BỘ giáo dục và ĐÀo tạO – ban tổ chứC – CÁn bộ chính phủ BỘ TÀI chính – BỘ lao đỘng – thưƠng binh và XÃ HỘItải về 27.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích27.48 Kb.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BAN TỔ CHỨC – CÁN BỘ CHÍNH PHỦ - BỘ TÀI CHÍNH – BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số: 11/2002/TTLT/BGDĐT-BTCCBCP-BTC-BLĐTBXHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2002          

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày09/7/2001 của Chính phủ

về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dụcđang công tác ở các trường chuyên biệt,

ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

 

Thi hành Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2001 củaChính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tácở trường chuyên biệt, ở Giáo dục và Đào tạo - Ban Tổ Lao động - Thương binh và Xãhội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dụcđang công tác ởII. PHẠM VI ÁP DỤNG

1.Các trường chuyên biệt bao gồm:

a)Trường phổ thông dân tộc nội trú

b)Trường phổ thông dân tộc bán trú;

c)Trường dự bị đại học;

d)Trường trung học phổ thông chuyên;

đ)Trường giáo dưỡng;

e)Trường, lớp dành cho người tàn tật;

g)Trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao được thành lập nhằm phát triểntài năng của học sinh trong các lĩnh vực này và hoạt động theo quy định củaLuật Giáo dục.

2.Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm: vùng dân tộcthiểu số, miền núi, hải đảo và những vùng khó khăn khác. Danh mục của nhữngvùng này được ban hành kèm theo các Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12năm 1999, Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2000, Quyết định số42/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2001 và các quyết định bổ sung khác của Thủ tướngChính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới, hải đảothuộc phạm vi chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khănmiền núi, vùng sâu, vùng xa.

3.Cơ sở giáo dục và đào tạo bao gồm:nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, trường mẫu giáo, mầm non, phổ thông, bổ túcvăn hóa, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học; các trung tâm:kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, dạy nghề, giáo dục thường xuyên, nuôi dạy trẻtàn tật.

4.Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục hưởng lương từ ngân sách nhà nước được hưởngcác chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi quy định tại Thông tư này do nguồn kinh phíthuộc ngân sách nhà nước chi trả;

Ngânsách trung ương chi trả cho các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở các trường chuyên biệt, các cơsở giáo dục và đào tạo thuộc các Bộ, ngành Trung ương quản lý. Ngân sách địa phươngchi trả cho các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, tại các cơsở giáo dục và đào tạo thuộc địa phương quản lý; Nhà giáo, cán bộ quản lý giáodục không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cơ sở giáo dục và đào tạo vậndụng, thực hiện các chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi quy định tại Thông tư nàytừ nguồn thu hợp pháp của đơn vị.

II. PHỤ CẤP ƯU ĐÃI

1.Đối tượng được hưởng.

Nhàgiáo, cán bộ quản lý giáo dục thuộc đối tượng áp dụng tại Mục I Phần A Thông tư này hiện đang công táctại trường chuyên biệt, ởvùng có điều kiệnkinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tiềnphụ cấp ưu đãi 1 tháng = 210.000 đồng x (2,59 + 0,25) x 70% = 417.480đồng.

Vídụ 2: Nhà giáo Nguyễn Văn A, hiện đang công tác ở trường giáo dưỡng, cấp bậc Đạiúy, có hệ số lương 4,15, hưởng phụ cấp thâm niên 20%.

4.Cách trả:

4.1.Phụ cấp này được tính để trả cùng kỳ lương hàng tháng (kể cả thời gian nghỉhè);

4.2.Phụ cấp này chỉ được trả trong thời gian công tác thực tế ở vùng có điều kiện kinh tế - xãhội đặc biệt khó khăn.

Nhữngnhà giáo này, nếu có nguyện vọng thuyên chuyển sẽ được cơ quan quản lý giáo dụcvà đào tạo có thẩm quyền ưu tiên sắp xếp, giải quyết thuyên chuyển theo quyđịnh hiện hành của ngành giáo dục và đào tạo.

2.4.Cơ quan quản lý giáo dục và đàotạo, địa phương nơi nhà giáo chuyển trở về có trách nhiệm tiếp nhận, sắp xếp vàbố trí việc làm. Nếu khó khăn về biên chế và quỹ lương thì Uỷ ban nhân dân cấptỉnh quyết định điều chỉnh biên chế và quỹ lương trong tổng số biên chế và quỹlương của tỉnh cho cơ sở tiếp nhận nhà giáo luân chuyển trở về. Trong trườnghợp cơ sở giáo dục và đào tạo có nhà giáo chuyển đi cần người đến thay thế thìcơ quan quản lý giáo dục và đào tạo có thẩm quyền luân chuyển người khác đếnthay thế.

3.2.Khoản chi trợ cấp tiền vé tầu, xe, cước hành lý, trợ cấp chuyển vùng được hạchtoán vào Mục 105 tiểu mục 99 của chương, loại, khoản tương ứng theo Mục lụcNgân sách nhà nước.

VI. TRỢ CẤP LẦN ĐẦU

1.Đối tượng và điều kiện được hưởng.

Nhàgiáo kể cả những người mới tốt nghiệp được cấp có thẩm quyền tuyển dụng và bốtrí công tác được cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo có thẩm quyền luân chuyểnđến công tác tại các cơ sở giáo dục và đào tạo đóng trên địa bàn thuộc vùng cóđiều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2001 trởvề sau.

2.Mức trợ cấp và giải quyết chỗ ở.

Nhàgiáo đủ điều kiện trên đây được hưởng một khoản trợ cấp lần đầu 3.000.000 đồng(ba triệu đồng) cho một người để hỗ trợ mua sắm những vật dụng cần thiết sớm ổnđịnh cuộc sống của bản thân và gia dình.

Nhàgiáo luân chuyển đến công tác ở cơsở giáo dục và đào tạo được Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi tiếp nhận giải quyếtchỗ ở. Căn cứ vào số lượng nhà giáo công tác tại cơ sở giáo dục và đào tạo cónhu cầu nhà ở và tình hình thực tế của địa phương,Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng trong huyện xây dựng nhà ở tập thể (nhà công vụ) giáo viênhoặc xây thêm phòng ởtại khu tập thểgiáo viên cho phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

3.Cách trả:

3.1.Trợ cấp này được cơ sở giáo dục và đào tạo nơi tiếp nhận nhà giáo chi trả saukhi nhà giáo đã nhận công tác.

3.2.Khoản trợ cấp này được hạch toán vào Mục 105 tiểu mục 99 của chương, loại,khoản tương ứng theo Mục lục Ngân sách nhà nước.

VII. PHỤ CẤP TIỀN MUA VÀ VẬN CHUYỂN NƯỚC NGỌT VÀ SẠCH

1.Đối tượng và điều kiện được hưởng.

Nhàgiáo, cán bộ quản lý giáo dục thuộc đối tượng áp dụng tại Mục I Phần A Thông tư này đang công tác vàsống ở vùng có điều kiện kinh tế - xãhội đặc biệt khó khăn mà tại nơi đang sinh sống có vùng thực sự thiếu nước ngọtvà nước sạch theo mùa (gọi chung là vùng thiếu nước ngọt) .

2.Mức phụ cấp và cách tính trả:

Mứcphụ cấp 0,2 so với mức lương tối thiểu.

Cáchtính trả phụ cấp thực hiện theo hướng dẫn tại Mục IV Thông tư số 19/LĐTBXH-TT ngày02 tháng 6 năm 1993 của Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động.

2.Chế độ được hưởng:

2.1.Được thanh toán tiền mua tài liệu học tập phục vụ cho việc tự học (khôngtính tài liệu tham khảo) tiếng và chữ viết của người dân tộc ít người (nếu có)theo hóa đơn tài chính.

2.2.Được trợ cấp tiền bồi dưỡng cho việc tự học tiếng và chữ viết của người dân tộcít người. Mức hưởng cụ thể do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo đề nghịcủa Sở Giáo dục và Đào tạo nhưng khôngvượt quá 5 triệu đồng cho một người.

2.Thủ trưởng các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập chịu trách nhiệm xét duyệt vàlập dự toán chi trả theo năm cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước(trong đó có phân tích chi tiết việc chi trả các chế độ phụ cấp, trợ cấp chonhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của đơn vị mình) gửi cơ quan chủ quản cấptrên trực tiếp trước ngày 30 tháng 4 năm 2002 để xét duyệt theo biểu mẫu kèmtheo Thông tư này.

3.Các Bộ, ngành Trung ương có trách nhiệm tổng hợp đối với các trường, cơ sở doBộ, ngành quản lý (theo Biểu số 3, 4a, 4b và 5 kèm theo)* gửi báo cáo về liênBộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội) trước ngày 31 tháng 5 năm 2002 để làm căn cứ cấp phát kinh phí.

Từnăm 2003 trở đi, việc xét duyệt bổ sung các đối tượng được hưởng chế độ phụcấp, trợ cấp theo Nghị định số 35/2001/NĐ-CP nêu trên do Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố quyết định việc phân công, phân cấp cho các đơn vị chức năng cấp dướitrực thuộc giải quyết.

Thôngtư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2001. Trong quá trìnhthực hiện, nếu có gì vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời để lên Bộ xem xét, bổ sung cho phù hợp./.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương