Giaùo trình CÔ SÔÛ DÖÕ lieäu trangtải về 1.89 Mb.
trang6/20
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.89 Mb.
#203
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

VBAØI TAÄP

1Pheùp toaùn taäp hôïp vaø pheùp toaùn quan heä


Cho löôïc ñoà cô sôû döõ lieäu duøng ñeå quaûn lyù hoà sô sinh vieân bao goàm caùc quan heä Sv(sinh vieân), Lop(Lôùp), kh(khoa), Mh(moân hoïc), Kq(keát quaû) ñöôïc moâ taû bôûi caùc löôïc ñoà quan heä nhö sau:

Sv(MASV,HOTEN,NU,NGAYSINH,MALOP,TINH,HOCBONG)

Taân töø: Moãi sinh vieân coù moãi MASV duy nhaát. Moãi MASV xaùc ñònh taát caû caùc thuoäc tính coøn laïi cuûa sinh vieân ñoù.Lop(MALOP,TENLOP,SISO,MAKHOA)

Taân töø: Moãi lôùp coù moät maõ lôùp duy nhaát, moãi lôùp chæ thuoäc veà moät khoa naøo ñoù.Kh(MAKHOA,TENKHOA,SOCBGD)

Taân töø: Moãi khoa coù moãi MAKHOA duy nhaát. Moãi MAKHOA xaùc ñònh taát caû caùc thuoäc tính coøn laïi cuûa khoa ñoù.Mh(MAMH,TENMH,SOTIET)

Taân töø: Moâi Moân hoïc coù moät MAMH duy nhaát. Moãi MAMH xaùc ñònh taát caû caùc thuoäc tính coøn laïi cuûa moân hoïc ñoù.Kq(MASV,MAMH,DIEMTHI)

Taân töø: Moãi sinh vieân cuøng vôùi moät moân hoïc xaùc dònh duy nhaát moät ñieåm thi

YEÂU CAÀU:

 1. Tìm khoùa cho moãi löôïc ñoà quan heä treân. Viết lệnh tạo cấu trúc bảng kết quả có ràng buộc khóa chính, khóa ngoại và điểm chỉ nhập từ 0 đến 10

 2. Haõy thöïc hieän caùc caâu hoûi sau baèng ngoân ngöõ ñaïi soá quan heä

  1. Laäp danh saùch sinh vieân goàm MASV, HOTEN, HOCBONG

  2. Laäp danh saùch sinh vieân nöõ khoa ‘CNTT’,danh saùch caàn MASV, HOTEN, HOCBONG

  3. Laäp baûng ñieåm cho taát caû sinh vieân khoa ‘CNTT’, baûng ñieåm goàm caùc coät MASV, HOTEN, TENMH, DIEMTHI

  4. Laäp phieáu ñieåm cho sinh vieân coù MASV=”99001”

  5. Laäp danh saùch sinh vieân goàm MASV,HOTEN,TENLOP, TENKHOA

  6. Laäp baûng ñieåm moân hoïc coù maõ moân hoïc laø CSDL cho taát caû sinh vieân coù maõ lôùp laø “CÑTH2B”

  7. Laäp danh saùch sinh vieân cuûa lôùp coù maõ lôùp laø “CÑTH2B” vaø coù ñieåm thi moân hoïc lôùn hôn hay baèng 8.

2Moâ hình thöïc theå keát hôïp


Döïa vaøo caùc phaân tích sô boä döôùi ñaây, haõy laäp moâ hình thöïc theå keát hôïp cho moãi baøi toaùn quaûn lyù sau:

iQUAÛN LYÙ LAO ÑOÄNG


Ñeå quaûn lyù vieäc phaân coâng caùc nhaân vieân tham gia vaøo xaây döïng caùc coâng trình. Coâng ty xaây döïng ABC toå chöùc quaûn lyù nhö sau:

Cuøng luùc coâng ty coù theå tham gia xaây döïng nhieàu coâng trình, moãi coâng trình coù moät maõ soá coâng trình duy nhaát (MACT), moãi maõ soá coâng trình xaùc ñònh caùc thoâng tin nhö: teân goïi coâng trình (TENCT), ñòa ñieåm(ÑIAÑIEM), ngaøy coâng trình ñöôïc caáp giaáy pheùp xaây döïng (NGAYCAPGP), ngaøy khôûi coâng (NGAYKC), ngaøy hoaøn thaønh (NGAYHT).

Moãi nhaân vieân cuûa coâng ty ABC coù moät maõ soá nhaân vieân(MANV) duy nhaát, moät maõ soá nhaân vieân xaùc ñònh caùc thoâng tin nhö: Hoï teân (HOTEN), ngaøy sinh (NGAYSINH), phaùi (PHAI), ñòa chæ (ÑIACHI). Moãi nhaân vieân phaûi chòu söï quaûn lyù haønh chaùnh bôûi moät phoøng ban. Taát nhieân moät phoøng ban quaûn lyù haønh chaùnh nhieàu nhaân vieân. Coâng ty coù nhieàu phoøng ban (Phoøng keá toaùn, phoøng kinh doanh, phoøng kyõ thuaät, phoøng toå chöùc, phoøng chuyeân moân, Phoøng phuïc vuï,…). Moãi phoøng ban coù moät maõ soá phoøng ban(MAPB) duy nhaát, maõ phoøng ban xaùc ñònh teân phoøng ban (TENPB).

Coâng ty phaân coâng caùc nhaân vieân tham gia vaøo caùc coâng trình, moãi coâng trình coù theå ñöôïc phaân cho nhieàu nhaân vieân vaø moãi nhaân vieân cuøng luùc cuõng coù theå tham gia vaøo nhieàu coâng trình. Vôùi moãi coâng trình moät nhaân vieân coù moät soá löôïng ngaøy coâng (SLNGAYCONG) ñaõ tham gia vaøo coâng trình ñoù.


iiQUAÛN LYÙ THÖ VIEÄN


Moät thö vieän toå chöùc vieäc cho möôïn saùch nhö sau:

Moãi quyeån saùch ñöôïc ñaùnh moät maõ saùch (MASH) duøng ñeå phaân bieät vôùi caùc quyeån saùch khaùc (giaû söû neáu moät taùc phaåm coù nhieàu baûn gioáng nhau hoaëc coù nhieàu taäp thì cuõng xem laø coù maõ saùch khaùc nhau), moãi maõ saùch xaùc ñònh caùc thoâng tin khaùc nhö : teân saùch (TENSACH), teân taùc giaû (TACGIA), nhaø xuaát baûn (NHAXB), naêm xuaát baûn (NAMXB).

Moãi ñoïc giaû ñöôïc thö vieân caáp cho moät theû thö vieän, trong ñoù coù ghi roõ maõ ñoïc giaû (MAÑG), cuøng vôùi caùc thoâng tin khaùc nhö : hoï teân (HOTEN), ngaøy sinh (NGAYSINH), ñòa chæ (ÑIACHI), ngheà nghieäp(NGHENGHIEP).

Cöù moãi löôït möôïn saùch, ñoïc giaû phaûi ghi caùc quyeån saùch caàn möôïn vaøo moät phieáu möôïn, moãi phieáu möôïn coù moät soá phieáu möôïn (SOPM) duy nhaát, moãi phieáu möôïn xaùc ñònh caùc thoâng tin nhö: ngaøy möôïn (NGAYMUON), ñoïc giaû möôïn, caùc quyeån saùch möôïn vaø ngaøy traû (NGAYTRA). Caùc caùc quyeån saùch trong cuøng moät phieáu möôïn khoâng nhaát thieát phaûi traû trong trong cuøng moät ngaøy.


iiiQUAÛN LYÙ BAÙN HAØNG


Moãi khaùch haøng coù moät maõ khaùch haøng (MAKH) duy nhaát, moãi MAKH xaùc ñònh ñöôïc caùc thoâng tin veà khaùch haøng nhö : hoï teân khaùch haøng (HOTEN), ñòa chæ (ÑIACHI), soá ñieän thoaïi (ÑIENTHOAI). Caùc maët haøng ñöôïc phaân loaïi theo töøng nhoùm haøng, moãi nhoùm haøng coù moät maõ nhoùm (MANHOM) duy nhaát, moãi maõ nhoùm haøng xaùc ñònh teân nhoùm haøng (TENNHOM), taát nhieân moät nhoùm haøng coù theå coù nhieàu maët haøng. Moãi maët haøng ñöôïc ñaùnh moät maõ soá (MAHANG) duy nhaát, moãi maõ soá naøy xaùc ñònh caùc thoâng tin veà maët haøng ñoù nhö : teân haøng (TENHANG), ñôn giaù baùn (ÑONGIA), ñôn vò tính (ÑVT). Moãi hoùa ñôn baùn haøng coù moät soá hoùa ñôn (SOHÑ) duy nhaát, moãi hoùa ñôn xaùc ñònh ñöôïc khaùch haøng vaø ngaøy laäp hoùa ñôn (NGAYLAPHÑ), ngaøy baùn haøng (NGAYBAN). Vôùi moãi maët haøng trong moät hoùa ñôn cho bieát soá löôïng baùn (SLBAN) cuûa maët haøng ñoù.

ivQUAÛN LYÙ LÒCH DAÏY - HOÏC


Ñeå quaûn lyù lòch daïy cuûa caùc giaùo vieân vaø lòch hoïc cuûa caùc lôùp, moät tröôøng toå chöùc nhö sau:

Moãi giaùo vieân coù moät maõ soá giaùo vieân (MAGV) duy nhaát, moãi MAGV xaùc ñònh caùc thoâng tin nhö: hoï vaø teân giaùo vieân (HOTEN), soá ñieän thoaïi (DTGV). Moãi giaùo vieân coù theå daïy nhieàu moân cho nhieàu khoa nhöng chæ thuoäc söï quaûn lyù haønh chaùnh cuûa moät khoa naøo ñoù.

Moãi moân hoïc coù moät maõ soá moân hoïc (MAMH) duy nhaát, moãi moân hoïc xaùc ñònh teân moân hoïc (TENMH). Öùng vôùi moãi lôùp thì moãi moân hoïc chæ ñöôïc phaân cho moät giaùo vieân.

Moãi phoøng hoïc coù moät soá phoøng hoïc (SOPHONG) duy nhaát, moãi phoøng coù moät chöùc naêng (CHUCNANG); chaúng haïn nhö phoøng lyù thuyeát, phoøng thöïc haønh maùy tính, phoøng nghe nhìn, xöôûng thöïc taäp cô khí,…

Moãi khoa coù moät maõ khoa (MAKHOA) duy nhaát, moãi khoa xaùc ñònh caùc thoâng tin nhö: teân khoa (TENKHOA), ñieän thoaïi khoa(DTKHOA).

Moãi lôùp coù moät maõ lôùp (MALOP) duy nhaát, moãi lôùp coù moät teân lôùp (TENLOP), só soá lôùp (SISO). Moãi lôùp coù theå hoïc nhieàu moân cuûa nhieàu khoa nhöng chæ thuoäc söï quaûn lyù haønh chính cuûa moät khoa naøo ñoù.

Haøng tuaàn, moãi giaùo vieân phaûi laäp lòch baùo giaûng cho bieát giaùo vieân ñoù seõ daïy nhöõng lôùp naøo, ngaøy naøo (NGAYDAY), moân gì?, taïi phoøng naøo, töø tieát naøo (TUTIET) ñeán tieát naøo (DENTIET),töïa ñeà baøi daïy (BAIDAY), ghi chuù (GHICHU) veà caùc tieát daïy naøy, ñaây laø giôø daïy lyù thuyeát (LYTHUYET) hay thöïc haønh - giaû söû neáu LYTHUYET=1 thì ñoù laø giôø daïy thöïc haønh vaø neáu LYTHUYET=2 thì ñoù laø giôø lyù thuyeát, moät ngaøy coù 16 tieát, saùng töø tieát 1 ñeán tieát 6, chieàu töø tieát 7 ñeán tieát 12, toái töø tieát 13 ñeán 16.
----oOo----
tải về 1.89 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương