Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy lợi tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030tải về 5.32 Mb.
trang2/41
Chuyển đổi dữ liệu13.06.2018
Kích5.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

2. Văn bản của tỉnh


 • Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 v/v phê duyệt Quy hoạch nông, lâm nghiệp và thuỷ lợi tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

 • Nghị quyết số 06-NQ/TV ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược, lập, quản lý và thực hiện quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

 • Quyết định số 3599/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 30 tháng 12 năm 2013 về việc phê duyệt quy hoạch chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020.

 • Văn bản số 818/UBND - QLĐĐ ngày 25/02/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phân bổ chỉ tiêu QSDĐ đến năm 2020 và KHSDĐ 5 năm kỳ đầu (2011-2015) cấp huyện.

 • Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 4/7/2014 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

 • Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí dự án:”điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy lợi tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn 2030”.

 • Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2015 về phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

 • Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành tiêu chí cánh đồng mẫu lớn giai đoạn 2015 - 2018.

 • Văn bản số 3070/UBND - NLN2 ngày 09/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc rà soát, điều chỉnh một số quy hoạch ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 • Văn bản số 2802/UBND - NLN1 ngày 27 tháng 5 năm 2014 về việc chấp thuận phương án quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh.

 • Quyết định số 2901/QĐ-UBND ngày 5/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 2014 - 2016.

 • Quyết định 3002/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc đính chính Quyết định số 2901/2014/QĐ-UBND ngày 5 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2014 - 2016.

 • Quyết định 1588/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài năm 2050.

 • Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2014 về việc phê duyệt quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020.

 • Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2014 về việc phê duyệt kết quả rà soát điều chỉnh cục bộ 3 loại rừng tỉnh Quảng Ninh.

 • Quyết định số 1066/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh năm 2017.

3. Các tài liệu cơ sở khác


 • Các quy hoạch phát triển của Nhà nước, Chính phủ và của tỉnh đã, đang thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 • Hệ thống số liệu thống kê, các kết quả điều tra, khảo sát, số liệu, tài liệu liên quan và dự báo trong ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

III. PHẠM VI, THỜI KỲ LẬP QUY HOẠCH

1. Phạm vi nghiên cứu


Các lĩnh vực thuộc ngành nông - lâm nghiệp - thủy lợi trên phạm vi ranh giới hành chính tỉnh Quảng Ninh cũng như tác động ảnh hưởng của vùng, khu vực ngoài tỉnh có quan hệ trực tiếp tới sự phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh như: Vùng Kinh tế Trọng điểm Bắc Bộ, vùng Đồng Bằng Sông Hồng, khu vực ASEAN ...

2. Thời kỳ lập quy hoạch


Nghiên cứu tập trung vào việc tập hợp, điều tra, xử lý, đánh giá và phân tích các thông tin, số liệu về hiện trạng giai đoạn 2005 - 2014 của ngành nông - lâm nghiệp - thủy lợi để rà soát tình hình thực hiện quyết định số 4009 /QĐ-UBND ngày 8-12-2009 UBND tỉnh Quảng Ninh đồng thời quy hoạch phát triển nông - lâm nghiệp - thủy lợi giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030.

IV. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

1. Mục tiêu


 • Xác định rõ các quan điểm, định hướng mục tiêu phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy lợi tỉnh Quảng Ninh để xây dựng phương án Quy hoạch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, các quy hoạch ngành đã được phê duyệt phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, các đề án phát triển kinh tế - xã hội đã được phê duyệt cũng như các định hướng phát triển tỉnh Quảng Ninh.

 • Làm cơ sở cho việc bố trí, chỉ đạo sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm khai thác có hiệu quả để phát triển sản xuất hàng hóa gắn với những quá trình tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, cải thiện đời sống nông dân, gắn với xây dựng nông thôn mới; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu kinh tế gắn với mô hình chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

2. Yêu cầu của quy hoạch


 • Phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, các quy hoạch ngành đã được phê duyệt; phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, các đề án phát triển kinh tế-xã hội đã được phê duyệt cũng như các định hướng phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

 • Đánh giá thực trạng phát triển cây trồng, vật nuôi trong thời gian qua, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân.

 • Xác định hệ thống giải pháp các giải pháp đồng bộ để tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy lợi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 • Quy hoạch yêu cầu luận chứng và cần phải lựa chọn được những cây trồng, vật nuôi, những loại sản phẩm, những lĩnh vực then chốt của sản xuất nông, lâm nghiệp và điều chỉnh một cách hợp lý về quy mô, về phân bố không gian và phân bố nguồn lực tạo ra những thay đổi cơ bản cho sản xuất từng thời kỳ, từng địa bàn sản xuất.

 • Xác định được các chương trình dự án trọng điểm, danh mục các dự án ưu tiên gắn với những mục tiêu phát triển trong từng giai đoạn, để có cơ sở tổ chức triển khai thực hiện khả thi có hiệu quả.

3. Đối tượng nghiên cứu


 • Các lĩnh vực quản lý và sản xuất trên địa bàn tỉnh của ngành nông nghiệp (Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy lợi, công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và ngành nghề nông thôn, dịch vụ nông nghiệp…).

 • Hệ thống các thông tin sơ cấp, thứ cấp về tự nhiên, kinh tế - xã hội có liên quan trực tiếp tới hoạt động quản lý và sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh.

 • Tổ chức các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, cá nhân, hộ gia đình…hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; các ban quản lý rừng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT và các đơn vị có liên quan.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương