Khoa cntt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 186.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích186.26 Kb.
#38983HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

KHOA CNTT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

(SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT)

1. Thông tin về giáo viên

TT

Họ tên giáo viên

Học hàm

Học vị

Đơn vị công tác (Bộ môn)

1

Nguyễn Thị Hiền

GV

ThS

Công nghệ phần mềm

2

Bùi Thu Lâm

GVC

TS

CNPM

3

Hồ Nhật Quang

GV

ThS

CNPM

Thời gian, địa điểm làm việc: Bộ môn Công nghệ phần mềm

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn CNPM – Khoa CNTT

Điện thoại, email: 0912092486, nguyenthihienqn@gmail.com

Các hướng nghiên cứu chính: Lập trình Gien, Học máy, Tính toán tự nhiên

2. Thông tin chung về học phần


 • Tên học phần: QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

 • Mã học phần: 12556151

 • Số tín chỉ: 3

 • Cấu trúc học phần: 3(2,2): 60 tiết (30-15 – 6 – 9)

 • Học phần (bắt buộc hay lựa chọn): bắt buộc

 • Các học phần tiên quyết: Công nghệ phần mềm,

 • Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):

 • Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

  • Nghe giảng lý thuyết: 24

  • Làm bài tập trên lớp: 20

  • Thảo luận: 12

  • Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, thực tập...): 4

  • Hoạt động theo nhóm:

  • Tự học: 120

 • Khoa/Bộ môn phụ trách học phần, địa chỉ: Bộ môn Công nghệ phần mềm - Khoa Công nghệ thông tin

Điện thoại: 069515338

Email: bmcnpmvmta@yahoo.com3. Mục tiêu của học phần

 • Cung cấp cho các sinh viên các quy trình chuẩn mà quá trình quản lý một dự án phát triển phần mềm tuân theo để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

 • Sinh viên sẽ được giới thiệu phương pháp, kỹ thuật để xây dựng thiết kế và quản lý dự án phần mềm.

 • Sinh viên sẽ được giới thiệu những vấn đề thực tế xảy ra ảnh hưởng đến sự thành công của dự án và giải pháp điều khiển cũng như xử lý.

 • Thái độ, chuyên cần: lên lớp đầy đủ và chuẩn bị cho giờ thảo luận theo yêu cầu của giáo viên

4. Tóm tắt nội dung học phần (khoảng 150 từ)

Cung cấp những kiến thức cơ bản về:

 • Software Project Management

 • Software project planning

 • Estimation

 • Project schedules

 • Risk management

 • Reviews and Requirements

 • Design and Programming and Software testing

 • Understanding change and management and leadership

 • Managing an outsourced project process improvement

 • Process improvement

 • Software quality

5. Nội dung chi tiết học phần (tên các chương, mục, tiểu mục)

Chương,

mục, tiểu mụcNội dung

Số tiết

Giáo trình,

Tài liệu tham khảo(Ghi TT của TL ở mục 6)

Ghi chú

Chapter 1

Introduction to SPM

I. Why do software projects fail?

 1. People begin programming before they understand the problem

 2. The team has an unrealistic idea about how much work is involved

 3. Defects are injected early but discovered late.

 4. Programmers have poor habits – and they don’t feel accountable for their work

 5. Managers try to test quality into the software.

II. II. How can we make sure that our projects succeed?

 1. Make sure all decisions are based on openly shared information.

 2. Don’t second-guess your team members’ expertise.

 3. Introduce software quality from the very beginning of the project.

 4. Don’t impose an artificial hierarchy on the project team.

 5. Remember that the fastest way through the project is to use good engineering practices

4

[1], [2]
Chapter 2

Software project planning

I. Who needs software?

 1. A stakeholder

 2. A user

II. Who builds software?

 1. Business analysts or requirements analysts.

 2. Designers and architects.

 3. Programmers.

 4. Testers.

III. Project Management

 1. Identifying Needs

 2. Vision and Scope Document

  1. Problem Statement

   1. Project background

   2. Stakeholders

   3. Users

   4. Risks

   5. Assumptions

  2. Vision of the Solution

   1. Vision statement

   2. List of features

   3. Scope of phased release

   4. Features that will not be developed

 3. Review the vision and scope document

IV. Project Plan

 1. A statement of work (SOW)

 2. A resource list

 3. A work breakdown structure

 4. A project schedule

A risk plan

4

[1], [2]
Chapter 3

Estimation

I. What is estimation?

II. Elements of a Sound Estimate

 1. A work breakdown structure (WBS).

 2. An effort estimate for each task.

 3. A list of assumptions.

 4. Consensus among the project team that the estimate is accurate.

III. Effort Estimation Models

 1. The Bottom-up Estimation

 2. The Top-Down Estimation

 3. Wideband Delphi

 4. Other Estimation Techniques

 5. Actual versus estimated effort

4

[1],[2]
Chapter 4

Project schedules

I. What is a project schedule?

II. Scheduling concepts: Effort vs. Duration

 1. Effort.

 2. Duration.

III. Scheduling concepts: Slack and Overhead

 1. Slack

 2. Overhead

IV. Milestones

V. Building the project schedule

1. Allocate resources

2. Identify dependencies

3. Create the scheduleVI. Scheduling Techniques

 1. 1. PERT

 2. 2. CPM

VII. Project metrics

 1. The baseline

 2. Variance

 3. Earned value management

The cost performance index

8

[1],[2]
Chapter 5

Risk management

I. Introduction

II Categories of risk

III.A framework for dealing with risk

 1. Risk identification

 2. Risk assessment

 3. Risk planning

 4. Risk management

 5. Evaluating risks to the schedule

IV.Monte Carlo simulation

4

[2]
Chapter 6

Reviews and Requirements

I. Review the Design

II. Version Control

1. Define

2. Two common models

3. Version Control with SubversionIII. Refactoring

IV. Unit Testing

 1. Test All of the Code, Test All of the Possibilities

 2. Everyone is responsible for quality

VI. Project Automation

4

[1], [3], [5]
Chapter 7

Design and Programming and Software testing

I. Review the Design

II. Version Control

1. Define

2. Two common models

3. Version Control with SubversionIII. Refactoring

IV. Unit Testing

 1. Test All of the Code, Test All of the Possibilities

 2. Everyone is responsible for quality

VI. Project Automation

4

[1], [3], [5]
Chapter 8

Understanding change and management and leadership

 1. Understanding Change

  1. Change is Uncomfortable

   1. Common Excuses

  2. How to Make Change Succeed

  3. Prepare Your Organization

  4. Plan for Change

  5. Push for Consensus

 2. Management and Leadership

  1. Responsibility, authority and accountability

  2. Delegation

  3. Transparency

  4. Manage the Organization

  5. Manage Your Team

4

[1]
Chapter 9

Managing an outsourced project process improvement

  1. Prevent Project Failure

  2. Estimate the Work

  3. Actively Manage the Project

  4. The Vendor’s Management

  5. The Project Team

  6. Collaborate With the Vendor

  7. Maintain Tracking and Oversight

  8. Design and Programming

  9. Software Quality

  10. Don’t Blindly Trust the Vendor

4

[1], [3], [4]
Chapter 10

Process improvement

  1. Life Without a Formal Process

  2. Software Process Improvement

  3. Frameworks and Methodologies

  4. Capability Maturity Model (CMM)

  5. ISO 9000

  6. Six Sigma

  7. Extreme Programming

  8. Rational Unified Process

4

[1], [3], [4]
Chapter 11

Software quality

 1. Introduction

 2. The place of software quality in project planning

 3. The importance of software quality

 4. Defining software quality

 5. ISO 9126

 6. Product versus process quality management

 7. Quality management systems

 8. Process capability models

 9. Techniques to help enhance software quality

 10. Testing

 11. Quality plans
4

[2], [3], [4].Topic

12


Review and Seminar


6. Giáo trình, tài liệu tham khảo

TT

Tên giáo trình, tài liệu

Tình trạng giáo trình, tài liệu

1

Applied Software Project Management, Jennifer Greene, Andrew Stellman O'Reilly , November 2005....
File điện tử2

Software Project Management, Bob Hughes and Mike Cotterell, 5th Ed, MCGraw-Hill, 2009
File điện tử3

Project Management Methodology, Ralph L. Kliem, Irvin S. Ludin, Ken L. Robertson, Marcel Dekker Inc 1997
File điện tử4

A Guide to the Project Management- Body of Knowledge, William R. Duncan , PMI Standard Committee 1996
File điện tử5

Software Engineering - A Practitioner's approach, Roger S. Pressman, McGraw Hill 2001
File điện tử
7. Hình thức tổ chức dạy học

7.1. Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột)

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học môn học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thí nghiệm, thực tập...

Tự học, tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

Chapter 1: Introduction to SPM

4

4

Chapter 2: Software project planning

2

2


4

Chapter 3: Estimation

2

2


4

Chapter 4: Project schedules

2

2
4
8

Chapter 5: Risk management

2

2


4

Chapter 6: Reviews and Requirements

2

2


4

Chapter 7: Design and Programming and Software testing

2

2


4

Chapter 8: Understanding change and management and leadership

2

2


4

Chapter 9: Managing an outsourced project process improvement

2

2


4

Chapter 10: Process improvement

2

2


4

Chapter 11: Software quality

2

2


4

Topic1212

Review and Seminar
7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể

Bài giảng 1: Introduction

Chương I

Tiết thứ: 1 - 4 Tuần thứ: 1

- Mục đích, yêu cầu:


 • Tổng quan chung về quản lý dự án phần mềm;

 • Tại sao phải quản lý dự án phần mềm, ý nghĩa, vài trò...

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu.

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 4t; Tự học, tự nghiên cứu: 8t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

I Why do software projects fail? • People begin programming before they understand the problem

 • The team has an unrealistic idea about how much work is involved

 • Defects are injected early but discovered late.

 • Programmers have poor habits – and they don’t feel accountable for their work

 • Managers try to test quality into the software.

II How can we make sure that our projects succeed?

 • Make sure all decisions are based on openly shared information.

 • Don’t second-guess your team members’ expertise.

 • Introduce software quality from the very beginning of the project.

 • Don’t impose an artificial hierarchy on the project team.

 • Remember that the fastest way through the project is to use good engineering practices

- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Đọc chương 1 các tài liệu [1], [3]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 1 tài liệu [3]
Bài giảng 2: Software Project Planning

Chương II

Tiết thứ: 1 - 4 Tuần thứ: 2

- Mục đích, yêu cầu:


 • Tổng quan chung về quản lý dự án phần mềm;

 • Tại sao phải quản lý dự án phần mềm, ý nghĩa, vài trò...

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu.

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 4t; Tự học, tự nghiên cứu: 8t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

I. Who needs software?

A stakeholder

A user


II. Who builds software?

Business analysts or requirements analysts.

Designers and architects.

Programmers.

Testers.

III. Project Management

Identifying Needs

Vision and Scope Document

a. Problem Statement

i. Project background

ii. Stakeholders

iii. Users

iv. Risks

v. Assumptions

b. Vision of the Solution

i. Vision statement

ii. List of features

iii. Scope of phased release

iv. Features that will not be developed

Review the vision and scope document

IV. Project Plan

A statement of work (SOW)

A resource list

A work breakdown structure

A project schedule

A risk plan- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Đọc chương 2 các tài liệu [1], [3]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 2 tài liệu [3]
Bài giảng 3: Software Project Planning

Chương 3

Tiết thứ: 1 - 4 Tuần thứ: 3Z

- Mục đích, yêu cầu:


 • Tổng quan chung về quản lý dự án phần mềm;

 • Tại sao phải quản lý dự án phần mềm, ý nghĩa, vài trò...

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu.

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 4t; Tự học, tự nghiên cứu: 8t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

I.What is estimation?

II. Elements of a Sound Estimate

A work breakdown structure (WBS).

An effort estimate for each task.

A list of assumptions.

Consensus among the project team that the estimate is accurate.

III. Effort Estimation Models

The Bottom-up Estimation

The Top-Down Estimation

Wideband Delphi

Other Estimation Techniques

Actual versus estimated effort

IV. CASE STUDY: Effort Estimate of the ACIC Project- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Đọc chương 3 các tài liệu [1], [3]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 3 tài liệu [3]
Bài giảng 4: Project schedules

Chương 4

Tiết thứ: 1 - 4 Tuần thứ: 4

- Mục đích, yêu cầu:


 • Tổng quan chung về quản lý dự án phần mềm;

 • Tại sao phải quản lý dự án phần mềm, ý nghĩa, vài trò...

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu.

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 4t; Tự học, tự nghiên cứu: 8t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

I.What is estimation?

I What is a project schedule?

II Scheduling concepts: Effort vs. Duration

Effort.

Duration.III Scheduling concepts: Slack and Overhead

Slack


Overhead

IV Milestones

V Building the project schedule

Allocate resources

Identify dependencies

Create the schedule

VI Scheduling Techniques

PERT


CPM

VII Project metrics

The baseline

Variance


Earned value management

The cost performance index- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Đọc chương 4 các tài liệu [1], [3]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 4 tài liệu [3]
Bài giảng 5: Project schedules (Tiếp)

Chương 4

Tiết thứ: 1 - 4 Tuần thứ: 5

- Mục đích, yêu cầu:


 • Tổng quan chung về quản lý dự án phần mềm;

 • Tại sao phải quản lý dự án phần mềm, ý nghĩa, vài trò...

- Hình thức tổ chức dạy học: Thảo luận, thực hành trên phòng LAP.

- Thời gian: Thảo luận, thực hành: 4t;

- Địa điểm: Phòng học Lap Bộ môn CNPM.

- Nội dung chính:

Thực hành nội dung chương 2, 3, 4

Bài tập theo nhóm

Cài đặt MS Project để quản lý dự án

Ước lượng phần mềm

Phân chia thời gian, kế hoạch thực hiện.

- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Đọc chương 4 các tài liệu [1], [3]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 4 tài liệu [3]
Bài giảng 6: Review and Requirements

Chương 5

Tiết thứ: 1 - 4 Tuần thứ: 6

- Mục đích, yêu cầu:


 • Tổng quan chung về quản lý dự án phần mềm;

 • Tại sao phải quản lý dự án phần mềm, ý nghĩa, vài trò...

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu.

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 4t; Tự học, tự nghiên cứu: 8t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

I When are reviews needed?

II Types of Review

Inspections

Deskchecks

Walkthroughs

Code Review

Pair Programming

III Software Requirements

Discussion Summary

Use Cases

Functional Requirements

Nonfunctional Requirements

Software Requirements Specification

Requirements vs. Design

IV Change Control

A change control board

- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Đọc chương 5 các tài liệu [1], [3]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 5 tài liệu [3]
Bài giảng 7: Software Project Planning

Chương 6

Tiết thứ: 1 - 4 Tuần thứ: 7

- Mục đích, yêu cầu:


 • Tổng quan chung về quản lý dự án phần mềm;

 • Tại sao phải quản lý dự án phần mềm, ý nghĩa, vài trò...

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu.

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 4t; Tự học, tự nghiên cứu: 8t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

I Review the Design

II Version Control

Define


Two common models

Version Control with Subversion

III Review the Design

Refactoring

IV Unit Testing

Test All of the Code, Test All of the Possibilities

Everyone is responsible for quality

V Project Automation- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Đọc chương 6 các tài liệu [1], [3]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 6 tài liệu [3]
Bài giảng 8: Software Testing

Chương 7

Tiết thứ: 1 - 4 Tuần thứ: 8

- Mục đích, yêu cầu:


 • Tổng quan chung về quản lý dự án phần mềm;

 • Tại sao phải quản lý dự án phần mềm, ý nghĩa, vài trò...

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu.

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 4t; Tự học, tự nghiên cứu: 8t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

Test Plans and Test Cases

Test Execution

Defect Tracking and Triage

Test Environment and Performance Testing

Smoke Tests

Test Automation

Postmortem Reports

Using Software Testing Effectively

Diagnosing Software Testing Problems- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Đọc chương 7 các tài liệu [1], [3]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 7 tài liệu [3]
Bài giảng 9: How to diagnose and fix a troubled software project

Chương 8

Tiết thứ: 1 - 4 Tuần thứ: 9

- Mục đích, yêu cầu:


 • Tổng quan chung về quản lý dự án phần mềm;

 • Tại sao phải quản lý dự án phần mềm, ý nghĩa, vài trò...

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu.

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 4t; Tự học, tự nghiên cứu: 8t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

I Why Software Projects Fail

Lack of Leadership

The Mid-Course Correction

The Detached Engineering Team

Padded Estimates Generate Distrust

Self-Fulfilling Prophecy

Working Backwards From a Deadline

Misunderstood Predecessors

Problems Are Found Too Late

Big, Useless Meetings

The Indispensable “Hero”

Iteration Abuse

Scope Creep

Haunted by Ghosts of Old Problems

Broken Builds

Spaghetti Code

Requirements Haven’t Been Implemented

Obvious Bugs Slipped Through “But It Worked For Us!”II Fix a troubled software project

Fixing Planning Problems

Fixing Estimation Problems

Fixing Scheduling Problems

Fixing Review Problems

Fixing Requirements Problems

Fixing Programming Problems

Fixing Testing Problems- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Đọc chương 8 các tài liệu [1], [3]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 8 tài liệu [3]

Bài giảng 10: Understanding Change and Management and Leadership

Chương 8

Tiết thứ: 1 - 4 Tuần thứ: 10

- Mục đích, yêu cầu:


 • Tổng quan chung về quản lý dự án phần mềm;

 • Tại sao phải quản lý dự án phần mềm, ý nghĩa, vài trò...

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu.

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 4t; Tự học, tự nghiên cứu: 8t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

I Understanding Change

Change is Uncomfortable

Common Excuses

How to Make Change Succeed

Prepare Your Organization

Plan for Change

Push for Consensus

II Management and Leadership

Responsibility, authority and accountability

Delegation

Transparency

Manage the Organization

Manage Your Team- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Đọc chương 8 các tài liệu [1], [3]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 8 tài liệu [3]

Bài giảng 11: Managing an Outsourced Project and Process Improvement

Chương 9

Tiết thứ: 1 - 4 Tuần thứ: 11

- Mục đích, yêu cầu:


 • Tổng quan chung về quản lý dự án phần mềm;

 • Tại sao phải quản lý dự án phần mềm, ý nghĩa, vài trò...

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu.

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 4t; Tự học, tự nghiên cứu: 8t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

I. Managing an Outsourced Project

Prevent Project Failure

Estimate the Work

Actively Manage the Project

The Vendor’s Management

The Project Team

Collaborate With the Vendor

Maintain Tracking and Oversight

Design and Programming

Software Quality

Don’t Blindly Trust the Vendor

II. Process Improvement

Life Without a Formal Process

Software Process Improvement

Frameworks and Methodologies

Capability Maturity Model (CMM)

ISO 9000


Six Sigma

Extreme Programming

Rational Unified Process

- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Đọc chương 9 các tài liệu [1], [3]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 9 tài liệu [3]

Bài giảng 12: Process Improvement

Chương 10

Tiết thứ: 1 - 4 Tuần thứ: 11

- Mục đích, yêu cầu:


 • Tổng quan chung về quản lý dự án phần mềm;

 • Tại sao phải quản lý dự án phần mềm, ý nghĩa, vài trò...

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu.

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 4t; Tự học, tự nghiên cứu: 8t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

 1. Life Without a Formal Process

 2. Software Process Improvement

 3. Frameworks and Methodologies

 4. Capability Maturity Model (CMM)

 5. ISO 9000

 6. Six Sigma

 7. Extreme Programming

- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Đọc chương 12 các tài liệu [1], [3]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 12 tài liệu [3]

Bài giảng 13: Software quality

Chương 11

Tiết thứ: 1 - 4 Tuần thứ: 13

- Mục đích, yêu cầu:


 • Tổng quan chung về quản lý dự án phần mềm;

 • Tại sao phải quản lý dự án phần mềm, ý nghĩa, vài trò...

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu.

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 4t; Tự học, tự nghiên cứu: 8t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

 1. Introduction

 2. The place of software quality in project planning

 3. The importance of software quality

 4. Defining software quality

 5. ISO 9126

 6. Product versus process quality management

 7. Quality management systems

 8. Process capability models

 9. Techniques to help enhance software quality

 10. Testing

 11. Quality plans

- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Đọc chương 11 các tài liệu [1], [3]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 11 tài liệu [3]

8. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giáo viên

Yêu cầu và cách thức đánh giá, sự hiện diện trên lớp, mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, các qui định về thời hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra… • Lên lớp nghe giảng, tham gia thảo luận, chuẩn bị tốt phần tự học, bài tập.

 • Sinh viên phải chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu trong đề cương môn học trước mỗi buổi học

 • Phải có mặt trên lớp đầy đủ theo quy định của Học viện

 • Các bài tập được giao nếu phát hiện sao chép sẽ nhận điểm 0

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

9.1. Điểm chuyên cần:10%

Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, …)  1. Điểm thường xuyên: 20%

Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ được giao/tuần; bài tập nhóm/tháng; bài tập cá nhân/học kì, …);

  1. Thi kết thúc học phần: 70%

Tiêu chí đánh giá bài thi tổng hợp

 • Phân tích, lập kế hoạch chi tiết, đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ theo đúng quy trình quản lý chuẩn: 8 - 10 điểm

 • Phân tích, thiết kế, theo đúng quy trình chuẩn : 7-8 điểm

 • Phân tích, thiết kế theo đúng quy chuẩn, đôi chỗ còn chưa đầy đủ : 5-6 điểm

 • Làm sai, không làm được : 1 – 4 điểm • Chủ nhiệm Khoa

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Chủ nhiệm Bộ môn

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Giảng viên biên soạn

  (Ký và ghi rõ họ tên)Каталог: files -> FileMonHoc
FileMonHoc -> NGÂn hàng câu hỏi lập trình cơ BẢn nhóm câu hỏI 2 ĐIỂM
FileMonHoc -> CHƯƠng 2 giới thiệu về LÝ thuyết số
FileMonHoc -> CÁc hệ MẬt khoá CÔng khai kháC
FileMonHoc -> BỘ MÔn duyệt chủ nhiệm Bộ môn
FileMonHoc -> Khoa công nghệ thông tin cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
FileMonHoc -> Chủ nhiệm Bộ môn Ngô Thành Long ĐỀ CƯƠng chi tiết bài giảNG
FileMonHoc -> Chủ nhiệm Bộ môn Phan Nguyên Hải ĐỀ CƯƠng chi tiết bài giảNG
FileMonHoc -> Khoa: CÔng nghệ thông tin cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
FileMonHoc -> MẬt mã khóA ĐỐi xứng lý thuyết cơ bản của Shannon
FileMonHoc -> Khoa công nghệ thông tin bài giảng LẬp trình cơ BẢn biên soạn

tải về 186.26 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương