy M thuộc:

A. CK4,IIA B. CK3,IIA C. CK3,IA D. CK2,IIIA

PHẦN TỰ LUẬN(6ĐIỂM)

Câu 1:


 1. Viết cấu hình electron của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lượt là: 11, 16.

 2. Xác định vị trí của các nguyên tố trên.(có giải thích)

 3. Nêu tính chất hóa học cơ bản của từng nguyên tố

Câu 2:

Khi cho 4,11 gam một kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm IIA tác dụng với 95,95gam nước thì có 0,672 lít khí hidro thoát ra ở đktc và dung dịch A 1. Gọi tên kim loại đó?

 2. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch A thu được sau phản ứng.

Câu 3: Viết công thức electron và công thức cấu tạo của H2S, C2H4

Kiểm tra 1 Tiết số 2

Tr­ường THPT Lê Quý Đôn Môn: Hóa Học 10cb

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lớp: 10

01. ; / = ~ 05. ; / = ~ 09. ; / = ~ 13. ; / = ~
02. ; / = ~ 06. ; / = ~ 10. ; / = ~ 14. ; / = ~
03. ; / = ~ 07. ; / = ~ 11. ; / = ~ 15. ; / = ~
04. ; / = ~ 08. ; / = ~ 12. ; / = ~ 16. ; / = ~Mã đề:


1. Hai nguyên tố X, Y thuộc hai nhóm A liên tiếp trong bảng hệ thống tuần hoàn. Tổng số proton trong 2 hạt nhân X, Y bằng 23. Nếu X ở nhóm V A thì Y là nguyên tố nào, biết X, Y không phản ứng với nhau ?

A. S (lưu huỳnh) . B. O (oxi ) C. Si (silic) D. C (cacbon)

2. Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II) tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là

A. Mg và Ca. B. Sr và Ba. C. Be và Mg. D. Ca và Sr.

3. Bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là

A. F, O, Li, Na. B. Li, Na, O, F. C. F, Li, O, Na. D. F, Na, O, Li.

4. Liên kết phân cực nhất là liên nào trong các phân tử sau?

A. NaCl B. LiCl C. KCl D. MgCl25. Tính khử của các nguyên tử Na, K, Mg, Al được xếp theo thứ tự tăng dần là:

A. Mg, Al, Na, K B. K, Na, Mg, Al C. Al, Mg, K, Na. D. Al, Mg, Na, K6. Biết Na (Z = 11), Mg (Z = 12), Al ( Z = 13). Vậy các ion Na+, Mg2+, Al3+ có cùng

A. Tất cả đều đúng B. Số nơtron C. Số electron D. Số proton7. Khi cho 0,6 g một kim loại nhóm IIA tác dụng với nước tạo 0,336 lít khí H2 (đktc) . Kim Loại là:

A. Sr B. Ca C. Ba D. Mg8. Phân tử KF có kiểu liên kết gì?(Biết độ âm điện của chúng lần lượt là 0,82 và 3,98) :

A. cộng hóa trị B. ion C. cho - nhận D. cộng hóa trị phân cực9. Ion M2+ có cấu hình kết thúc ở phân lớp 3p6. Vậy M thuộc:

A. CK3,IA B. CK3,IIA C. CK2,IIIA D. CK4,IIA10. Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH3. Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là

A. S. B. N. C. P. D. As.

11. Sắp xếp các bazơ: Al(OH)3, Mg(OH)2, Ba(OH)2 theo độ mạnh tăng dần

A. Mg(OH)2 < Ba(OH)2 < Al(OH)3 B. Ba(OH)2 < Mg(OH)2 < Al(OH)3

C. Al(OH)3 < Mg(OH)2 < Ba(OH)2 D. Al(OH)3 < Ba(OH)2 < Mg(OH)2

12. Các nguyên tố cho dưới đây theo thứ tự tăng dần độ âm điện từ trái qua phải:

A. Li, Be, B, C, P, O, F. B. Be, Li, B, C, P, O, FC. Li, Be, C, B, F, O, P D. Li, Be, B, P, C, O, F.

13. Nguyên tố X có Z = 35 thuộc chu kì 4 cấu hình electron lớp ngoài cùng của X là

A. 4p54s2 B. 4s14p5 C. 4s24p5 D. 4s24p6.14. Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 9.Phương trình hình thành ion của nguyên tố X là

A. X + 1e → X+ B. X + 1e → X- C. X → X- + 1e D. X - 1e → X-15. Một nguyên tố thuộc nhóm VA có tổng số proton , nơtron , electron trong nguyên tử bằng 21. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó là :

A. 1s2 2s2 2p5 B. 1s2 2s2 2p4 C. 1s2 2s2 2p6 D. 1s2 2s2 2p3

16. Nguyên tố R có cấu hình electron lớp ngoài cùng là R 4d105s1. Vị trí của R trong bảng hệ thống tuàn hoàn là

A. Chu kỳ 5, nhóm IIB B. Chu kỳ 4, nhóm IIA. C. Chu kỳ 5, nhóm IA D. Chu kỳ 5, nhóm IB

PHẦN TỰ LUẬN(6 ĐIỂM)

Câu 1:


 1. Viết cấu hình electron của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lượt là: 13,17

 2. xác định vị trí của các nguyên tố trên (Có giải thích).

 3. Nêu tính chất hóa học cơ bản của từng nguyên tố

Câu 2:

Khi cho 1,2 gam một kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II tác dụng với 98,86gam dung dịch HCl thì có 0,672 lít khí hidro thoát ra ở đktc. 1. Gọi tên kim loại đó?

 2. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng.

Câu 3: Viết công thức electron và công thức cấu tạo của PCl3, H2CO3
Kiểm tra 1 Tiết số 2

Tr­ường THPT Lê Quý Đôn Môn: Hóa Học 10cb

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lớp: 10

01. ; / = ~ 05. ; / = ~ 09. ; / = ~ 13. ; / = ~
02. ; / = ~ 06. ; / = ~ 10. ; / = ~ 14. ; / = ~
03. ; / = ~ 07. ; / = ~ 11. ; / = ~ 15. ; / = ~
04. ; / = ~ 08. ; / = ~ 12. ; / = ~ 16. ; / = ~Mã đề:


1. Nguyên tố X có Z = 35 thuộc chu kì 4 cấu hình electron lớp ngoài cùng của X là

A. 4s24p5 B. 4s14p5 C. 4s24p6. D. 4p54s22. Các nguyên tố cho dưới đây theo thứ tự tăng dần độ âm điện từ trái qua phải:

A. Li, Be, B, P, C, O, F. B. Be, Li, B, C, P, O, FC. Li, Be, C, B, F, O, P D. Li, Be, B, C, P, O, F.

3. Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH3. Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là

A. S. B. N. C. P. D. As.

4. Nguyên tố R có cấu hình electron lớp ngoài cùng là R 4d105s1. Vị trí của R trong bảng hệ thống tuàn hoàn là

A. Chu kỳ 5, nhóm IA B. Chu kỳ 5, nhóm IB C. Chu kỳ 5, nhóm IIB D. Chu kỳ 4, nhóm IIA.5. Một nguyên tố thuộc nhóm VA có tổng số proton , nơtron , electron trong nguyên tử bằng 21. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó là :

A. 1s2 2s2 2p5 B. 1s2 2s2 2p3 C. 1s2 2s2 2p6 D. 1s2 2s2 2p4

6. Phân tử KF có kiểu liên kết gì?(Biết độ âm điện của chúng lần lượt là 0,82 và 3,98) :

A. cộng hóa trị B. ion C. cho - nhận D. cộng hóa trị phân cực7. Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II) tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là

A. Sr và Ba. B. Be và Mg. C. Mg và Ca. D. Ca và Sr.

8. Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 9.Phương trình hình thành ion của nguyên tố X là

A. X + 1e → X+ B. X - 1e → X- C. X → X- + 1e D. X + 1e → X-9. Bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là

A. Li, Na, O, F. B. F, Na, O, Li. C. F, O, Li, Na. D. F, Li, O, Na.

10. Tính khử của các nguyên tử Na, K, Mg, Al được xếp theo thứ tự tăng dần là:

A. Al, Mg, Na, K B. Al, Mg, K, Na. C. Mg, Al, Na, K D. K, Na, Mg, Al11. Khi cho 0,6 g một kim loại nhóm IIA tác dụng với nước tạo 0,336 lít khí H2 (đktc) . Kim Loại là:

A. Ca B. Sr C. Ba D. Mg12. Biết Na (Z = 11), Mg (Z = 12), Al ( Z = 13). Vậy các ion Na+, Mg2+, Al3+ có cùng

A. Số electron B. Tất cả đều đúng C. Số nơtron D. Số proton13. Liên kết phân cực nhất là liên nào trong các phân tử sau?

A. NaCl B. MgCl2 C. KCl D. LiCl14. Sắp xếp các bazơ: Al(OH)3, Mg(OH)2, Ba(OH)2 theo độ mạnh tăng dần

A. Al(OH)3 < Ba(OH)2 < Mg(OH)2 B. Ba(OH)2 < Mg(OH)2 < Al(OH)3

C. Mg(OH)2 < Ba(OH)2 < Al(OH)3 D. Al(OH)3 < Mg(OH)2 < Ba(OH)2

15. Ion M2+ có cấu hình kết thúc ở phân lớp 3p6. Vậy M thuộc:

A. CK3,IIA B. CK2,IIIA C. CK3,IA D. CK4,IIA16. Hai nguyên tố X, Y thuộc hai nhóm A liên tiếp trong bảng hệ thống tuần hoàn. Tổng số proton trong 2 hạt nhân X, Y bằng 23. Nếu X ở nhóm V A thì Y là nguyên tố nào, biết X, Y không phản ứng với nhau ?

A. Si (silic) B. O (oxi ) C. S (lưu huỳnh) . D. C (cacbon)

PHẦN TỰ LUẬN(6ĐIỂM)

Câu 1:


 1. Viết cấu hình electron của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lượt là: 11, 16.

 2. Xác định vị trí của các nguyên tố trên.(có giải thích)

 3. Nêu tính chất hóa học cơ bản của từng nguyên tố

Câu 2:

Khi cho 4,11 gam một kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm IIA tác dụng với 95,95gam nước thì có 0,672 lít khí hidro thoát ra ở đktc và dung dịch A 1. Gọi tên kim loại đó?

 2. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch A thu được sau phản ứng.

Câu 3: Viết công thức electron và công thức cấu tạo của H2S, C2H4
Kiểm tra 1 Tiết số 2

Tr­ường THPT Lê Quý Đôn Môn: Hóa Học 10cb

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lớp: 10
Đáp án mã đề: 137Cau cho 1,67
01. - - - ~ 05. ; - - - 09. - - - ~ 13. - / - -
02. - - - ~ 06. - - = - 10. - - = - 14. - / - -
03. - - = - 07. - / - - 11. ; - - - 15. - / - -
04. ; - - - 08. - - = - 12. ; - - - 16. - - - ~

Đáp án mã đề: 171cau 2. Phan tử KF
01. ; - - - 05. - / - - 09. - / - - 13. - - = -
02. - - = - 06. - / - - 10. ; - - - 14. - / - -
03. - - - ~ 07. - - = - 11. - - = - 15. ; - - -
04. - - - ~ 08. - - - ~ 12. - - - ~ 16. ; - - -

Đáp án mã đề: 205 Caau1 Cho 2 nguyen tử X,Y
01. ; - - - 05. - - - ~ 09. - - - ~ 13. - - = -
02. ; - - - 06. - - = - 10. - / - - 14. - / - -
03. ; - - - 07. - / - - 11. - - = - 15. - - - ~
04. - - = - 08. - / - - 12. ; - - - 16. - - - ~

Đáp án mã đề: 239 Câu 1: cho nguyên tử X có Z=35
01. ; - - - 05. - / - - 09. - - = - 13. - - = -
02. - - - ~ 06. - / - - 10. ; - - - 14. - - - ~
03. - / - - 07. - - = - 11. ; - - - 15. - - - ~
04. - / - - 08. - - - ~ 12. ; - - - 16. - - = -
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương