HƯỚng dẫn bổ sung mã VỮa bt đÁ 4X6 M100 xmpc40tải về 11.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích11.52 Kb.

Tây Ninh - Hướng dẫn bổ sung mã vữa BT đá 4x6 M100 XMPC40 Ver 1.1

HƯỚNG DẪN BỔ SUNG

MÃ VỮA BT ĐÁ 4X6 M100 XMPC40

Khách hàng sử dụng ADTPro với bộ đơn giá Tây Ninh, khi sử dụng tiện ích “Chuyển đổi MADG từ PC30 PC40” sẽ không thể chuyển sang sử dụng xi măng PC40 những mã hiệu đơn giá sử dụng mã vữa BT đá 4x6 Mác 100. Nguyên nhân: BXD chưa ban hành định mức cấp phối BT đá 4x6 Mác 100 sử dụng xi măng PC40.

Ngày 02/10/2012, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành QĐ số 2118/QĐ-UBND công bố định mức cấp phối vật liệu BT đá 4x6 M.100 sử dụng xi măng PC40 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tài liệu sau đây hướng dẫn khách hàng đang sử dụng phần mềm ADTPro thực hiện việc bổ sung mã vữa BT đá 4x6 mác 100 sử dụng xi măng PC40 và mã hiệu đơn giá sử dụng mã vữa mới bổ sung này.1. Bổ sung MAVLNC:

Bổ sung danh mục vật liệu bê tông thương phẩm “Vữa BT Mác 100 XM PC40 độ sụt 2-4cm đá 4x6”. Vào menu Thông tin hệ thốngDanh mục Vật liệu, nhân công, ca máyNhập mới mã VLNC: VBT4091, Tên VLNC: Vữa BT Mác 100 XM PC40 độ sụt 2-4cm đá 4x6, ĐVT: m3 như hình sau:

2. Bổ sung mã vữa C314a (QĐ số 2118/QĐ-UBND)

Vào menu Thông tin hệ thốngBảng cấp phối vữa, nhấn chuột phải chọn “Thêm mới cấp phối vữa”.Nhập vào mã vữa C314a – Mác 100 XM PC40 độ sụt 2-4cm đá 4x6, mã VLBT: VBT4091 như hình sau:Di chuyển con trỏ sang phải cập nhật định mức cấp phối chi tiết (Tham khảo QĐ số 2118/QĐ-UBND) như hình sau:

Lưu ý: Chỉ cần chọn Mã VLNC, Tên vật liệu sẽ hiển thị tương ứng với Mã VLNC đã chọn.

3. Cập nhật mã vữa đối ứng XMPC30 – XMPC40

Tương ứng với một mã vữa sử dụng XMPC30 sẽ tồn tại một mã vữa đối ứng sử dụng XMPC40. Cập nhật mã vữa C2141 có mã vữa đối ứng sử dụng xi măng PC40 là C314a như hình sau:

4. Bổ sung mã hiệu đơn giá sử dụng mã vữa C314a

Bộ đơn giá Tây Ninh ban hành theo QĐ số 738/QĐ-UBND ngày 16/08/2006 chỉ có hai mã hiệu đơn giá sử dụng mã vữa C2141 là: AF.11111AF.11121.

Vào menu Thông tin hệ thốngMã hiệu, định mức, đơn giá, tại ô tìm kiếm mã hiệu nhập vào AF.1, ADTPro sẽ liệt kê tất cả mã hiệu đơn giá bắt đầu bằng AF.1, di chuyển con chuột đến dòng mã hiệu định mức AF.11110, bổ sung mã đơn giá AF.11111a sử dụng mã vữa C314a như hình sau:

Di chuyển con chuột đến dòng mã hiệu AF.11120, thực hiện tương tự cho mã hiệu đơn giá AF.11121a.

5. Minh họa PTVT xi măng PC30, PC40

Bảng phân tích vật tư mã hiệu AF.11111 sử dụng xi măng PC30.Sau khi sử dụng tiện ích “Chuyển đổi MADG từ PC30 PC40”, bảng phân tích vật tư đã được chuyển đổi sang sử dụng xi măng PC40 như hình sau: -/- 


Website: http://www.quyettoan.vn Trang /

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương