Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc số: 2965/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 16.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích16.96 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC
Số: 2965/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 11 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi và giao đất cho Ban Cải thiện Môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc để xây dựng cải tạo lưới điện Vĩnh Yên tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 2425/QĐ-ĐL1-P8 ngày 03/11/2006 của Công ty Điện lực 1 (thuộc tổng công ty Điện lực Việt Nam) về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo lưới điện trung áp thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 2632/QĐ-CT ngày 20/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (Dự án tổng thể) đầu tư từ nguồn ODA Nhật Bản thông qua ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC);

Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-CT ngày 19/5/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt hướng tuyến các đường điện xây dựng mới của dự án hợp phần: Cải tạo lưới điện trung thế thành phố Vĩnh Yên thuộc dự án tổng thể Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên & Môi trường tại Tờ trình số 212/TTr-STNMT ngày 27/6/2012,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi và giao đất cho Ban quản lý dự án Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc để xây dựng cải tạo lưới điện Vĩnh Yên tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc với nội dung như sau:

1. Thu hồi diện tích 29,68m2 đất nông nghiệp tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên (UBND thành phố Vĩnh Yên đã thu hồi đến từng hộ theo thẩm quyền), theo các mốc chỉ giới 1,2,3,4 của 11 vị trí cột có số hiệu: 476/49/17; 476/49/18; 476/49/19; 476/49/20; 476/49/21; 476/49/22; 476/49/26/4; 476/49/26/15/1; 476/49/26/15/2; 476/49/26/15/3; 476/49/26/15/4, trong đó:

+ Đất trồng lúa (LUC) là 27,16m2.

+ Đất nuôi trồng thủy sản (TSN) là 2,52m2.

2. Giao 29,68m2 đất nêu tại khoản 1, điều này cho Ban quản lý dự án Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc để thực hiện công tác Bồi thường GPMB và Đầu tư xây dựng cải tạo lưới điện trung áp Vĩnh Yên tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên.

3. Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi và giao được xác định chi tiết trong 02 tờ bản đồ địa chính xin thu hồi và giao đất tỷ lệ 1:500, do Trung tâm đo đạc và Bản đồ Vĩnh Phúc lập tháng 3/2011, có xác nhận của UBND xã Định Trung, UBND thành phố Vĩnh Yên và Sở Tài nguyên và Môi trường, được UBND tỉnh phê duyệt kèm theo quyết định này.

4. Thời hạn giao đất: Lâu dài

5. Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND thành phố Vĩnh Yên có trách nhiệm:

- Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố và UBND xã Định Trung chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính theo quy định.

- Phê duyệt phương án bồi thường GPMB khu đất để thực hiện dự án.

- Chỉ đạo Ban Bồi thường GPMB thành phố Vĩnh Yên, UBND xã Định Trung phối hợp Ban quản lý dự án Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, tổ chức bồi thường, hỗ trợ cho các chủ sử dụng đất có đất bị thu hồi theo phương án được duyệt;

2. Ban quản lý dự án Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm:

- Chủ động phối hợp với Ban Bồi thường GPMB thành phố Vĩnh Yên, UBND xã Định Trung trong công tác bồi thường GPMB khu đất theo phương án được duyệt.

- Sử dụng đất đúng mục đích, vị trí, ranh giới và chấp hành đầy đủ các quy định của Pháp luật.

- Triển khai xây dựng dự án theo thiết kế, hướng tuyến được phê duyệt, đảm bảo tiến độ và kế hoạch theo khung của Hiệp định vay. Sau khi hoàn thành công trình, tổ chức bàn giao lại dự án cho đơn vị được giao quản lý theo quy định.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh tiến hành chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. Tổ chức bàn giao đất cho Ban quản lý dự án Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc sau khi thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng theo quy định.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị: Tài nguyên & Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên; Chủ tịch UBND xã Định Trung, Giám đốc Ban quản lý dự án Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Quang Hồng
: uploads -> laws -> files
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> TỈnh lạng sơn số: 89 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam
files -> BỘ XÂy dựng số: 1066/bxd-ktxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Ubnd tỉnh cao bằng sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
files -> Số: 112/2004/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Ubnd tỉnh cao bằNG
files -> Hướng dẫn số 1156/hd-tlđ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn
files -> UỶ ban nhân dân huyện bảo lâM
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương