CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam cục thi hành án dân sự Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 8.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích8.8 Kb.


TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỈNH CÀ MAU


Số: 236/CTHADS-VP Cà Mau, ngày 02 tháng 03 năm 2016

V/v tập chung triển khai thực

hiện nhiệm vụ sau Tết Bính Thân

Kính gửi:

- Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục;

- Chi Cục THADS các huyện, TP Cà Mau.

Căn cứ Công văn số 515/TCTHADS-VP ngày 23/02/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tập chung triển khai thực hiện nhiệm vụ sau Tết Bính Thân. Nay Cục thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau yêu cầu như sau:

Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục Trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện Công văn số 515/TCTHADS-VP ngày 23/02/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự.

(Kèm theo Công văn số 515/TCTHADS-VP ngày 23/02/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự)

Nhận được công văn này, yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục Trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

TL.CỤC TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Võ Văn Tính
Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Cục trưởng (để b/c);

- Lưu: VT.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương