V¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam lawdata quyÕt ®Þnhtải về 58.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích58.03 Kb.

v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA

QuyÕt ®Þnh

Cña bé tr­ëng th­¬ng m¹i sè 1750/2003/Q§-BTM
ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2003 vÒ viÖc ban hµnh danh môc
c¸c ®Þa ph­¬ng xa c¶ng quèc tÕ tiÕp nhËn x¨ng dÇu, chi phÝ kinh doanh cao, gi¸ ®Þnh h­íng x¨ng dÇu t¨ng thªm 2%

Bé tr­ëng bé th­¬ng m¹iC¨n cø NghÞ ®Þnh sè 95/N§-CP ngµy 04 th¸ng 12 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Th­¬ng m¹i;

C¨n cø ®iÓm 4, §iÒu 11, QuyÕt ®Þnh sè 187/2003/Q§-TTg ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2003 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ Qu¶n lý kinh doanh x¨ng, dÇu;

Sau khi trao ®æi thèng nhÊt víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ vµ Bé Giao th«ng vËn t¶i,

QuyÕt ®Þnh

§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Danh môc c¸c ®Þa ph­¬ng xa c¶ng quèc tÕ tiÕp nhËn x¨ng dÇu, chi phÝ kinh doanh cao, gi¸ ®Þnh h­íng x¨ng dÇu t¨ng thªm 2%.

§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004.

§iÒu 3. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung; Gi¸m ®èc Së Th­¬ng m¹i/Th­¬ng m¹i du lÞch/Du lÞch th­¬ng m¹i cña c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng; Gi¸m ®èc c¸c doanh nghiÖp ®Çu mèi nhËp khÈu x¨ng dÇu vµ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh x¨ng dÇu chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

Danh môc

C¸c ®Þa ph­¬ng xa c¶ng quèc tÕ tiÕp nhËn x¨ng dÇu, chi phÝ kinh doanh cao, gi¸ ®Þnh h­íng x¨ng dÇu t¨ng thªm 2%

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1750/2003/Q§-BTM
ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2003 cña Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i)


TT

TØnh

HuyÖn

I

C¸c tØnh

1

Hµ Giang
2

Cao B»ng
3

Lµo Cai
4

B¾c C¹n
5

L¹ng S¬n
6

Tuyªn Quang
7

Yªn B¸i
8

Lai Ch©u
9

S¬n La
10

Thanh Hãa
11

NghÖ An
12

Hµ TÜnh
13

Qu¶ng B×nh
14

B×nh §Þnh
15

Phó Yªn
16

Kh¸nh Hßa
17

Kon Tum
18

Gia Lai
19

§¾c L¾c
20

L©m §ång
21

Ninh ThuËn
22

An Giang
23

Kiªn Giang
24

B¹c Liªu
25

Cµ Mau
II

C¸c huyÖn thuéc c¸c tØnh

1

Nam §Þnh

1. Giao Thñy2. H¶i HËu

2

Th¸i Nguyªn


1. Vâ Nhai2. §Þnh Hãa

3

Phó Thä


1. Thanh S¬n2. Yªn LËp3. H¹ Hßa

4

B¾c Giang


1. S¬n §éng

5

Hßa B×nh


1. L¹c S¬n2. Yªn Thñy3. Mai Ch©u4. L¹c Thñy

6

Qu¶ng TrÞ


1. H­¬ng Hãa

7

Qu¶ng Nam


1. Ph­íc S¬n2. §«ng Giang3. T©y Giang

8

B×nh ThuËn


1. Hµm ThuËn B¾c2. Hµm ThuËn Nam3. Hµm T©n4. B¾c B×nh5. Tuy Phong6. T¸nh Linh7. Phó Quý8. §øc Linh

9

§ång Th¸p


1. Th¸p M­êi2. Tam N«ng3. Hång Ngù4. T©n Hång

10

Sãc Tr¨ng


1. Cï Lao Dung

III

TÊt c¶ c¸c ®¶o cña ViÖt Nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương