CÔng ty cổ phần sách và thiết bị trưỜng học long an I. Giới thiệu công tytải về 82.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích82.01 Kb.
#21760
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ

TRƯỜNG HỌC LONG AN

I. GIỚI THIỆU CÔNG TY:

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC LONG AN

Tên tiếng Anh: Long An School Book and Equipment Joint Stock Company

Tên viết tắt: LABECO

Mã chứng khoán: LBE

Trụ sở chính: 39 Hai Bà Trưng - phường 1 – thành phố Tân An - tỉnh Long An.

Điện thoại: (072) 3822 374 - 3553 450 - 3825 094 - 3553 572

Fax: (072)3 834 447

Tên bộ ngành trực thuộc : UBND Tỉnh Long An

Email: stbthla@yahoo.com.vnII. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

Công ty Sách và Thiết bị trường học Long An được thành lập theo Quyết định số 1197/UB.92 của UBND tỉnh với tên gọi là Công ty Sách và Thiết bị trường học Long An trực thuộc UBND tỉnh Long An .

Quyết định số 4834/QĐUB của UBND Tỉnh Long An ngày 09/12/2004 về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Sách và Thiết bị trường học Long An thành Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Vốn điều lệ: 4 tỉ đồng (trong đó vốn Nhà nước: 30%; các cổ đông khác: 70%).

Các kỳ Đại hội:

- Đại hội thành lập được tổ chức vào ngày: 09/01/2005- Bầu HĐQT và BKS

- Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 : 31/3/2007

- Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 : 29/4/2008

- Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 4 : 31/3/2009

- Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II 2010-2014 : 29/4/2010

Từ khi chuyển sang họat động theo Luật doanh nghiệp, công ty luôn là doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, sản xuất kinh doanh tăng trưởng qua hàng năm, với doanh thu năm sau cao hơn năm trước (doanh thu năm 2006: 41tỉ; năm 2007: 50,3tỉ, năm 2008 : 59,6 tỉ, năm 2009: 59,9 tỉ,, năm 2010 : 87,9 tỉ ).

MÔ HÌNH TỔ CHỨC

BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

1. Mô hình tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý Công tyĐại hội đồng cổ đông

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, được tổ chức mỗi năm một lần, có quyền quyết định chiến lược phát triển của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, thông qua nghị quyết các vấn đề như bổ sung và sửa đổi Điều lệ, loại cổ phần và số lượng cổ phần phát hành, mức cổ tức chi trả cho cổ đông hàng năm, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát… , Đại hội đồng cổ đông có quyền bầu, mãi nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soátHội đồng quản trị

Có quyền quyết định, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm, xác định các mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến lược trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông thông qua, đề xuất mức chi trả cổ tức hàng năm. Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm Giám đốc điều hành và các Cán bộ quản lý khác.Ban kiểm soát

Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát các báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng, hàng quý, các vấn đề kiểm toán và các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty, bảo vệ quyền lợi cổ đông theo luật pháp và Điều lệ Công ty.Các phòng ban, đơn vị trực thuộc

Ban giám đốc

Điều hành toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và pháp luật về kết quả hoạt động của mình. Xác định cơ cấu tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị trực thuộc, các cấp quản lý trong công ty. Xây dựng kế hoạch sản xuất dài hạn và hàng năm, các phương án kinh doanh, các dự án đầu tư mới, các phương án liên doanh, liên kết trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông phê dụyệt.Phòng Hành chính - Tài vụ

 • Thực hiện và tham mưu cho lãnh đạo Công ty các nhiệm vụ: tổ chức công tác tuyển dụng, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề cho CBCNV; Quản lý lao động, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động; Hành chính quản trị, văn phòng.

 • Xây dựng, triển khai và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tài chính - kinh doanh qua các chỉ tiêu giá trị; Xây dựng kế hoạch đầu tư và các cơ cấu giá thành, cơ chế giá và định mức chiết khấu, hoa hồng nhằm đảm bảo sự cạnh tranh hiệu quả và phát triển kinh doanh; Tổ chức hạch toán kế toán - tài chính, hạch toán kinh tế theo các quy định hiện hành về tài chính - kế toán; Quản trị nguồn vốn và sử dụng vốn phục vụ hiệu quả công việc kinh doanh.

Phòng Hành chính - Tài vụ được chia thành 02 tổ công tác chuyên môn:

 • Tổ Kế toán - Tài chính gồm: KTT phụ trách nghiệp vụ về kế toán - Tài chính.

 • Tổ hành chính văn thư - nhân sự: PP phụ trách

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ

 • Lên kế hoạch trình Giám đốc về việc biện pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; Tổ chức việc bán hàng bằng nhiều hình thức; quản lý kinh doanh các Cửa hàng bán lẻ, kiểm tra, đôn đốc các Cửa hàng thực hiện đúng theo quy định của Công ty.

 • Tổ chức công tác kho vận: nhập xuất hàng hóa theo đúng các quy định hiện hành; Tổ chức giao nhận hàng hóa cho khách và các đối tác kịp thời theo tiến độ kinh doanh.

 • Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ, bộ phận tiếp thị tiến hành các phương án tiếp cận thị trường, xây dựng đề án phát triển sản xuất - kinh doanh; Hoạch định các chiến lược thị trường; Truyên truyền, quảng cáo, giới thiệu hàng hóa và các định hướng về công tác xuất bản, phát hành, sử dụng sách giáo khoa, thiết bị dạy học.

 • Tham mưu cho Ban Giám Đốc chỉ đạo công tác phát hành sách, cung ứng thiết bị, sách cho thư viện, thực hiện kinh phí theo Thông tư 30/TT - LB ngày 26/7/1990 của Liên Bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo; đưa sách tài trợ của Chính phủ về Thư viện trường vùng sâu, tổ chức các hội thi kể chuyện sách, tuyên truyền và giới thiệu sách, thiết bị … Tham mưu với Sở Giáo dục và Đào tạo về chỉ đạo công tác thư viện hằng năm.

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ được chia thành 04 tổ chuyên môn:

 • Tổ Kế hoạch - kinh doanh Sách giáo dục - Thư viện: phụ trách kinh doanh, tiếp thị và nghiệp vụ thư viện trường học (phát hành, thư viện)

 • Tổ kho vận gồm: Tổ trưởng, quản lý kho và các thủ kho.

 • Tổ sản xuất và kinh doanh Thiết bị - tin học, đồ dùng dạy học: phụ trách tổ chức sản xuất kinh doanh, thực hiện các nghiệp vụ (hướng dẫn sử dụng, tập huấn kỹ thuật - nghiệp vụ và bảo hành, bảo trì thiết bị).

 • Tổ Kế hoạch kinh doanh Cửa hàng bán lẽ: bán hàng, tiếp thị nghiên cứu thị trường, nhân viên cung tiêu cung ứng và tiêu thụ hàng hóa bán lẻ Sách - Thiết bị - Văn hóa phẩm…..

 • Giới thiệu và bán sản phẩm: sách giáo khoa, thiết bị dạy học; tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách và cách sử dụng sách giáo khoa trước và trong thời điểm chuẩn bị khai giảng năm học.

Công tác tổ chức bộ máy quản lý:

Công ty thực hiện biện pháp hoán chuyển, đề bạt và tuyển mới cán bộ có năng lực phẩm chất để bổ nhiệm các vị trí trưởng phó phòng nhằm cải tổ, ổn định từng bước nâng cao hiệu quả làm việc tại các phòng ban chức năng.

Họat động kinh doanh phát triển mạng lưới:

- Mở rộng mạng lưới họat động đến tất cả các huyện :

Bằng cách thành lập các Chi nhánh trực thuộc Công ty và các Chi nhánh khoán. Nhằm thực hiện chức năng phục vụ đưa các sản phẩm giáo dục đến với giáo viên, học sinh và nhân dân các huyện.

- Đa dạng hàng hóa phục vụ nhu cầu Đại chúng:

Để phục vụ đa dạng và thu hút khách hàng đến với các Chi nhánh Công ty kinh doanh ngoài hàng hóa phục vụ giảng dạy, học tập đã tăng cường hàng tiêu dùng phục vụ cho nhân dân các địa phương với giá cả vừa phải, gần đây đã thực hiện tại Chi nhánh Châu Thành đã được sự đồng tình của cán bộ và nhân dân địa phương.

Hằng năm, song song với các họat động có tính chất chiến lược, thực hiện 02 tháng phát hành sách phục vụ hè và khai giảng năn học mới.Các Chi nhánh

SỐ TT

Tên CN Cửa hàng Sách - TBGD

Địa chỉ

1

TP Tân An

Số 109 – Nguyễn Trung Trực – phường I – thị xã Tân An – tỉnh Long An;

2

Châu Thành

Số 52A-tỉnh lộ 827A-thị trấn Tầm Vu – huyện Châu Thành – tỉnh Long An;

3

Cần Giuộc

Quốc lộ 50 - thị trấn Cần Giuộc – huyện Cần Giuộc – tỉnh Long An

4

Hậu Nghĩa

164 tỉnh lộ 823, Ô7, khu 7, thị trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

5

Cần Đước

Số 86 – Khóm 5 – thị trấn Cần Đước – huyện Cần Đước – tỉnh Long An.

6

Mộc Hóa

Số 81 – Hai Bà Trưng – thị trấn Mộc Hóa – tỉnh Long An.

7

Vĩnh Hưng

Chợ Vĩnh Hưng – thi trấn Vĩnh Hưng – huyện Vĩnh Hưng – tỉnh Long An.

8

Tân Hưng

Chợ Tân Hưng – thị trấn Tân Hưng – huyện Tân Hưng – tỉnh Long An.

9

Đức Huệ

Khu III – thị trấn Đông Thành – huyện Đức Huệ - tỉnh Long An

2. Cơ cấu cổ đông Công ty tính đến thời điểm 25/03/2011

Stt

Cổ đông

Số cổ phần

Tổng giá trị

Tỷ lệ

1

Đại diện vốn Nhà nước

252.000

2.520.000.000

22.91%

2

Cổ đông là Tổ chức

7.109

71.090.000

0.65%

3

Cổ đông cá nhân

840.891

8.408.910.000

76,44%
Tổng cộng

1.100.000

11.000.000.000

100%

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Tại Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 09/01/2005 đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm sóat và Ban Giám đốc Công ty như sau:Hội đồng quản trị:

1. Ông Lê Phước - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Nguyễn văn Ngôi - PCT.HĐQT.

3. Bà Trần Thị Thúy Linh - Ủy viên.

4. Ông Phan Cung Đàn - Ủy viên.

5. Ông Nguyễn Văn Vân - Ủy viên.Ban kiểm soát;

1. Bà Nguyễn Thị Nhìn - Trưởng Ban kiểm sóat.

2. Ông Bùi Văn Huỳnh - Thành viên.

3. Bà Lê Thị Ánh Phương - Thành viên.

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3 ngày 29/4/2008, bầu bổ sung thàng viên BKS, do có 02 thành viên cũ xin rút.

Ban Kiểm soát: Bầu bổ sung 29/4/2008

1. Ông Nguyễn Văn Hồ - Trưởng Ban kiểm soát;.

2. Ông Bùi Văn Huỳnh - Thành Viên;

3. Bà Lê Nguyệt Xuân - Thành viên;

Tại Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ II 2010 -2014 ngày 29/04/2010 đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm sóat và Ban Giám đốc Công ty như sau:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Văn Vân - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Nguyễn Văn Ngôi - TT.HĐQT.

3. Bà Trần Thị Thúy Linh - Ủy viên.

4. Ông Đặng Trung Trực - Ủy viên.

5. Bà Nguyễn Thị Nhìn - Ủy viên.Ban kiểm soát;

1. Ông Nguyễn Văn Hồ - Trưởng Ban kiểm soát;.

2. Ông Bùi Văn Huỳnh - Thành Viên;

3. Bà Lê Nguyệt Xuân - Thành viên;Ban Giám dốc công ty;

1. Ông Nguyễn văn Ngôi - Giám đốc

2. Ông Đặng Trung Trực - Phó Giám đốc

Các phòng ban chức năng

1. Phòng Hành chính - Tài vụ

2. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.

Các Chi nhánh:

1. Chi nhánh thành phố Tân An;

2. Chi nhánh Đức Huệ;

3. Chi nhánh Cần Giuộc;

4. Chi nhánh Hậu Nghĩa;

5. Chi nhánh Cần Đước;

6. Chi nhánh Châu Thành;

7. Chi nhánh Mộc Hóa;

8. Chi nhánh Vĩnh Hưng;

9.Chi nhánh Tân Hưng;Các Đại lý sách giáo khoa:

IV. HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ:

1. Chi bộ có 10 đảng viên, trực thuộc Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, nhiều năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo các đoàn thể trong Công ty hoạt động tốt.

2. Công đoàn: Toàn thể CB CNV Công ty thành một công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục, nhiều năm qua hoạt động của Công đoàn được ngành đánh giá cao, nhiều năm đạt công đoàn vững mạnh, hổ trợ tích cực cho Ban Giám đốc trong việc thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động.

3. Đoàn TNCS HCM: Chi đoàn TNCS HCM tổ chức nhiều họat động phong trào theo định hướng của đoàn khối được đánh giá chi đoàn vững mạnh, trong hoạt động tại đơn vị đã gắn công việc chuyên môn vào họat động của đòan từ đó tạo không khí làm việc cho thanh niên trong đơn vị ngày một vui tuơi, hăng hái góp phần lớn tạo hiệu quả kinh doanh của Công ty.V. CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỦ YẾU:

* Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Cho thuê mặt bằng. • Phát hành sách giáo khoa và các loại sách;

 • Kinh doanh: hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho các nhu cầu văn hóa học tập, vui chơi giải trí lành mạnh, dụng cụ thể dục thể thao, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm;

 • Mua bán nón bảo hiểm;

 • Sản xuất, kinh doanh: thiết bị giáo dục, kỹ thuật, tin học, băng đĩa;

 • In ấn các loại sách, ấn phẩm, ấn chỉ, các tài liệu phục vụ cho ngành giáo dục và đại chúng;

 • Mua bán hàng tiêu dùng;

 • Tổ chức hướng dẫn sử dụng, bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện và thiết bị trường học.


THÀNH TÍCH CỦA CÔNG TY ĐẾN NĂM 2010


NĂM

ĐƠN VỊ

QUYẾT ĐỊNH

NGÀY

2001

Bằng khen Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

QĐ 1764/QĐ-BGD&ĐT

19/4/2002

2002

Bằng khen của UBND tỉnh

QĐ 1764/QĐ-UBND

01/4/2003

2003

Cờ thi đua của UBND tỉnh

QĐ 1032/QĐ-UBND

19/4/2002

2004

-


Bằng khen Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Cờ thi đua của UBND tỉnhQĐ 8111/QĐ-BGD&ĐT

QĐ 1632/QĐ-UBND17/12/2004

18/4/20052005

-

-Bằng khen Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Cờ thi đua của UBND tỉnh

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


QĐ 7231/QĐ-BGD&ĐT

QĐ 1096/QĐ-UBND

QĐ 1592/QĐ-TTg


19/12/2005

07/4/2006

04/12/2006


2006

Huân chương lao động hạng III

QĐ 144/QĐ-CTN

01/02/2008

2007

Cúp vàng doanh nghiệp xuất sắc

QĐ 1357/QĐ-UBND

22/5/2008

2008

-


Bằng khen của UBND tỉnh

Bằng khen Bộ Giáo Dục và Đào TạoQĐ 974/QĐ-UBND

QĐ 2170/QĐ-BGD&ĐT21/4/2009

03/3/20092009

Cờ thi đua của UBND tỉnh

QĐ 1298/QĐ-UBND

12/5/2010

2010

Cúp vàng doanh nghiệp xuất sắc

QD9 1301/ UBND

26/4/2011


Công ty cp sách và thiết bị trường học long an

Quá trình hình thành và phát triển

- -

Каталог: upload
upload -> -
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014

tải về 82.01 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương