BỘ TƯ pháp số: 1967/btp-tcthads v/v hướng dẫn sử dụng biểu mẫu thi hành án dân sự CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích9.64 Kb.


BỘ TƯ PHÁP


Số: 1967/BTP-TCTHADS

V/v hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

thi hành án dân sựCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2015


Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, theo đó, một số quy định về trình tự, thủ tục thi hành án dân sự đã được sửa đổi, bổ sung; một số loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân cũng cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Trong khi chưa ban hành văn bản hướng dẫn việc quản lý, sử dụng biểu mẫu thi hành án dân sự và thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự (văn bản thay thế Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 và Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02/12/2011 của Bộ Tư pháp), Bộ Tư pháp hướng dẫn việc sử dụng biểu mẫu thi hành án dân sự như sau:

1. Các cơ quan Thi hành án dân sự tiếp tục sử dụng các biểu mẫu về thi hành án dân sự còn phù hợp với Luật Thi hành án dân sự đã được sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành; không sử dụng biểu mẫu không còn phù hợp. Quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án, cần vận dụng, chỉnh lý và sử dụng biểu mẫu cho bảo đảm phù hợp với pháp luật hiện hành và thực tiễn giải quyết đối với từng vụ việc cụ thể.

2. Đối với quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án quy định tại Điều 44a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, các cơ quan Thi hành án dân sự sử dụng biểu mẫu tạm thời ban hành kèm theo công văn này.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo Bộ Tư pháp (qua Tổng cục Thi hành án dân sự) để được xem xét, chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (để p/h);

- Thanh tra Bộ Tư pháp, Cục kiểm soát TTHC, Cục kiểm tra VBQPPL, Văn phòng Bộ Tư pháp (để t/h);

- Lưu: VT, TCTHADS.KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Thúy HiềnCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương