Ubnd tỉnh bình đỊnh sở XÂy dựNGtải về 21.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích21.19 Kb.

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ XÂY DỰNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 502/SXD-QLXD

Bình Định, ngày 14 tháng 5 năm 2015

V/v hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo các Công bố của UBND tỉnh trong việc lập, thẩm tra, thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán
Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Các Chủ đầu tư, các Ban QLDA;

- Các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng

trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Công văn số 5522/UBND-KTN, Công văn số 5523/UBND-KTN, Công văn số 5524/UBND-KTN, Công văn số 5525/UBND-KTN, Công văn số 5526/UBND-KTN, Công văn số 5527/UBND-KTN ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Bình Định về công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh năm 2014 phần Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát xây dựng, Sửa chữa, Dịch vụ công ích đô thị, Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng (sau đây gọi chung là bộ Đơn giá 2014); Công văn số 353/UBND-KTN ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh Bình Định về công bố giá ca máy và thiết bị thi công năm 2014 (gọi tắt là Giá ca máy 2014);

Căn cứ Công văn số 2100/UBND-KTN ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh về công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2015 (sau đây gọi tắt là Đơn giá nhân công 2015);

Căn cứ Công văn số 2101/UBND-KTN ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh về công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh năm 2015 (sau đây gọi tắt là Giá ca máy 2015),

Sở Xây dựng hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan khi sử dụng bộ Đơn giá 2014, thực hiện việc điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo Đơn giá nhân công 2015 và Giá ca máy 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định trong việc lập, thẩm tra, thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán; điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng như sau:

1. Điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình sử dụng các tập đơn giá xây dựng công trình do UBND tỉnh công bố:

a) Chi phí nhân công:

NC = B1 + CLNC (đồng)

Trong đó:

- B1: Chi phí nhân công áp dụng theo bộ Đơn giá 2014

- CLNC: Chênh lệch nhân công được tính bằng phương pháp bù trừ trực tiếp giữa Đơn giá nhân công 2015 và đơn giá nhân công trong bộ Đơn giá 2014.

b) Chi phí máy thi công:

M = C1 + CLM1 + CLM2 (đồng)

Trong đó:

- C1: Chi phí máy thi công áp dụng theo bộ Đơn giá 2014

- CLM1: Chênh lệch giá ca máy được tính bằng phương pháp bù trừ trực tiếp giữa Giá ca máy 2015 và Giá ca máy 2014.

- CLM2: Chênh lệch năng lượng, nhiên liệu được tính bằng phương pháp bù trừ trực tiếp giữa năng lượng, nhiên liệu tại thời điểm tính toán và Giá ca máy 2015 (điện: 1.518đ/kw, xăng A92: 16.018đ/lít, dầu Diezen 0,05S: 14.536đ/lít và dầu Mazut: 10.202đ/lít) .2. Tổ chức thực hiện:

- Khi tính bù giá nhân công và giá ca máy, các tổ chức, cá nhân cần căn cứ theo nhóm công tác của nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng, điều khiển máy thi công quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng (như: nhóm công tác nề, nhóm công tác bê tông, nhóm công tác vận hành máy xây dựng …) để xác định và tính toán cho phù hợp. Không nhân hệ số điều chỉnh đơn giá nhân công trong bảng tổng hợp kinh phí cho các công trình giao thông, thủy lợi,… từ nhóm I sang các nhóm khác như các hướng dẫn trước đây.

- Các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 60 Luật Xây dựng, sử dụng Bộ đơn giá xây dựng hiện hành của tỉnh Bình Định để lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình thực hiện theo Hướng dẫn này kể từ ngày 15/5/2015.

- Các dự án đã lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình trước ngày 15/5/2015 nhưng chưa thẩm định, phê duyệt thì chủ đầu tư tổ chức thực hiện điều chỉnh trước khi trình thẩm định, phê duyệt. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ.

- Các dự án đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu đã được phê duyệt trước ngày 15/5/2015 nhưng chưa ký kết hợp đồng thì thực hiện theo Hướng dẫn này để điều chỉnh giá gói thầu, giá hợp đồng. Việc xác định, điều chỉnh giá gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thương thảo hợp đồng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng trước ngày 15/5/2015 thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của nhà nước có liên quan.

- Khuyến khích các dự án sử dụng các nguồn vốn khác sử dụng bộ Đơn giá xây dựng của tỉnh Bình Định áp dụng Hướng dẫn này để lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình.

- Đối với một số dự án đầu tư xây dựng đang áp dụng mức lương và một số khoản phụ cấp có tính đặc thù riêng do cơ quan có thẩm quyền cho phép thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc đầu tư xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để cùng nghiên cứu giải quyết./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Xây dựng (để báo cáo);

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Giám đốc Sở (để báo cáo);

- CVP (để biết);

- Các phòng, ban, trung tâm thuộc Sở;

- Lưu: VT, P. QLXD.KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)

Trần Viết BảoCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương