B¶n c¸o b¹ch c ng ty Cæ phÇn Th¨ng Longtải về 0.61 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích0.61 Mb.
  1   2   3   4   5

B
¶n c¸o b¹ch C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long


Môc lôc


1.Nh÷ng ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh ®èi víi néi dung b¶n c¸o b¹ch 9

1.Tæ chøc ®¨ng ký 9

2.Tæ chøc t­ vÊn 9

2.c¸c kh¸i niÖm 9

3.t×nh h×nh vµ ®Æc ®iÓm cña tæ chøc ®¨ng ký 10

1.Tãm t¾t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 10

2.Danh s¸ch cæ ®«ng s¸ng lËp vµ tû lÖ n¾m gi÷ (t¹i thêi ®iÓm 22/06/2005) 13

3.Danh s¸ch cæ ®«ng n¾m gi÷ tõ 5% vèn cæ phÇn cña C«ng ty trë lªn (t¹i thêi ®iÓm 22/06/2005) 13

4.Ho¹t ®éng kinh doanh 14

4.1.S¶n phÈm, dÞch vô chÝnh 14

4.2.KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh doanh 15

4.2.1.VÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt Vang c¸c lo¹i: 15

§Çu t­ x©y dùng vïng nguyªn liÖu, lùa chän c¸c gièng nho ®Æc chñng cña Ch©u ¢u ®Ó ®Çu t­ trång t¹i ViÖt Nam; 17

4.2.2.Ho¹t ®éng s¶n xuÊt hµng nhùa 17

HiÖn nay, n¨ng lùc s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp s¶n xuÊt hµng nhùa ch­a ®¸p øng hÕt nhu cÇu cña kh¸ch hµng do ch­a ®­îc trang bÞ vµ ®Çu t­ thªm m¸y mãc thiÕt bÞ. Trong giai ®o¹n tíi, C«ng ty tËp trung ®Çu t­ trang thiÕt bÞ, m¸y mãc ®Ó më réng quy m«, n©ng cao c«ng suÊt vµ chÊt l­îng. XÝ nghiÖp s¶n xuÊt hµng nhùa hiÖn t¹i sÏ ®­îc chuyÒn vÒ Khu c«ng nghiÖp võa vµ nhá LÖ Chi do Tæng Câng ty th­¬ng m¹i Hµ Néi qu¶n lý víi diÖn tÝch x©y dùng kho¶ng 10.000 m2. Dù kiÕn nhµ m¸y míi sÏ ®i vµo ho¹t ®éng tõ quý III n¨m 2006. Tæng vèn ®Çu t­ cho dù ¸n nµy lµ 10 tû ®ång. 17

4.2.3.VÒ c¸c dù ¸n ®Çu t­ míi 17

Ngoµi viÖc tËp trung ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm Vang, C«ng ty cßn më réng ho¹t ®éng sang lÜnh vùc x©y dùng chung c­ cao tÇng ®Ó kinh doanh c¨n hé, trung t©m th­¬ng m¹i, giíi thiÖu s¶n phÈm. 19

STT 19


Tªn c«ng tr×nh 19

DiÖn tÝch ®Êt (m2) 19

Tæng vèn ®Çu t­ 19

Quy m« 19

c«ng tr×nh 19

Môc ®Ých 19

sö dông 19

1 19


Trung t©m giao dÞch, b¸n s¶n phÈm 45 L¹c Long Qu©n 19

850 19


11,8 tû ®ång 19

7 tÇng 19

B¸n s¶n phÈm vµ cho thuª v¨n phßng 19

2 19


Chung c­ cao tÇng vµ dÞch vô c«ng céng 181 L¹c Long Qu©n 19

2.241,2 19

60 tû ®ång 19

1215 tÇng 19

DÞch vô c«ng céng vµ b¸n c¨n hé 19

5.B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong n¨m gÇn nhÊt 19

5.1.KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 19

C¸c kho¶n vay ng¾n, trung vµ dµi h¹n cña C«ng ty (t¹i thêi ®iÓm 31/12/2004): 20

Vay ng¾n h¹n: 4.714.447.155 ®ång 20

Së Giao dÞch 1, Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam: 2.136.447.155 ®ång 20

Vay c¸c c¸ nh©n kh¸c: 2.578.000.000 ®ång 20

Vay trung h¹n: 20

Ng©n hµng NN & PTNN, chi nh¸nh CÇu GiÊy: 3.934.841.436 ®ång 20

Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam, chi nh¸nh CÇu GiÊy: 562.500.000 ®ång 20

Vay dµi h¹n: 20

Ng©n hµng NN & PTNN, chi nh¸nh CÇu GiÊy: 13.154.625.000 ®ång 20

C¸c kho¶n vay trung vµ dµi h¹n ®­îc vay theo c¸c hîp ®ång tÝn dông sau: 20

Hîp ®ång tÝn dông sè 01/H§TD/CPTL-NHCTCG (ngµy 20/05/2003) víi Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam, chi nh¸nh CÇu GiÊy: 20

+ Sè tiÒn vay: 1.000.000.000 ®ång (Mét tû ®ång ch½n) (thùc tÕ vay 750.000.000 ®ång). 20

+ Ph­¬ng thøc cho vay: Cho vay tõng lÇn. 20

+ Môc ®Ých sö dông tiÒn vay: Mua m¸y läc Candle, m¸y Ðp trôc vÝt, m¸y li t©m, l¾p ®Æt hÖ thèng xö lý n­íc s¹ch vµ n­íc chuyªn ngµnh dïng ®Ó pha r­îu. 20

+ L·i suÊt: 0,75%/th¸ng. 20

+ Thêi h¹n vay: 08 n¨m (20/05/2003 ®Õn 20/05/2011). 20

+ Tr¶ nî gèc: Tr¶ nî thµnh 16 kú h¹n, c¸c kú h¹n c¸ch nhau 6 th¸ng, mçi kú tr¶ 62.500.000 ®ång. LÇn tr¶ nî ®Çu tiªn vµo ngµy 20/11/2003. 20

+ Tr¶ l·i vay: Tr¶ ®Þnh kú vµo ngµy 25 ®Õn 30 hµng th¸ng. 20

Hîp ®ång tÝn dông sè 10/1507000222220/H§TD (ngµy 27/07/2004) víi Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, quËn CÇu GiÊy: 20

+ Sè tiÒn vay: 3.500.000.000 ®ång (Ba tû n¨m tr¨m triÖu ®ång ch½n). 20

+ Ph­¬ng thøc cho vay: Cho vay theo dù ¸n. 21

+ Môc ®Ých sö dông tiÒn vay: §Çu t­ tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô s¶n xuÊt. 21

+ L·i suÊt: 1,1%/th¸ng. 21

+ Thêi h¹n vay: 96 th¸ng (27/07/2004 ®Õn 27/07/2012). 21

+ Tr¶ nî gèc: Tõ ngµy nhËn nî ®Õn hÕt 27/07/2012. 21

+ Tr¶ l·i vay: §Þnh kú vµo ngµy 25 hµng th¸ng. 21

Hîp ®ång tÝn dông sè 09/1507000222220/H§TD (ngµy 27/07/2004) víi Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, quËn CÇu GiÊy: 21

+ Sè tiÒn vay: 3.100.000.000 ®ång (Ba tû mét tr¨m triÖu ®ång ch½n). 21

+ Ph­¬ng thøc cho vay: Cho vay theo dù ¸n. 21

+ Môc ®Ých sö dông tiÒn vay: §Çu t­ vµ n©ng cÊp tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô s¶n xuÊt. 21

+ L·i suÊt: 1,0%/th¸ng. 21

+ Thêi h¹n vay: 60 th¸ng (27/07/2004 ®Õn 27/07/2009). 21

+ Tr¶ nî gèc: Tõ ngµy nhËn nî ®Õn hÕt 27/07/2009. 21

+ Tr¶ l·i vay: §Þnh kú vµo ngµy 25 hµng th¸ng. 21

Hîp ®ång tÝn dông sè 02011004/H§TD (ngµy 21/01/2002) víi Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, quËn CÇu GiÊy: 21

+ Sè tiÒn vay: 1.200.000.000 ®ång (Mét tû hai tr¨m triÖu ®ång ch½n). 21

+ Ph­¬ng thøc cho vay: Trung h¹n. 21

+ Môc ®Ých sö dông tiÒn vay: Mua trang thiÕt bÞ m¸y mãc. 21

+ L·i suÊt: 0,65%/th¸ng. 21

+ Thêi h¹n vay: 60 th¸ng (21/01/2002 ®Õn 21/01/2007). 21

+ Tr¶ nî gèc: Tõ ngµy nhËn nî ®Õn hÕt 21/01/2007. 21

+ Tr¶ l·i vay: §Þnh kú 3 th¸ng mét lÇn vµo ngµy 19 th¸ng ®Çu tiªn hµng quý. 21

Hîp ®ång tÝn dông sè 02031004/H§TD (ngµy 21/06/2002) víi Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, quËn CÇu GiÊy: 21

+ Sè tiÒn vay: 2.000.000.000 ®ång (Hai tû ®ång ch½n). 21

+ Ph­¬ng thøc cho vay: Vay dµi h¹n lÊy tõng lÇn. 22

+ Môc ®Ých sö dông tiÒn vay: L¾p ®Æt tÐc Inox theo dù ¸n ®Çu t­ I. 22

+ L·i suÊt: 0,65%/th¸ng. 22

+ Thêi h¹n vay: 120 th¸ng (25/06/2002 ®Õn 25/06/2012). 22

+ Tr¶ nî gèc: Tõ ngµy nhËn nî ®Õn hÕt 25/06/2012. 22

+ Tr¶ l·i vay: §Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn vµo ngµy 25-30 hµng th¸ng hoÆc tr¶ cïng kú tr¶ nî gèc. 22

Hîp ®ång tÝn dông sè 02041004/H§TD (ngµy 16/08/2002) víi Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, quËn CÇu GiÊy: 22

+ Sè tiÒn vay: 2.800.000.000 ®ång (Hai tû t¸m tr¨m triÖu ®ång ch½n). 22

+ Ph­¬ng thøc cho vay: Vay dµi h¹n lÊy tõng lÇn. 22

+ Môc ®Ých sö dông tiÒn vay: L¾p ®Æt tÐc Inox theo dù ¸n ®Çu t­ II. 22

+ L·i suÊt: 0,65%/th¸ng. 22

+ Thêi h¹n vay: 120 th¸ng (16/08/2002 ®Õn 21/06/2012). 22

+ Tr¶ nî gèc: Tõ ngµy nhËn nî ®Õn hÕt 21/06/2012. 22

+ Tr¶ l·i vay: §Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn vµo ngµy 25-30 hµng th¸ng hoÆc tr¶ cïng kú tr¶ nî gèc. 22

Hîp ®ång tÝn dông sè 02051004/H§TD (ngµy 16/10/2002) víi Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, quËn CÇu GiÊy: 22

+ Sè tiÒn vay: 2.900.000.000 ®ång (Hai tû chÝn tr¨m triÖu ®ång ch½n). 22

+ Ph­¬ng thøc cho vay: Vay dµi h¹n lÊy tõng lÇn. 22

+ Môc ®Ých sö dông tiÒn vay: L¾p ®Æt tÐc Inox theo dù ¸n ®Çu t­ III. 22

+ L·i suÊt: 0,65%/th¸ng. 22

+ Thêi h¹n vay: 120 th¸ng (16/10/2002 ®Õn 25/06/2012). 22

+ Tr¶ nî gèc: Tõ ngµy nhËn nî ®Õn hÕt 25/06/2012. 22

+ Tr¶ l·i vay: §Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn vµo ngµy 25-30 hµng th¸ng hoÆc tr¶ cïng kú tr¶ nî gèc. 22

Hîp ®ång tÝn dông sè 03011004/H§TD (ngµy 08/05/2003) víi Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, quËn CÇu GiÊy: 22

+ Sè tiÒn vay: 4.800.000.000 ®ång (Bèn tû t¸m tr¨m triÖu ®ång ch½n). 23

+ Ph­¬ng thøc cho vay: Vay dµi h¹n lÊy tõng lÇn. 23

+ Môc ®Ých sö dông tiÒn vay: §Çu t­ míi tÐc Inox lªn men chÝnh vµ chøa ®ùng (32 c¸i), lµm ®­êng néi bé, s©n chøa hµng. 23

+ L·i suÊt: 0,8%/th¸ng. 23

+ Thêi h¹n vay: 120 th¸ng (08/05/2003 ®Õn 08/05/2013). 23

+ Tr¶ nî gèc: Tõ ngµy nhËn nî ®Õn hÕt 08/05/2013. 23

+ Tr¶ l·i vay: §Þnh kú vµo ngµy 25 hµng th¸ng. 23

(*) Ghi chó: møc l·i suÊt trong c¸c Hîp ®ång trªn ®Òu lµ l·i suÊt cho vay t¹i thêi ®iÓm ký hîp ®ång. Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt sÏ ®­îc ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam, l·i suÊt thÞ tr­êng vµ tho¶ thuËn cña 2 bªn. 23

ý kiÕn cña C«ng ty Cæ phÇn KiÓm to¸n vµ T­ vÊn tµi chÝnh kÕ to¸n (AFC) vÒ B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2004 cña C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long (TrÝch Th­ kiÓm to¸n trong B¸o c¸o tµi chÝnh ®· kiÓm to¸n n¨m 2004 cña C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long do AFC lËp): 23

+ Ngo¹i trõ ¶nh h­ëng cña c¸c h¹n chÕ, c¸c chØ tiªu, th«ng tin ®­îc tr×nh bµy trªn B¸o c¸o tµi chÝnh, xÐt trªn mäi khÝa c¹nh träng yÕu ®Òu ®­îc tr×nh bµy mét c¸ch trung thùc vµ hîp lý t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty cæ phÇn th¨ng long t¹i thêi ®iÓm 31/12/2004, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh còng nh­ c¸c luång tiÒn l­u chuyÓn trong n¨m tµi chÝnh kÕt thóc cïng ngµy. B¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc lËp phï hîp víi ChuÈn mùc KÕ to¸n ViÖt Nam, ChÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. 23

+ Ngo¹i trõ: C«ng ty ch­a thùc hiÖn kho¸ sæ kÕ to¸n, còng nh­ ch­a x¸c ®Þnh phiÕu nhËp kho vµ phiÕu xuÊt kho tr­íc thêi ®iÓm tiÕn hµnh kiÓm kª, do ®ã AFC kh«ng thÓ ®­a ra ý kiÕn nhËn xÐt vÒ tÝnh hiÖn h÷u vµ tÝnh ®óng ®¾n vÒ gi¸ trÞ còng nh­ ¶nh h­ëng cña kho¶n môc nµy tíi c¸c sè liÖu ®· ®­îc tr×nh bµy trªn B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2004. (C«ng v¨n gi¶i tr×nh cña C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long t¹i Phô lôc IV ®Ýnh kÌm) 23

5.2.Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong n¨m b¸o c¸o 23

6.Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban gi¸m ®èc, Ban kiÓm so¸t 24

7.Tµi s¶n 32

8.KÕ ho¹ch lîi nhuËn vµ cæ tøc 36

9.C¨n cø ®Ó ®¹t ®­îc kÕ ho¹ch lîi nhuËn vµ cæ tøc 36

10.§¸nh gi¸ cña tæ chøc t­ vÊn vÒ kÕ ho¹ch lîi nhuËn vµ cæ tøc 41

11.Th«ng tin vÒ nh÷ng cam kÕt nh­ng ch­a thùc hiÖn cña tæ chøc xin ®¨ng ký 44

12.C¸c th«ng tin, c¸c tranh chÊp kiÖn tông liªn quan tíi c«ng ty mµ cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ c¶ chøng kho¸n ®¨ng ký 44

4.Cæ phiÕu ®¨ng ký 44

1.Lo¹i cæ phiÕu: Cæ phiÕu phæ th«ng 44

2.MÖnh gi¸: 10.000 ®ång/cæ phÇn 45

3.Tæng sè cæ phiÕu: 1.800.000 cæ phiÕu, trong ®ã sè l­îng cæ phiÕu bÞ h¹n chÕ chuyÓn nh­îng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ theo §iÒu lÖ C«ng ty lµ: 829.180 cæ phiÕu (trong ®ã 757.820 cæ phiÕu lµ cæ phiÕu cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ 71.360 cæ phiÕu (sè cæ phÇn sau khi ®· t¨ng vèn ®iÒu lÖ) lµ cæ phiÕu cña ng­êi lao ®éng nghÌo ®­îc mua ­u ®·i tr¶ chËm) 45

Theo QuyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ sè 54/2001/Q§-TTg vÒ viÖc chuyÓn doanh nghiÖp Nhµ n­íc C«ng ty R­îu - N­íc gi¶i kh¸t Th¨ng Long thµnh C«ng ty Cæ phÇn, §iÒu 1 phª duyÖt Ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ Doanh nghiÖp Nhµ n­íc, chuyÓn doanh nghiÖp Nhµ n­íc C«ng ty R­îu - N­íc gi¶i kh¸t Th¨ng Long thµnh C«ng ty Cæ phÇn, trong ®ã cæ phÇn b¸n cho ng­êi lao ®éng nghÌo lµ 5.620 cæ phÇn (mÖnh gi¸ 100.000 ®ång/cæ phÇn). Do chÝnh s¸ch ­u ®·i cña Nhµ n­íc ®èi víi ng­êi lao ®éng nghÌo, sè cæ phÇn nµy ®­îc mua víi gi¸ b»ng 70% mÖnh gi¸, trong 3 n¨m ®Çu tõ khi doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ ch­a ph¶i tr¶ tiÒn, tr¶ trong 7 n¨m tiÕp theo. Sè tiÒn cæ ®«ng nghÌo ph¶i tr¶ Nhµ n­íc lµ 393.400.000 ®ång (5.620 cæ phÇn x 100.000 ®ång/cæ phÇn x 70%). 45

Do mét sè ng­êi lao ®éng nghÌo xin rót ra khái diÖn nghÌo vµ ®· thanh to¸n ®Çy ®ñ sè tiÒn mua cæ phÇn nªn sè cæ phÇn do ng­êi nghÌo mua ­u ®·i tr¶ chËm thùc tÕ lµ 4.605 cæ phÇn. Theo Biªn b¶n lµm viÖc ngµy 11/12/2002 gi÷a C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long vµ Chi côc Tµi chÝnh doanh nghiÖp Hµ Néi, sè tiÒn ng­êi lao ®éng nghÌo ph¶i tr¶ dÇn lµ 322.350.000 ®ång (4.605 cæ phÇn x 100.000 ®ång/cæ phÇn x 70%.. TÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2004, sè tiÒn ng­êi lao ®éng nghÌo ®· tr¶ lµ 65.785.714 ®ång vµ sè tiÒn cßn ph¶i thanh to¸n lµ 256.564.286 ®ång. 45

T¹i §¹i héi cæ ®«ng lÇn thø V cña C«ng ty tæ chøc ngµy 19/05/2005, §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®· th«ng qua chñ tr­¬ng ph¸t hµnh cæ phiÕu th­ëng t¨ng vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty lªn 18.000.000.000 ®ång vµ chia nhá mÖnh gi¸ cæ phÇn thµnh 10.000 ®ång/cæ phÇn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph¸t sinh c¸c cæ phiÕu lÎ nªn C«ng ty ®· mua l¹i lµm cæ phiÕu quü. Tæng sè cæ phiÕu quü cña C«ng ty lµ 1.180 cæ phiÕu, t­¬ng ®­¬ng mÖnh gi¸ 11.800.000 ®ång. Nguån dïng ®Ó mua l¹i sè cæ phiÕu quü nãi trªn ®­îc trÝch tõ Quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 45

4.Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸: Gi¸ trÞ sæ s¸ch cña C«ng ty 45

T¹i thêi ®iÓm 31/12/2004 (mÖnh gi¸ 100.000 ®ång/cæ phÇn): 45

T¹i thêi ®iÓm 19/05/2005 (mÖnh gi¸ 10.000 ®ång/cæ phÇn): 46

5.Giíi h¹n vÒ tû lÖ n¾m gi÷ ®èi víi ng­êi n­íc ngoµi 46

6.C¸c lo¹i thuÕ cã liªn quan 46

5.C¸c ®èi t¸c liªn quan tíi viÖc ®¨ng ký 47

1.Tæ chøc t­ vÊn 47

2.Tæ chøc kiÓm to¸n 48

6.C¸c nh©n tè rñi ro 48

1.Rñi ro vÒ kinh tÕ 48

2.Rñi ro vÒ nguyªn liÖu 48

3.Rñi ro vÒ luËt ph¸p 49

4.Rñi ro vÒ thÞ tr­êng 49

5.Rñi ro vÒ kü thuËt 50

6.Rñi ro qu¶n lý 50

7.phô lôc 50

1.Phô lôc I: B¶n sao hîp lÖ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh 50

2.Phô lôc II: NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ ®¨ng ký giao dÞch cæ phiÕu 50

3.Phô lôc III: B¸o c¸o kiÓm to¸n n¨m 2004 50

4.Phô lôc IV: C«ng v¨n gi¶i tr×nh cña C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long vÒ kho¶n môc ngo¹i trõ trong B¸o c¸o kiÓm to¸n n¨m 2004 51


         1. Nh÷ng ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh ®èi víi néi dung b¶n c¸o b¹ch

 1. Tæ chøc ®¨ng ký

¤ng Vò Thanh S¬n Chøc vô: Chñ tÞch Héi ®ång Qu¶n trÞ

Mai Khuª Anh Chøc vô: Gi¸m ®èc

TrÇn Hoµng Liªn Chøc vô: QuyÒn Tr­ëng Phßng KÕ to¸n

Chóng t«i ®¶m b¶o r»ng c¸c th«ng tin vµ sè liÖu trong B¶n c¸o b¹ch nµy lµ phï hîp víi thùc tÕ mµ chóng t«i ®­îc biÕt, hoÆc ®· ®iÒu tra, thu thËp mét c¸ch hîp lý. 1. Tæ chøc t­ vÊn

¤ng NguyÔn Quang Vinh Chøc vô: Gi¸m §èc C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n B¶o ViÖt

¤ng Ng« Ph­¬ng ChÝ Chøc vô: Tr­ëng phßng NghiÖp vô 1 C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n B¶o ViÖt

B¶n c¸o b¹ch nµy lµ mét phÇn cña hå s¬ xin ®¨ng ký giao dÞch cæ phiÕu do C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n B¶o ViÖt tham gia lËp trªn c¬ së hîp ®ång t­ vÊn víi C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long. Chóng t«i ®¶m b¶o r»ng viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ lùa chän ng«n tõ trong B¶n c¸o b¹ch nµy ®· ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch hîp lý vµ cÈn träng dùa trªn c¬ së c¸c th«ng tin vµ sè liÖu do C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long cung cÊp.


         1. c¸c kh¸i niÖm

Th¨ng Long: Tªn giao dÞch C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long

C«ng ty: C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long

Cæ phiÕu: Cæ phiÕu C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long

§iÒu lÖ C«ng ty: §iÒu lÖ C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long

TTGDCK: Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n Hµ Néi.


         1. t×nh h×nh vµ ®Æc ®iÓm cña tæ chøc ®¨ng ký

 1. Tãm t¾t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn

C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long ®­îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 54/2001/Q§-TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ ngµy 23 th¸ng 04 n¨m 2001 vÒ viÖc chuyÓn doanh nghiÖp nhµ n­íc C«ng ty R­îu-N­íc gi¶i kh¸t Th¨ng Long thµnh C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long.

Víi thêi h¹n ho¹t ®éng 50 n¨m kÓ tõ ngµy ®­îc cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, môc tiªu ho¹t ®éng cña C«ng ty lµ kh«ng ngõng n©ng cao lîi Ých hîp ph¸p cña cæ ®«ng; t¨ng tÝch luü ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ gãp phÇn vµo viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña ®Êt n­íc. • Tªn C«ng ty: C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long

 • Tªn tiÕng Anh: Thanglong Joint-Stock Company

 • Tªn viÕt t¾t: Thang Long JSC

 • Tªn giao dÞch: Th¨ng Long

 • Trô së: Sè 3 ngâ 191 ®­êng L¹c Long Qu©n, ph­êng NghÜa §«, quËn CÇu GiÊy, thµnh phè Hµ Néi

 • §iÖn tho¹i: (84-4) 7.534862 Fax: (84-4) 8.361898

 • Email: vangthanglong@hn.vnn.vn

 • Vèn ®iÒu lÖ hiÖn nay: 18.000.000.000 ®ång (M­êi t¸m tû ®ång ViÖt Nam ch½n).

Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty khi míi thµnh lËp lµ 11.600.000.000 ®ång. Sau h¬n 4 n¨m ho¹t ®éng, tõ phÇn lîi nhuËn tÝch luü vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®­îc ­u ®·i, C«ng ty ®· n©ng møc vèn ®iÒu lÖ lªn 18.000.000.000 ®ång, cô thÓ nh­ sau:

Theo NghÞ quyÕt sè 09NQ/CTCP cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long diÔn ra ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2003, C«ng ty ®· t¨ng vèn ®iÒu lÖ tõ 11.600.000.000 ®ång lªn 14.047.100.727 ®ång tõ c¸c nguån sau: ThuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp ®­îc ­u ®·i n¨m 2002 lµ 1.815.627.646 ®ång; Quü khuyÕn khÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2002 lµ 631.473.081 ®ång.

Theo NghÞ quyÕt sè 01/NQ-CPTL cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng C«ng ty diÔn ra ngµy 19 th¸ng 05 n¨m 2005 (NhiÖm kú II kho¸ 2005-2008), C«ng ty quyÕt ®Þnh bæ sung n©ng møc vèn ®iÒu lÖ tõ 14.047.100.727 ®ång lªn 18.000.000.000 ®ång tõ c¸c nguån sau: ThuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp ®­îc ­u ®·i cña n¨m 2003 lµ 2.289.803.289 ®ång vµ cña n¨m 2004 lµ 1.064.629.636 ®ång; tõ quü KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña n¨m 2003 vµ 2004 lµ 598.466.348 ®ång.


 • GiÊy Chøng nhËn §¨ng ký kinh doanh sè 0103001012 thay ®æi lÇn 3 do Së KÕ ho¹ch §Çu t­ thµnh phè Hµ Néi cÊp ngµy 22/06/2005, ®¨ng ký t¨ng vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long lªn 18.000.000.000 ®ång (M­êi t¸m tû ®ång ViÖt Nam ch½n).

 • LÜnh vùc kinh doanh:

 • S¶n xuÊt n­íc uèng cã cån vµ kh«ng cã cån, c¸c lo¹i bao b×;

 • Kinh doanh kh¸ch s¹n, c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ ¨n uèng, l­¬ng thùc, thùc phÈm chÕ biÕn;

 • S¶n xuÊt, bu«n b¸n c¸c mÆt hµng c«ng nghÖ phÈm, t¹p phÈm, thñ c«ng mü nghÖ, c¸c mÆt hµng nhùa, may mÆc ®å da, gi¶ da vµ s¶n phÈm in c¸c lo¹i;

 • Bu«n b¸n c¸c mÆt hµng tiªu dïng, t­ liÖu s¶n xuÊt, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng;

 • Kinh doanh bÊt ®éng s¶n, dÞch vô cho thuª nhµ ë, v¨n phßng, cöa hµng, phßng tr­ng bµy;

 • Kinh doanh l÷ hµnh néi ®Þa, l÷ hµnh quèc tÕ, c¸c dÞch vô phôc vô kh¸ch du lÞch;

 • Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, ®å uèng cã cån, l­¬ng thùc, thùc phÈm, c¸c mÆt hµng c«ng nghÖ phÈm, thñ c«ng mü nghÖ, hµng nhùa, hµng may mÆc, hµng tiªu dïng;

 • T­ vÊn, l¾p ®Æt, chuyÓn giao c«ng nghÖ, cung cÊp thiÕt bÞ, d©y chuyÒn s¶n xuÊt n­íc gi¶i kh¸t cã gas;

 • §Çu t­, kinh doanh nhµ ë.

S¶n phÈm truyÒn thèng Vang Th¨ng Long - tªn gäi ®Çu tiªn cña thñ ®« Hµ Néi c¸ch ®©y gÇn 1000 n¨m lµ niÒm tù hµo cña C«ng ty. H¬n 10 n¨m qua, kÓ tõ khi cßn lµ C«ng ty R­îu - N­íc gi¶i kh¸t Th¨ng Long cho ®Õn khi chuyÓn thµnh C«ng ty Cæ phÇn Th¨ng Long, tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu, kh¾c phôc nh÷ng trë ng¹i cña t­ t­ëng bao cÊp, v­ît qua nh÷ng thö th¸ch cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®­a C«ng ty tõ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh nhá bÐ thµnh mét doanh nghiÖp hiÖn ®¹i, c¬ giíi ho¸, tù ®éng ho¸ s¶n xuÊt víi HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO-9002 vµ HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng VÖ sinh an toµn thùc phÈm theo tiªu chuÈn Quèc tÕ HACCP. C«ng ty hiÖn ®ang s¶n xuÊt nhiÒu s¶n phÈm thuéc c¸c dßng Vang kh¸c nhau nªn nh·n hiÖu hµng ho¸ ®­îc ®¨ng ký cho nhãm R­îu vang nãi chung. Nh·n hiÖu Vang Th¨ng Long lµ nh·n hiÖu ®­îc b¶o hé tæng thÓ, ®­îc Côc Së h÷u C«ng nghiÖp cÊp GiÊy chøng nhËn §¨ng ký nh·n hiÖu hµng ho¸ sè 29 659.

Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc nãi trªn lµ tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn v÷ng ch¾c sau nµy cña C«ng ty cæ phÇn Th¨ng Long. Ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tiÕp theo lµ phÊn ®Êu ®¹t møc t¨ng tr­ëng s¶n xuÊt b×nh qu©n hµng n¨m lµ 15%; c¶i tiÕn chÊt l­îng vang Th¨ng Long theo thãi quen tiªu dïng Quèc tÕ; hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ; ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu Th¨ng Long, më ra mÆt hµng míi, lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh míi, më réng thÞ tr­êng trong n­íc vµ n­íc ngoµi.B¶ng vµng thµnh tÝch cña C«ng ty cæ phÇn Th¨ng Long

S¶n xuÊt - Kinh doanh

 • §¬n vÞ Anh hïng Lao ®éng thêi kú §æi míi (2002).

 • 05 Hu©n ch­¬ng Lao ®éng h¹ng II, III (1993, 1997, 1998, 1999, 2001).

 • 03 Cê lu©n l­u cña ChÝnh phñ (1994, 1995, 1997).

 • 02 B»ng khen cña ChÝnh phñ (1996, 1999).

 • 28 B»ng khen cÊp Thµnh phè, TØnh, Bé, Ngµnh.

Khoa häc - C«ng nghÖ

 • Gi¶i Vµng chÊt l­îng ViÖt Nam 1999.

 • Gi¶i B¹c chÊt l­îng ViÖt Nam n¨m 1998.

 • Hµng ViÖt Nam chÊt l­îng cao n¨m 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.

 • §¹t Chøng chØ HÖ thèng qu¶n lý ChÊt l­îng ISO - 9002 (2000).

 • §¹t Chøng chØ HÖ thèng KiÓm so¸t ATVSTP - HACCP (2002).

 • 28 Huy ch­¬ng vµng vµ c¸c Gi¶i th­ëng t­¬ng ®­¬ng Héi chî quèc tÕ t¹i ViÖt Nam.

 • 07 B»ng khen vµ Huy hiÖu lao ®éng s¸ng t¹o cña Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam.

C«ng t¸c x· héi

 • 05 Cê thi ®ua xuÊt s¾c cña Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam (1994, 1995, 1996, 1998, 2001).

 • 05 B»ng khen cña Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam (1993, 1994, 1997, 1998, 1999).

 • 02 B»ng khen cña TW §oµn TNCS Hå ChÝ Minh (1999, 2000).

 • 04 B»ng khen cña Bé C«ng An vÒ phong trµo quÇn chóng B¶o vÖ an ninh tæ quèc (1998, 1999, 2000, 2001).

 • §¬n vÞ quyÕt th¾ng DQTV (2000, 2001).

 • 68 Gi¶i nhÊt, nh×, Huy ch­¬ng vµng trong c¸c cuéc thi v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao.

C«ng t¸c §¶ng

 • §¹t danh hiÖu §¶ng bé trong s¹ch v÷ng m¹nh liªn tôc trong nhiÒu n¨m.

 • Cê §¶ng bé Trong s¹ch v÷ng m¹nh 5 n¨m (1995-1999) cÊp Thµnh phè.

 1. Danh s¸ch cæ ®«ng s¸ng lËp vµ tû lÖ n¾m gi÷ (t¹i thêi ®iÓm 22/06/2005)

  STT

  Hä vµ tªn cæ ®«ng

  Sè cæ phÇn n¾m gi÷

  Tû lÖ n¾m gi÷

  1

  Cæ ®«ng Nhµ n­íc

  719.970

  40,00%
  Trong ®ã ®¹i diÖn së h÷u:


  Vò Thanh S¬n

  359.990

  20,00%
  Mai Khuª Anh

  179.990

  10,00%
  T« Thanh HuyÒn

  90.000

  5,00%
  NguyÔn H­¬ng Liªn

  89.990

  5,00%

  2

  Ph¹m Bang Ng¹n

  57.500

  3,194%

  3

  Bïi Tr­­êng Th¾ng

  57.490

  3,194%

  4

  NguyÔn H÷u Nga

  56.240

  3,124%

  5

  Nghiªm Xu©n Thôy

  65.630

  3,646%

  6

  256 cæ ®«ng cßn l¹i vµ cæ phiÕu quü C«ng ty

  843.170

  46,842%

  Trong ®ã:

  256 cæ ®«ng cßn l¹i

  Cæ phiÕu quü

  841.990


  1180

  46,78%

  0,062%


  : Portals
  Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
  Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
  Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
  Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
  Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
  Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
  Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016


  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương