Bài tập lớn môn lịch sử ĐẢng cộng sản việt nam lớP: L08 nhóM: 14tải về 191.33 Kb.
trang1/13
Chuyển đổi dữ liệu03.08.2022
Kích191.33 Kb.
#52794
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Nhóm 14 - chủ đề 3 - L08


TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG
BÀI TẬP LỚN
MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
LỚP: L08
NHÓM: 14
HỌC KỲ 212, NĂM HỌC 2021-2022
ĐỀ TÀI: …..

GVGD: ThS. Phan Thị Thanh Hương


SVTH: MSSV:

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 1 NĂM 2022CHƯƠNG 1
BỐI CẢNH LỊCH SỬ VÀ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN1.1. Bối cảnh lịch sử
1.1.1. Bối cảnh lịch sử thế giới và những tác động đến Việt Nam
Từ nửa sau thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản phương Tây chuyển nhanh từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền (giai đoạn đế quốc chủ nghĩa). Nền kinh tế hàng hóa phát triển mạnh, đặt ra yêu cầu bức thiết về thị trường. Đó chính là nguyên nhân sâu xa dẫn tới những cuộc chiến tranh xâm lược các quốc gia phong kiến phương Đông, biến các quốc gia này thành thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, mua bán nguyên vật liệu, khai thác sức lao động và xuất khẩu tư bản của các nước đế quốc. Trước bối cảnh đó, nhân dân các dân tộc bị áp bức đã đứng lên đấu tranh tự giải phóng khỏi ách thực dân, đế quốc, tạo thành phong trào giải phóng dân tộc mạnh mẽ, rộng khắp, nhất là châu Á. Cùng với đó là phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản ở các nước tư bản chủ nghĩa. Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á đầu thế kỉ XX phát triển rộng khắp, tình hình thế giới đầy biến động đã tác động mạnh mẽ đến phong trào yêu nước ở Việt Nam.
Năm 1917, Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, đã làm biến đổi sâu sắc tình hình thế giới. Cách Mạng tháng Mười Nga không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản ở các nước tư bản, mà còn tác động sâu sắc đến phong trào giải phóng ở các nước thuộc địa. Cách mạng tháng Mười đã nêu tấm gương sáng về sự giải phóng dân tộc bị áp bức đã “mở ra trước mắt họ thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc”. Tháng 3/1919, Quốc tế Cộng sản được thành lập do Lê-nin đứng đầu, trở thành bộ tham mưu chiến đấu, tổ chức lãnh đạo phong trào Cách mạng vô sản thế giới. Quốc tế cộng sản không chỉ vạch đường hướng chiến lược cho cách mạng vô sản mà còn đề cập về các vấn đề dân tộc và thuộc địa; giúp đỡ, chỉ đạo phong trào giải phóng dân tộc. Quốc tế cộng sản đã tiến hành hoaatj động truyền bá tư tưởng cách mạng vô sản và thúc đẩy phong trào đấu tranh ở khu vực này theo hướng vô sản. Tại Đại hội II của Quốc tế Cộng sản (1920), Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I. Lênin được công bố. Luận cương nổi tiếng này đã chỉ ra phương hướng đấu tranh giải phóng các dân tộc bị áp bức. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga và sự ra đời của Quốc tế Cộng sản đã ảnh hưởng mạnh mẽ và thức tỉnh phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam và Đông Dương.

tải về 191.33 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương