Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy lợi tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030tải về 5.32 Mb.
trang1/41
Chuyển đổi dữ liệu13.06.2018
Kích5.32 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Báo cáo tổng hợp: “Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy lợi tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”

MỤC LỤC


MỤC LỤC i

MỞ ĐẦU 1


PHẦN THỨ NHẤT 8

ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY LỢI TỈNH QUẢNG NINH 8

PHẦN THỨ HAI 43

RÀ SOÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ LỢI TỈNH QUẢNG NINH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4009/QĐ-UBND NGÀY 08/12/2009 43

PHẦN THỨ BA 94

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ LỢI TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 94

PHẦN THỨ TƯ 221

CÁC GIẢI PHÁP CHUNG ĐỂ THỰC HIỆN QUY HOẠCH 221

PHẦN THỨ NĂM 258

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 262
MỞ ĐẦUI. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN


Trong tình hình và bối cảnh quốc tế hiện nay đang có những tác động rất lớn đối với nước ta nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nghiên cứu lập điều chỉnh các quy hoạch ngành và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế đang có những thay đổi là nhiệm vụ quan trọng trong quy trình kế hoạch hóa theo hướng đổi mới. Đây là nhiệm vụ công tác đang được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Những năm qua triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy lợi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 theo Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh đã đạt được một số thành tựu cơ bản, thể hiện rõ vai trò, vị trí của ngành trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh: đảm bảo an ninh lương thực khu vực nông thôn; chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm theo quy mô trang trại, mang tính sản xuất hàng hóa, lâm nghiệp phát triển khai thác có hiệu quả các tiềm năng đất đai, lao động và các nguồn vốn tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng, nâng độ che phủ rừng lên 53,5% năm 2014. Hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất được tập trung đầu tư góp phần làm tốt công tác chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả thiết thực cho sản xuất, góp thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.Tuy nhiên, do nhiều yếu tố tác động, đặc biệt những biến động về tình hình thế giới, trong nước, những sự thay đổi trong vùng Kinh tế Trọng điểm Bắc Bộ đã tác động đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và của ngành nông nghiệp nói riêng. Do tác động của bối cảnh mới, sự phát triển của ngành nông nghiệp ngày càng nảy sinh những yếu tố mới năng động song thách thức và khó khăn cũng nhiều hơn mà những định hướng trong Quy hoạch phát triển Nông lâm nghiệp và thủy lợi được xây dựng từ năm 2009 chưa dự báo hết được. Mặt khác thời gian triển khai thực hiện quy hoạch này đến nay là 5 năm, đã đủ thời hạn để xem xét, điều chỉnh theo quy định hiện hành. Vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị Quyết 22/NQ-CP ngày 07/02/2013 về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Quảng Ninh; Thủ tướng chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030” tại Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 10/6/2013; Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2015… các chủ trương, định hướng này ảnh hưởng lớn đến sự phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy lợi của tỉnh giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030. Do đó cần có những phương án, giải pháp đồng bộ và lộ trình thích hợp cho phù hợp, sát với thực tế và có tính khả thi cao nhằm thúc đẩy phát triển tiềm năng, thế mạnh của ngành nông nghiệp the hướng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và nước triều dâng. Vì vậy, việc lập dư án quy hoạch “Điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành nông, lâm nghiệp và thủy lợi tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” là hết sức cần thiết.

II. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH

1. Văn bản của Trung ương


 • Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006.

 • Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 07/02/2013 về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011- 2015) tỉnh Quảng Ninh;

 • Quyết định số 4693/QĐ/BNN - KH ngày 30 tháng 12 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt “quy hoạch phát triển và bảo vệ tài nguyên nước các lưu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh”.

 • Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 5/2/2007 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020.

 • Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16/01/2008 của Thủ tướng chính phủ về việc phát triển chăn nuôi đến năm 2020.

 • Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/06/2013 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

 • Quyết định số 824/QĐ-BNN-TT ngày 16/04/2012 của Bộ nông nghiệp và PTNT về phê duyệt đề án phát triển ngành trồng trọt đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 • Quyết định số 01/2012/QĐ-BKH ngày 12/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ yếu.

 • Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 • Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 8/7/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.

 • Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020.

 • Quyết định số 575/QĐ-TTg, ngày 04/06/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 • Quyết định 1066/2015/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ngàu 21 tháng 4 năm 2015 về chính sách đặc thù khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2017.

 • Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ KH và ĐT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 sửa đổi.

 • Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 về việc hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

 • Thông tư số 49/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 “Hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm”.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương