CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở XÂy dựng độc lập Tự do Hạnh phúctải về 9.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích9.09 Kb.
#22331
UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________ _________________________________________________________

Số: 503 /SXD-KTTH Vĩnh Long, ngày 28 tháng 3 năm 2016


V/v hướng dẫn một số nội dung theo Luật BHXH sửa đổi.

Kính gửi:  • Văn phòng Sở;

  • Thanh tra Sở Xây dựng;

  • Các đơn vị Sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

Căn cứ Công văn số 92/BHXH-PT ngày 18/3/2016 của Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long về việc hướng dẫn một số nội dung theo Luật BHXH sửa đổi,Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Giao thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu thực hiện theo Công văn số 92/BHXH-PT ngày 18/3/2016 của Bảo hiểm xã hội Vĩnh Long về việc hướng dẫn một số nội dung theo Luật BHXH sửa đổi.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bảo hiểm xã hội và Sở Xây dựng để được tháo gỡ./.

(Kèm Công văn số 92/BHXH-PT ngày 18/3/2016 của Bảo hiểm xã hội, Website Sở Xây dựng tại địa chỉ http://www.sxd.vinhlong.gov.vn )

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như trên; Đã ký: Đoàn Thanh Bình

- BGĐ Sở;

- Website Sở Xây dựng;- Lưu VT, P.KTTH.
Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 9.09 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương