Về bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luậttải về 17.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích17.97 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Số: 861/QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật

lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng


  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP, ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP, ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 03/2008/NĐ-CP, ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP, ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD, ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 926/SXD-QLKTXD, ngày 05 tháng 02 năm 2008 về triển khai thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP, ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 3763/STP-VB, ngày 20 tháng 12 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành, được nêu trong danh mục sau đây, để thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP, ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các văn bản hướng dẫn thi hành.

TT

Số, ký hiệu văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

1

Quyết định số 75/2001/QĐ-UB,

ngày 10 tháng 9 năm 2001

Về ban hành đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

2

Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 7 năm 2006

Về ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

3

Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND,

ngày 14 tháng 7 năm 2006

Về ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản (phần xây dựng và phần lắp đặt) khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng ban hành văn bản công bố các bộ Đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh; Đơn giá khảo sát xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh; Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh - phần xây dựng và phần lắp đặt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Tổng Giám đốc và Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH                        

PHÓ CHỦ TỊCH                        

Nguyễn Hữu Tín       
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương