CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập –Tự do – Hạnh phúctải về 44.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích44.72 Kb.
#999


ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHBAN THƯỜNG TRỰC


Số: 11 /HD-MTTQ-BTTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2016

HƯỚNG DẪN

Công tác tuyên truyền quý II năm 2016
Quý II năm 2016, có những ngày lễ kỷ niệm của đất nước và các sự kiện lịch sử quan trọng: Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 âm lịch), 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2016), 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016), 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016), 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2016), 40 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2016); một số ngày kỷ niệm khác, đặc biệt là diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Căn cứ Hướng dẫn số 09-HD/BTGTU ngày 17/3/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về Công tác tuyên truyền quý I năm 2015, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và Nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; tổ chức hội thi “Chọn người tiêu biểu tài đức của nhân dân” cấp quận, thành phố.

3. Gắn tuyên truyền những ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện lịch sử quan trọng năm 2016 của đất nước với tuyên truyền thành tựu đạt được qua 30 năm đổi mới; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

4. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan tỏa rộng. Kết hợp tuyên truyền, giáo dục với những hoạt động cụ thể, thiết thực, phát động các phong trào, công trình, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ và các sự kiện lịch sử quan trọng

1.1. Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 âm lịch)

- Tuyên truyền về lịch sử, văn hóa của đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Giới thiệu và quảng bá những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước tới cộng đồng quốc tế. Ca ngợi ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

- Quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Cổ vũ các tầng lớp Nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, đồng lòng, chung sức xây dựng đất nước phồn vinh, ấm no, hạnh phúc và phát triển; đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

1.2. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2016)

- Tôn vinh, khẳng định công lao và những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

- Giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập - Người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cho tự do, hạnh phúc của Nhân dân và cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.

- Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập phải đảm bảo trang trọng, chu đáo, thiết thực và có tính giáo dục sâu sắc, tránh hình thức, phô trương, lãng phí; gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2016.1.3. Kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016)

- Khẳng định vai trò, tầm vóc vĩ đại và giá trị to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong cuộc đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc và trong phong trào cách mạng vô sản thế giới. Ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng, ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước của Nhân dân Việt Nam.

- Tôn vinh những hy sinh, cống hiến to lớn của Nhân dân ta và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 

- Tuyên truyền những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; khẳng định đường lối đổi mới toàn diện đất nước là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với quy luật khách quan và nguyện vọng tha thiết của Nhân dân; phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; đấu tranh, bác bỏ những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.1.4. Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016); 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2016); 40 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2016)

          - Tuyên truyền thân thế, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới; nhấn mạnh giai đoạn Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

- Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biểu dương kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, nhất là những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

- Tuyên truyền tình cảm yêu mến, kính trọng của các tầng lớp Nhân dân Việt Nam, sự cảm phục, mến mộ của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đấu tranh, bác bỏ quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định vai trò, giá trị lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Khẳng định thành quả xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đã đạt được của Thành phố 40 năm qua; đặc biệt là thắng lợi của sự nghiệp đổi mới do Nhân dân ta tiến hành theo đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ và Nhân dân Thành phố để giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, đề cao lòng tự hào dân tộc, bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thành phố vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tích cực xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.1.5. Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thực hiện theo Hướng dẫn số 07/HD-MTTQ-BTT, ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phồ về tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.2. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước

- Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và nghị quyết đại hội đảng các cấp.

- Tuyên truyền Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

- Tuyên truyền Chương trình hành động số 07-CTrHĐ/TU, ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.3. Tuyên truyền các chuyên đề:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trọng tâm tuyên truyền chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và các chủ đề của các năm trước.

- Công tác thông tin đối ngoại; biển, đảo Việt Nam; kết quả phân giới cắm mốc giữa Việt Nam với Trung Quốc, Lào, Campuchia.

- Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; An toàn giao thông; Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020.

- Kết quả thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Thành phố giai đoạn 2011 - 2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc quận huyện hướng dẫn công tác tuyên truyền triển khai đến cơ sở; kết hợp chặt chẽ với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hướng dẫn công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin cổ động, áp phích, khẩu hiệu đảm bảo tính thời sự và ý nghĩa tuyên truyền giáo dục.IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

4. Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam.

5. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

6. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

7. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

8. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

9. Kỷ niệm 48 năm Ngày thành lập Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam (20/4/1968 – 20/4/2016)

10.Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 24/4/2016).

11. Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016).

12. Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

13. Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2016).14. Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 40 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2016).

15. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

16. Ngày 22 tháng 5 năm 2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

17. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân là quyền lợi của mỗi công dân.

18. Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là ngày hội của toàn dân.

19. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

20. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

21. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.Nơi nhận:

- Phòng Tuyên truyền BTG TU;

- Các đ/c trong BTT UB.MTTQ TP;

- Các Ban, Văn phòng;- Lưu: VT.

TM.BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Trung Tín
Каталог: HoatDongAnh -> thang%203%20nam%202016
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh -> Ban thưỜng trực số: 03 /hd-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
thang%203%20nam%202016 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập –Tự do – Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
thang%203%20nam%202016 -> Ban thưỜng trực số: 25 /kh-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 44.72 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương