Dữ liệu Dòng 1: 3 số nguyên P,F,c dòng. F+1: Dòng i+2 chứa 1 số Nguyên f I Dòng f. C+F+1 : Mỗi dòng chứa 3 số Nguyên a I, b I, f I mô tả 1 con đường 2 chiều là thời gian di chuyển giữa chúng. Kết quảtải về 86.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích86.64 Kb.
#2531
Bài 1. BESTSPOT

Bessie, luôn luôn muốn cuộc sống của mình tốt hơn , đã thấy rõ rằng cô ta thật sự rất thích ghé thăm F (1 <= F <= P) cánh đồng yêu thích F_i trong tổng số P (1 <= P <= 500;1 <= F_i <= P) cánh đồng (được đánh số từ 1-> P) thuộc sơ hữu của nông dân John.

Bessie biết rằng cô ấy có thể xác định được C (1 <= C <= 8000) con đường hai chiều (được đánh số 1 .. C) kết nối tất cả các cánh đồng trong toàn bộ nông trại. Ứng với mỗi con đường P_i là thời gian đi T_i (1 <= T_i <= 892) và nối 2 cánh đồng a_i và b_i (1 <= a_i <= P; 1 <= b_i <= P).

Bessie muốn tìm cánh đồng tốt nhất để ngủ thỏa mãn bình quân thời gian để đi đến F cánh đồng yêu thích của cô ta là nhỏ nhất.

Ví dụ, hãy xem xét một nông trang được trình bày như một bản đồ dưới đây , nơi * 'd là cách đồng được yêu thích.Các số trong ngoặc là thời gian tương ứng để di chuyển giữa 2 cánh đồng .

1 *-- [4] - 2 - [2] - 3

| |

[3] [4]


| |

4 - [3] - 5 - [1] --- 6 --- [6] --- 7 - [7] - 8 *

| | | |

[3] [2] [1] [3]| | | |

13 * 9 - [3] - 10 *-- [1] - 11 *-- [3] - 12 *

Bảng sau đây cho thấy các khoảng cách trung bình nếu nghỉ tại các cánh đồng 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, và 12: 4 7 16 5 6 9 3 46/6 = 7.67 5 10 13 2 3 6 6 40/6 = 6.67 6 11 12 1 2 5 7 38/6 = 6.33 7 16 7 4 3 6 12 48/6 = 8.00 9 12 14 3 4 7 8 48/6 = 8.00 10 12 11 0 1 4 8 36/6 = 6.00 ** BEST 11 13 10 1 0 3 9 36/6 = 6.00 12 16 13 4 3 0 12 48/6 = 8.00

Kết quả tối ưu là cánh đồng 10Dữ liệu

 • Dòng 1: 3 số nguyên P,F,C

 • Dòng 2..F+1: Dòng i+2 chứa 1 số Nguyên F_i

 • Dòng F+2..C+F+1 : Mỗi dòng chứa 3 số Nguyên a_i, b_i, F_i mô tả 1 con đường 2 chiều là thời gian di chuyển giữa chúng.

Kết quả

Gồm 1 dòng duy nhất là cánh đồng được chọn . nếu có nhiều kết quả , chọn cánh đồng có chỉ số nhỏ nhất !Ví dụ

Dữ liệu

13 6 15


11

13

1012

8

12 4 3

7 11 3


10 11 1

4 13 3


9 10 3

2 3 2


3 5 4

5 9 2


6 7 6

5 6 1


1 2 4

4 5 3


11 12 3

6 10 1


7 8 7


Kết quả

10Chương trình tham khảo:


const

fi='';


fo='';

maxn=1000;

maxm=100000;

vc=1000000000;

var

f,g:text;free:array[-1..maxn+4] of boolean;

head,d:array[-1..maxn+4] of longint;

adj,adjcost,dau,cuoi,cost,heap,pos:array[-1..maxm+4] of longint;

p,fy,c,test,nheap:longint;

cdyt:array[-1..maxn+4] of longint;

best:real;

vtbest:longint;

procedure doc;

var i,j:longint;

begin


assign(f,fi);

reset(f);

Readln(f,p,fy,c);

for i:= 1 to fy do readln(f,cdyt[i]);


fillchar(head,sizeof(head),0);
for i:=1 to c do

begin


Readln(f,dau[i],cuoi[i],cost[i]);

inc(head[dau[i]]);

inc(head[cuoi[i]]);

end;
for i:=2 to p do head[i]:=head[i-1]+head[i];

head[p+1]:=head[p];

for i:=1 to c do

begin

adj[head[dau[i]]]:=cuoi[i];adjcost[head[dau[i]]]:=cost[i];

dec(head[dau[i]]);


adj[head[cuoi[i]]]:=dau[i];

adjcost[head[cuoi[i]]]:=cost[i];

dec(head[cuoi[i]]);

end;


close(f);

end;


procedure update(v:longint);

var child,parent:longint;

begin

child:=pos[v];if child=0 then

begin


inc(nheap);

child:=nheap;

end;

parent:=child div 2;while (parent>0) and (d[heap[parent]]>d[v]) do

begin


heap[child]:=heap[parent];

pos[heap[child]]:=child;

child:=parent;

parent:=child div 2;

end;

heap[child]:=v;pos[v]:=child;

end;


function pop:longint;

var r,v,c:longint;

begin

pop:=heap[1];v:=heap[nheap];

dec(nheap);

r:=1;

while r*2<=nheap dobegin

c:=r*2;


if (cif d[v]<=d[heap[c]] then break;

heap[r]:=heap[c];

pos[heap[r]]:=r;

r:=c;

end;


heap[r]:=v;

pos[v]:=r;

end;

procedure disktra(v:longint);var i,j,u,min,z:longint;

begin


for i:=1 to p do d[i]:=vc;

min:=vc;


d[v]:=0;

fillchar(free,sizeof(free),true);

fillchar(pos,sizeof(pos),0);

fillchar(heap,sizeof(heap),0);

nheap:=0;

update(v);

repeat

u:=pop;


if u=0 then break;

free[u]:=false;

for i:=head[u]+1 to head[u+1] do

begin


if free[adj[i]] then

if d[adj[i]]>d[u]+adjcost[i] then

begin

d[adj[i]]:=d[u]+adjcost[i];update(adj[i]);

end;


end

until nheap=0;

end;

function tbtg:real;var i:longint;

sumtg:real;

begin

sumtg:=0;


for i:= 1 to fy do sumtg:=sumtg+d[cdyt[i]];
tbtg:=sumtg/fy;

end;


procedure process;

var i:longint;

tam:real;

begin


vtbest:=0;

best:=1000000000000;

for i:=1 to p do

begin


disktra(i);

tam:=tbtg;

if(best>tam) then

begin


best:=tam;

vtbest:=i;

end;

end;


end;

procedure ctchinh;

var i,j:longint;

begin
assign(g,fo);

rewrite(g);

doc;


process;

write(g,vtbest);

close(g);

end;


begin

ctchinh;


end.Bài 2. BINLADEN

Trùm khủng bố Bin Laden trốn trong 1 căn hầm được đào sâu xuống mặt đất M tầng, mỗi tầng có N phòng. Các phòng được ngăn cách bằng các cửa rất khó phá. Các phòng có cửa xuống phòng ngay phía dưới và 2 phòng ở 2 bên. Từ trên mặt đất có N cửa xuống N phòng tầng -1. Bin Laden ở tầng dưới cùng (tầng -M) phòng thứ N (phòng ở bên phải nhất). Mỗi cửa được làm bằng một kim loại khác nhau với độ dày khác nhau nên việc phá cửa cần thời gian khác nhau.

Bạn hãy tìm cách đi từ mặt đất xuống phòng của Bin Laden nhanh nhất không hắn thoát mất.

Dữ liệu


 • Dòng 1 ghi M và N

 • Dòng 2 đến 2M + 1, dòng chẵn ghi N số, dòng lẻ ghi N - 1 số là chi phí để phá cửa.

Kết quả

Ghi ra 1 số là thời gian nhỏ nhất để đến được phòng của Bin LadenVí dụ

Dữ liệu

4 2


99 10

1

10 991

99 10


1

10 99


1
Kết quả

44
+--99--+--10--+

| | |

| 1 |


| | |

+--10--+--99--+

| | |

| 1 |


| | |

+--99--+--10--+

| | |

| 1 |


| | |

+--10--+--99--+

| | |

| 1 |


| | |

+------+------+

Đi theo đường zigzac

Giới hạn


 • 1 <= M <= 2222

 • 1 <= N <= 10

 • Chi phí của các cánh cửa thuộc [0, 1000].


Chương trình tham khảo :


const

fi=''; fo='';

maxn=22231; vc=100000000; maxm=244423;

var n,m,nheap,n1: longint; f: text;

h,heap,d: array [-1..maxn+4] of longint;

dd: array [-1..maxn+4] of boolean;

adj,adjcost,cost,pos: array [-1..maxm+4] of longint;
procedure doc;

var i,j,d1,d2,c,gt: longint;

dau,cuoi: array [-1..maxm+4] of longint;

begin


fillchar(h,sizeof(h),0);

assign(f,fi); reset(f);

readln(f,m,n);

d1:=1; d2:=d1+n; c:=0;

for i:=1 to m do

begin
for j:=0 to n-1 do

begin

read(f,gt); inc(c);dau[c]:=d1+j; cuoi[c]:=d2+j;

cost[c]:=gt;

inc(h[dau[c]]); inc(h[cuoi[c]]);
end;

readln(f);

for j:=0 to n-2 do

begin


read(f,gt); inc(c);

dau[c]:=d2+j; cuoi[c]:=d2+1+j;

cost[c]:=gt;

inc(h[dau[c]]); inc(h[cuoi[c]]);

end;

readln(f);d1:=d2; d2:=d1+n;

end;


n1:=n; n:=n*m+n; m:=c;
for i:=2 to n do h[i]:=h[i-1]+h[i];

h[n+1]:=h[n];

for i:=1 to m do

begin
adj[h[dau[i]]]:=cuoi[i];

adjcost[h[dau[i]]]:=cost[i];

dec(h[dau[i]]);


adj[h[cuoi[i]]]:=dau[i];

adjcost[h[cuoi[i]]]:=cost[i];

dec(h[cuoi[i]]);
end;

close(f);

end;

procedure ktao(s: longint);var i: longint;

begin
fillchar(dd,sizeof(dd),false);

fillchar(pos,sizeof(pos),0);

fillchar(heap,sizeof(heap),0);

for i:=1 to n do d[i]:=vc;

d[s]:=0;
nheap:=0;

end;

procedure update(v: longint);var cha,con: longint;

begin
con:=pos[v];

if con=0 then

begin


inc(nheap);

con:=nheap;

end;

cha:=con div 2;while (cha>0) and (d[heap[cha]]>d[v]) do

begin


heap[con]:=heap[cha];

pos[heap[con]]:=con;

con:=cha;

cha:=con div 2;

end;

heap[con]:=v;pos[v]:=con;
end;

function pop: longint;

var v,cha,con: longint;

begin


pop:=heap[1];

v:=heap[nheap]; dec(nheap);

cha:=1;

while 2*cha<=nheap dobegin

con:=2*cha;

if (cond[heap[con+1]]) then inc(con);

if d[heap[con]]>=d[v] then break;


heap[cha]:=heap[con];

pos[heap[cha]]:=cha;

cha:=con;

end;


heap[cha]:=v;

pos[v]:=cha;

end;

procedure xuli(s: longint);var i,u: longint;

begin


ktao(s); update(s);

repeat


u:=pop;

if u=0 then exit;

dd[u]:=true;

for i:=h[u]+1 to h[u+1] do

if not(dd[adj[i]]) and (d[adj[i]]>d[u]+adjcost[i]) then

begin


d[adj[i]]:=d[u]+adjcost[i];

update(adj[i]);

end;

until nheap=0;end;

procedure ghi;

var i,min: longint;

begin


min:=vc;

for i:=1 to n1 do

begin

xuli(i);


if d[n]

min:=d[n];

end;

assign(f,fo); rewrite(f);writeln(f,min);

close(f);

end;
BEGIN

doc;


ghi;

END.Bài 3. TOURS13

Công ty du lịch X có dự án tổ chức các hành trình du lịch trong vùng lãnh thổ gồm n điểm du lịch trọng điểm, được đánh số từ 1 tới n. Hệ thống giao thông trong vùng gồm m tuyến đường một chiều khác nhau, tuyến đường thứ j ( j = 1, 2, 3, …, m) cho phép đi từ địa diểm uj đến dịa diểm vj với chi phí đi lại là một số nguyên dương c(uj, vj). Vấn đề đặt ra cho công ty là xây dựng các hành trình du lịch cho mỗi điểm du lịch. Một hành trình du lịch cho địa điểm du lịch i phải được xây dựng sao cho xuất phát từ địa điểm i đi qua một số địa điểm khác rồi quay lại địa điểm xấu phát i với tổng chi phí (được tính như là tổng chi phí của các tuyến đường mà hành trình đi qua) nhỏ nhất.Input

Dòng đầu tiên số T là số lượng bộ dữ liệu. tiếp đến là T nhóm dòng, mỗi dòng cho thông tin về một bộ dữ liệu theo khuôn dạng sau : • Dòng thứ nhất chứa 2 số nguyên dương n, m

 • Dòng thứ j trong số m dòng tiếp theo chứa ba số nguyên duong uj, vj, c(uj, vj) cho biết thông tin về tuyến đường thứ j. Giả thiết là uj ≠ vj; c(uj, vj) < 10^6; j = 1, 2, …, m

Output

Gồm T nhóm dòng tương ứng với T bộ test vào, mỗi nhóm dòng gồm n dòng, dòng thứ i ghi chi phí của hành trình du lịch cho địa điểm i. Qui ước: Ghi số -1 trên dòng i nếu không tìm được hành trình du lịch cho địa điểm i thỏa mãn yêu cầu đặt raExample

Input:

1

6 81 2 4

2 4 2


4 3 3

3 1 4


4 1 5

3 5 5


5 3 1

5 6 7
Output:

11

11

611

6

-1Ràng buộc:

 • Có 30% số test tương ứng với 30% số điểm của bài có n <= 20.

 • Có 30% số test tương ứng với 30% số điểm của bài có 20 < n <= 100, m <= 104.

 • Có 40% số test tương ứng với 30% số điểm của bài có 100 < n <= 103, m <= 105


Chương trình tham khảo

const

fi='';


fo='';

maxn=1000;

maxm=100000;

vc=2*1000000000;

var f,g:text;

free:array[-1..maxn+4] of boolean;

head,d:array[-1..maxn+4] of longint;

adj,adjcost,dau,cuoi,cost,heap,pos:array[-1..maxm+4] of longint;

n,m,test,nheap:longint;

procedure doc;

var i,j:longint;

begin


Readln(f,n,m);

fillchar(head,sizeof(head),0);

for i:=1 to m do

begin


Readln(f,dau[i],cuoi[i],cost[i]);

inc(head[dau[i]]);

end;
for i:=2 to n do head[i]:=head[i-1]+head[i];

head[n+1]:=head[n];

for i:=1 to m do

begin


adj[head[dau[i]]]:=cuoi[i];

adjcost[head[dau[i]]]:=cost[i];

dec(head[dau[i]]);

end;


end;

procedure update(v:longint);

var child,parent:longint;

begin


child:=pos[v];

if child=0 then

begin

inc(nheap);child:=nheap;

end;


parent:=child div 2;

while (parent>0) and (d[heap[parent]]>d[v]) do

begin

heap[child]:=heap[parent];pos[heap[child]]:=child;

child:=parent;

parent:=child div 2;

end;


heap[child]:=v;

pos[v]:=child;

end;

function pop:longint;var r,v,c:longint;

begin


pop:=heap[1];

v:=heap[nheap];

dec(nheap);

r:=1;


while r*2<=nheap do

begin


c:=r*2;

if (c

if d[v]<=d[heap[c]] then break;

heap[r]:=heap[c];

pos[heap[r]]:=r;

r:=c;


end;

heap[r]:=v;

pos[v]:=r;

end;


procedure disktra(v:longint);

var i,j,u,min,z:longint;

begin

for i:=1 to n dod[i]:=vc;

min:=vc;


d[v]:=0;

fillchar(free,sizeof(free),true);

fillchar(pos,sizeof(pos),0);

fillchar(heap,sizeof(heap),0);

nheap:=0;

update(v);

repeat

u:=pop;


if u=0 then break;

free[u]:=false;

for i:=head[u]+1 to head[u+1] do

if adj[i]<>v then

begin

if free[adj[i]] thenif d[adj[i]]>d[u]+adjcost[i] then

begin


d[adj[i]]:=d[u]+adjcost[i];

update(adj[i]);

end;

end


else

if adj[i]=v then

begin

if d[u]+adjcost[i]

min:=d[u]+adjcost[i];

end;


until nheap=0;

if min=vc then writeln(g,'-1')

else

writeln(g,min);end;

procedure process;

var i:longint;

begin


for i:=1 to n do

disktra(i);

end;

procedure ctchinh;var i,j:longint;

begin


assign(f,fi);

reset(f);

assign(g,fo);

rewrite(g);

Readln(f,test);

for i:=1 to test do

begin

doc;


process;

end;


close(f);

close(g);

end;

begin


ctchinh;

end.

Bài 4. ROADS

Có N thành phố 1..N nối bởi các con đường một chiều. Mỗi con đường có hai giá trị: độ dài và chi phí phải trả để đi qua. Bob ở thành phố 1. Bạn hãy giúp Bob tìm đường đi ngắn nhất đến thành phố N, biết rằng Bob chỉ có số tiền có hạn là K mà thôi.Dữ liệu

Dòng đầu tiên ghi t là số test. Với mỗi test, dòng đầu ghi K (0 ≤ K ≤ 10000). Dòng 2 ghi N, 2 ≤ N ≤ 100. Dòng 3 ghi R, 1 ≤ R ≤ 10000 là số đường nối. Mỗi dòng trong N dòng sau ghi 4 số nguyên S, D, L, T mô tả một con đường nối giữa S và D với độ dài L ( 1 ≤ L ≤ 100) và chi phí T (0 ≤ T ≤ 100). Lưu ý có thể có nhiều con đường nối giữa hai thành phố.Kết quả

Với mỗi test, in ra độ dài đường đi ngắn nhất từ 1 đến N mà tổng chi phí không quá K. Nếu không tồn tại, in ra -1.Ví dụ

Dữ liệu

2

56

7

1 2 2 32 4 3 3

3 4 2 4


1 3 4 1

4 6 2 1


3 5 2 0

5 4 3 2


0

4

41 4 5 2

1 2 1 0


2 3 1 1

3 4 1 0
Kết quả

11

-1

Chương trình tham khảo:
const fi = '';

fo = '';


maxn = 100;

maxm =10000;

vc = 10000000;
type

m2 =array[1..maxn, 1..maxn] of longint;

m1= array[1..maxn] of longint;

var


head,d:array[-1..maxn+4] of longint;

adj,adjcost,adjdist, dau,cuoi,cost1,dist1:array[-1..maxm+4] of longint;

dd : array[1..maxn] of boolean;

cost, dist :m2;

mincost, mindist :m1 ;

k : longint;

sl,t,n : longint;

best : longint;

f,g : text;

tb : longint;


procedure doc;

var i, r, u, v: longint;

begin
readln(f, k); {so tien cua Bob}

readln(f, n); {so thanh pho}

readln(f, r); {so con duong}
fillchar(head,sizeof(head),0);

for i:=1 to r do

begin

Readln(f,dau[i],cuoi[i],dist1[i], cost1[i]);inc(head[dau[i]]);

end;


for i:=2 to n do head[i]:=head[i-1]+head[i];

head[n+1]:=head[n];

for u:=1 to n do

for v:=1 to n do

begin

cost[u, v]:=vc;dist[u, v]:=vc;

end;
for i:=1 to r do

begin

adj[head[dau[i]]]:=cuoi[i];adjdist[head[dau[i]]]:=dist1[i];

adjcost[head[dau[i]]]:=cost1[i];

dec(head[dau[i]]);
if dist1[i] < dist[dau[i], cuoi[i]] then

dist[dau[i], cuoi[i]]:=dist1[i];

if cost1[i]< cost[dau[i], cuoi[i]] then

cost[dau[i], cuoi[i]]:=cost1[i];

end;
end;

{dist[i] la khoang cach be nhat tu i den n}

procedure dijkstra(var a : m2; var dist : m1);

var chua : array[1..maxn] of boolean;

min : longint;

i, j, u : longint;

begin

fillchar(chua, sizeof(chua), true);for i:=1 to n do dist[i]:=vc;
dist[n]:=0;

repeat


min:=vc;

u:=0;


for j:=1 to n do

if chua[j] and (dist[j] < min) then

begin

min:=dist[j];u:=j;

end;


if(u=0) then break;
chua[u]:=false;
for j:=1 to n do

if chua[j] and (a[j, u] + dist[u] < dist[j]) then

dist[j]:=dist[u] + a[j, u];

until(false);


end;
procedure try(last : longint; l, t : longint);

var i:longint;

begin

if (l + mindist[last] >= best) or (t + mincost[last] > k) then exit;if last = n then

begin


best:=l; exit;

end;


for i:=head[last]+1 to head[last+1] do

begin


if not dd[adj[i]] then {thanh pho v chua qua}

begin


dd[adj[i]]:=true;

try(adj[i], l+adjdist[i] , t+adjcost[i] );

dd[adj[i]]:=false;

end;


end;

end;
procedure process;

begin

dijkstra(cost, mincost);dijkstra(dist, mindist);

best:=vc;

fillchar(dd, sizeof(dd), false);

try(1, 0, 0);

end;
procedure done;

begin
if best = vc then

writeln(g, -1)

else


writeln(g, best);
end;
BEGIN

assign(g, fo); rewrite(g);

assign(f, fi); reset(f);

readln(f,t);

for sl:=1 to t do

begin


doc;

process;


done;

end;


close(f);

close(g);

END.Bài 5. QBSCHOOL

Ngày 27/11 tới là ngày tổ chức thi học kỳ I ở trường ĐH BK. Là sinh viên năm thứ nhất, Hiếu không muốn vì đi muộn mà gặp trục trặc ở phòng thi nên đã chuẩn bị khá kỹ càng. Chỉ còn lại một công việc khá gay go là Hiếu không biết đi đường nào tới trường là nhanh nhất.

Thường ngày Hiếu không quan tâm tới vấn đề này lắm cho nên bây giờ Hiếu không biết phải làm sao cả . Bản đồ thành phố là gồm có N nút giao thông và M con đường nối các nút giao thông này. Có 2 loại con đường là đường 1 chiều và đường 2 chiều. Độ dài của mỗi con đường là một số nguyên dương.

Nhà Hiếu ở nút giao thông 1 còn trường ĐH BK ở nút giao thông N. Vì một lộ trình đường đi từ nhà Hiếu tới trường có thể gặp nhiều yếu tố khác như là gặp nhiều đèn đỏ , đi qua công trường xây dựng, ... phải giảm tốc độ cho nên Hiếu muốn biết là có tất cả bao nhiêu lộ trình ngắn nhất đi từ nhà tới trường. Bạn hãy lập trình giúp Hiếu giải quyết bài toán khó này.Input

Dòng thứ nhất ghi hai số nguyên N và M.

M dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi 4 số nguyên dương K, U, V, L. Trong đó:

K = 1 có nghĩa là có đường đi một chiều từ U đến V với độ dài L.

K = 2 có nghìa là có đường đi hai chiều giữa U và V với độ dài L.

Output

Ghi hai số là độ dài đường đi ngắn nhấn và số lượng đường đi ngắn nhất. Biết rằng số lượng đường đi ngắn nhất không vượt quá phạm vì int64 trong pascal hay long long trong C++.Example

Input:

3 2


1 1 2 3

2 2 3 1
Output:

4 1
Giới hạn:

1 ≤ N ≤ 5000

1 ≤ M ≤ 20000

Độ dài các con đường ≤ 32000


procedure disktra;

var i,j,u,min,z:longint;

begin
fillchar(pos,sizeof(pos),0);

fillchar(heap,sizeof(heap),0);

for i:=1 to p do f1[i]:='';

f1[1]:='1';


for i:=1 to p do d[i]:=vc;

min:=vc;


d[1]:=0;

nheap:=0;

update(1);

repeat


u:=pop;

if u=0 then break;

free[u]:=false;

for i:=head[u]+1 to head[u+1] do

begin
if free[adj[i]] then

if d[adj[i]] > d[u]+adjcost[i] then

begin

d[adj[i]]:=d[u]+adjcost[i];update(adj[i]);

f1[adj[i]]:=f1[u];

end

else


if d[adj[i]] = d[u]+adjcost[i] then f1[adj[i]]:= cong(f1[adj[i]] , f1[u]);

end


until nheap=0;

end;

tải về 86.64 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương