Công ước viên 1969 về luật điều ước quốc tế


TIẾT 3 HIỆU LỰC VÀVIỆC TẠM THỜI THI HÀNH ĐIỀU ƯỚCtải về 208.41 Kb.
Chế độ xem pdf
trang9/27
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2023
Kích208.41 Kb.
#54099
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27
Công ước Viên 1969 về luật điều ước QT

TIẾT 3
HIỆU LỰC VÀVIỆC TẠM THỜI THI HÀNH ĐIỀU ƯỚC
Điều 24: Hiệu lực
1. Một điều ước có hiệu lực tuỳ theo những thể thức và thời gian ấn định bởi những quy định của điều ước, hoặc tuỳ
theo sự thỏa thuận giữa các quốc gia tham gia đàm phán.
2. Nếu không có những quy định hoặc thỏa thuận như thế, thì điều ước có hiệu lực từ lúc tất cả các quốc gia tham gia
đàm phán nhất trí chịu sự ràng buộc của điều ước.
3. Khi một quốc gia đồng ý chịu sự ràng buộc của một điều ước vào một ngày sau khi điều ước có hiệu lực, thì điều ước
này, trừ khi có quy định khác, sẽ có hiệu lực đối với quốc gia kể từ ngày đó.
4. Những quy định của một điều ước về tính xác thực của văn bản, việc biểu thị sự đồng ý chịu sự ràng buộc của điều
ước, những thể thức hoặc thời gian bắt đầu có hiệu lực, những bảo lưu, những chức năng của cơ quan lưu chiểu, cũng
như tất cả những vấn đề khác nhất thiết được đặt ra trước khi điều ước có hiệu lực, đều được thi hành ngay sau lúc
thông qua văn bản.
Điều 25: Việc thi hành tạm thời
1. Một điều ước hoặc một phần của điều ước được tạm thời thi hành trong lúc chờ đợi nó có hiệu lực:
a. Nếu điều ước có quy định như thế
page 7 / 23


http://www.hongha.vn/news/pdf/cong-uoc-vien-1969-ve-luat-dieu-uoc-quoc-te-1376.pdf
b. Nếu những quốc gia tham gia đàm phán đã có thỏa thuận như thế bằng một cách khác.
2. Trừ khi điều ước có quy định khác hoặc những quốc gia tham gia đàm phán đã thỏa thuận bằng một cách khác, việc
tạm thời thi hành một điều ước hoặc một phần của điều ước đối với một quốc gia sẽ chấm dứt nếu quốc gia này thông
báo cho các quốc gia khác cùng tạm thời thi hành ý định của mình không muốn trở thành một bên của điều ước.
PHẦN III
VIỆC TÔN TRỌNG, THI HÀNH VÀ GIẢI THÍCH ĐIỀU ƯỚC
TIẾT 1
VIỆC TÔN TRỌNG CÁC ĐIỀU ƯỚC
Điều 26: Pacta sunt servanda
Mọi điều ước đã có hiệu lực đều ràng buộc các bên tham gia điều ước và phải được các bên thi hành với thiện ý.

tải về 208.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương