II. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­, môc tiªu dù ¸n vµ ®¸nh gi¸ nhu cÇu thÞ tr­êng 4tải về 349.71 Kb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích349.71 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


môc lôc

I. C¸c c¨n cø ph¸p lý 3

II. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­, môc tiªu dù ¸n vµ ®¸nh gi¸ nhu cÇu thÞ tr­êng 4

1. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­ 4

2. Môc tiªu dù ¸n : 5

3. §¸nh gi¸ nhu cÇu thÞ tr­êng 5

III- VÞ trÝ ®Þa lý vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®iÒu kiÖn khÝ hËu, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh 7

1. VÞ trÝ ®Þa lý : 7

2. §Þa h×nh vµ ®iÒu kiÖn khÝ hËu : 8

3. §Þa chÊt thuû v¨n : 8

4. §Þa chÊt c«ng tr×nh : Xem chi tiÕt trong b¸o c¸o kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh do c«ng ty cæ phÇn t­ vÊn kh¶o s¸t thiÕt kÕ x©y dùng Hµ Néi lËp th¸ng 12/2004. 9

IV. Quy m« ®Çu t­ dù ¸n 9

1. Tªn dù ¸n: 9

2. §Þa ®iÓm x©y dùng: 9

4. Quy m« ®Çu t­ 9

5. Tæng møc ®Çu t­ : 42.896.804.000 ®ång 10

6. Nguån vèn ®Çu t­ : 10

V. C¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m ¸p dông 10

VI. c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt 11

1. Gi¶i ph¸p quy ho¹ch tæng mÆt b»ng 11

2. C¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ 11

2.1.2. Gi¶i ph¸p kÕt cÊu 12

2.1. 3. Gi¶i ph¸p cÊp ®iÖn 14

2.1.4. Gi¶i ph¸p chèng sÐt 16

2.1.5. Gi¶i ph¸p cÊp tho¸t n­íc 16

2.1.6. Gi¶i ph¸p vÖ sinh m«i tr­êng 21

2.1.7. Gi¶i ph¸p phßng ch¸y ch÷a ch¸y 22

2.2. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nhµ liÒn kÒ 23

3. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÖn nhÑ: 27

4. §iÒu hoµ: 32

VII. S¬ bé ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng. 34

1. C¬ së ph¸p lý: 34

2. HiÖn tr¹ng m«i tr­êng: 34

3. Dù b¸o c¸c nguån g©y « nhiÔm: 35

3.1. Giai ®o¹n x©y dùng: 35

3.2. Giai ®o¹n ®­a dù ¸n vµo ho¹t ®éng: 36

3.3. C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu g©y « nhiÔm: 37

ViII. TiÕn ®é thùc hiÖn vµ H×nh thøc Qu¶n lý dù ¸n 40

1. TiÕn ®é thùc hiÖn: 40

2. H×nh thøc qu¶n lý dù ¸n: 40

3. C¸c mèi quan hÖ phèi hîp thùc hiÖn: 40

IX. tæng møc ®Çu t­ cña dù ¸n. 40

1. C¬ së tÝnh to¸n : 40

2. Tæng vèn ®Çu t­ : 42.896.804.000 ®ång 41

3. Ph­¬ng ¸n nguån vèn ®Çu t­ : 42

3.1. Dù kiÕn c¸c nguån vèn sau: 42

3.2. Ph­¬ng ¸n huy ®éng vèn: 42

X. HiÖu qña kinh tÕ, hiÖu qu¶ x· héi cña dù ¸n. 42

XI. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 42

I. KÕt luËn : 42

II. KiÕn nghÞ : 43§Ò nghÞ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn, c¸c ban ngµnh cÊp trªn xem xÐt chÊp thuËn dù ¸n ®Çu t­ nhµ ë chung c­ x· héi 6 tÇng vµ khu nhµ ë liÒn kÒ t¹i Ph­êng H­ng Dòng ®Ó chñ ®Çu t­ tiÕn hµnh c¸c b­íc tiÕp theo. 43

I. C¸c c¨n cø ph¸p lý


 • LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy .26/11/2003.

 • LuËt ®Çu t­ sè 59/2005/QH11 ngµy 29/11/2005

 • LuËt kinh doanh bÊt ®éng s¶n sè 63/2006/QH11 ngµy 29/6/2006

 • LuËt nhµ ë sè 56/2005/QH11 ngµy 29/11/2005

 • NghÞ ®Þnh sè 71/2001/N§-CP ngµy 05/10/2001 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ­u ®·i ®Çu t­ x©y dùng b¸n nhµ vµ cho thuª.

 • NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§-CP ngµy 10/02/2009 vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh.

 • NghÞ ®Þnh sè 99/2007/N§-CP ngµy 13/06/2007 vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh.

 • NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 12/12/2004 vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng.

 • NghÞ ®Þnh 108/2006/N§-CP ngµy 22/9/2006 v/v qui ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt ®Çu t­.

 • NghÞ ®Þnh sè 153/2007/N§-CP ngµy 15/10/2007 v/v qui ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh LuËt kinh doanh bÊt ®éng s¶n.

 • NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP ngµy 6/9/2006 v/v qui ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh LuËt nhµ ë.

 • QuyÕt ®Þnh sè 584/Q§-UB.§T ngµy 18/02/2005 cña UBND TØnh NghÖ An vÒ viÖc chÊp thuËn dù ¸n ®Çu t­ : X©y dùng khu chung c­ phÝa Nam ®­êng NguyÔn ViÕt Xu©n, ph­êng H­ng Dòng, TP Vinh cña C«ng ty §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn nhµ NghÖ An.

 • QuyÕt ®Þnh sè 129/Q§.G§ ngµy 30/09/2004 cña Gi¸m ®èc C«ng ty §Çu t­ X©y dùng vµ kinh doanh nhµ NghÖ An vÒ viÖc phª duyÖt Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng khu t¸i ®Þnh c­ ph­êng H­ng Dòng – Thµnh phè Vinh NghÖ An.

 • QuyÕt ®Þnh sè 2421/Q§-UBND-CN ngµy 20/06/2008 cña UBND TØnh NghÖ An vÒ viÖc phª duyÖt ®iÒu chØnh Quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng Dù ¸n khu nhµ ë cao tÇng, liÒn kÒ biÖt thù Nam ®­êng NguyÔn ViÕt Xu©n, ph­êng H­ng Dòng.

 • V¨n b¶n sè 6279/UBND-CN ngµy 26/09/2008 cña UBND TØnh NghÖ An vÒ viÖc Lùa chän chñ ®Çu t­ vµ vÞ trÝ x©y dùng nhµ ë x· héi.

 • C¨n cø hå s¬ kh¶o s¸t ®Þa chÊt do C«ng ty cæ phÇn t­ vÊn kh¶o s¸t thiÕt kÕ x©y dùng Hµ Néi lËp th¸ng 12/2004.

 • C¨n cø b¶n vÏ thiÕt kÕ c¬ së do ViÖn Quy ho¹ch – KiÕn tróc x©y dùng NghÖ An lËp th¸ng 3/2009.

II. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­, môc tiªu dù ¸n vµ ®¸nh gi¸ nhu cÇu thÞ tr­êng

1. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­


Dân sinh bao giờ cũng là mối quan tâm hàng đầu của bất cứ xã hội, ở bất cứ thời đại nào. Trong đó vấn đề nhà ở cho người nghèo, người có thu nhập thấp luôn là một vấn đề đau đầu đối với những nước đang phát triển, đặc biệt tại các thành phố đông dân cư. Giải quyết được vấn đề nhà ở cho người có thu nhập thấp không phải là một điều dễ dàng, nhưng  là một nỗ lực cần thiết vì đó là  yếu tố quyết định cho việc ổn định trật tự xã hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội như mại dâm, ma túy, trộm cướp, cờ bạc, ăn xin... góp phần xây dựng  một thành phố sạch, đẹp, văn minh, an toàn, tạo điều kiện và môi trường xã hội lành mạnh cho việc tăng trưởng kinh tế về chất. Người dân có thu nhập thấp là một lực lượng lao động lớn tại các thành thị, và lực lượng này ngày càng tăng theo dòng người nhập cư từ nông thôn kéo về các khu đô thị lớn.
Cùng với số lao động nghèo tại chỗ, họ góp phần tạo nên các khu nhà ổ chuột, nơi hoành hành của các tệ nạn xã hội và nạn thất nghiệp, trở thành một gánh nặng mà các thành phố phải cưu mang một cách khó chịu và miễn cưỡng.

Dòng người này chỉ có thể, và cần phải, trở thành một nguồn lao động cần thiết cho sự phát triển công nghiệp tại các thành phố với điều kiện họ được đào tạo tay nghề và ổn định chỗ ở. Chỉ có an cư mới được lạc nghiệp.

Luật Nhà ở được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua; trong đó đã xác định rõ nội dung đầu tư xây dựng quỹ nhà ở xã hội để cán bộ, công chức (CBCC), viên chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp (KCN) và một số đối tượng có thu nhập thấp khác có khó khăn về nhà ở được thuê hoặc thuê mua. Đây là một giải pháp quan trọng bảo đảm để những người có thu nhập thấp, khó khăn về nhà ở có điều kiện được cải thiện chỗ ở; đồng thời Luật Nhà ở cũng yêu cầu đổi mới cơ bản công tác quản lý vận hành nhà ở xã hội bảo đảm được mục tiêu, yêu cầu của chủ trương xoá bao cấp và thực hiện có kết quả chính sách tạo điều kiện đối với những người thu nhập thấp trong việc cải thiện chỗ ở.

Đầu tư xây dựng cũng như quản lý vận hành quỹ nhà ở xã hội theo cơ chế cho thuê, thuê mua là phương thức ưu việt, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội (KTXH) của nước ta trong những năm sắp tới. Tuy nhiên, kinh nghiệm để triển khai chính sách nhà ở xã hội của cả nước trong thời gian qua cũng chưa có nhiều; việc triển khai một bước thí điểm nhà ở xã hội ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đến nay cũng mới hoàn thành ở bước thông qua Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Để thực hiện xây dựng bước đầu 3.000 căn hộ nhà ở xã hội cho đến năm 2010, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đề án trong đó đã kiến nghị Chính phủ cho thành phố HCM vay 400 tỷ đồng thời hạn 15 năm và vay vốn ưu đãi từ quỹ hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, ngoài ra Sở Xây dựng còn đề xuất phương thức huy động vốn bằng bán đấu giá một số khu đất nhằm tháo gỡ vướng mắc về vốn.

Trong điều kiện của Nghệ An một tỉnh còn có nhiều khó khăn về kinh tế, thu nhập của CBCC, viên chức, sỹ quan quân nhân chuyên nghiệp, công nhân làm việc tại các KCN còn thấp. Việc xây dựng nhà ở xã hội; tạo điều kiện cho các đối tượng thu nhập thấp theo quy định của Luật Nhà ở có chỗ ở phù hợp là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần an cư lạc nghiệp, phát huy nguồn lực vào sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng vững mạnh.

Thµnh phè Vinh tØnh NghÖ An lµ trung t©m kinh tÕ chÝnh trÞ v¨n hãa vµ ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt vïng B¾c Trung Bé. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Thµnh phè Vinh nãi riªng vµ tØnh NghÖ An nãi chung ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn v­ît bËc vÒ kinh tÕ x· héi, nhÞp ®é ®« thÞ hãa t¨ng nhanh ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña nh©n d©n ®­îc n©ng cao ®¸ng kÓ, nhu cÇu vÒ nhµ ë, nhu cÇu phôc vô ®êi sèng cña c¸c tÇng líp nh©n d©n t¨ng cao. Thùc hiÖn quyÕt ®Þnh sè 105/2007/Q§-UBND ngµy 20/09/2007 cña UBND TØnh NghÖ An vÒ vÊn ®Ò Phát triển nhà ở xã hội tại thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An. UBND TØnh NghÖ An ®ang tÝch cùc thóc ®Èy viÖc c¶i thiÖn nhµ ë n¨ng cao chÊt l­îng ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho nh©n d©n, ph¸t triÓn nhµ ë ®« thÞ v¨n minh vµ hiÖn ®¹i theo h­íng c«ng nghiÖp hãa vµ hiÖn ®¹i hãa.

  1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương