Khảo sát ảnh hưởng của chế phẩm gừng, tỏi, nghệ lên sức tăng trưởng khi bổ sung vào thành phần thức ăn heo từ giai đoạn 90 ngày tuổi đến xuất chuồng”tải về 484.67 Kb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích484.67 Kb.
#38946
1   2   3   4   5   6

P

> 0,05

< 0,001

Chú thích: TLP1: trọng lượng trung bình ở 90 ngày tuổi(kg) ,TLP2: trọng lượng trung bình lúc xuất chuồng(kg).

● Trọng lượng lúc 90 ngày tuổi, sự khác biệt giữa các lô thí nghiệm là không có ý nghĩa với P> 0,05, chứng tỏ trọng lượng heo lúc bắt đầu thí nghiệm là tương đương nhau.

● Trọng lượng trung bình kết thúc thí nghiệm cao nhất là lô 2 (100,42 kg/con), kế đến là lô 1 (100,17kg/con) và thấp nhất là lô đối chứng (89,00kg/con).

Qua xử lý thống kê cho ta thấy sự khác biệt về trọng lượng trung bình kết thúc thí nghiệm của 5 lô là rất có ý nghĩa với P<0,001

Kết quả trọng lượng heo cuối thí nghiệm của chúng tôi so với kết quả thí nghiệm Phạm Xuân Tùng (2002), thí nghiệm bổ xung FreeDadd vào trong khẩu phần, trọng lương heo kết thúc thí nghiệm là 93,40 kg/con ở 185 ngày tuổi , cao hơn lô đối chứng nhưng thấp hơn các lô còn lại.

So với thí nghiệm của Nguyễn Thị Hồng Lụa (2004), bổ sung chế phẩm Yucca trên heo thịt, trọng lượng lúc kết thí nghiệm là 93,90kg/con ở 175 ngày tuổi, kết quả cao hơn lô đối chứng nhưng thấp hơn các lô còn lại.Theo Trương Lăng (2003), nuôi heo thịt từ 5-7 tháng phải đạt trọng lượng từ 80-100kg/con. Như vậy, kết quả thí nghiệm của chúng tôi so với tác giả trên thì khả quan hơn.

Biểu đồ 4.1: Trọng lượng trung bình qua các giai đoạn


4.2 Tăng trọng bình quân

Kết quả tăng trọng bình quân được ghi nhận lại trong bảng 4.2Bảng 4.2: Tăng trọng bình quân và tăng trọng tuyệt đối

Chỉ tiêuTTBQ (kg/ con)


TTTĐ (g/con/ngày)

1 (n=12)

61,17 ± 6,67

739,84 81,78

2 (n=12)

61,25 ± 5,89

736,79 81,80

3 (n=12)

59,92 2,19

701,22 50,01

4 (n=12)

56,08 3,75

676,83 54,66

5 (n=12)

49,67 2,19

605,69 26,68

P

< 0,001

< 0,001

TTBQ: tăng trọng bình quân TTTĐ: tăng trọng tuyệt đối

Qua bảng ta thấy lô cao nhất là lô 2 (61,25 kg/con) và thấp nhất là lô đối chứng (49,67 kg/con). Qua xử lý thống kê cho thấy sự khác biệt về tăng trọng bình quân giữa các lô là rất có ý nghĩa với P<0,001.So sánh với kết quả của Trần Thành Phước( 2006) về việc bổ sung chế phẩm sinh học và thảo dược trên heo thịt lúc kết thúc thí nghiệm có kết quả tăng trọng sau: lô thí nghiệm 56,11kg, lô đối chứng là 43,34kg thì kết quả của chúng tôi có khả quan hơn . Chứng tỏ các lô có bổ sung gừng, tỏi, nghệ đã phần nào tác động tốt đến tăng trưởng của heo trong suốt giai đoạn
tải về 484.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương