Độc lập Tự do Hạnh phúc CÔng ty phát hành báo chí T. Wtải về 9.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích9.55 Kb.
#22659
TỔNG CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BƯ­­U ĐIỆN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCÔNG TY PHÁT HÀNH BÁO CHÍ T.W

Số: 525 /PHBCTW - KHKD Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2015

V/v Trả lịch lưu ký năm 2016

Kính gửi: Bưu điện các tỉnh, thành phố

Trong thời gian đầu vụ lịch năm 2016, Công ty Phát hành báo chí Trung Ương (PHBCTW) đã gửi Bưu điện các tỉnh, thành phố (BĐT/TP) một số lượng lịch bán theo chế độ lưu ký. Theo yêu cầu của một số nhà cung cấp số lượng lịch lưu ký cần phải thu hồi sớm hơn thời hạn. PHBCTW xin được thông báo:


  • Đối với lịch Chính trị (CT): Thời gian trả lịch lưu ký trước ngày 10/12/2015

  • Đối với lịch Đại Việt Á (DVA), Nhất Thống (NT), An Khánh (AK), Thăng Long (TL), Nông Nghiệp (NN): Thời gian trả lịch lưu ký trước ngày 15/12/2015

Riêng đối với lịch Trí Đức (TĐ), Ngân Hà (NH): BĐT/TP lập bảng kê số lượng lịch lưu ký còn tồn và gửi về PHBCTW trước ngày 16/12/2015. Nhà cung cấp dựa vào số lượng lịch tồn cụ thể sẽ thông báo thời gian trả lại sau.

BĐT/TP tập hợp số liệu và gửi trả lịch lưu ký về nơi cung cấp theo đúng tỉ lệ đã thông báo. Lịch trả lại phải đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định. Nếu đến thời gian trên, PHBCTW không nhận được số lượng lịch lưu ký trả lại (CT, DVA, NT, AK, TL, NN) và bảng kê số lượng lịch tồn (NH, TĐ) thì xem như BĐT/TP đã tiêu thụ hết số lượng lưu ký. Khi trả lịch, BĐT/TP đóng thùng từng loại lịch và ghi rõ trên thùng“Trả lịch lưu ký”.Đầu mối trao đổi thông tin lịch trả lại:

* Tại đầu Hà Nội: Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ

Đ/c: Trương Thúy Ngọc, ĐT: 0913002025 - 043.9347894 - Fax: 043.8242187

Email: truongthuyngoc@gmail.com

* Tại đầu TP. Hồ Chí Minh: Trung tâm Phát hành Báo chí TW 2

Đ/c: Lê Thanh Hà, ĐT 083.9973983 – 0913893157 - Fax: 083.8452416

Email: lehaphbctw@gmail.com

Rất mong nhận được sự phối hợp của Bưu điện tỉnh, thành phố.Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Ban PPTT(thay báo cáo);

- Phó Giám đốc Cty (để biết);

- Các đơn vị trong Công ty (để thực hiện);

- L­ưu: VT, KHKD.

Nguyễn Thành Công
Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 9.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương