HÓa lý thuyết và hóa lý MÔn chuyên ngàNH: HÓa hữu cơ – VÔ CƠ – phân tíCHtải về 34.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích34.85 Kb.
#30558

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH: HÓA LÝ THUYẾT VÀ HÓA LÝ

MÔN CHUYÊN NGÀNH: HÓA HỮU CƠ – VÔ CƠ – PHÂN TÍCH


A. PHẦN HÓA HỮU CƠ

1. Cấu trúc không gian của các hợp chất hữu cơ

1.1. Đồng phân hình học

1.2. Đồng phân quang học

1.3. Cấu dạng2. Các hiệu ứng trong hóa hữu cơ

2.1. Hiệu ứng cảm ứng

2.2. Hiệu ứng liên hợp

2.3. Hiệu ứng siêu liên hợp3. Phản ứng thế

3.1. Phản ứng thế nucleophin

- Phản ứng thế nucleophin ở nguyên tử cacbon no

- Phản ứng thế nucleophin ở nguyên tử cacbon không no

- Phản ứng thế nucleophin ở nguyên tử cacbon trong vòng thơm

3.2. Phản ứng thế electrophin

- Phản ứng thế electrophin ở hợp chất no

- Phản ứng thế electrophin ở hợp chất thơm

3.3. Phản ứng thế gốc ở nguyên tử cacbon no

4. Phản ứng cộng

4.1. Phản ứng cộng nucleophin

- Phản ứng cộng nucleophin ở ankin

- Phản ứng cộng nucleophin vào hợp chất cacbonyl

4.2. Phản ứng cộng electrophin

- Phản ứng cộng electrophin vào anken

- Phản ứng cộng electrophin vào ankadien

- Phản ứng cộng electrophin vào ankin

4.3. Phản ứng cộng gốc

5. Phản ứng tách loại

5.1. Phản ứng tách của hiđro và nhóm thế

5.2. Phản ứng tách của các nhóm khác hiđro

5.3. Phản ứng tách nhiệt6. Phản ứng oxi hóa – khử

6.1. Khái niệm về phản ứng oxi hóa-khử

6.2. Phản ứng oxi hóa

6.3. Phản ứng khử


B. PHẦN HÓA VÔ CƠ

1. Định luật và hệ thống tuần hoàn

- Cấu hình electron. Cấu trúc electron của các nguyên tử. Các trường hợp đặc biệt. Vị trí các nguyên tố, nhóm nguyên tố.

- Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố: Năng lượng ion hoá, ái lực electron, độ âm điện, bán kính nguyên tử, bán kính ion,…

- Sự biến đổi tuần hoàn thành phần, tính chất của các hợp chất.2. Áp dụng nhiệt động lực hóa học trong hóa vô cơ

- Ba nguyên lý của nhiệt động lực học. Nội dung từng nguyên lý và các hàm nội năng, entanpi, entropi, Gipxơ,…

- Tiêu chuẩn về cân bằng và tự diễn biến của quá trình.

- Hoá thế, hằng số cân bằng và sự tính toán cân bằng vào hệ vô cơ cụ thể.3. Các phản ứng hoá học

- Phản ứng oxi hoá – khử (khái niệm, giản đồ, pin, điện phân, cân bằng oxi hoá – khử).

- Phản ứng axit – bazơ (các thuyết, hằng số, cân bằng axit – bazơ,…).

- Phản ứng trong chất rắn.4. Trạng thái tập hợp các chất - hóa học vô cơ cấu trúc

- Cấu trúc các phân tử, ion đơn giản.

- Cấu trúc tinh thể:

+ Đặc trưng về cấu trúc của tinh thể, các hệ tinh thể (mạng lưới Bravais, chỉ số Miller, sự sắp xếp đặc khít, phân loại liên kết trong tinh thể, phương trình Bragg, …)

+ Khảo sát tinh thể ion, tinh thể kim loại, tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử, chất rắn vô định hình, tinh thể lỏng.

5. Hoá học các hợp chất phối trí

- Thành phần, cấu tạo, danh pháp phức chất.

- Hiện tượng đồng phân trong phức chất.

- Một số qui luật tạo phức (qui luật không gian, qui luật độ bền nhiệt động, qui luật độ bền động học).

- Phản ứng tạo phức (quy tắc Payron – IO, hiệu ứng trans,…)

- Liên kết trong phức chất (VB, Trường tinh thể, MO)

- Cân bằng phức chất (ảnh hưởng của pH, chất ít tan, thế khử, các yếu tố nhiệt động đến quá trình tạo phức,…)

6. Hóa học các nguyên tố

Đặc điểm chung của các nguyên tố trong nhóm (I - VIII), trong họ (s, p, d,...). Tính chất vật lý và hoá học, phương pháp điều chế và ứng dụng của các đơn chất, hợp chất, oxit, axit, hiđroxit, muối,…


C. PHẦN HÓA PHÂN TÍCH

1. Cân bằng ion trong dung dịch

1.1. Cân bằng axit và bazơ

- pH của dung dịch axit mạnh và bazơ mạnh

- pH của dung dịch acid yếu (đơn axit) và bazơ yếu (đơn bazơ)

- pH của dung dịch lưỡng tính

- pH của dung dịch acid và bazơ liên hợp (dung dịch đệm)

- Đa axit và đa bazơ

- Hỗn hợp axit hoặc bazơ

1.2. Cân bằng phức chất

- Hằng số bền (hoặc hằng số không bền)

- Nồng độ cân bằng trong dung dịch phức chất

- Các yếu tố ảnh hưởng:

+ Hằng số bền điều kiện

+ pH, ion kim loại và các anion khác

1.3. Cân bằng phản ứng tạo thành các chất ít tan trong dung dịch (kết tủa)

- Tích số tan và độ tan

- Các yếu tố ảnh hường đến độ tan – tích số tan điều kiện

1.4. Cân bằng oxi hóa khử

- Thế dung dịch, thế tiêu chuẩn, thế tiêu chuẩn điều kiện

- Cân bằng oxy hóa khử2. Các phương pháp phân tích định lượng

2.1. Đánh giá kết quả phân tích theo phương pháp xử lý thống kê hiện đại

- Chữ số có nghĩa, chữ số có nghĩa trong phép đo trực tiếp, độ chính xác

- Độ lệch chuẩn mẫu, khoảng bất ổn, phân bố Student

- Độ lệch chuẩn tổng quát x trong thực tế

- Xác định gần đúng x trong thực tế

- Chữ số có nghĩa, các phép tính với chữ số có nghĩa

- Lan truyền sai số

- Các chuẩn thống kê

- Các loại sai số: sai số ngẫu nhiên, sai số hệ thống

2.2. Phương pháp chuẩn độ axit - bazơ

- Nguyên tắc

- Các chỉ thị pH, chỉ số pT của chất chỉ thị pH

- Điều kiện chuẩn độ chính xác, đường cong chuẩn độ, sai số chỉ thị

- Ứng dụng thực tế

2.3. Phương pháp chuẩn độ complexon

- Nguyên tắc

- Cân bằng complexon III theo pH, hằng số cân bằng điều kiện, các phức complexonat kim

loại

- Điều kiện chuẩn độ chính xác, đường cong chuẩn độ, sai số chỉ thị- Các chất chỉ thị. Cách xác định pMcuối

2.4. Phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử

- Nguyên tắc

- Thế tiêu chuẩn điều kiện, các yếu tố ảnh hưởng

- Điều kiện chuẩn độ chính xác, đường cong chuẩn độ, sai số chỉ thị

- Ứng dụng thực tế3. Phần phân tích định tính

- Phân tích các cation:

+ Phân tích cation nhóm I: Ag+, Pb2+, Hg22+

+ Phân tích cation nhóm II: Ba2+, Sr2+, Ca2+

+ Phân tích cation nhóm III: Al3+, Zn2+, Cr3+, Sn2+, Sn4+

+ Phân tích cation nhóm IV: Fe2+, Fe3+, Mn2+, Mg2+, Bi3+

+ Phân tích cation nhóm V: Cu2+, Co2+, Ni2+, Cd2+, Hg2+

+ Phân tích cation nhóm VI: NH4+, Na+, K+

+ Phân tích các cation từ nhóm I đến nhóm VI

- Phân tích các anion:

+ Phân tích anion nhóm I: SO42-, SO32-, CO32-, SiO32-, PO43-

+ Phân tích anion nhóm II: Cl-, Br-, I-, S2-

+ Phân tích anion nhóm III: NO3-, NO2-, CH3COO-

+ Phân tích các anion từ nhóm I đến nhóm III

- Phân tích chất rắn: Phân tích hỗn hợp các cation và anion

----------------------------------HẾT--------------------------------

tải về 34.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương