H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dntải về 13.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích13.38 Kb.

H§ND tØnh Thanh Ho¸.

Uû ban Nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 727 Q§/TCCQ
Thanh Ho¸, ngµy 21 th¸ng 7 n¨m 1986quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸


V/v thµnh lËp XÝ nghiÖp s¬ chÕ bét giÊy huyÖn Nh­ Xu©n.

Uû ban Nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 49 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND c¸c cÊp ban hµnh ngµy 9/7/1983.

- C¨n cø quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ vµ tr÷ l­îng nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt bét giÊy trªn ®Þa bµn huyÖn Nh­ Xu©n.

- XÐt ®Ò nghÞ cña ®ång chÝ chÝ Chñ tÞch UBND huyÖn vµ ®ång chÝ Tr­ëng ban Tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh.

quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. Thµnh lËp XÝ nghiÖp s¬ chÕ bét giÊy Nh­ Xu©n trùc thuéc UBND huyÖn.

- XÝ nghiÖp lµ ®¬n vÞ kinh tÕ cña huyÖn, chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp toµn diÖn cña UBND huyÖn, ®ång thêi chÞu sù qu¶n lý ngµnh cña Së C«ng nghiÖp.

- XÝ nghiÖp thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, cã con dÊu riªng, ®­îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng.

§iÒu 2. NhiÖm vô cña XÝ nghiÖp:

- Trong nh÷ng n¨m ®Çu XÝ nghiÖp võa lµm nhiÖm vô x©y dùng c¬ b¶n võa tæ chøc s¶n xuÊt; yªu cÇu n¨m 1986 - 1987 hoµn thµnh c¬ b¶n vÒ x©y dùng c¬ së vËt chÊt vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ®ång thêi tæ chøc s¶n xuÊt ®¹t tæng s¶n l­îng n¨m 1987 lµ 1.000 tÊn/n¨m, n¨m 1990 ®¹t 1.300 tÊn/n¨m vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngµy cµng më réng quy m« s¶n xuÊt.

- Gióp UBND huyÖn lËp kÕ ho¹ch khai th¸c, b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu. Tæ chøc thu mua, khai th¸c, h­íng dÉn nh©n d©n khai th¸c theo ®óng kÕ ho¹ch, ®¶m b¶o nguån nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt l©u dµi.

- Tæ chøc khai th¸c, s¶n xuÊt c¸c lo¹i vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt, x©y dùng cña ®¬n vÞ nh­ : Khai th¸c ®¸, nung v«i, ®ãng g¹ch xØ...

- Thùc hiÖn qu¶n lý XÝ nghiÖp theo ®óng ®iÒu lÖ qu¶n lý xÝ nghiÖp quèc doanh. Tæ chøc h¹ch to¸n kinh doanh cã l·i.

§iÒu 3. Tæ chøc bé m¸y

- XÝ nghiÖp cã Gi¸m ®èc, gióp viÖc Gi¸m ®èc cã 1 ®Õn 2 Phã Gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng vµ mét sè c¸n bé chuyªn m«n nghiÖp vô.

- Trùc tiÕp s¶n xuÊt cã: C¸c tæ khai th¸c, thu mua, chÕ biÕn... (theo d©y chuyÒn c«ng nghÖ).

- Chøc n¨ng nhiÖm vô, tæ chøc bé m¸y, biªn chÕ cô thÓ cña XÝ nghiÖp do ®ång chÝ Chñ tÞch UBND huyÖn quy ®Þnh trªn c¬ së: Tû lÖ gi¸n tiÕp cña XÝ nghiÖp kh«ng qu¸ 10%, sè lao ®éng cña XÝ nghiÖp ®­îc c©n ®èi trong tæng sè lao ®éng hiÖn cã cña huyÖn, chñ yÕu chuyÓn lao ®éng gi¸n tiÕp tõ c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp cña huyÖn vµo s¶n xuÊt, chØ tiÕp thu thªm c¸n bé khoa häc kü thuËt. Ngoµi ra c¨n cø nhiÖm vô tõng thêi kú ®Ó hîp ®ång lao ®éng ngoµi x· héi.§iÒu 4. C¸c ®/c Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban TCCQ tØnh, Chñ nhiÖm Uû ban kÕ ho¹ch tØnh, Së Lao ®éng, Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh, Ng©n hµng, C«ng an, C«ng nghiÖp, Chñ tÞch UBND huyÖn Nh­ Xu©n vµ c¸c ngµnh cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt §Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ §iÒu 4 Q§

- L­u TC + VP


TM. UBND tØnh thanh ho¸

KT. Chñ tÞch

Phã chñ tÞch

§· ký


TrÇn §×nh L¨ng

: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương