CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở XÂy dựng độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 33.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích33.03 Kb.


UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


V/v Tổng hợp, báo cáo số liệu, tài liệu, điều tra khảo sát phục vụ xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Long.
Số: 1722 /SXD-KTTH Vĩnh Long, ngày 03 tháng 11 năm 2015
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố.

Thực hiện việc triển khai Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ văn bản số 413/BXD-QLN ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Bộ Xây dựng về việc Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở đến 2020 và tầm nhìn đến 2030;

Căn cứ Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập đề án xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ việc xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long đề nghị UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố và các Sở, Ban, Ngành phối hợp cùng thực hiện những nội dung sau:


  1. Kê khai biểu mẫu, thu thập tài liệu, số liệu (có phụ lục kèm theo)

Nhằm thu thập số liệu phục vụ xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp cung cấp số liệu, tài liệu theo danh mục và biểu mẫu đính kèm.

UBND Huyện, Thị xã, Thành phố, báo cáo số liệu theo các mẫu biểu: Biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19.

UBND Xã, Phường, Thị trấn, báo cáo số liệu theo các mẫu biểu: Biểu số 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 17, 18, 19.

Số liệu báo cáo gửi về Sở Xây dựng trước ngày 30/11/2015 (kể cả trường hợp các biểu mẫu không có số liệu báo cáo);  1. Tiến hành điều tra, khảo sát thu thập số liệu

Để triển khai xây dựng Chương trình Phát triển nhà ở của tỉnh đảm bảo kế hoạch đã được thống nhất, Sở Xây dựng sẽ phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu nhà ở và Thị trường bất động sản - Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng có buổi làm việc với UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố về việc cung cấp số liệu, tài liệu và khảo sát thực trạng nhà ở để lập Chương trình phát triển nhà ở với các nội dung như sau:

a)Thời gian
Tên địa phương

Ngày

Giờ

1

Thành phố Vĩnh Long

05/11/2015

8h 30

2

Huyện Long Hồ

14h 00

3

Huyện Bình Tân

06/11/2015

8h 30

4

Thị xã Bình Minh

14h 00

5

Huyện Trà Ôn

09/11/2015

8h 30

6

Huyện Tam Bình

14h 00

7

Huyện Vũng Liêm

10/11/2015

8h 30

8

Huyện Mang Thít

14h 00

b) Địa điểm: do UBND các địa phương bố trí.

c) Thành phần:

- Sở Xây dựng;

- Trung tâm nghiên cứu nhà ở và Thị trường bất động sản - Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản.

- Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng;

- UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố (Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Lãnh đạo Phòng ban và chuyên viên phụ trách lĩnh vực nhà ở);

- UBND các phường, xã, thị trấn (đề nghị UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố thông báo).d) Nội dung làm việc:

Đề nghị UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố chuẩn bị một số nội dung như sau:

- Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản thực trạng nhà ở của địa phương, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất trong việc phát triển nhà ở của địa phương trong thời gian tới;

- Cung cấp tài liệu, số liệu phục vụ xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Long theo các biểu mẫu kèm theo Công văn này;

- Cung cấp một số tài liệu để phục vụ nghiên cứu lập kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương bao gồm:

+ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp Huyện, Thị xã, Thành phố;

+ Niên Giám thống kê năm 2013 của Huyện, Thị xã, Thành phố;

+ Quy hoạch sử dụng đất;

+ Báo cáo tổng kết các Chương trình 30A, 134, 167, các chính sách về nhà ở dành cho hộ trong vùng sạt lở, đồng bào dân tộc thiểu số, ... (nếu có);

+ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của Huyện, Thị xã, Thành phố;

+ Các văn bản của cấp Ủy Đảng, UBND cấp Huyện, Thị xã, Thành phố chỉ đạo, ban hành cơ chế chính sách nhằm phát triển nhà ở của địa phương;

+ Danh mục các dự án nhà ở, khu công nghiệp trên địa bàn;

+ Quy hoạch chi tiết các đô thị (nếu có);

+ Quy hoạch phát triển ngành: Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, Thương mại, Giáo dục, Y tế ...

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ: Ông: Trần Hoàng Dũng, Trưởng phòng Kinh tế Tổng hợp – Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, số điện thoại : 0932802830 để được xác nhận thông tin và giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác của các quý cơ quan, đơn vị./.(Các mẫu biểu số liệu có đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tại địa chỉ: http://www.sxd.vinhlong.gov.vn)

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

  • Như trên;

  • UBND tỉnh (để báo cáo);

  • Ông Phan Anh Vũ – PCT UBND tỉnh;

  • BGĐ Sở XD;

  • Phòng KTTH; (Đã ký)

  • Phòng QL HT KT và Nhà ở; Đoàn Thanh Bình

  • Lưu.
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương