CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thực sốtải về 16.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích16.21 Kb.

BỘ TƯ PHÁP


CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC


Số: /BTP - HTQTCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1106/HTQTCT-HT


Hà Nội, ngày 06 tháng 3năm 2014

V/v triển khai thực hiện
Thông tư số 22/2013/TT-BTP

Kính gửi: Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giaoNgày 31/12/2013, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 22/2013/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 17/02/2014. Để triển khai thực hiện thống nhất các quy định của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP và Thông tư số 22/2013/TT-BTP, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao phối hợp triển khai một số nội dung cụ thể như sau:

  1. Đề nghị Cục Lãnh sự chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài triển khai các văn bản nêu trên; tuyên truyền, hướng dẫn công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài, người nước ngoài có nhu cầu kết hôn với công dân Việt Nam tìm hiểu, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP và Thông tư số 22/2013/TT-BTP.

  2. Theo quy định của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP và Thông tư số 22/2013/TT-BTP thì công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài (đồng thời có quốc tịch nước ngoài) phải nộp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó có quốc tịch cấp và Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Để triển khai quy định này, đề nghị Cục Lãnh sự chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài đồng thời có quốc tịch nước ngoài để kết hôn với công dân Việt Nam ở trong nước (thực hiện thống nhất theo quy định tại Điều 67 của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP và Mục V Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP-BNG ngày 31/12/2008 của liên Bộ Tư pháp – Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài) .

  3. Thời gian qua, một số công dân Việt Nam sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, trong đó ghi rõ mục đích sử dụng để đăng ký kết hôn tại Sở Tư pháp hoặc mục đích sử dụng khác (không phải mục đích kết hôn), làm thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài. Việc này vừa trái quy định pháp luật Việt Nam, vừa ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên đăng ký kết hôn. Để khắc phục tình trạng trên, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị Cục Lãnh sự có biện pháp trao đổi với cơ quan đại diện ngoại giao của các nước bạn tại Việt Nam, đề nghị phía bạn không chấp nhận Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, trong đó ghi rõ mục đích sử dụng để đăng ký kết hôn tại
    Sở Tư pháp hoặc mục đích sử dụng khác (không phải đăng ký kết hôn) để làm thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài. Để làm thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài, công dân Việt Nam phải sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp theo đúng quy định của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP (Mẫu TP/HT-
    -2013-XNTTHN, ban hành kèm theo Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp).

  4. Về phạm vi áp dụng của Thông tư số 22/2013/TT-BTP

Thông tư số 22/2013/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành nhằm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP; trong đó, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư số 22/2013/TT-BTP đã được quy định cụ thể tại Điều 1 của Thông tư. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng hoặc triển khai những quy định của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các Cơ quan đại diện Việt Nam, đề nghị Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao tổng hợp và trao đổi với Bộ Tư pháp để thống nhất biện pháp giải quyết.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực xin trao đổi để Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để b/c);

- Cổng thông tin điện tử (để đăng tải);

- Lưu: VT. (Hiển).

CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Khanh
: hdnv -> Lists -> CongVanHuongDan -> Attachments
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thựC
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thựC
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1967/btp-tcthads v/v hướng dẫn sử dụng biểu mẫu thi hành án dân sự CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thực số: 2085
Attachments -> Số: 122 /btp-khtc v/v kê khai đăng ký tài sản nhà nước
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 79/btp-khtc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Trung tâm lý LỊch tư pháp quốc gia
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương