Về việc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu epc công trình: Thuỷ điện a xan, xã a xan, huyện Tây Giang vàtải về 30.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích30.24 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 4029 /QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 04 tháng12 năm 2008QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu EPC

Công trình: Thuỷ điện A Xan, xã A Xan, huyện Tây Giang và

Công trình: Hệ thống phát điện hỗn hợp Pin mặt trời - Diezel máy phát

thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An.
ỦY ban nhân dân TỈNh quẢng nam
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Biên bản ghi nhớ về Chương trình Năng lượng nông thôn Việt Nam - Thuỵ Điển giai đoạn 2003 - 2008 ký ngày 13/3/2003 giữa hai Chính phủ Việt Nam và Thuỵ Điển và Bản sửa đổi lần thứ 4 của Bản ghi nhớ ngày 29/02/2008;

Căn cứ Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 12/11/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu EPC công trình: Thuỷ điện A Xan, xã A Xan, huyện Tây Giang và công trình: Hệ thống phát điện hỗn hợp Pin mặt trời - Diezel máy phát thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An;

Xét Tờ trình số 24/TTr-BQL ngày 24/11/2008 của Ban quản lý các Dự án Công nghiệp Quảng Nam về phê duyệt hồ sơ mời thầu EPC công trình thuỷ điện A Xan, xã A Xan, huyện Tây Giang và công trình Hệ thống phát điện hỗn hợp Pin mặt trời - Diezel máy phát thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An;

Theo Báo cáo điều chỉnh kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 278 /BC-SKHĐT ngày 01/12/2008,
quyẾt ĐỊnh :
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Hồ sơ mời thầu EPC (thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp) công trình: Thuỷ điện A Xan, xã A Xan, huyện Tây Giang và công trình: Hệ thống phát điện hỗn hợp Pin mặt trời - Diezel máy phát thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, với các nội dung sau:
1. Công trình thuỷ điện A Xan, xã A Xan, huyện Tây Giang:

1.1. Tên gói thầu: Công trình thuỷ điện A Xan, xã A Xan, huyện Tây Giang

1.2. Địa điểm xây dựng: xã A Xan, huyện Tây Giang

1.3. Bên mời thầu: Ban quản lý các Dự án Công nghiệp Quảng Nam

1.4. Đơn vị tư vấn lập HSMT : Công ty Tư vấn ENTEC

1.5. Thời gian thực hiện công tác đấu thầu và khởi công công trình: Quí 1/2009

1.6. Nguồn vốn : Theo dự án được duyệt.

1.7. Hồ sơ mời thầu bao gồm các nội dung chính sau :

- Chương 1 : Mời dự thầu

- Chương 2 : Chỉ dẫn cho bên dự thầu

- Chương 3 : Dữ liệu đấu thầu

- Chương 4 : Những điều kiện chung của hợp đồng

- Chương 5 : Những điều kiện riêng của hợp đồng

- Chương 6 : Tiến độ thực hiện

- Chương 7 : Các biểu mẫu dự thầu

- Chương 8 : Yêu cầu lập bản vẽ thi công

- Chương 9 : Các yêu cầu kỹ thuật

- Chương 10 : Các yêu cầu cho công tác xây dựng, lắp đặt, thử nghiệm

(có Hồ sơ mời thầu đính kèm)
2. Công trình Hệ thống phát điện hỗn hợp Pin mặt trời - Diezel máy phát thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An :

2.1. Tên gói thầu: Công trình Hệ thống phát điện hỗn hợp Pin mặt trời - Diezel máy phát thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An.

2.2. Địa điểm xây dựng: xã Tân Hiệp, thành phố Hội An.

2.3. Bên mời thầu: Ban quản lý các Dự án Công nghiệp Quảng Nam.

2.4. Đơn vị tư vấn lập HSMT: Công ty Tư vấn ENTEC

2.5. Thời gian thực hiện công tác đấu thầu và khởi công công trình: Quí 1/2009

2.6. Nguồn vốn : Theo dự án được duyệt.

2.7. Hồ sơ mời thầu bao gồm các nội dung chính sau:

- Chương 1 : Mời dự thầu

- Chương 2 : Chỉ dẫn cho bên dự thầu

- Chương 3 : Dữ liệu đấu thầu

- Chương 4 : Những điều kiện chung của hợp đồng

- Chương 5 : Những điều kiện riêng của hợp đồng

- Chương 6 : Tiến độ thực hiện

- Chương 7 : Các biểu mẫu dự thầu

- Chương 8 : Yêu cầu lập bản vẽ thi công

- Chương 9 : Các yêu cầu kỹ thuật

- Chương 10 : Các yêu cầu cho công tác xây dựng, lắp đặt, thử nghiệm

(có Hồ sơ mời thầu đính kèm)
Điều 2. Giao Ban quản lý các Dự án Công nghiệp Quảng Nam (được UBND tỉnh giao quản lý, điều hành dự án) thành lập Hội đồng mở thầu, Tổ tư vấn xét thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng Luật Đấu thầu, Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ và theo hướng dẫn của SIDA, trình kết quả lựa chọn nhà thầu cho cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương; Chủ tịch UBND thành phố Hội An, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, Trưởng Ban quản lý các dự án công nghiệp Quảng Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v phê duyệt Hồ sơ mời thầu EPC 02 công trình: Thuỷ điện A Xan, xã A Xan, huyện Tây Giang và công trình: Hệ thống phát điện hỗn hợp Pin mặt trời - Diezel máy phát thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An.
tm. Ủy ban nhÂN dÂn

Nơi nhận: KT.ChỦ tỊch

- Như điều 3; PhÓ ChỦ TỊch

- CT và các PCT;

- Các PVP;

- Lưu VT,KTTH,KTN. Đã ký

Đinh Văn Thu

UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tam Kỳ, ngày tháng năm 2008
PHIẾU TRÌNH
- Kính trình: Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam
- Tên thủ trưởng đơn vị trình: Phan Thành Công – Phó Giám đốc

- Nội dung trình: Trình phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu Công trình: Thuỷ điện A Xan, xã A Xan, huyện Tây Giang và Công trình: Hệ thống phát điện hỗn hợp Pin mặt trời - Diezel máy phát thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An.

Ý kiến của Chủ tịch, Phó Chủ tịch

Đề xuất của thủ trưởng đơn vị
Đây là 2 công trình thuộc Dự án Năng lượng nông thôn Việt Nam - Thuỵ Điển đã được Bộ Công thương phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư tại Quyết định số 5776/QĐ-BCT ngày 29/10/2008 và Quyết định 5777/QĐ-BCT ngày 29/10/2008.

UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu tại Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 12/11/2008.

Kính đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh xem xét và phê duyệt.


KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Thành Công


: vbpq quangnam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 1037/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh quảng nam số: 2483/ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Danh môc vµ gi¸ Gãi thçu thiõt bþ D¹y nghò mua s¾M §îT 2 N¡M 2008 cña tr­êng trung cÊp nghÒ tØnh qu¶ng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 3571 /QĐ-ubnd
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> U Ỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương