CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thực số: 2085tải về 20.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích20.66 Kb.

BỘ TƯ PHÁP


CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC


Số: 2085 /HTQTCT-HT

V/v hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2014Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh An Giang

Trả lời Công văn số 16/STP-HCTP ngày 02/04/2014 của Sở Tư pháp đề nghị hướng dẫn giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn giữa ông Cao Jian Hui (quốc tịch: Trung Quốc) và bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp này, do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực chưa có thông tin về việc Trung Quốc có cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kết hôn hay không, vì vậy, Sở Tư pháp tạm thời hướng dẫn đương sự liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kết hôn hoặc văn bản xác nhận về việc không cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kết hôn (trong trường hợp pháp luật Trung Quốc không quy định cấp loại giấy tờ này). Trường hợp Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam không cấp văn bản cho đương sự, thì Sở Tư pháp hướng dẫn đương sự lập cam kết về việc đã liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc mà không được cấp Giấy xác đủ điều kiện kết hôn để bổ sung trong hồ sơ đăng ký kết hôn (theo hướng dẫn tại Công văn số 1332/HTQTCT-HT ngày 13/3/2014 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo danh sách quốc gia có quy định việc cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kết hôn hoặc giấy tờ tương đương, ngoài giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân).

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trả lời để Sở Tư pháp biết, thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục trưởng (để b/c);

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);

- Lưu: VT, (Lý).KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
(đã ký)

Nguyễn Quốc Cường


BỘ TƯ PHÁP


CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC


Số: /HTQTCT-HT

V/v hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2014Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh –bỏ

Trả lời Công văn số 1213/STP-HCTP ngày 12/03/2014 của Sở Tư pháp đề nghị hướng dẫn việc xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh cho trẻ em, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau:

Đối với trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, chưa được nhập quốc tịch nước ngoài nhưng không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam (qua xác minh không có giấy tờ tài liệu, chứng cứ chứng minh có quốc tịch Việt Nam), cha, mẹ trẻ có đăng ký kết hôn, thì thẩm quyền đăng ký khai sinh cho trẻ em thuộc về Sở Tư pháp, nơi cư trú của người có quốc tịch Việt Nam; trường hợp xác định được người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quốc tịch Việt Nam hoặc trường hợp cha, mẹ trẻ không đăng ký kết hôn, chưa làm thủ tục nhận cha, mẹ, con, thì đăng ký khai sinh cho trẻ theo diện con ngoài giá thú, thẩm quyền đăng khai sinh thuộc về UBND cấp xã, nơi cư trú của người có quốc tịch Việt Nam. Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú của người có quốc tịch Việt Nam, thì UBND cấp xã, nơi trẻ em đang sinh sống trên thực tế thực hiện việc đăng ký khai sinh.

Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em là con của bà Nguyễn Thị Ngọc Anh và ông Trần Đức Tuấn, cũng căn cứ vào hướng dẫn nêu trên để thực hiện. Tuy nhiên, để có cơ sở xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh cho trẻ em và đảm bảo các nội dung đăng ký được đầy đủ, chính xác, Sở Tư pháp cần yêu cầu ông Tuấn cung cấp các tài liệu, chứng cứ chứng minh về việc có quốc tịch Việt Nam, đồng thời làm rõ ông Tuấn và bà Nguyễn Thị Ngọc Anh đã làm thủ tục ghi chú việc kết hôn chưa (do bà Nguyễn Thị Ngọc Anh và ông Trần Đức Tuấn đã đăng ký kết hôn tại Văn phòng đăng ký kết hôn Tuen Mun, Hồng Kông).

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trả lời để Sở Tư pháp biết, hướng dẫn địa phương thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục trưởng (để b/c);

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);- Lưu: VT, (Lý).KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

: hdnv -> Lists -> CongVanHuongDan -> Attachments
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thực số
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thựC
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thựC
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1967/btp-tcthads v/v hướng dẫn sử dụng biểu mẫu thi hành án dân sự CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Số: 122 /btp-khtc v/v kê khai đăng ký tài sản nhà nước
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 79/btp-khtc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Trung tâm lý LỊch tư pháp quốc gia
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương