BỘ TƯ pháp số: 79/btp-khtc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 25.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích25.45 Kb.
#21261

BỘ TƯ PHÁP


Số: 79/BTP-KHTCCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcV/v hướng dẫn quyết toán ngân sách năm 2009

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2010

Kính gửi:

- Các đơn vị dự toán thuộc Bộ;

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp, Bộ hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán ngân sách năm 2009 và yêu cầu các đơn vị thực hiện một số công việc sau:I. Nội dung kiểm tra, quyết toán

1. Công tác báo cáo quyết toán ngân sách năm

Các đơn vị dự toán thực hiện lập và gửi báo cáo quyết toán năm theo Công văn số 167/BTP-KHTC ngày 6/3/2007 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm.Lưu ý: Các đơn vị dự toán cấp II (Cục THADS cấp tỉnh và đơn vị dự toán cấp II thuộc Bộ), ngoài việc lập các báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán theo danh mục báo cáo quy định tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC cho đơn vị dự toán cấp III phải tổng hợp một số báo cáo sau:

- Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (B02/CT-H);

- Báo cáo tổng hợp quyết toán ngân sách và nguồn khác của đơn vị (B04/CT-H);

- Tổng hợp số liệu toàn tỉnh vào Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại KBNN (Mẫu F02-3aH) và Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại KBNN (Mẫu F02-3bH) đến ngày 31/12 và hết thời gian chỉnh lý quyết toán (ngày 31 tháng 1) của đơn vị dự toán cấp III để phục vụ cho việc đối chiếu số liệu;

- Tổng hợp, phân tích số dư chưa quyết toán chuyển kỳ sau theo mẫu đính kèm;

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ - CP theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2006/TTLT-BTC-BNV đối với đơn vị quản lý hành chính; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 71/2006/TT-BTC đối với đơn vị sự nghiệp hoặc báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

- Biên bản xét duyệt quyết toán ngân sách đối với đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc (kèm theo số liệu);

- Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (mẫu đính kèm);

- Khoản kinh phí tạm ứng cưỡng chế và kinh phí tạm ứng cho hoạt động của tổ quản lý, thanh lý tài sản:

+ Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh phải đặc biệt lưu ý khi quyết toán cho Chi Cục thi hành án dân sự trực thuộc không cho phép các đơn vị quyết toán khoản này với ngân sách.

+ Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh lập Báo cáo tổng hợp tạm ứng kinh phí cưỡng chế thi hành án từ NSNN (Mẫu 02/TH-TUCC ban hành kèm theo Công văn số 118/BTP-KHTC ngày 11 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tư pháp);

- Về mua sắm trang thiết bị: Cục Thi hành án cấp tỉnh kiểm tra kỹ khoản kinh phí Bộ cấp cho các đơn vị tự mua sắm máy vi tính, máy photocopy, đồ gỗ đảm bảo đúng quy trình thủ tục và chất lượng trang thiết bị.2. Phí thi hành án

Kiểm tra việc quản lý và sử dụng số phí thi hành án được để lại theo Thông tư liên tịch số 68/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 21 tháng 7 năm 2008 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp và Công văn số 452/BTP-KHTC ngày 31/10/2006, Công văn số 218/BTP-KHTC ngày 3/3/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn sửa đổi bổ sung Công văn số 452.

Đề nghị đơn vị Báo cáo tổng hợp phí thi hành án theo Công văn số 218/BTP-KHTC ngày 03 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tư pháp.

3. Báo cáo tăng, giảm tài sản cố định

Các đơn vị thực hiện việc báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ theo các mẫu biểu sau:

- Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ năm 2009 Mẫu số B04-H (đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản báo cáo);

- Bảng tổng hợp tăng, giảm TSCĐ năm 2009 theo mẫu gửi kèm (Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh tổng hợp cho toàn tỉnh);

- Báo cáo kiểm kê TSCĐ tính đến ngày 31/12/2009 (mẫu gửi kèm);

- Báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản theo Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.4. Để đảm bảo thời gian dành cho cán bộ đi sâu kiểm tra quyết toán của đơn vị, Bộ yêu cầu các đơn vị dự toán ghi trước số liệu đơn vị đề nghị quyết toán vào cột số liệu báo cảo của Phụ lục số 3.1 (nếu có) và Phụ lục số 3.2 đính kèm Công văn này (Bộ đã đăng tải các mẫu biểu quyết toán lên trang web của Bộ - www.moj.gov.vn). Đồng thời, các đơn vị lưu ý về mặt số liệu như sau:

- Số dư kinh phí năm trước chuyển sang phải khớp đúng với số dư được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán tại Thông báo duyệt quyết toán ngân sách năm 2008. Trường hợp số liệu không khớp, đơn vị phải có báo cáo giải trình.

- Số liệu quyết toán của các đơn vị sử dụng NSNN phải đảm báo khớp đúng với số liệu thực chi theo kết quả kiểm soát chi tại KBNN nơi giao dịch. Vì vậy, các đơn vị sử dụng ngân sách phải có đối chiếu dự toán với kho bạc (biểu 02/ĐVDT và 03/ĐVDT ban hành kèm theo Thông tư số 108/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính; Các Cục Thi hành án dân sự tỉnh phải tổng hợp đầy đủ bảng đối chiếu dự toán của các Chi Cục trực thuộc để Bộ kiểm tra.

- Đối với vốn vay nợ, viện trợ ngoài nước, nếu chưa làm thủ tục ghi thu, ghi chi vào NSNN thì không được phản ánh vào số đề nghị quyết toán.

- Số liệu báo cáo theo các biểu mẫu 3.1; 3.2, yêu cầu đơn vị hoàn thành và gửi vào thư điện tử của chuyên quản ngân sách; báo cáo về tài sản yêu cầu đơn vị hoàn thành và gửi file điện tử về địa chỉ tamnm@moj.gov.vn trước ngày 01/5/2010.

II. Tổ chức kiểm tra

1. Bộ cử cán bộ của Vụ Kế hoạch - Tài chính đi kiểm tra, xét duyệt quyết toán cho các đơn vị dự toán.

2. Thủ trưởng đơn vị dự toán được kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị và xuất trình đầy đủ chứng từ chi tiêu trong năm, sổ sách kế toán và các báo cáo có liên quan để cán bộ kiểm tra xem xét và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đầy đủ của chứng từ kế toán.

3. Sau khi kiểm tra, Thủ trưởng và kế toán đơn vị được kiểm tra ký vào Biên bản kiểm tra xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2009 và chịu trách nhiệm về số liệu kiểm tra. Trường hợp đơn vị kiểm tra và cán bộ kiểm tra chưa thống nhất ý kiến thì được bảo lưu ý kiến trong Biên bản kiểm tra.

4. Thời gian và địa điểm kiểm tra:

Thời gian kiểm tra dự kiến bắt đầu từ ngày 10/5/2010, lịch và địa điểm kiểm tra cụ thể Bộ sẽ thông báo sau.

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị dự toán chuẩn bị đầy đủ chứng từ, sổ sách và mẫu biểu báo cáo để việc kiểm tra quyết toán ngân sách năm 2009 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh khẩn trương tổ chức thẩm tra, quyết toán cho Chi Cục Thi hành án dân sự trực thuộc; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tổ chức cho thẩm tra, quyết toán cho các Trung tâm giao dịch, tài sản để đảm bảo trước thời điểm Bộ kiểm tra, quyết toán, đơn vị đã hoàn chỉnh báo cáo quyết toán.

Bộ thông báo để các đơn vị dự toán biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, Vụ KHTC.
TL.BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

(Đã ký)


Nguyễn Đình Tạp

Каталог: hdnv -> Lists -> CongVanHuongDan -> Attachments
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thực số
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thựC
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thựC
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1967/btp-tcthads v/v hướng dẫn sử dụng biểu mẫu thi hành án dân sự CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thực số: 2085
Attachments -> Số: 122 /btp-khtc v/v kê khai đăng ký tài sản nhà nước
Attachments -> Trung tâm lý LỊch tư pháp quốc gia

tải về 25.45 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương