HỘi nông dân việt nam bch hnd tỉnh quảng ninhtải về 30.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích30.74 Kb.

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH QUẢNG NINH

*

Số: 198 HD/HNDT
Hạ Long, ngày 21 tháng 4 năm 2014


HƯỚNG DẪN

XÂY DỰNG CƠ SỞ HỘI, CHI HỘI NÔNG DÂN XUẤT SẮC

ĐIỂN HÌNH, HỘI VIÊN NÒNG CỐT
Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW, ngày 19/7/2010, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) “về tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh”; Hướng dẫn số 413-HD/HNDTW, ngày 29/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Hội.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh khóa VIII, nhiệm kỳ 2013- 2018; Nghị quyết số 02-NQ/HNDT, ngày 27/12/2013 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh khóa VIII “Nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh giai đoạn 2013-2018”; Hướng dẫn số 335-HD/HNDT ngày 25/7/2012 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khóa VII “Về việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Hội”.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn xây dựng cơ sở Hội, chi Hội xuất sắc điển hình các cấp và hội viên nòng cốt cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Xây dựng cơ sở, chi hội xuất sắc điển hình các cấp, lực lượng hội viên nòng cốt là giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng tổ chức Hội, chất lượng cán bộ, hội viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Tạo động lực để đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội, tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh toàn diện.

- Việc xây dựng cơ sở, chi hội xuất sắc điển hình các cấp phải đảm bảo coi trọng chất lượng. Quá trình tiến hành cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cùng cấp. Thời gian đầu, mỗi huyện, thị, thành phố cần chọn điểm, tập trung chỉ đạo, rút kinh nghiệm nhân rộng.II. NỘI DUNG:

1. Tiêu chuẩn chi Hội vững mạnh xuất sắc điển hình

Là chi Hội 02 năm liền đạt danh hiệu Chi hội vững mạnh theo tiêu chuẩn quy định tại Hướng dẫn số 335-HD/HNDT ngày 25/7/2012 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khóa VII “Về việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Hội”, ngoài ra còn phải đảm bảo các tiêu chí sau:

- Tổ chức các hoạt động và sinh hoạt chi Hội đảm bảo tỷ lệ hội viên tham gia thường xuyên đạt từ 80% trở lên. Tỷ lệ thu hút hội viên đạt từ 90% trở lên hộ nông dân trên địa bàn, tỷ lệ hội viên nòng cốt đạt trên 15%

- Tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua của Hội; có trên 80% số hộ đăng ký SXKD giỏi. Trong đó, tỷ lệ hộ nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp trên 60% số hộ đăng ký. Hàng năm đảm nhận ít nhất một công trình, phần việc trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh như: Mô hình phát triển sản xuất, mô hình BVMT, xây dựng cơ sở hạ tầng (đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng)….

- Tổ chức, hướng dẫn cho hội viên tham gia hoạt động giám sát và phản ảnh thông tin tới Hội Nông dân cơ sở; thực hiện tốt công tác hòa giải trong nội bộ nông dân, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên; không có hội viên khiếu kiện vượt cấp.

2. Tiêu chuẩn cơ sở Hội xuất sắc điển hình các cấp:

2.1. Tiêu chuẩn cơ sở vững mạnh xuất sắc điển hình cấp huyện.

Là cơ sở Hội 02 năm liền đạt danh hiệu cơ sở Hội vững mạnh theo tiêu chuẩn quy định tại Hướng dẫn số 335-HD/HNDT ngày 25/7/2012 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khóa VII “Về việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Hội”, ngoài ra còn phải đảm bảo các tiêu chí sau:

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua của Hội. Chủ động tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện công trình, phần việc trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh như: Mô hình phát triển sản xuất, mô hình BVMT, xây dựng cơ sở hạ tầng (đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng)….

- Tổ chức tốt hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, đời sống; không có dư nợ quá hạn các nguồn vốn vay; Có ít nhất một mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả do cơ sở chỉ đạo tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện ít nhất một mô hình học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với mô hình Dân vận khéo.

- Tổ chức triển khai cho các chi Hội hướng dẫn hội viên tham gia các hoạt động giám sát và phản ảnh thông tin tới Hội Nông dân cơ sở. Hàng năm, chủ động thực hiện hoặc phối hợp thực hiện được ít nhất 01 hoạt động giám sát, phản biện xã hội các nội dung có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tham gia có hiệu quả việc góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên; không có hội viên khiếu kiện vượt cấp.

- Trên 80% Chi hội xếp loại vững mạnh trong đó có ít nhất 1/3 số chi Hội đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc điển hình.

2.2. Tiêu chuẩn cơ sở Hội vững mạnh xuất sắc điển hình cấp tỉnh:

Là cơ sở Hội 02 năm liền đạt danh hiệu cơ sở Hội vững mạnh xuất sắc điển hình cấp huyện, ngoài ra còn phải đảm bảo các tiêu chí sau:

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua của Hội; có các mô hình phát triển sản xuất theo hướng liên kết có hiệu quả do cơ sở chỉ đạo tổ chức thực hiện. Trên 85% số hộ nông dân đăng ký SXKD giỏi, trong đó tỷ lệ hộ nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp đạt trên 80% số hộ đăng ký.

- Thường xuyên chủ động thực hiện và phối hợp thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện xã hội các nội dung có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tham gia có hiệu quả việc góp ý xây dựng Đảng; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên; không có hội viên khiếu kiện vượt cấp.

- Trên 95% hộ nông dân có hội viên, trong đó tỷ lệ hội viên nòng cốt chiếm trên 20%; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên từ 90% trở lên. Quỹ cơ sở hội và tỷ lệ hội viên tham gia xây dựng quỹ hội số dư “chân quỹ” hàng năm đảm bảo ít nhất bằng 1,5 lần chỉ tiêu Nghị quyết số 02-NQ/HNDT ngày 27/12/2013 của BCH Hội nông dân tỉnh khóa VIII. 100% Chi hội xếp loại vững mạnh trong đó có ít nhất 1/3 số chi Hội trở lên đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc điển hình.

3. Hội viên nòng cốt

3. 1. Tiêu chuẩn hội viên nòng cốt:

Là hội viên nông dân cư trú và làm việc tại địa phương, thường xuyên tham gia sinh hoạt Hội, có trách nhiệm đối với tổ chức Hội, tích cực tham gia các phong trào do Hội phát động;

Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có uy tín, có khả năng tập hợp và vận động hội viên nông dân; được hội viên nông dân tin tưởng.

Có khả năng nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng của hội viên, nông dân; làm cầu nối giữa tổ chức Hội và hội viên, nông dân.

3. 2. Nhiệm vụ của hội viên nòng cốt:

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ hội viên theo Điều lệ, còn thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân với tổ chức Hội, cấp ủy và chính quyền địa phương;

Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tham gia tích cực các hoạt động của Hội và phong trào nông dân.

Tích cực phối hợp tham gia giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến trật tự xã hội, đời sống của hội viên và nông dân ở địa phương.

Ngoài nhiệm vụ trên, tùy địa phương mà hội viên nòng cốt có thể thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của tổ chức Hội.3.3. Xây dựng hội viên nòng cốt.

Căn cứ tiêu chuẩn và yêu cầu, các chi (tổ) rà soát, lựa chọn trong số hội viên hiện có lập danh sách báo cáo cấp ủy và Hội cấp trên

Ban Thường vụ Hội Nông dân cơ sở họp hoặc gặp hội viên được lựa chọn trao đổi mục đích, yêu cầu và động viên giao nhiệm vụ để hội viên tự nguyện trở thành hội viên nòng cốt.

Chăm lo bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và các kỹ năng cần thiết, có liên quan đến nhiệm vụ của hội viên nòng cốt; kịp thời động viên, giúp đỡ, hỗ trợ tinh thần và vật chất nếu có.

Định kỳ 6 tháng, 01 năm đánh giá, động viên các hoạt động của hội viên nòng cốt; lựa chọn những hội viên nhiệt tình, tích cực, có khả năng để bồi dưỡng, giới thiệu làm cán bộ Hội và phát triển Đảng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Việc đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Hội, chi hội vững mạnh xuất sắc điển hình được thực hiện 01 năm/lần, gắn với tổng kết công tác năm. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Hội được thực hiện theo quy trình sau:Bước 1: Hàng năm sau khi tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân của năm trước, các cơ sở, chi hội thực hiện việc đăng ký danh hiệu thi đua.

Bước 2. Tháng 11 hàng năm các chi hội, cơ sở hội tổ chức họp đánh giá và tự nhận xếp loại chất lượng; báo cáo kết quả đánh giá lên Hội cấp trên.

- Căn cứ danh sách đăng ký và tiêu chuẩn quy định BTV Hội Nông dân các cấp tổ chức kiểm tra, đánh giá và công nhận các danh hiệu

- Hồ sơ báo cáo Hội cấp trên gồm: Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân; biên bản họp Ban Chấp hành và tổng hợp kết quả xếp loại chất lượng Chi hội trực thuộc; công văn đề nghị công nhận kết quả xếp loại Hội cơ sở, có xác nhận của cấp uỷ.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, giao Ban tổ chức - Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh tham mưu triển khai thực hiện Hướng dẫn này. Ban Thường vụ Hội Nông dân các huỵên, thị xã, thành phố căn cứ hướng dẫn để tổ chức thực hiện .Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Tổ chức - Kiểm tra) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung Hướng dẫn cho phù hợp./.Nơi nhận:

- TT tỉnh Hội;

- HND 14 huyện, thị, thành Hội;

- Các ban chuyên môn (để giám sát);

- Lưu VP, TCKT.


T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH


Vi Ngọc Bích: vi-VN -> bannganh -> hoinongdan -> Lists -> Bi%20vit%20vn%20bn%20hi -> Attachments
Attachments -> HỘi nông dân việt nam ban chấp hành trung ưƠNG
bannganh -> Ban tuyên giáo số 06 hd/tg đẢng cộng sản việt nam
Attachments -> HỘi nông dân việt nam ban chấp hành trung ưƠNG
bannganh -> Nghệ thuật quân sự việt nam qua chiến thắng trên sông bạch đẰng năM 1288
bannganh -> CỤc tuyên huấn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
bannganh -> Di tích am mộc cảo thôn Trại Lốc, xã An Sinh, huyện Đông Triều
bannganh -> HỌc tập và LÀm theo tấm gưƠng đẠO ĐỨc hồ chí minh về trung thựC, trách nhiệM; GẮn bó VỚi nhân dâN; ĐOÀn kếT, XÂy dựNG
bannganh -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 50 NĂm ngày truyền thống đÁnh thắng trậN ĐẦu của hải quân nhân dân việt nam
Attachments -> SỔ theo dõi hội phí, quỹ HỘI
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương