HT. Huyền Tôn Dịch Chùa Bảo Vương 60 Mc Pherson St # 1tải về 242.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích242.79 Kb.
Chư Kinh Chú Mật GiáoHT. Huyền Tôn Dịch

Chùa Bảo Vương

60 Mc Pherson St # 1

Vic 3040, Australia, ấn hành 2000 quyển

PL: 2538 ; VL: 4873 ; TL : 1994 ; AL : Giáp Tuất
Nguồn

http://www.quangduc.com

Chuyển sang ebook 18-8-2009

Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org

Mục Lục


Phần 1

Lời Bạt


Phần 2

Nghi thức cúng thí thực

Nghi Thức Khóa Lễ - Cúng Thí Thực 

1. Phần Kỳ Nguyện : (trước Phật Điện)

2. Phần Thỉnh Nguyện (trước bàn Thí)

3. Phần Thỉnh Vân Tập

Phần 3

Phần 4


Phần Tụng Kinh Chú Thí Thực

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Nam Mô Bất Động Như Lai Ưng Chánh Đẳng Giác.

---o0o---


Phần 1

Lời Bạt


Người học Phật, tức là học theo sự thị hiện của Phật, học những chứng ngộ mà Phật đã chứng, học những điều Phật đã làm, đã nói ; đã dạy, bằng tất cả giòng lịch sử lâm phàm của Phật.
Những cái đã, đó là 84 ngàn chìa khoá để mở 84 ngàn cửa ngõ cho chúng sanh tự mở và vượt thoát ra khỏi ngục tù của tam giới.
Ngục tù, không phải chỉ có một, mà có đến 3000 tỷ ! Từ xa xưa, không ai đếm được là bao nhiêu xa xưa ? mệnh danh là “vô thỉ” ! và mãi mãi về sau, cũng không đếm được bao nhiêu cái về sau ? và phải gọi là “vô chung” !
Mỗi chìa khoá, mở được một cửa ! Từ Phật hiện thế cho đến nay PL:2538 năm, tính từ Phật nhập diệt. Số người được vượt thoát khỏi sáu ngả ngục tù, phải mệnh danh là vô-số.
Thế giới chúng ta đang ở, chỉ là 1, trong ba ngàn tỷ ! Mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni có mặt cùng thời trong 3000 tỷ cái thế giới nhiễu nhương tù khổ ! Vậy chúng hữu tình vượt thoát (giác ngộ) nhiều loại trong ba ngàn tỷ cõi đó ; bạn tính thữ xem, có đáng gọi bằng con số là “vô số” hay không ?.
Trong quyển kinh chú, quí bạn đang có trong tay gồm có sáu cái chìa khoá (pháp môn vượt thoát) *Diệt bần cùng ! *Tiêu bệnh tật ! *An lành cho mình và người. *Diệt sạch tội Vô-gián a-tỳ địa-ngục. * Về cõi Bất Động Như-Lai ! *Làm hạnh từ-bi nhận trách nhiệm trợ lực với Bồ-tát Diện-Nhiên Diệm khẩu quỉ vương để cứu với những người bạn cô-hồn đang khổ đau ở thế giới địa-ngục !
Lợi ích vô-giá đó, chỉ có thể bằng vào bốn đức từ bi hỷ xả để mà thực hiện !
Lợi ích sâu rộng như thế, chỉ có hàng Phật-tử đích thực, sẽ hoan hỷ là pháp môn hiếm có.
Trong mùa tâm-niệm an-cư năm PL 2538, Giáp-tuất. Việt-lịch 4873. TL 1994.
Trên, vì nhớ trọng ân vô-thượng của đấng Thế Tôn, của chư Bồ Tát !
Thứ vì, thâm ân của bậc sanh thành, của sư-trưởng, huynh đệ, quê hương đất nước, đồng bào chủng tộc, tín thí đàn na và tất cả những hiện hữu tương quan duy trì cuộc sống chánh đạo có ý nghĩa đối với cá nhân tôi và với lý tưởng giải thoát chung.
---o0o---

Phần 2

Nghi thức cúng thí thực


 Chư âm linh                                                         

Cô hồn


Âm hồn (oan hồn) :  

Trong phần cúng thí gồm có :  -Khoá lễ - cúng thí thực                                                                             

Phần kỳ nguyện

              * Nguyện hương  

              * Lời nguyện

          2. Phần thỉnh nguyện

              * Kệ thỉnh chuông (phá địa-ngục)

          3. Phần Thỉnh vân tập

              * Bạch Quán Thế Âm...

              * Thỉnh Diện Nhiên...

              * Thỉnh 13 loại cô-hồn...

              * Tán trạo 24 bài mời cô-hồn...

                 (Từ địa-ngục, tu-la, trời, tiên, người tu, kẻ tục...)

-Kệ Hoa Nghiêm và kinh chú thí thực

-Niệm Phật (thỉnh cô-hồn cùng niệm Phật)

-Hồi hướng...

-Sám Thập Phương

-Phục nguyện

-Tam tự quy  

*************************  

Nghi Thức Khóa Lễ - Cúng Thí Thực 

1. Phần Kỳ Nguyện : (trước Phật Điện)


(Trước Phật điện, quì ngay thẳng, hai tay chấp 3 cây hương dâng ngang trán, chủ lễ niệm bài nguyện hương)

Nguyện Hương :

Nguyện dâng diệu hương nầyBiến khắp mười phương cõi

Cúng dường tất cả Phật

Tôn Pháp chư Bồ Tát

Thinh Văn và Duyên Giác

Cùng hết thảy Thánh Hiền

Dựng pháp đài chói sáng

Xưng danh làm pháp sự

Khắp nhuần cả chúng sanh

Đều phát tâm bồ-đề

Xa lìa các vọng nghiệp

Trọn thành đạo vô-thượng.

(Cắm hương vào lư, thỉnh 1 tiếng chuông Xá 1 xá)

 

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. (3 lần 3 xá)

(niệm cúng hương 3 lần, rồi quỳ gối chắp tay Thỉnh Phật Chứng minh)  Lời khấn nguyện :

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam Mô Khởi Giáo A Nan Đà Tôn Giả  

Hôm nay, chúng con pháp danh là ......... Vâng lời Phật dạy sắm sửa trai diên, hoa hương lễ  phẩm, cúng thí mười hai chủng loại cô-hồn, âm-hồn...

          Cúi xin đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Quán Thế-Âm Bồ Tát, Đức Diện Nhiên Vương Bồ Tát, Đức Địa-Tạng Bồ Tát và Đức A-Nan Đà Tôn-Gia,?#7915; bi quang giáng đạo tràng chứng minh tiếp độ cho chúng cô-hồn, được nghe kinh, niệm Phật xả bỏ tham sân, tiêu trừ tội chướng, và các khổ báo trong ba đường sáu ngả.

          Chúng con nhứt tâm trì tụng kinh chú cầu Tam Bảo mật thùy gia hộ.

Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo Tác đại chứng minh.

(Xin đọc đầy đủ lễ 3 lạy, thỉnh ba tiếng chuông, rồi ra bàn thí để cúng thí thực)  

---o0o---

2. Phần Thỉnh Nguyện (trước bàn Thí)


(Đến trước bàn cô-hồn lên đèn, thắp 6 cây hương, cắm vào lư 3 cây, thỉnh 3 cây quỳ khấn nguyện, (Ngoaì vườn cỏ thì đứng) như vừa nguyện trong bàn thờ Phật rồi đứng dậy cắm hương vào lư và cầm dùi nhịp nhẹ vào vành miệng chuông, niệm)

-Kệ thỉnh chuông : (không chuông dùng khánh)Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi

Thiết-vi ngục tối thảy xa nghe

Cõi trần trong sạch đều thông suốt

Giác ngộ sanh linh cả mọi loài (3 boong)

Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ

Trí huệ sáng, đạo bồ-đề sanh

Thoát ly hầm lửa xa địa ngục

Nguyện thành như Phật, độ chúng sanh.

(kế niệm chú phá địa ngục, mỗi niệm, một tiếng chuông)-Án, Dà Ra Đế Da, Tóa Ha (3 lần, 3 boong)

Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Cứu Khổ Bổn Tôn, Cứu bạt Minh Đồ, Đại Nguyện Địa Tạng  Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (boong, xá 3 xá)  

---o0o---


3. Phần Thỉnh Vân Tập


(khai chuông mõ, nếu khánh 3 hồi lại 4 tiếng)  

* Xướng Bạch:

Quan Âm Bồ Tát Diện Nhiên Vương

Dìu dắt cô-hồn khỏi khổ ương

Hỷ xả từ bi thương cứu hộHà sa  ngạ-quỷ được siêu thăng

Nam Mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần, 3 boong)  

* Thỉnh (Mời) cô-hồn lai lâm (đến)

Mừng hội kiết tường

Cửa cam-lồ mở

Thỉnh cô-hồn Phật-tử thân thươngThọ trai nghe pháp báu

Ra khỏi sáu đườngNgục khổ xa rồi hết thọ ương.

Nam Mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma ha Tát. (3 lần, 3 boong)  

* Thỉnh Bồ Tát Diện Nhiên :

-Phụng thỉnh Diện Nhiên Vương Bồ Tát  Ma Ha Tát.

Hương hoa thỉnh ! Hương hoa đăng phunthỉnh.

-Một lòng kính xin triệu thỉnh, Diện Nhiên đại-sĩ, mặt ngài màu lam sáng rỡ ! Tóc đỏ rực châu-sa, đỉnh đầu to như ba núi lớn, bụng rộng bằng bể cả thênh thang, cổ hình kim nhỏ, đưa chân lửa rực tam thiên, hạ xuống sấm rền ba cõi ! Thống lãnh muôn ngàn ma chúng, trông coi tám vạn cô-hồn.

    Chúng con kính thỉnh, ngày nầy, giờ nầy, Bồ Tát giáng lâm, chứng minh pháp hội.Cúi xin thỉnh Bồ Tát Diện Nhiên Vương,

Đầu lớn ba non trời đất động

Miệng phun lửa cháy quỷ thần kinh

Từ bi hoá hiện thân pháp lạQuang giáng đạo tràng độ âm linh

Nam Mô Thị Hiện Diện Nhiên Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần, 3 boong)  

* Phần triệu thỉnh cô-hồn :

(đây là phần dịch từ trong Trung khoa Du-già)

(Người đứng cúng phải hết lòng và chí tâm)

        Cung kỉnh thỉnh mười loại cô-hồn nương nơi pháp lực Diện Nhiên Vương Bồ Tát, theo đến pháp đàn nghe kinh thọ thực, thoát khổ luân hồi, sau cùng Phật tử chúng con đồng thinh hòa tụng :

(nhớ sau 3 câu thỉnh Gia-Tiên, số 1, 2, 3 dưới đây thì cho người bưng 1 chén cơm (để riêng trên bàn thí) đem vào bàn thờ gia tiên trong nhà cúng ông bà)

---o0o---

1. * Một lòng kính xin triệu thỉnh,

-Ánh dương quang đi mau như tên bắn

-Vầng trăng tỏ phút chốt vụt qua nhanh

-Nghỉ tình thâm cốt nhục phân ly !

-Dung mạo đó giờ đây đã mất !

-Xin đốt tuần hương thứ nhất

-Triệu thỉnh hương hồn (tên ông bà cha mẹ...)

giờ nầy đêm nay,

*Cúi xin Tam Bảo từ tôn

Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ !

Hương linh được thọ :

*Vô giá cam lồ pháp thực ( đọc câu nầy 3 lần, hồi khánh)

 ---o0o---

2. *Một lòng kính xin triệu thỉnh,

-Xa trông dạng núi mờ mờ

-Gần bên bến nước lặng lờ vô thinh

-Xuân đi hoa chưa rụng

-Người về chim chẳng kinh

-Xin đốt tuần hương thứ nhì  (đốt hương mới)

-Triệu thỉnh hương hồn... giờ nầy đêm nay

*Cúi xin Tam Bảo từ tôn

Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ !Hương linh được thọ :

*Vô giá cam-lồ pháp thực (đọc câu nầy 3 lần và hồi khánh)  

---o0o---3.* Một lòng kính xin triệu thỉnh,

-Kiếp phù sinh như cõi mộng

-Chất huyển thân vay mượn chóng rã rời

-Đâu bằng cõi Phật thảnh thơi

-Đâu bằng siêu thoát về nơi an lành

-Xin đốt tuần hương thứ ba (đốt hương mới)

-Triệu thỉnh hương hồn..... giờ nầy đêm nay

* Cúi xin Tam Bảo từ tôn

Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ !

Hương linh được thọ :

* Vô giá cam lồ pháp thực (hồi khánh, đọc câu nầy 3 lần)

(như đã dặn ở trên, bưng vào bàn gia tiên một chén cơm để cúng)

---o0o---

Phần 13 bài Thỉnh Thập loại Cô Hồn :

1 (thỉnh vương hầu bá tử)

* Một lòng kính xin triệu thỉnh,

-Các triều vua chúa

-Lớp lớp bá hầu

-Chín từng điện ngọc cao sang

-Muôn dặm nước non chiếm cứ

-Phương tây ồ ạt

-Chiến hạm rền vang

-Ngàn năm vượng khí hiên ngang

-Phút chốc tàn thâu thê thảm

-Phương Bắc xe loan

-Mịt mờ vó ngựa

-Bao nước oan khiên tiếp diễn

-Ngậm ngùi ngập xác sanh linh !

*Hỡi ôi ! Quốc kêu trăng xế tàn canh,

*Máu sầu nhuộm ướt trên cành đào hoa !

-Hôm nay kính thỉnh :

-Trước thì vua chúa, sau đến bá hầu...

-Hết thảy đều là, những vị cô-hồn khốn khổ !

*Cúi xin Tam Bảo từ tôn

-Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ,

-Hết thảy cô-hồn được thọ :

-Vô giá cam-lồ pháp-thực ! (đọc câu nầy 3 lần và vãi gạo muối )  

---o0o---2. (thỉnh Tướng soái, quân binh)

* Một lòng kính xin triệu thỉnh,

-Dựng đàn bái tướng

-Vạch cõi phương hầu

-Sức tài vác nổi ngàn cân

-Thân đắp trường thành muôn dặm

-Sương khuya giá buốc !

-Beo rống ghê hồn !

-Tướng binh hạn mã cam đành

-Phơi xác sa trường lạnh lẽo !

-Gió lặng đìu hiu !

-Mịt mờ sói hú (mịt mù hơi sói)

-Những mong đền nợ quân ân

-Há dám phụ lòng vương chúa !

*Hỡi ôi ! Tướng quân chinh chiến lâu rồi,

*Vườn hoang cỏ dại hoa sầu xác xơ !

-Hôm nay kính thỉnh :

-Trước thì tướng soái, sau đến ba quân...

-Hết thảy đều là, những vị cô-hồn khốn khổ !

*Cúi xin Tam Bảo từ tôn

-Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ,

-Hết thảy cô-hồn được thọ :

-Vô giá cam-lồ pháp-thực ! ( câu nầy đọc 3 lần và vãi gạo muối )  

---o0o---3. (thỉnh văn thần, quan chức...)

* Một lòng kính xin triệu thỉnh,

-Năm cõi anh tài

-Trăm nơi hiền đức

-Ba năm thanh tiết làm quan

-Một tấc lòng son báo chúa

-Nam trải trăm châu

-Bắc qua ngàn huyện

-Đành xa đất tổ quê cha

-Luống bỏ vợ con ruộng rẫy

-Góc biển chân trời

-Không nơi nương cậy

-Công danh một gánh hương bay

-Mạng gởi bồng lai hoang đảo

*Hỡi ôi ! Âm phong the thé cõi xa,

-Dương quan mờ mịt hồn ma dật dờ !

-Hôm nay kính thỉnh :

-Trước bậc văn quan, sau thì tể phụ...

-Hết thảy đều là, những vị cô-hồn khốn khổ !

*Cúi xin Tam Bảo từ tôn

-Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ,

-Hết thảy cô-hồn được thọ :

-Vô giá cam-lồ pháp-thực ! (đọc câu nầy 3 lần và vãi gạo muối )  

---o0o---4. (thỉnh văn nhơn sĩ tử... công danh dang dỡ)

* Một lòng kính xin triệu thỉnh,

-Học đường mài miệt

-Đèn sách tinh chuyên

-Danh thơm treo bảng trạng-nguyên

-Phận tốt ngôi cao viện lớn

-Lửa đốm thay đèn

-Trăng làm bạch lạp

-Mười năm dốc tận công phu

-Đâu nệ đói no bịnh tật

-Than mài làm mực

-Mảnh chậu làm nghiên

-Quanh năm lao khổ truân chuyên

-Suốt tháng thiếu sau hụt trước

*Hỡi ôi ! Lụa hồng bảy thước đề danh,

*Đất vàng một nắm phủ quanh cuộc đời !

-Hôm nay kính thỉnh :

-Trước bậc văn quan, sau người cử tử...

-Hết thảy đều là, những vị cô-hồn khốn khổ !

*Cúi xin Tam Bảo từ tôn

-Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ,

-Hết thảy cô-hồn được thọ :

-Vô giá cam-lồ pháp-thực ! (đọc câu nầy 3 lần và vãi gạo muối )  

---o0o---5. (Thỉnh cao túc Tăng, Ni khổ hạnh...lỡ thô vọng niệm)

* Một lòng kính xin triệu thỉnh,

-Ngoài vòng thế tục

-Đứng bậc cao Tăng

-Năm giới tinh tu trong sạch

-Chúng Ni trọn hạnh sáu căn

-Hoa vàng thanh thoát

-Trúc điệu Thiền na

-Luận bàn đạo lý sâu xa

-Nói nghĩa huyền vi tuyệt diệu

-Trâu đen đương cột

-Trâu trắng ngâm nga

-Pháp trần diễn dụ không hoa

-Khổ đế tuyên trong diệu kệ

*Hỡi ôi ! Song thưa trăng lạnh ngập đầy,

*Thiền phòng rỗng suốt gió mây ra vào !

-Hôm nay kính thỉnh :

-Trước là Đại-đức Tăng, Ni

-Sau thì Sa-di nam nữ

-Hết thảy đều là, những vị giác linh chưa ngộ !

*Cúi xin Tam Bảo từ tôn

-Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ,

-Hết thảy Giác linh được thọ :

-Vô giá Cam-lồ pháp thực ! (đọc câu nầy 3 lần và vãi gạo muối).  

---o0o---6. (Thỉnh hàng đạo sĩ tu tiên, luyện linh đơn, trường sanh....)

* Một lòng kính xin triệu thỉnh,

-Mão vàng rực rỡ

-Áo vũ tiên bang

-Đào nguyên sửa tánh tu chơn

-Động lớn thang mây bảng lảng

-Hoa sái ba dương

-Đơn sao chín luyện

-Thiên-tào chưa thuận lên tiên

-Chọn lựa phước tu dày mõng !

-Đất nước gió lửa

-Bốn đại vô thường

-Địa phủ đâu cho chuyển hạn

-Trường sanh há dễ được sao

*Hỡi ôi ! Ngọc rơi sương ướp lò đơn,

*Tế đàn gió thảm hạnh nhơn hoa tàn !

-Hôm nay kính thỉnh,

-Trước bậc tiên lưu

-Sau hàng đạo sĩ

-Hết thảy đều là, những vị hà-linh khốn khổ !

*Cúi xin Tam Bảo từ tôn

-Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ,

-Hết thảy hà-linh được thọ :-Vô giá cam-lồ pháp-thực !( đọc câu nầy 3 lần và vãi gạo muối )  

---o0o---7. (Thỉnh kẻ mậu dịch bán buôn...)

* Một lòng kính xin triệu thỉnh,

-Giang hồ xuôi ngược

-Nam Bắc bán buôn

-Của tiền muôn dặm thông thương

-Tích trữ lụa vàng mua đổi

-Gió rít sóng gầm

-Mịt mù biển động

-Thuyền tan vào đáy đại dương !

-Thân xác mồi trong bụng cá !

-Vượt núi băng ngàn

-Muôn trùng nghiệt ngã

-Sơn khu đường tợ ruột dê

-Chân sẩy mạng đành tơi tả

*Hỡi ôi ! Mờ mờ phách dựa vầng mây,

*U buồn dong ruổi hồn bay phương nào !

-Hôm nay kính thỉnh,

-Giang hồ lữ khách,

-Mậu dịch bán buôn

-Hết thảy đều là, những vị cô-hồn khốn khổ !

*Cúi xin Tam Bảo từ tôn

-Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ,

-Hết thảy cô-hồn được thọ :

-Vô giá cam-lồ pháp-thực ! (đọc câu nầy 3 lần và vãi gạo muối)  

---o0o---8. (Thỉnh, trận vong sĩ tốt, vong mạng trận tiền...)

* Một lòng kính xin triệu thỉnh,

-Ba quân chiến sĩ

-Xung trần tranh hùng

-Kỳ binh xanh đỏ trắng hồng

-Sấm chớp gươm đao đối địch

-Trống chiêng thúc dục

-Trận chiến rền vang

-Thoáng quá một chớp thời gian

-Gan ruột xung quân rây rải

-Hơn thua chưa định

-Máu hận hờn căm

-Khắp nơi chiến tuyến sa trường

-Ngập xác thịt xương vung vãi

*Hỡi ôi ! Cát vàng mờ mịt quỷ tru,

*Âm u xương trắng ai thu dọn về !

-Hôm nay kính thỉnh,

-Ba quân chiến sĩ,

-Hồn lạc vô y,

-Hết thảy đều là, những vị cô-hồn khốn khổ !

*Cúi xin Tam Bảo từ tôn

-Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ,

-Hết thảy cô-hồn được thọ :

-Vô giá cam-lồ pháp-thực ! (đọc câu nầy 3 lần và vãi gạo muối )  

---o0o---


Phần 3


9. (thỉnh huyết hồ sản nạn chi vong...)
* Một lòng kính xin triệu thỉnh,
-Mười tháng cưu mang
-Ba năm cay đắng
-Những mong loan phụng vui vầy
-Hằng tưởng vợ chồng thoả mộng
-Bát đầy cung phụng
-Xướng họa hoà duyên
-Cát hung họa phước ưu phiền
-Đổi thay từng trong giây lát
-Thai nhi trai gái
-Mặt mũi chưa tường
-Mẹ con cùng phận tai ương
-Máu lệ chan hoà sản nạn
*Hỡi ôi ! Hoa vừa nở rộ lại mưa,
*Trăng đương sáng tỏ vầng mây che rồi !
-Hôm nay kính thỉnh,
-Huyết hồ sản nạn,
-Mẫu tử thai nhi
-Hết thảy đều là, những vị cô-hồn khốn khổ !
*Cúi xin Tam Bảo từ tôn
-Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ,
-Hết thảy cô-hồn được thọ :
-Vô giá cam-lồ pháp-thực ! (đọc câu nầy 3 lần và vãi gạo muối )
---o0o---

10. (Thỉnh vong, hung đồ ngỗ nghịch)


* Một lòng kính xin triệu thỉnh,
-Côn đồ mọi rợ
-Ngây điếc ngọng câm
-Tôi đòi lao khổ yểu vong
-Lẻ mọn hờn ghen bạt mạng
-Khinh khi Phật pháp
-Tăng bảo ba ngôi
-Tội khiên chất tợ cát bồi
-Nghiệp chướng sâu tày bể rộng
-Ngỗ nghịch mẹ cha
-Ông bà thân thuộc
-Hung tàn khắp nẻo gần xa
-Tột ác lan tràn vũ trụ
*Hỡi ôi ! Đêm dài dằn dặc mênh mang,
*Nghiệp tù im ỉm xuân tàn lạnh tanh !
-Hôm nay kính thỉnh,
-Mọi rợ man di,
-Tật nguyền hung đảng
-Hết thảy đều là, những vị cô-hồn khốn khổ !
*Cúi xin Tam Bảo từ tôn
-Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ,
-Hết thảy cô-Hồn được thọ :
-Vô giá cam-lồ pháp-thực ! ((đọc câu nầy 3 lần và vãi gạo muối )
---o0o---
11. (Cung phi mỹ nữ... oan uổng vong thân)
* Một lòng kính xin triệu thỉnh,
-Giai nhân mỹ nữ
-Gác tía lầu son
-Phấn hương yểu điệu ngọt ngon
-Xông ướp vẽ tô tình tứ
-Mây tan đêm vắng
-Mưa tạnh tàn canh
-Hồn oan thất thểu vườn xuân
-Lạnh lẽo hang vàng cô quạnh
-Trăng mờ nghiêng khuyết
-Hoa úa tàn phai
-Đoạn trường thắc thẻo đêm dài
-Mã ngôi vùi thân xác ngựa (Gò Mã-ngôi : quân nhà Đường không chịu tiến đánh An-lộc-sơn, buộc vua Huyền Tông phải giết anh em Dương-quí-phi ! mới chịu tiến quân, Dương-quí-phi cam lòng tự sát tại gò Mã-ngôi)
*Hỡi ôi ! Phong lưu ngày trước qua rồi,
*Cỏ thơm còn biếc đầu-lâu lạnh lùng !
-Hôm nay kính thỉnh,
-Mỹ nữ giai nhân
-Cung phi bất hạnh
-Hết thảy đều là, những vị cô-hồn khốn khổ !
*Cúi xin Tam Bảo từ tôn
-Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ,
-Hết thảy cô-Hồn được thọ :
-Vô giá cam-lồ pháp-thực ! ((đọc câu nầy 3 lần và vãi gạo muối )
---o0o---
12. (Thỉnh tù ngục cơ khổ, hổ lang vong mạng...)
* Một lòng kính xin triệu thỉnh,
-Ngục tù cơ khổ
-Đói rét nghèo nàn
-Nước trôi lửa đốt thương tàn
-Mạng táng, hổ lang ác thú
-Treo cổ rường cao
-Uống vào độc dược
-Ngàn năm oán khí mịt mùng
-Tủi phận thân cùng tội ác
-Sấm sét thây phân
-Vực sâu mạng táng
-Một thoáng kinh hồn thiêm thiếp
-Tàn hơi vĩnh kiếp tang thương
*Hỡi ôi ! Mưa chiều khói bạc khách kêu, (khách là chim khách, con bồ các)
*Gió thu lá rụng quạ bay ngỡ ngàng !
-Hôm nay kính thỉnh,
-Ngục tù đói khổ,
-Lang hổ vong thân
-Hết thảy đều là, những vị cô-hồn khốn khổ !
*Cúi xin Tam Bảo từ tôn
-Đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ,
-Hết thảy cô-Hồn được thọ :
-Vô giá cam-Lồ pháp-thực ! (đọc câu nầy 3 lần và vãi gạo muối)
---o0o---
13. (Thỉnh pháp giới lục đạo, các loại cô hồn...)
* Một lòng kính xin triệu thỉnh,
-Khắp cõi pháp giới, sáu nẽo luân hồi : trời, người, súc-sanh, tu-la, địa-ngục, ngạ-quỷ, hữu tình, cô-hồn mười loại, nương nhờ Bồ-tát Quán-Âm Đại-sĩ, cứu khổ tầm thinh. Ngài hiện Diện Nhiên pháp lực vô-biên, thống lãnh tất cả các loài yêu, quỷ, lị-mị vọng lượng, nương nơi gỗ đá, nhiều như cát bụi, hoặc thân hoặc sơ, vong mới vong cũ, hoặc là thân thuộc, bà con nội ngoại hết thảy cô-hồn, oan khiên uổng tử !
-Hôm nay kính thỉnh,
*Cúi xin Tam Bảo từ tôn, đem pháp mầu mật ngôn tiếp độ :
-Hết thảy chư quỷ, chư thần, chư vong gia thân, chư linh cô-Hồn !
-Đồng thọ cam lồ pháp thực
-Lai thọ vô giá cam-Lồ Pháp-Thực ! (đọc câu nầy 3 lần và vãi gạo muối 3 lần)
Lưu ý : ba bài thỉnh đầu là phần thỉnh gia-tiên, kế tiếp 13 bài thỉnh Cô-hồn, đến đây là hết phần triệu thỉnh.
*Thỉnh cô-hồn đến thọ cam-lồ pháp thực
Sau đây là 24 bài tán trạo :
Thâm ý là thỉnh mời cô Hồn đến lãnh thọ pháp-thực và nói lên nỗi khổ đau mà do từng hành động của cô-hồn khi sanh tiền đã tạo và đang thọ quả khổ hiện nay nơi địa-ngục, nhằm thức tỉnh cô-hồn giác ngộ.
Tán trạo (theo thể điệu rập mái chèo lướt tới) pháp cụ là đẩu (cái tang bằng đồng), mõ (cái mõ), tang 5 tiếng, mõ luồn vào 2 tiếng (gọi là tang 3 mõ 2).
Mỗi bài có 8 câu. Câu cuối (thứ 8) trùng nhau 24 lần. Cọng chung là 192 câu tán trạo.
Phép dịch từ Hán-ngữ chuyển qua Việt-ngữ thật là khó, vì phải theo qui tắc, phải đúng in khuôn câu 4 chữ dịch 4 chữ, câu 5 dịch 5. Nếu dư hay thiếu thì không thể nào tán trạo ở trong qui tắc thiền nhạc được và dịch phải giữ nguyên nghĩa.
Riêng bài cuối 24 là bài tán, cảm đức ân cao của Phật A Di Đà cứu độ chúng sanh, chúng sanh tiếng gọi chung loài hữu-tình sống và chết (chết ở đây nhưng sống ở cõi khác) dù cõi đó là địa-ngục.
Tôi nghĩ, ai cũng có thể tán được theo nhịp mõ đánh chậm (rời ra) và thẳng đều.
Có những chữ Hán mà dịch ra thì lại khó hiểu, nên tôi xin giữ nguyên thí dụ như : tôn-vinh, khổ báo, địa-lý, thiên-văn .... Vì tự nghĩa của nó, đã Việt hóa lâu đời, nhưng có một vài câu nếu giữ nguyên nghĩa thì lại khó hiểu như chữ “trục nhựt tham sân” tức suốt ngày chỉ lo đua đuổi theo tham sân. Tôi phải dịch là “mài miệt tham sân” với nghĩa nầy ta thấy được cái đam mê còn “lụy” hơn là suốt ngày .... Xin các bậc cao minh chỉ dạy những chỗ lầm lỗi để cầu sửa chữa. Thâm tạ.
*. 24 Bài Tán Trạo, chúng đồng hòa và khuyến Thỉnh Cô-hồn nhứt tâm cùng tán vịnh : (một tiếng đẩu (khánh) và mõ cùng xen nhau hay cùng rập nhau và tụng vào nhịp một tiếng, bỏ trống 1 tiếng)
Tán :
1. *Sắm sửa trai diên
-Do ngài A-nan khởi
-Quán Âm cứu khổ
-Hóa hiện Đại Diện Nhiên (1)
-Niệm danh hiệu Phật (2)
-Mầu nhiệm đức vô-biên
-Cứu tế cô-hồn
-Thỉnh thọ cam-lồ vị.
Giải thích :
(1) Bồ-tát Quán-thế-âm vì lòng bi mẫn cô-hồn, nên hóa hiện ra thân quỷ Diện Nhiên. Đầu to như 3 đỉnh núi, đi trên xe phun lửa, sấm động vang rền, lưỡi dài như lá phướn, lửa đỏ cháy rực, bụng to như biển, da màu lam sậm, trông thật kinh sợ để dẫn dắt cô-hồn.
(2) Người niệm Phật chí tâm cầu thỉnh và nhắc nhỡ cô-hồn cùng niệm Phật với mình, cô-hồn nghe theo và niệm Phật họ sẽ siêu thoát ngay trong thời cúng thí đó. Nếu có một mình thì ngưng tụng , thắp 1 cây hương đưa lên trán và thỉnh : “Con nay vì các chư âm-linh cô-hồn mà niệm Phật, các vị cũng phải vì cho các vị nhứt tâm niệm Phật theo chúng con kính tạ, ân quí vị ”. Khi đến thời niệm Phật, trong phần kinh Mông-sơn cũng phải thắp hương khấn nhắc như thế cho Cô-Hồn nhớ niệm theo.
---o0o---

2. *Trong uổng tử thành


-Gió rít sầu thê thảm
-Trước ngỏ quỷ môn
-Tiếng than buồn ảm đạm
-Biết cậy vào đâu
-Mười loại cô-hồn quỷ
-Đàn tế đêm nay
-Thỉnh thọ cam-lồ vị !
---o0o---
3. *Tám khổ lạnh, nóng (3)
-Nê Lê A Tỳ ngục
-Xiềng xích trói cột
-Lửa đốt thân cháy bỏng
-Máu lệ dầm dề
-Cọp cắn, đau thê thảm
-Cô-hồn chốn nầy
-Thỉnh thọ cam-lồ vị.
Giải thích :
(3) Địa-ngục Bát hàn, Bát nhiệt : Lương-võ-đế văn nói, ăn tươi nuốt sống là ngục tù của tám lạnh, tám nóng.
Danh-nghĩa-tập-địa-ngục-thiên thì viết : “ Tám cái Địa-ngục lớn vòng ngoài có 16 cái nhỏ chia hai 8 cái lạnh là bát-hàn, 8 cái nóng là bát-nhiệt ”.
Tám ngục nóng là : 1) hầm trong tro nóng, 2) thả trong nước đái sôi, 3) treo trong rừng lửa, 4) lụi vào kiếm nung đỏ, 5) kéo qua đường hầm đao, 6) lội qua rừng kim nhọn nóng, 7) lội sông mặn đang sôi, 8) ngâୠ?#273;ồng nóng ngoạm chẽ đôi (8 lạnh xem trang kế) (mấy tên đạo-đức giả, gạt lòng tin của người, rồi sẽ vào đây !!!)
---o0o---

4.*Ăn lửa nuốt than


-Nhiều kiếp thiêu thân thể
-Bởi tự xan tham
-Quả báo sâu như bể
-Bụng lớn bằng non
-Cổ nhỏ như kim lể (4)
-Giờ nầy hôm nay
-Thỉnh thọ Cam-lồ vị !
Giải thích :
(3) Địa-ngục Bát hàn : 8 băng ngục 1) Arbuda (Át-phù-đà) dịch là pháo, lạnh bỏng bung da ra, 2) Nirabuda (Ni-la-phù-đà) dịch là liệt pháo, lạnh bỏng toét da, 3) Atata, 4) Apapa, 5) Haliadhra, hàu hàu, 3 ngục nầy lạnh điếng trong cổ họng phát ra tiếng kêu Hòu Hòu quái dị, 6) Utpala (Ôn-bát-la) lạnh ép toàn thân xanh rờn ! nỗ xé như hình hoa sen xanh ! cũng gọi là ngục Thanh-liên-hoa, 7) Padma (Ba-đầu-ma hay Bát-đặt-ma) do sức ép cho thân đỏ ửng rồi nỗ ra trông như cánh sen đỏ, cũng gọi là ngục Hồng-liên-hoa, 8) Mahapadma (Ma-ha-bát-đầu-ma) ép thật đỏ, phù ra thật lớn rồi nỗ xé toẹt ra lớn gấp đôi ngục padma ! cũng gọi là ngục Đại-hồng-liên-hoa.
(4) Kinh nói : loài quỷ đói, bụng lớn như núi, càn cổ nhỏ như cây kim, muốn ăn thì đồ ăn lại hóa thành lửa ! Nhờ vào pháp lực thần chú giữ đồ ăn nguyên vẹn, nghiệp cổ nhỏ được cởi mở nên mới thọ pháp thực.
---o0o---

5.*Voi ngựa lạc đà


-Mang vảy sừng lông loại
-Đâm giết lóc xẻ
-Đau chết nhiều vô kể
-Ăn nhau giết nhau (5)
-Tự chịu ai vào thế
-Hỡi cô hồn ơi !
-Thỉnh thọ cam-lồ vị !
---o0o---
6.*Vương hầu tướng soái
-Cửu lưu rành trăm nghệ (6)
-Mài miệt tham sân
-Nhơn ngã giành chín bệ (cửu trùng, ngôi vua)
-Một sớm vô-thường
-Khổ báo ai thay thế
-Giờ cúng đêm nay
-Thỉnh thọ cam-lồ vị !
Giải thích :
(5) Cầm thú giết hại lẫn nhau, con lớn ăn con bé, thú vật ăn người ! Người ăn thú vật còn nhiều hơn nữa ! Địa-ngục bao giờ vơi !
(6) Cửu lưu : 9 học phái ở thời chiến quốc của Tàu 1) Nho gia, 2) Đạo gia, 3) Pháp gia, 4) Tung-hoành, 5) Mặc gia, 6) Danh gia, 7) Nông gia, 8) Tạp gia, 9) Âm dương gia.
---o0o---
7.*Bố thí mà sân
-Chết đọa vào tu-la
-Cùng trời đồng loại
-Tâm ác tợ như ma
-Tranh chiến với trời (7)
-Khổ lụy nghiệp phong ba
-Cô-hồn tu-la
-Thỉnh thọ cam-lồ vị !
---o0o---
8.*Tầng trời hai tám (hai mươi tám)
-Sung sướng đâu sánh bằng
-Chưa ngộ chơn thường
-Vẫn ở trong ba giới (8)
-Thọ mạng hết rồi
-Trở về luân hồi thú
-Cùng loại cô-hồn
-Thỉnh thọ cam-lồ vị !
Giải thích :
(7) Tu-la chỉ thua trời về hào quang và quốc độ, còn tài phép ngang sức, luôn luôn đem la-binh gây chiến với trời, chết vô số !
(8) Dù hưởng mọi sự sung sướng, nhưng vẫn còn trong ba cõi : Dục-giới, Sắc-giới và Vô-sắc-giới. Hết phước liền trở về lục đạo ! Tóm lại không có cõi trời nào là vĩnh viễn bất sanh bất diệt cả.
---o0o---
Từ bài 9 đến bài 23 là thỉnh trong cõi thế-gian.
9.*Bao lớp tiên triều
-Vua chúa tôn vinh vị
-Hầu tước bà con
-Lá ngọc cành vàng quí
-Quan chức trong cung
-Thể nữ phi tần lẻ
-Vỡ mộng quyền uy
-Thỉnh thọ cam-lồ vị !.

---o0o---

10.*Văn chức quan thần
-Ngang dọc phò thời thế
-Dựng nước thương dân
-Chưa vẹn lòng trung lễ-
-Thất sủng đau buồn
-Giáng chức đầy biên địa
-Hồn nhớ quê hương
-Thỉnh thọ cam-lồ vị !.
---o0o---
11.*Võ tướng binh thần
-Thống lãnh ba quân đội
-Trận chiến giao tranh
-Súng nổ vang trời đất
-Nam Bắc tung hoành
-Sa trường vùi thân xác
-Vì nước quên mình
-Thỉnh thọ cam-lồ vị !.
---o0o---
12.*Học suốt cổ kim
-Biệt tài văn chương lý
-Chớp rọi trong mây (không sáng xa, dù văn giỏi thi hỏng)
-Khó vượt qua thời bỉ
-Mạng vận điêu linh
-Bảng vàng không danh ký
-Uất hận cô-hồn
-Thỉnh thọ cam-lồ vị !.
---o0o---
13.*Dứt bỏ ái ân
-Sớm vào Thiền môn tự
-Hỏi đạo tầm sư
-Chỉ muốn siêu sanh tử
-Nắng sớm mưa chiều
-Bổng chốc vô thường đến
-Tự chiếu linh chơn
-Thỉnh thọ cam-lồ vị !.
---o0o---
14.*Lông áo mão vàng
-Quyết lo rèn chơn chí
-Luyện thuốc hầm đơn
-Nuôi tánh bồi nguyên khí
-Nhọc xác khô thần
-Mong ước thành tiên vị
-Chẳng tiếc thân hồn
-Thỉnh thọ cam-lồ vị !.

---o0o---

15.*Con hiếu cháu hiền
-Chí lớn đầy trung nghĩa
-Gái tiết vợ trinh
-Dù chết vui lòng hiến
-Vì nghĩa hy sinh
-Ngàn đời nêu danh tiếng
-Sáng chói linh hồn
-Thỉnh thọ cam-lồ vị !.
---o0o---
16.*Nữ đạo ni cô
-Thân gởi vào am tự
-Loan phụng không không
-Chẳng nhiễm nhơn gian sự
-Chưa ngộ vô vi
-Trôi nổi giòng sinh tử
-Trong sạch hồn linh
-Thỉnh thọ cam-lồ vị !.
---o0o---
17.*Địa lý thiên văn
-Âm dương và y sĩ
-Chiếm quẻ xem sao
-Mồ mả quay phong thủy
-Luận việc kiết hung
-Hỡi ôi ! vô thường đến
-Bỏ ngụy về chơn
-Thỉnh thọ cam-lồ vị !.
---o0o---
18.*Tạo nghiệp bán buôn
-Kinh doanh nhiều hàng hóa
-Nghệ thuật tài năng
-Trao đổi thâu tài lợi
-Bỏ nước xa làng
-Chết vùi thân xứ lạ
-Chôn mộng vinh hoa
-Thỉnh thọ cam-lồ vị !.
---o0o---
19.*Phạm pháp chịu hình
-Lao ngục sầu cô thế
-Vì của mưu sinh
-Oan trái buồn thế hệ
-Bịnh tật tai nàn
-Đói rét vong thân mạng
-Sớm thoát huỳnh tuyền
-Thỉnh thọ cam-lồ vị !.
---o0o---
20.*Ngựa đạp xe bang
-Nhà sập thân hình nát
-Sấm sét thây phân
-Tự vận treo rường gát
-Nước lửa nguy thân
-Cọp, rắn vồ thân xác
-Chín nạn cô-hồn (10)
-Thỉnh thọ cam-lồ vị !
Giải thích :
(10) gọi là cữu hoạnh : chết bất đắc kỳ tử bởi 9 nguyên do : 1) không nên ăn mà cứ ăn, 2) ăn quá lượng không tiết chế, của không phải do sắm ra, ham ngốn cho đầy bụng, 3) nghi mà không thử cứ vẫn ăn, 4) ăn rồi chưa tiêu lại vẫn cứ ăn, 5) cưỡng ép ngưng đại tiểu tiện, 6) không giữ giới, không có giới, mà lại giao xúc với thế gian, 7) gần bọn ác trí thức, thân với kẻ ác, 8) vào tụ lạc (làng xóm) ra phố phường, không phải lúc, biết không đúng lúc mà vẫn vào, 9) có thể tránh mà không tránh, biết có thể tránh mà cứ sấn tới, như ác địch, chó điên ! tránh được mà không tránh. Đó là 9 nạn, chết thành cữu hoạnh cô-hồn.
---o0o---

Phần 4

21.*Uống máu ăn lông


-Sống kiếp người mọi rợ
-Mang, đội nhọc nhằn
-Làm tì thiếp nô lệ
-Đui điếc ngọng câm
-Tàn tật không nơi tựa
-Khổ báo oan hồn
-Thỉnh thọ cam-lồ vị !.
---o0o---
22.*Ngỗ ngược mẹ cha
-Chưỡi mắng luôn trời đất
-Báng Phật khi Tăng
-Phá tượng thiêu kinh kệ
-Tà kiến ngu si
-Khổ báo nhiều vô kể
-Thập ác hồn mang
-Thỉnh thọ cam-lồ vị !.
---o0o---
23.*Mở hội khai đàn
-Cứu vớt cô-hồn lễ -
-Liệt tổ tiên vong
-Gồm đủ năm gia hệ (11)
-Tám nạn ba đường (12)
-Bình đẳng đồng siêu tế (thoát)
-Nương Phật hào quang
-Thỉnh thọ cam-lồ vị !.
---o0o---
24.***A Di Đà Phật
-Xưa có vô-biên thệ (48 lời nguyện)
-Thấy khắp quần mê
-Bể khổ thường trôi nổi
-Dìu dắt trao tay
-Vớt để lên thuyền tế
-Chở hết chúng sanh
-Đồng đến Liên-trì hội
Nam Mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bô-tát Ma Ha Tát.
Giải thích :
(11) Năm thứ oan gia làm cho tan nhà bại sản : 1) lệnh vua quan (chính quyền), 2) giặc dã, 3) nước (lũ lụt), 4) lửa, 5) nghịch tử, con hoang vô giáo dục.
(12) Tám nạn : 1) địa ngục, 2) ngạ quỷ, 3) súc sanh, 4) uất-đơn-việt tức là sinh nhằm xứ Bắc-cu-lư châu, 5) cõi trường-thọ thiên (sống quá lâu, chẳng làm được gì ích thiện), 6) đui điếc ngọng câm, 7) thế trí biện thông. Cái thông minh ức đoán của thế gian, 8) sanh ra ở trước Phật hay sau Phật (Phật tiền Phật hậu). Ba đường : 1) hỏa đồ (bị lửa), 2) đao đồ (bị gươm, đao, súng đạn ...), 3) huyết đồ là chúng sanh cắn xé nhau, giết nhau... ăn nuốt lẫn nhau....
---o0o---

Phần Tụng Kinh Chú Thí ThựcKệ Hoa Nghiêm :
Nếu người muốn biết rõ

Ba đời các đức Phật


Nên quán tánh Pháp giới
Tất cả do tâm tạo (1)
*Phá địa-ngục chơn ngôn : (thần chú phá địa-ngục)
-Án Dà Ra Đế Gia Tóa Ha (3 lần)

*Phổ triệu thỉnh chơn ngôn : (thần chú mời thỉnh tất cả)


-Nam Mô Bộ Bộ Đế Rị, Dà ri, Đa rị, Đát Đa Nga da Da (3 lần)
*Giải oan kiết chơn ngôn (thần chú giải trừ oán kết)
-Án Tam Đà ra, Dà Đà Ta Bà Ha (3 lần)
-Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (3 lần)
(1) Người đời vì lầm nghe tà thuyết, không nhận được tự tánh của chính mình vốn đồng với bản thể bao la của pháp giới. Có sự sai khác vì tự mê cái bản tánh vốn đồng đó, nở đem thân tâm nầy làm nô lệ cho trời thần quỷ vật ! Những vị nầy dù có thần thông biến hoá nhưng vẫn ở trong vòng sống và chết. Sự sáng tạo, chúng ta và trời thần quyền năng vẫn như nhau, chung quy là do nghiệp lực thiện với ác mà có hơn kém. Tóm lại, lớn như hư không, nhỏ tí như vi trần cũng đều do tâm tạo. Thực ra tâm mới chính là chủ tể tạo-hoá. Còn các trời, người, tô-la, địa-ngục.v.v.. đều do mê tâm tạo ra, và cứ tiếp theo thói quen rồi luân chuyển trong đó.
-Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật
-Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp
-Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng
-Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
-Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
-Nam Mô Minh Dương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát
-Nam Mô Khởi Giáo A Nan Đà Tôn Giả.
(Bảy thánh hiệu tụng 3 lần)
*Thỉnh cô-hồn quy y Tam Bảo :
-Phật tử, - Hữu tình, -Cô hồn quy y Phật
-Phật tử, - Hữu tình, -Cô hồn quy y Pháp
-Phật tử, - Hữu tình, -Cô hồn quy y Tăng
-Phật tử, - Hữu tình, -Cô hồn quy y Phật, khỏi đọa vào địa-ngục.
-Phật tử, - Hữu tình, -Cô hồn quy y Pháp, khỏi đọa vào ngạ quỷ.
-Phật tử, - Hữu tình, -Cô hồn quy y Tăng, khỏi đọa vào súc sanh.
-Phật tử, - Hữu tình, -Cô hồn đã quy y Phật
-Phật tử, - Hữu tình, -Cô hồn đã quy y Pháp
-Phật tử, - Hữu tình, -Cô hồn đã quy y Tăng
*Phật-tử tạo ra các ác nghiệp
-Đều do nguồn gốc tham sân si
-Từ thân, miệng, ý phát sinh ra
-Tất cả Phật-tử xin sám hối !
*Hữu tình tạo ra các ác nghiệp
-Đều do nguồn gốc tham sân si
-Từ thân, miệng, ý phát sinh ra
-Tất cả hữu tình xin sám hối !
*Cô-hồn tạo ra các ác nghiệp
-Đều do nguồn gốc tham sân si
-Từ thân, miệng, ý phát sinh ra
-Tất cả Cô hồn xin sám hối !
Khuyên lập thệ : độ sanh, dứt phiền não, tu học, thành Phật.
-Chúng sanh nhiều vô số
Thề nguyện đều độ hết
-Phiền não không cùng tận
Thề nguyện đều dứt sạch.
-Pháp môn sâu vô lượng
Thề nguyện cầu tu học
-Phật đạo cao vô thượng
Thề nguyện mau chóng thành.
Khuyên cầu độ tự tánh :
*Tánh chúng sanh xin thề tự độ
*Tánh phiền não xin thề tự đoạn
*Tánh Pháp môn xin thề tự học
*Tánh Phật đạo xin thề tự thành.
Diệt định nghiệp chơn ngôn : (chú diệt nghiệp đã bị buộc sẵn, Do Bồ Tát Địa-Tạng)
-Án Bát ra mạt lân đà nãnh Ta Bà Ha (3 lần)
Diệt nghiệp chướng chơn ngôn :
-Án A Lỗ Lặc Kế Ta Bà Ha (3 lần)
Khai yết hầu chơn ngôn : (chú mở cổ nhỏ như kim hoá lớn)
-Án Bộ Bộ Để Rị, Dà Đa Rị, Đát Đa Nga Đa Da (3 lần)
(xin đừng nhầm với câu chú Phổ triệu thỉnh ở trên vì khác nhau ).
*Tam muội da giới chơn ngôn : (Kiết ấn tam muội viết 3 chữ Lam.
-Án Tam Muội Da, Tát đỏa Phạm (3 L) Để Pháp đàn thành Tam Muội. vừa niệm chú vừa thư ấn Lam tự , trên các cúng phẩm 3 lần)
*Biến thực chơn ngôn : (Quán tưởng hoá cơm cháo đầy khắp hư không, 1 biến ra vô lượng. Đói được no đủ, khổ được giải thoát. Tột đến chổ không phải 1, cũng không phải vô lượng, mà 1 mà vô lượng mới gọi là thí vô giá. Kiết ấn cam-lồ [ngón cái chận móng ngón vô danh giữ cong lại sát vào lòng bàn tay] trên các món ăn).
-Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đa, Phạ lồ chỉ đế, Án tam bạt ra, tam bạt ra Hồng (3-7 lần)
*Cam lồ thủy chơn ngôn : (lấy hương khoanh 2 vòng tròn theo chiều phải trên chén nước và viết chữ Lam)
-Nam Mô Tô Rô Bà Da, Đát tha nga đa da, Đát điệt tha, Án, Tô rô Tô rô, Bát ra tô rô, Bát ra tô rô, Ta Bà Ha. (3 lần)
*Nhứt tự thủy luân chơn ngôn : (chén nước vừa rồi, rưới xuống từng giọt và đọc chú 7 lần)
-Án, Noan Noan Noan Noan Noan (7 lần)
*Nhũ hải chơn ngôn : (chú hoá ra biển sữa)
-Nam Mô Tam Mãn Đa, Một Đà Nẫm, Án Noan (7 lần)
Nam Mô Đa Bảo Như Lai
Nam Mô Bảo Thắng Như Lai
Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai

Nam Mô Quảng Bát Thân Như Lai

Nam Mô Ly Bố Úy Như Lai
Nam Mô Cam Lồ Vương Như Lai
Nam Mô A Di Đà Như Lai (cùng 3 lần)
*Phổ thí pháp thực :
Thần chú gia trì tịnh pháp thực
Cúng khắp hà sa chúng “Phật tử”
Nguyện đều no đủ bỏ xan tham
Thoát khỏi u đồ sanh tịnh độ
Nương về Tam Bảo chứng bồ đề
Rốt ráo trọn thành vô thượng đạo
Công đức khôn lường thấu vị lai
Hết thảy “Phật tử” thọ pháp thực
Thần chú gia trì pháp thí thực
Cúng khắp hà sa chúng “hữu tình”
Nguyện đều no đủ bỏ xan tham
Thoát khỏi u đồ sanh tịnh độ
Nương về Tam Bảo chứng bồ đề
Rốt ráo trọn thành vô thượng đạo
Công đức khôn lường thấu vị lai
Hết thảy “hữu tình” thọ pháp thực
Thần chú gia trì cam-lồ thủy
Cúng khắp hà sa chúng “cô-hồn”
Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

Thoát khỏi u đồ sanh tịnh độ


Nương về Tam Bảo chứng bồ đề
Rốt ráo trọn thành vô thượng đạo
Công đức khôn lường thấu vị lai
Hết thảy “cô-hồn” thọ pháp thực.
(Người cúng lấy riêng chén cơm sạch để trên đài, trên đá hay trên chổ đất cao, tránh cây đào cây lựu vì Quỷ Thần âm linh họ sợ ! chia cơm (món ăn) làm 3 phần : 1) thí cho thủy tộc, cho họ được pháp nhơn không, 2) thí cho loại sừng lông, cho họ được pháp-tịch, 3) thí cho những nơi khác, khiến được đầy đủ. Cầu cho họ được vô-sanh pháp nhẫn)
*Cúng bài vô giá thực :
*Các vị, chúng Phật-tử
-Con nay xin thí cúng
-Pháp thực biến mười phương
-Chung cho các Phật-tử
-Nguyện nhờ công đức nầy
-Khắp đến cả mọi nơi
-Con và các Phật-tử
-Đều trọn thành Phật đạo.
*Án Mục Lực Lăng Ta Bà Ha (chú thí vô-gia-thực)
*Các vị, chúng hữu tình
-Con nay xin thí cúng
-Pháp thực biến mười phương
-Chung cho các hữu tình
-Nguyện nhờ công đức nầy
-Khắp đến cả mọi nơi
-Con và các hữu tình
-Đều trọn thành Phật đạo.
*Án Mục Lực Lăng Ta Bà Ha (chú thí vô-gia-thực)
*Các vị, chúng cô-hồn
-Con nay xin thí cúng
-Pháp thực biến mười phương
-Chung cho các cô-hồn
-Nguyện nhờ công đức nầy
-Khắp đến cả mọi nơi
-Con và các cô-hồn
-Đều trọn thành Phật đạo.
*Án Mục Lực Lăng Ta Bà Ha (chú thí vô-gia-thực)

Phổ cúng dường chơn ngôn : (chú cúng dường khắp các cõi)


*Án Nga Nga Nẳng, Tam Bà Phạ phiệt, nhựt ra hồng (3 lần)
Hồi hướng :
Tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật.
Bồ Tát Quán Thế Âm, Đồng danh Quán Tự Tại,
Thực chứng Trí Tuệ lớn, Quán chiếu tất cả pháp,
Thấy Năm-Uẩn đều không, Độ thoát các khổ ách !
Nầy ông Xá Lợi Tử , Sắc chẳng khác gì không,
Không chẳng khác gì sắc, Sắc cũng tức là không,
Không cũng tức là sắc, Các Uẩn, Thọ, Tưởng, Hành
Và Thức cũng như vậy. Nầy ông Xá Lợi Tử,
Các pháp không có tướng, Không tướng sanh tướng diệt,
Không tướng sạch tướng dơ, Không tướng thêm tướng bớt,
Cho nên trong cái không, Là không Sắc không Thọ,
Không Tưởng và Hành Thức, Kể cả Mắt Tai Mũi,
Cũng như Lưỡi Thân Ý. Pháp trần Tiếng mùi Thơm,
Vị Xúc Pháp cũng vậy. Không giới phận của Mắt,
Không giới phận Ý Thức. Không có tên Mê-mờ (vô minh)
Không tên hết mê mờ, Và những tên Già Chết,
Cũng như hết Già Chết. Luôn cả Khổ Tập Diệt,
Và Đạo trong bốn đế. Không Trí và không Đắc.
Do nơi không sở đắc, Cho nên Bậc Bồ Đề
Giác-Ngộ chúng Hữ-tình, Nương vào Trí Tuệ lớn,
Đến tột bờ cứu cánh. Tâm không còn ngăn ngại,
Vì không có ngăn ngại, Nên không còn sợ hãi,
Điên đảo và mộng tưởng, Rốt ráo thường vắng lặng (Niết bàn)
Ba đời các Đức Phật, Đều từ Trí Tuệ lớn,
Bên kia bờ Giải Thoát, Đã chứng bậc Vô Thượng,
Chánh Đẳng Giác cao tột. Cho nên biết :
Bát Nhã Ba La Mật, Là Chú lớn Đại Thần.
Là Chú Sáng Đại Minh. Là Chú Cao Vô Thượng.
Là Chú Không Gì Sánh. Chú trừ tất cả khổ !
Chân thật không hư dối ! Nên nói Chú Bát Nhã,
Phật Tuyên Nói Chú Rằng :
Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. (niệm chú nầy 12 lần)
*Chú vãng sanh :
Nam Mô A di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa giạ tha, A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ, A di rị đa tỳ ca lan đế, A di rị đa tỳ ca lan đa, dà gi nị, già già na, chỉ đa ca lỵ, Ta Bà Ha (3 lần)
*Tụng chú phổ hồi hướng :
Án Ta Ma Ra, Ta Ma Ra, Di Ma Nẳng, Tát Cáp Ra, Ma ha Thính, cáp ra hồng (3 lần).
(chú nầy còn một âm là :Áٮ ta mò lai, ta mò lai, Min mò năng, tát cót lai, mo ho phín, cót lai hồng)
*Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành, tất cả các thời đều an lành ! Nguyện đấng :
-Từ Bi thương nhiếp thọ !
*Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành, tất cả các thời đều an lành ! Nguyện cầu :
-Tam Bảo thương nhiếp thọ !
*Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành, tất cả các thời đều an lành ! Nguyện chư :
-Hộ Pháp thường ủng hộ !
-Tứ sanh đồng lên bảo địa (2)
-Ba cõi hoá ở liên trì (3)
-Hà sa ngạ quỷ chứng Tam hiền (4)
-Muôn loài hữu tình lên Thập-địa (5) (qua mười địa)
-Nam Mô Siêu Thập Địa Bồ Tát (3 lần)
(2) Tứ sanh : noãn là loài đẻ trứng, thai là loài đẻ con, thấp là loài đẻ ở nước, chổ ẩm ướt, hoá là loài từ dạng nầy đổi sanh dạng khác.
(3) Ba cõi còn gọi là tam hữu tức là : Dục, Sắc, Vô sắc.
(4) Thập trụ, Thập hạnh và Thập hồi hướng là bậc Tam hiền.
(5) Thập-địa là 10 bậc của Thinh-văn thừa. 10 của Duyên-giác. 10 của Bồ-tát khác biệt nhau.
*Quy mạng lễ A Di Đà Phật
*- Ở phương Tây thế giới an lành
*Cô-hồn xin phát nguyện vãng sanh
*Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ.
-Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
-Nam Mô A Di Đà Phật (30, 108, 1080...)
-Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (10 niệm)
-Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật (10 niệm)
-Nam Mô Bất Động Như Lai Ưng Chánh đẳng giác (10 niệm)
-Nam Mô Tam Mãn Đa một đà nẩm A (3 niệm)
-Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 niệm)
-Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 niệm)
-Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 niệm)
-Nam Mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát (3 niệm)
-Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 niệm)
---o0o---
*Sám thập phương
Ba đời mười phương Phật
A Di Đà bậc nhứt
Chín phẩm độ chúng sanh
Oai đức không cùng cực
Con nay vì cô-hồn
Sám hối ba nghiệp tội
Phàm được bao phước thiện
Chí tâm nguyện hồi hướng
Nguyện cùng người niệm Phật
Vãng sanh nước Cực Lạc
Thấy Phật ngộ pháp tánh
Phát tâm đại Bồ-đề
Đoạn vô biên phiền não
Tu vô lượng pháp môn
Thề nguyện độ chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo (thỉnh 3 boong)
*Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não
-Nguyện chơn trí tuệ thường sáng tỏ
-Nguyện bao tội chướng thảy tiêu trừ
-Kiếp kiếp thường tu Bồ-tát đạo.
-Nguyện về cõi Tịnh, Phật phương Tây
-Chín phẩm hoa sen là cha mẹ
-Hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh
-Bồ-tát bất thối là bạn hữu.
-Nguyện đem công đức nầy
-Hiến về khắp tất cả (6)
-Đệ tử và chúng sanh
-Đều trọn thành Phật đạo.
(6) Xưa dịch là “hướng về” chữ hướng có nghĩa là nhằm vào phía nào đó ? Trong chữ hướng còn mang nghĩa “ chưa tới”. Công đức nếu có, mà đem dâng, cúng cho, nhưng chẳng cho tới đâu cả. Tôi cầm gói bạc trước đám người nghèo, tôi hướng về người nghèo, mà bạc vẫn còn nguyên trên tay ! Tôi mạn phép đổi chữ hướng ra chữ hiến cho công đức cũng như phẩm vật đến tận tay “pháp hữu” bốn phương. Vì niệm lành ! xin lượng thứ cái lỗi đổi chữ của tiền nhân. Nam Mô Tứ Vô Lượng Tâm.
---o0o---
Phục Nguyện
*Để tử chúng con, cúi đầu khấn nguyện :
Đức lớn vô biên, của mười phương Tam-Bảo, Xót thương tội khổ cô hồn, phóng quang cứu độ, cầu cho diên cúng Thí Thực hôm nay, đầy đủ oai linh, chúng Cô Hồn đều nhuần ơn Tam-Bảo, Tức thời no đủ, cùng đồng thoát khỏi U-đồ Địa-ngục, vãng sanh về cõi Nhơn, Thiên và chóng thành Phật Quả.
Nam Mô A Di Đà Phật
*Tam tự quy :
-Tự quy y Phật, nguyện khắp chúng sanh, hiểu được đạo cả, phát lòng vô thượng.
-Tự quy y Pháp, nguyện khắp chúng sanh, thấm nhuần kinh tạng, trí tuệ như biển.
-Tự quy y Tăng, nguyện khắp chúng sanh, suốt cùng đại chúng , hết thảy không ngại. ( dứt một câu, lạy 1 lạy)

Công đức cúng thí vô biên lớn


Bao nhiêu thắng phước xin hồi hướng

Nguyện cầu pháp giới khắp chúng sanh


Đồng về cõi Phật Vô Lượng Quang.
Nhứt tâm đảnh lễ thập phương chư Thánh chúng. (boong, boong, boong)
Tam bái.
(Trích phần Nghi Thí-Thực Từ 49-97 trong toàn quyển)
---o0o---
Hết
: downloads -> mat-tong -> hoc-mat
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
hoc-mat -> Mật Tạng Bộ 1 No. 869 (Tr. 284 Tr. 287) kim cưƠng đỈnh du già 18 HỘi chỉ quy hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện Tam Tạng Sa Môn
hoc-mat -> TIỂu luận bảo bộ hay sự khai triển phật chấT
hoc-mat -> Mật Tạng Bộ 1 No. 874 (Tr. 310 Tr. 317). Kim cưƠng đỈnh nhất thiết như lai chân thật nhiếP ĐẠi thừa hiện chứNG
hoc-mat -> ChuẩN ĐỀ phật mẫu huyền Thanh Dịch Nguồn
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương